A jogszabály mai napon ( 2020.01.20. ) hatályos állapota.

 

470/1949. (I. 15.) Korm. rendelet

a földmívesszövetkezetek gazdasági tevékenységéről

(Közigazgatási rendszám: 7509.)

A magyar köztársaság kormánya az 1948. évi XXXI. tc. 11. §-ában, valamint az 1946. évi XVI. tc. 1. §-ában foglalt és legutóbb az 1948. évi LVI. törvénycikkel meghosszabbított felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. § (1) Földmívesszövetkezet iparjogosítvány és hatósági engedély nélkül folytathatja az alábbi gazdasági tevékenységet:

a) az őstermelés bármely ágának folytatásához szükséges cikkek, így egyebek között vetőmagvak, termények és egyéb mezőgazdasági cikkek, tenyész-, haszon- és hízóállatok, tenyészbaromfi, szálas- és erőtakarmány, gép, jármű, szerszám, eszköz, műszer, növényvédő- és másfajta szer, műtrágya, naftatermékek, mezőgazdasági, vas-, fa-, textil-, bőr-, vegyi- és üvegáruk, építő-, tüzelő- és üzemanyagok beszerzése nagyban és kicsinyben, saját és bizományi számlára, úgyszintén ezek közvetítése;

b) az őstermelésből származó bármiféle - növényi vagy állati eredetű - termény vagy termék, továbbá élőállat felvásárlása saját és bizományi számlára, az áruk értékesítése eredeti vagy feldolgozott állapotban, közvetlen fogyasztók vagy továbbeladók részére működési kerületében (8000/1949. Korm. rendelet, Magyar Közlöny - Rendeletek Tára 182. szám, a továbbiakban: R., 5. §) vagy azonkívül fenntartott nyilt árusítási üzlet útján is, valamint mindezek közvetítése;

c) az áruk és állatok tárolása, tartása és feldolgozása végett magtárak, pincék, szárítók, egyéb tárolóhelyiségek hízlaldák, istállók, gyüjtőhelyiségek, valamint szüretelő és daráló üzemek megszerzése, létesítése és üzembentartása;

d) igásállatok, gazdasági gépek, munka- és szállítási eszközök beszerzése, vízvezetéki és öntözőberendezések fenntartása;

e) gazdasági gépek és egyéb termelőeszközök bérbeadása, általában bérmunka vállalása;

f) az Állami Mezőgazdasági Gépüzemmel szerződés kötése vagy szerződés közvetítése;

g) termelési szerződések kötése és közvetítése;

h) a mezőgazdasággal kapcsolatos és a szövetkezeti gazdálkodás szükségletét ellátó bognár, kádár, asztalos (bútorasztalos kivételével), szíjgyártó, kerékgyártó, kovács, valamint esetleg még az iparügyi miniszterrel egyetértésben megállapítandó más kisipari tevékenység folytatása, de e tevékenység a szövetkezeti tagok személyi szükségletének ellátására már nem terjedhet ki;

i) működési kerületében a vegyesáru kereskedés körébe tartozó háztartási és egyéb cikkek - ideértve a jövedéki cikkeket is - vétele és eladása. Jövedéki cikkek árusítása esetében a vármegyei szövetkezeti felügyelő közlése alapján a pénzügyi hatóság - amennyiben a vonatkozó jogszabály rendeli - engedélyokiratot állít ki;

j) szikvízgyártás és értékesítés.

(2) A földmívesszövetkezet az (1) bekezdés alá tartozó gazdasági tevékenységek folytatásával kapcsolatban köteles eleget tenni mindazoknak a követelményeknek, amelyeket a hatályos jogszabályok a felelős vezetőre és a helyiségre nézve megállapítanak.

(3) Földmívesszövetkezet az (1) bekezdésben fel nem sorolt gazdasági tevékenységet csak akkor folytathat, ha ez a R. 2. §-a szerint feladatkörébe tartozik és a hatályos jogszabályok szerint ehhez szükséges iparjogosítványt vagy hatósági engedélyt megszerzi.

2. § (1) A cégbíróság a földmívesszövetkezet cégének bejegyzése, valamint törlése során hozott végzésének egy példányát az illetékes vármegyei szövetkezeti felügyelőnek is megküldi.

(2) A földmívesszövetkezet köteles gazdasági ágankint minden tevékenységét annak megkezdése előtt, továbbá tevékenységének megszüntetését a megszüntetést követő tizenöt napon belül az illetékes vármegyei szövetkezeti felügyelőnek bejelenteni.

(3) A jelen rendelet hatálybalépése előtt megalakult földmívesszövetkezet köteles gazdasági ágankint minden tevékenységéről a (2) bekezdés szerinti bejelentést a jelen rendelet hatálybalépésétől számított tizenöt napon belül megtenni.

(4) Ha valamely hatóság a jelen rendelet 1. §-ának (3) bekezdésében meghatározott esetben földmívesszövetkezet részére iparjogosítványt vagy más hatósági jogosítványt vagy engedélyt ad ki, arról egyidejűleg az illetékes vármegyei szövetkezeti felügyelőt is értesíteni köteles.

(5) A vármegyei szövetkezeti felügyelő az illetékessége területén működő földmívesszövetkezetek gazdasági tevékenységéről és az abban beállott változásokról nyilvántartást vezet.

3. § Ha a földmívesszövetkezet az 1. § (1) bekezdése alá eső olyan gazdasági tevékenységet folytat, amelyhez a hivatkozott bekezdésben foglalt rendelkezés nélkül iparjogosítvány vagy hatósági engedély volna szükséges, ezt a vármegyei szövetkezeti felügyelő a hozzá beérkezett bejelentések alapján havonkint, jövedéki cikkek árusítása esetén pedig azonnal közli az iparjogosítvány vagy hatósági engedély kiállítására illetékes hatósággal. Ez a hatóság ellenőrzi az 1. § (2) bekezdésében megállapított kötelezettségek megtartását.

4. § (1) Amennyiben súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és két hónapig terjedhető elzárással büntetendő a földmívesszövetkezetnek az az igazgatósági tagja, ügyvezetője, vagy más alkalmazottja, akinek mulasztása folytán a földmívesszövetkezet a jelen rendelet 2. §-ának (2) és (3) bekezdésében megállapított bejelentési kötelezettségének nem vagy nem a megszabott határidőn belül tesz eleget.

(2) A pénzbüntetésre az 1928. évi X. törvénycikk és a 8960/1946. ME rendelet (Magyar Közlöny 173. szám) rendelkezései alkalmazandók.

(3) A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntetőbíróságnak hatáskörébe tartozik. Az 1929. évi XXX. tc. 59. §-a (1) bekezdésének 3. pontjában foglalt rendelkezés alkalmazása szempontjából szakminiszternek a kereskedelem- és szövetkezetügyi minisztert kell tekinteni.

5. § (1) A jelen rendelet 1. §-a nem érinti a földmívelésügyi miniszternek az 58000/1948. FM rendelet (Magyar Közlöny - Rendeletek Tára 182. szám) 13. §-ában biztosított jogkörét.

(2) A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba; rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) A jelen rendelet végrehajtásával kapcsolatos szabályokat - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a kereskedelem- és szövetkezetügyi miniszter külön rendeletben állapítja meg. * 


  Vissza az oldal tetejére