A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1956. évi 6. törvényerejű rendelet

az egyes korábbi Kábítószer Egyezmények módosítása tárgyában New Yorkban, 1946. évi december hó 11-én kelt jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

(A Magyar Népköztársaság csatlakozási okiratának letétele New Yorkban, az 1955. évi december hó 16-án megtörtént.)

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az egyes korábbi Kábítószer Egyezmények módosítása tárgyában New Yorkban, az 1946. évi december hó 11-én kelt jegyzőkönyvet a jelen törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett jegyzőkönyv hivatalos magyar fordítása a következő:

„JEGYZŐKÖNYV AZ 1912. ÉVI JANUÁR HÓ 23-ÁN HÁGÁBAN, AZ 1925. ÉVI FEBRUÁR HÓ 11-ÉN, AZ 1925. ÉVI FEBRUÁR HÓ 19-ÉN ÉS AZ 1931. ÉVI JÚLIUS HÓ 13-ÁN GENFBEN, AZ 1931. ÉVI NOVEMBER HÓ 27-ÉN BANGKOKBAN ÉS AZ 1936. ÉVI JÚNIUS HÓ 26-ÁN GENFBEN KÖTÖTT KÁBÍTÓSZER MEGÁLLAPODÁSOK, EGYEZMÉNYEK ÉS JEGYZŐKÖNYVEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

A jelen Jegyzőkönyvben részes Államok, figyelembevéve, hogy az 1912. évi január hó 23-án, az 1925. évi február hó 11-én, az 1925. évi február hó 19-én, 1931. évi július hó 13-án, az 1931. évi november hó 27-én és az 1936. évi június hó 26-án kötött Nemzetközi Kábítószer Megállapodások, Egyezmények és Jegyzőkönyvek rendelkezéseinek megfelelően a Nemzetek Szövetségét bizonyos kötelezettségekkel és feladatokkal ruházták fel, amelyek megszakítás nélküli teljesítése érdekében a Nemzetek Szövetsége feloszlása következtében szükségessé vált intézkedéseket meg kell tenni, valamint figyelembevéve, miszerint célszerű, hogy ezeket a feladatokat és kötelezettségeket ezentúl az Egyesült Nemzetek Szervezete és az Egészségügyi Világszervezet vagy annak Ideiglenes Bizottsága lássa el, a következő rendelkezésekben állapodtak meg:

I. Cikk

A jelen Jegyzőkönyvben részes Államok kötelezik magukat, hogy egymásközötti kapcsolataikban és mindegyik azon szerződések tekintetében, melynek részese, a jelen Jegyzőkönyv rendelkezéseinek megfelelően elismerik az ezen szerződésekre vonatkozólag a jelen Jegyzőkönyv mellékletében említett módosítások teljes jogi hatályát; azokat hatályba léptetik és alkalmazásukat biztosítják.

II. Cikk

1. Megegyezés történt arra vonatkozólag, hogy a Jegyzőkönyvnek az ártalmas szerekről szóló 1925. február 19-én kelt nemzetközi Egyezmény, valamint a kábítószerek gyártásának korlátozásáról és elosztásának szabályozásáról szóló 1931. július 13-án kelt nemzetközi Egyezmény tekintetében történő hatálybalépését megelőző időszakban az Állandó Központi Bizottság és az Ellenőrző Bizottság jelenlegi összetételükben folytatják feladataik ellátását. Ezen időtartam alatt a Gazdasági és Szociális Tanács betöltheti az Állandó Központi Bizottságban megüresedett tagsági helyeiket.

2. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkára felhatalmazást kap arra, hogy haladéktalanul betölthesse azt a hatáskört, amelynek a jelen Jegyzőkönyv mellékletében említett Megállapodások, Egyezmények és Jegyzőkönyvek tekintetében való ellátása eddig a Nemzetek Szövetsége Főtitkárának feladatát képezte.

3. A jelen Jegyzőkönyv által módosított szerződések valamelyikében részes Államokat felhívják ezen szerződések módosított szövegének a módosítások hatálybalépésétől kezdődő alkalmazására még abban az esetben is, ha még nem váltak a jelen Jegyzőkönyv részesévé.

4. Ha az ártalmas szerekre vonatkozóan 1925. február 19-én kelt nemzetközi Egyezmény módosításai, vagy a kábítószerek gyártásának korlátozásáról és elosztásának szabályozására vonatkozóan 1931. július 13-án kelt nemzetközi Egyezmény módosításai előbb lépnek hatályba, mint az Egészségügyi Világszervezet el tudná látni ezekből az Egyezményekből reá háruló feladatokat, úgy a módosítások szerint ennek a Szervezetnek hatáskörébe tartozó feladatokat átmenetileg az Ideiglenes Bizottság látja el.

III. Cikk

Az ópiumra vonatkozólag 1912. január 23-án kelt nemzetközi Egyezmény 21. és 25. Cikkei alapján a Németalföld Kormányára ruházott és a Nemzetek Szövetsége Közgyűlésének 1920. december 15-én kelt határozata folytán a Németalföld Kormányának beleegyezésével a Nemzetek Szövetségének Főtitkárára bízott feladatokat ezentúl az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkára látja el.

IV. Cikk

A Jegyzőkönyv aláírásra történt megnyitása után - mihelyt lehetséges - a Főtitkár elkészíti a Megállapodásoknak, Egyezményeknek és Jegyzőkönyveknek a jelen Jegyzőkönyv értelmében felülvizsgált szövegét és másolataikat tájékoztatásul megküldi az Egyesült Nemzetek minden tagja Kormányának és minden olyan nem tag Állam Kormányának, amellyel a Főtitkár a jelen Jegyzőkönyvet közölte.

V. Cikk

A jelen Jegyzőkönyv aláírásra vagy elfogadásra nyitva áll az 1912. január 23-án, 1925. február 11-én, 1925. február 19-én, 1931. július 13-án, 1931. november 27-én és 1936. június 26-án kelt Kábítószer Megállapodásokban, Egyezményekben vagy Jegyzőkönyvekben részes valamennyi Állam részére, amelyekkel az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkára a jelen Jegyzőkönyvet közölte.

VI. Cikk

Az Államok a jelen Jegyzőkönyv részesévé válhatnak

a) a jóváhagyás fenntartása nélküli aláírással,

b) a jóváhagyás fenntartásával történő aláírással, ha a jóváhagyás utóbb megtörténik,

c) elfogadással.

Az elfogadás az alakszerű okiratnak az Egyesült Nemzetek Szervezete Főtitkáránál való letétele útján történik.

VII. Cikk

1. A jelen Jegyzőkönyv mindegyik Félre nézve azon a napon lép hatályba, amelyen e Fél nevében a jóváhagyás fenntartása nélkül aláírják, vagy amelyen az elfogadásról szóló okiratot leteszik.

2. A jelen Jegyzőkönyv mellékletében említett módosítások mindegyik Megállapodás, Egyezmény és Jegyzőkönyv tekintetében akkor lépnek hatályba, amikor a szóbanlevő Megállapodásban, Egyezményben és Jegyzőkönyvben részes Államok többsége a jelen Jegyzőkönyv részesévé válik.

VIII. Cikk

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Főtitkára az Egyesült Nemzetek Alapokmánya 102. Cikkének megfelelően a hatálybalépés időpontjában bejegyzi és közzéteszi az egyes szerződések okirataiban a jelen Jegyzőkönyv folytán bekövetkezett módosításokat.

IX. Cikk

A jelen Jegyzőkönyvet, melynek angol, francia, kínai, orosz és spanyol nyelvű szövegei egyaránt hitelesek, az Egyesült Nemzetek Szervezetének Irattárában kell letenni. Minthogy a módosított Egyezményeknek, Megállapodásoknak és Jegyzőkönyveknek csak angol és francia szövegük van, a mellékelt angol és francia szövegei egyaránt hitelesek, míg a kínai, orosz és spanyol szövegek fordítások. A jelen Jegyzőkönyvnek a mellékletet is magában foglaló hitelesített másolatát a Főtitkár az 1912. január 23-án, 1925. február 11-én, 1925. február 19-én, 1931. június 13-án, 1931. november 27-én és az 1936. június 26-án kelt Kábítószer Megállapodásokban, Egyezményekben vagy Jegyzőkönyvekben részes valamennyi Állam, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete minden tagjának és a IV. Cikkben említett nem tag Államoknak megküldi.

MINEK HITELÉÜL az alulírottak, kellő módon meghatalmazva, Kormányaik nevében az aláírásaik mellett feltüntetett napon a jelen Jegyzőkönyvet aláírták.

KÉSZÜLT Lake Success-ban, New Yorkban, az ezerkilencszáznegyvenhatodik év december havának tizenegyedik napján.

MELLÉKLET

az 1912. évi január hó 23-án Hágában, az 1925. évi február hó 11-én, az 1925. évi február hó 19-én és az 1931. évi július hó 13-án Genfben, az 1931. évi november hó 27-én Bangkokban és az 1936. évi június hó 26-án Genfben kötött Kábítószer Megállapodások, Egyezmények és Jegyzőkönyvek módosításáról szóló Jegyzőkönyvhöz.

1. A kikészített ópium gyártására, forgalombahozatalára és felhasználására vonatkozólag az 1925. évi február hó 11-én Genfben kötött Megállapodáshoz a hozzátartozó Jegyzőkönyvhöz és Záróokmányhoz.

A Megállapodás 10., 13., 14. és 15. Cikkeiben a „Nemzetek Szövetségének Főtitkára” szavak helyébe az „Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkára” szavak lépnek. A „Nemzetek Szövetségének Titkársága” szavak helyébe pedig az „Egyesült Nemzetek Szervezetének Titkársága” szavak kerülnek.

A Jegyzőkönyv 3-4. Cikkeiben a „Nemzetek Szövetségének Tanácsa” szavak helyébe a „Gazdasági és Szociális Tanács” szavak lépnek.

2. Az 1925. évi február hó 19-én Genfben kötött nemzetközi Kábítószer Egyezményhez és a hozzátartozó Jegyzőkönyvhöz a 8. Cikk helyébe a következő cikk lép:

„Ha az Egészségügyi Világszervezet az általa kinevezett szakértő bizottság véleménye alapján megállapítja, hogy az ebben a fejezetben említett kábítószereket tartalmazó bizonyos készítmények a készítésüknél alkalmazott gyógyszeranyagok természete folytán nem használhatók fel káros méregélvezetre és ezeket a kábítószereket nem lehet a készítményekből újra kiválasztani, úgy az Egészségügyi Világszervezet erről a megállapításról értesíti az Egyesült Nemzetek Szervezetének Gazdasági és Szociális Tanácsát. A Tanács ezt a megállapítást közli az Egyezményben részes Felekkel, minek folytán a jelen Egyezmény rendelkezései az illető készítmény tekintetében nem kerülnek alkalmazásra.”

A 10. Cikk helyébe a következő cikk lép:

„Ha az Egészségügyi Világszervezet az általa kinevezett szakértő bizottság véleménye alapján megállapítja, hogy valamely kábítószer, melyre a jelen Egyezmény nem vonatkozik, hasonló visszaélésekre adhat alkalmat és hasonló ártalmas hatásokat válthat ki, mint az Egyezmény jelen fejezetében megjelölt anyagok, erről az Egészségügyi Világszervezet tájékoztatja a Gazdasági és Szociális Tanácsot és ajánlja, hogy a jelen Egyezmény rendelkezéseit ezekre az anyagokra is terjesszék ki.

A Gazdasági és Szociális Tanács ezt az ajánlást a Szerződő Felekkel közli. Bármely Szerződő Fél, amely az ajánlatát elfogadja, erről az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkárát értesíti, aki ezt a többi Szerződő Féllel közli.

A jelen Egyezmény rendelkezései a kérdéses anyag szempontjából alkalmazást nyernek azon Szerződő Felek közötti viszonylatokban, akik a fentebb említett ajánlást elfogadták.”

A 19. Cikk 3. §-ában a „Nemzetek Szövetségének Tanácsa” szavak helyébe az „Egyesült Nemzetek Szervezetének Gazdasági és Szociális Tanácsa” szavak kerülnek.

A 19. Cikk 4. §-a elmarad.

A 20., 24., 27., 30., 32. és 38. (1. §) Cikkekben bárhol is előforduló „Nemzetek Szövetségének Tanácsa” szavak helyébe az „Egyesült Nemzetek Szervezetének Gazdasági és Szociális Tanácsa” szavak, a „Nemzetek Szövetségének Főtitkára” szavak helyébe pedig az „Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkára” szavak lépnek.

A 34. Cikk szövege a következő:

„A jelen Egyezményt meg kell erősíteni. A megerősítő okiratokat 1947. január 1-jétől kezdődően az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkáránál kell letenni, aki a letételt az Egyesült Nemzetek Szervezetének minden tagjával és minden olyan nem tag Állammal közli, amelynek a Főtitkár megküldte az Egyezmény másolatát.”

A 35. Cikk szövege a következő:

„Az 1925. évi szeptember 30. napjától kezdve minden olyan Állam, amely képviselve volt a jelen Egyezményt kidolgozó Értekezleten, de azt nem írta alá, továbbá az Egyesült Nemzetek Szervezetének minden Tagja és a 34. Cikkben említett minden nem tag Állam csatlakozhat a jelen Egyezményhez.

Ez a csatlakozás az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkárával közlendő okirat útján történik, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete Titkárságának irattárában tesznek le. A Főtitkár a letételt azonnal közli az Egyesült Nemzeteknek az Egyezményt aláíró Tagjaival, a 34. Cikkben említett aláíró nem tag Államokkal, valamint az Egyezményhez csatlakozott Államokkal.”

A 37. Cikk szövege a következő:

„Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkára külön jegyzéket vezet arról, hogy mely Államok írták alá, vagy erősítették meg a jelen Egyezményt, melyek csatlakoztak ahhoz, vagy mondták fel azt.

A jegyzéket a Szerződő Felek állandóan megtekinthetik és azt időnként közzé kell tenni.”

A 38. Cikk 2. §-ának szövege a következő:

„Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkára minden hozzáérkezett felmondást az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagjai, valamint a 34. Cikkben említett Államok tudomására hoz.”

3. A kábítószerek gyártásának korlátozása és forgalombahozatalának szabályozására vonatkozóan 1931. évi július hó 13-án Genfben kötött nemzetközi Egyezményhez.

Az 5. Cikk 1. §-ában a „Nemzetek Szövetségének minden tagjához és a 27. Cikkben említett nem tag Államokhoz” szavakat az „Egyesült Nemzetek Szervezetének minden tagjához és a 28. Cikkben említett nem tag Államokhoz” szavakkal kell helyettesíteni.

Az 5. Cikk 6. §-a első bekezdésének helyébe a következő bekezdés lép:

„A becsléseket négytagú Ellenőrző Bizottság fogja megvizsgálni. Az Egészségügyi Világszervezet két tagot, a Gazdasági és Szociális Tanács Kábítószer Bizottsága, valamint az Állandó Központi Bizottság egy-egy tagot nevez ki. Az Ellenőrző Bizottság Titkárságát az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkára fogja rendelkezésre bocsátani és szoros együttműködésben lesz az Állandó Központi Bizottsággal.”

Az 5. Cikk 7. §-ában a „minden év december hó 1-jéig” szavak a „minden év november hó 1-jéig” szavak helyébe és az „Egyesült Nemzetek Szervezete Főtitkárának közbejöttével az Egyesült Nemzetek minden tagjához és a 28. Cikkben említett nem tag Államokhoz” szavak pedig a „Főtitkár közbejöttével a Nemzetek Szövetségének minden tagjához és a 27. Cikkben említett nem tag Államokhoz” szavak helyébe lépnek.

A 11. Cikk 2., 3., 4. és 5. §-ai helyébe a következő §-ok lépnek:

„2. § Az a Magas Szerződő Fél, amely ezen készítmények valamelyikével való kereskedést vagy annak kereskedelmi célra való gyártását megengedi, erről azonnal értesíteni fogja az Egyesült Nemzetek Főtitkárát, aki ezt az értesítést a többi Magas Szerződő Féllel és az Egészségügyi Világszervezettel közli.

3. § Az Egészségügyi Világszervezet az általa kinevezett Szakértő Bizottság javaslatához képest megállapítja, hogy a kérdéses készítmény felkelthet-e méregszenvedélyt és ennek következtében az I. csoport a) alcsoportjában említett szerek (drogok) fogalma alá sorolható-e vagy átalakítható-e ezen szerek (drogok) valamelyikévé [és ennek következtében az I. csoport b) alcsoportjában vagy a II. csoportban említett szerek (drogok) fogalma alá sorolható-e].

4. § Ha az Egészségügyi Világszervezet az általa kinevezett Szakértő Bizottság javaslatához képest megállapítja, hogy valamely készítmény anélkül, hogy méreg szenvedély felkeltésére alkalmas szer (drog) volna, ily szerré (droggá) átalakítható, annak a kérdésnek eldöntését, hogy a kérdéses szer (drog) az I. csoport b) alcsoportjába vagy a II. csoportba sorolható, a tudományos és a technikai szempontok megvizsgálására hivatott háromtagú szakértő bizottság döntésére kell bízni. Ezen szakértők közül kettőt az érdekelt Kormány, illetőleg a Gazdasági és Szociális Tanács Kábítószerbizottsága jelöl ki, a harmadikat pedig az említett két szakértő fogja kijelölni.

5. § Az előző két § értelmében hozott határozatokat az Egyesült Nemzetek Szervezete Főtitkárának tudomására kell hozni, aki azokat az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagjaival és a 28. Cikkben említett nem tag Államokkal közölni fogja.”

A 11. Cikk 6-7. §-ában a „Nemzetek Szövetségének Főtitkára” szavak helyébe az „Egyesült Nemzetek Főtitkára” szavak lépnek.

A 14., 20., 21., 23., 26., 31., 32. és 33. Cikkekben a „Nemzetek Szövetségének Főtitkára” szavak helyébe az „Egyesült Nemzetek Főtitkára” szavak lépnek.

A 21. Cikkben az „Ópium és más ártalmas szerek (drogok) kereskedelmének véleményező bizottsága” szavak helyébe a „Gazdasági és Szociális Tanács Kábítószerbizottsága” szavak kerülnek.

A 25. Cikk 2. §-a helyébe a következő § lép:

„Amennyiben a vita eldöntésére vonatkozólag a Felek között ily megegyezés nem volna, azt a Felek választott bírói, vagy bírói döntés alá bocsátják. Ha más bíróság kiválasztására meg nem egyeznének, a vitát egyik Fél kérésére - ha Szabályzatának a vitában résztvevő Felek valamennyien részesei - a Nemzetközi Bíróság elé kell terjeszteni. Ha a vitában résztvevő Felek valamelyike nem részese a Szabályzatnak, a vitát a nemzetközi viszályok békés elintézése tárgyában 1907. október 18-án Hágában létrejött Egyezménynek megfelelően alakított választott bíróság elé kell terjeszteni.”

A 26. Cikk utolsó §-a helyébe a következő szöveg lép:

„A Főtitkár a jelen cikk értelmében hozzá beérkezett értékesítéseket és nyilatkozatokat az Egyesült Nemzetek Szervezetének minden tagjával, valamint a 28. Cikkben említett nem tag Államokkal közli.”

A 28. Cikk szövege a következő:

„A jelen Egyezményt meg kell erősíteni. A megerősítő okiratokat 1947. január 1-jétől kezdődően az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkáránál kell letenni, aki azok beérkezéséről értesíti az Egyesült Nemzetek Szervezetének minden tagját és azokat a nem tag Államokat, amelyeknek a Főtitkár megküldte az Egyezmény másolatát.”

A 29. Cikk szövege a következő:

„Az Egyesült Nemzetek Szervezetének minden tagja és a 28. Cikkben említett nem tag Államok csatlakozhatnak a jelen Egyezményhez. A csatlakozási okiratokat az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkáránál kell letenni, aki azok beérkezéséről az Egyesült Nemzetek Szervezetének minden tagját, valamint a 28. Cikkben említett nem tag Államokat értesíti.”

A 32. Cikk 1. §-a utolsó mondatának szövege a következő:

„Minden felmondás csupán azon Magas Szerződő Féllel való viszonylatban hatályos, amelynek nevében letették.”

A 32. Cikk 2. §-ának szövege a következő:

„A Főtitkár értesíti az ily módon beérkezett felmondásokról az Egyesült Nemzetek Szervezetének minden Tagját, valamint a 28. Cikkben említett nem tag Államokat.”

A 32. Cikk 3. §-ában a „Nemzetek Szövetsége tagjainak és az Egyezménnyel kötelezett nem tag Államoknak” szavak helyébe a „Magas Szerződő Felek” szavak lépnek.

A 33. Cikkben a „valamennyi Magas Szerződő Fél” szavak lépnek a „Nemzetek Szövetségének minden tagja vagy a jelen Egyezménnyel kötelezett nem tag Államok” szavak helyébe, továbbá a „valamennyi Magas Szerződő Félhez” szavak lépnek a „Nemzetek Szövetségének többi tagjaihoz és a nem tag Államokhoz” szavak helyébe.

4. Az ópiumszívásnak Távol-Keleten való ellenőrzésére vonatkozóan 1931. évi november hó 27-én Bangkokban kötött Megállapodáshoz és Záróokmányhoz.

Az V. és a VII. Cikkben, a „Nemzetek Szövetségének Főtitkára” szavak helyébe az „Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkára” szavak lépnek.

5. A kábítószerek törvényellenes forgalmának elnyomására vonatkozóan Genfben, 1936. évi június hó 26-án kelt nemzetközi Egyezményhez.

A 16., 18., 21., 23. és 24. Cikkekben „a Nemzetek Szövetsége Főtitkára” szavak helyébe „az Egyesült Nemzetek Főtitkára” szavak kerülnek.

A 17. Cikk 2. §-ának szövegezése a következő:

„Amennyiben a vita eldöntésére vonatkozólag a Felek között ily megegyezés nem volna, azt a Felek választott bírói vagy bírói döntés alá bocsátják. Ha más bíróság kiválasztására meg nem egyeznének, a vitát egyik Fél kérésére - ha szabályzatának a vitában résztvevő Felek valamennyien részesei - a Nemzetközi Bíróság elé kell terjeszteni. Ha a vitában résztvevő Felek valamelyike nem részese a Szabályzatnak, a vitát a nemzetközi viszályok békés elintézése tárgyában 1907. október 18-án Hágában kötött Egyezménynek megfelelően alakított választott bíróság elé kell terjeszteni.”

A 18. Cikk 7. §-ának szövege a következő:

„A Főtitkár a jelen cikk értelmében hozzá érkezett értesítésekről és nyilatkozatokról az Egyesült Nemzetek Szervezetének minden tagját, valamint a 20. Cikkben említett nem tag államokat értesíti.”

A 20. Cikk szövege a következő:

„A jelen Egyezményt meg kell erősíteni. A megerősítő okiratokat 1947. január 1-jétől kezdődően az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkáránál kell letenni, aki azok beérkezéséről értesíti az Egyesült Nemzetek Szervezetének minden tagját és azokat a nem tag Államokat, amelyeknek a Főtitkár megküldte az Egyezmény másolatát.”

A 21. Cikk 1. §-ának szövege a következő:

„Az Egyesült Nemzetek Szervezetének minden tagja és a 20. Cikkben említett nem tag Államok csatlakozhatnak a jelen Egyezményhez.”

3. § *  A jelen törvényerejű rendelet kihirdetése napján, de az 1955. évi december hó 16. napjától kezdődő érvénnyel lép hatályba. Végrehajtásáról a rendészetért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére