A jogszabály mai napon ( 2020.08.08. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1958. évi 5. törvényerejű rendelet

a polgári perrendtartás egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1957. évi VIII. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról * 

I. A polgári perrendtartás egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1957. évi VIII. törvény hatálybalépése

1. § A polgári perrendtartás (Pp.) egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1957. évi VIII. törvény (II. Ppn.) az 1958. évi március hó 1. napján lép hatályba.

II. A II. Ppn. hatálybalépésével kapcsolatos átmeneti rendelkezések

2-3. § * 

4. § (1)-(3) * 

5-11. § * 

12. § A gondnokság alá helyezés megszüntetését, ha a gondnokságot a II. Ppn. hatálybalépése előtt a megyei bíróság rendelte el, kizárólag a gondnokságot elrendelő megyei bíróság székhelyén lévő járásbíróságnál (a Pesti Központi Kerületi Bíróságnál), ha pedig a gondnokság alá helyezést a gyámhatóság *  rendelte el, az egyébként illetékes járásbíróságnál [Pp. 22. § (2) bekezdése, 29. §, 277. § (1), illetőleg (3) bekezdése] kell kérni.

13. § Ha a szülői felügyeletet a II. Ppn. hatálybalépése előtt a megyei bíróság szüntette meg, a szülői felügyeletet megszüntető határozat hatályon kívül helyezésére irányuló pert (Pp. 303. §) a megszüntető határozatot hozó megyei bíróság székhelyén levő járásbíróságnál (a Pesti Központi Kerületi Bíróságnál) kell megindítani.

14. § * 

15. § * 

16. § * 

IV. A polgári nemperes eljárásra vonatkozó rendelkezések

Az ügyész jogai

17. § (1) * 

(2) *  Abban az eljárásban, amelynek megindítására külön jogszabály jogosítja fel az ügyészt, vagy amelyet külön jogszabály értelmében ellene lehet indítani, az ügyész a fél jogait gyakorolja. Az ügyészt a nemperes eljárásban hozott határozatok közül azokkal szemben, amelyeket vele törvény alapján bármely módon közölni kell, a féllel azonos jogorvoslati jogosultság illeti meg. Ha az ügyész az eljárásban nem vett részt, illetve, ha az ügyésszel a határozatot közölni nem kell, de az ügyészt külön jogszabály alapján fellebbezési jog illeti meg, az ügyész a határozat ellen az alatt az időtartam alatt élhet fellebbezéssel, amely a felek részére fellebbezés céljára rendelkezésre áll.

(3) Egyebekben az ügyész jogaira a nemperes eljárásban is a Pp. szabályait kell alkalmazni.

18. § * 

Hatáskör

19. § (1) A nemperes ügyek intézése - hacsak törvény, törvényerejű rendelet vagy a Kormány rendelete kivételt nem állapít meg - a járásbíróság hatáskörébe tartozik. Ez a rendelkezés nem érinti azokat a korábbi rendelkezéseket, amelyek valamely nemperes ügy intézésére a megyei bíróság hatáskörét állapítják meg.

(2) * 

20. § * 

Egyes nemperes eljárások szabályozása

21. § *  Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy a közjegyzők hatáskörére és eljárására, valamint a hagyatéki eljárásra vonatkozó szabályokat rendelettel megállapíthassa. * 

V. Vegyes rendelkezések

22. § * 

A bíráskodásban részt vevő népi ülnökök napidíjai és egyéb költségei

23. § * 

A II. Ppn. hatálya * 

24. § (1) * 

(2) A II. Ppn. rendelkezései a Munka Törvénykönyve végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 37/1954. (VI. 30.) MT rendelet hatályát nem érintik.

25. § * 

Hatálybalépés

26. § (1) A jelen törvényerejű rendelet - a következő bekezdésben foglalt kivétellel - az 1958. évi március hó 1. napján lép hatályba.

(2) Az igazságügyminiszter rendelettel állapítja meg, hogy a tanácsi szervek a hagyaték leltározásának a feladatát mikor veszik át.  * 


  Vissza az oldal tetejére