A jogszabály mai napon ( 2023.03.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

6/1958. (XI. 22.) KkM rendelet

a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a vámkérdésekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról Budapesten, 1958. évi július hó 21. napján megkötött egyezmény végrehajtásáról

Az 1958. évi 36. törvényerejű rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján az érdekelt miniszterekkel egyetértésben a következőket rendelem:

1. § A magyar vámszervek - hasonlóan a szovjet vámszervek által vállalt ahhoz a feladathoz, hogy a magyar törvényes rendelkezések betartását is ellenőrzik - a két ország közötti személy- és áruforgalomban kifejtett tevékenységük során a belföldi törvényes rendelkezések megtartásának ellenőrzésén felül kötelesek azt is ellenőrizni, hogy a szállító eszközök, az áruk, az utasok poggyásza, a valuták és valutáris értékek kivitele, bevitele vagy átvitele nem áll-e ellentétben valamely idevágó szovjet törvényes rendelkezéssel. Ennek érdekében a közös államhatáron működő közegek kötelessége, hogy megismerjék a tekintetben jövő szovjet törvényes rendelkezéseket. Ezeket, valamint a változásaikat külön utasításban fogom közölni.

2. § A magyar-szovjet államhatáron jelenleg megnyitott vámút: a Magyar Népköztársaság területén Záhony, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége területén Csap, a forgalom jellege: vasúti.

3. § A magyar vámszervek kötelesek ellenőrizni, hogy a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségébe kivitelre vagy azon átvitelre kerülő árukhoz csatolták-e a magyar és szovjet törvényes rendelkezések által megkövetelt okmányokat és azok kitöltése nem hiányos-e. Az erre vonatkozó részletes rendelkezéseket külön utasítás fogja tartalmazni.

4. § A magyar vámszervek a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége területéről érkező árukat, az utasok poggyászát, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének valutáját és a valutáris értékeket csak akkor vámkezelhetik, ha előbb meggyőződtek arról, hogy a szovjet kiviteli vámkezelés megtörtént. Ennek hiányában az árukat, az utasok poggyászát, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének valutáját és a valutáris értékeket vissza kell tartani és erről az illetékes szovjet vámszervet értesíteni kell. A továbbiakban a szovjet vámszerv intézkedése szerint kell eljárni.

5. § Az Egyezmény alkalmazása szempontjából áru a vámmentes útiholmiként nem vámkezelhető nemesfémtárgy (platina, arany, ezüst) és a drágakő is. A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének valutáján a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségében forgalomban levő bankjegyet és ércpénzt kell érteni. Valutáris értékeken a csekk, az utalvány, a takarékbetétkönyv, a hitellevél, a kölcsönkötvény és egyéb értékpapír értendő.

6. § Külön utasítás fog arról rendelkezni, hogy a vám- és devizajogszabályokat sértő cselekmények leküzdése terén az Egyezményben kikötött kölcsönös segítségnyújtás keretében a szovjet vámszervek részére milyen segítséget kell adni.

7. § Az Egyezmény és a jelen rendelet 1958. évi november hó 23. napján lép hatályba.