A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1964. évi 14. törvényerejű rendelet

a Budapesten, 1964. május 27-én aláírt, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Duna Bizottság között „a Duna Bizottság székhelyéről a Magyar Népköztársaságban” tárgyban kötött Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Budapesten, 1964. május 27-én aláírt, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Duna Bizottság között - a Duna Bizottság székhelyéről a Magyar Népköztársaságban - kötött Egyezményt ezzel a törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett Egyezmény eredeti magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Duna Bizottság között, a Duna Bizottság székhelyéről a Magyar Népköztársaságban

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Duna Bizottság

figyelembe véve a dunai hajózás rendjének tárgyában Belgrádban, 1948. évi augusztus hó 18. napján aláírt Egyezményt, valamint a Duna Bizottság kiváltságairól és mentességeiről szóló, Budapesten 1963. május 15-én aláírt Egyezményt, * 

szabályozni kívánva a Duna Bizottságnak a Magyar Népköztársaságban való elhelyezésével kapcsolatban felmerülő kérdéseket,

elhatározták, hogy megkötik a jelen Egyezményt és megállapodtak az alábbiakban:

1. Cikk

A Duna Bizottság helyiségei

A Magyar Népköztársaság Kormánya (az alábbiakban: a Kormány) a szükséges helyiségeket az érvényben levő rendelkezéseknek megfelelően és a Magyar Népköztársaság területén levő diplomáciai képviseletekkel azonos feltételek mellett bocsátja a Duna Bizottság (az alábbiakban: Bizottság) rendelkezésére, az illetékes szervek útján.

2. Cikk

A Bizottság helyiségeinek sérthetetlensége és védelme

1. A Duna Bizottság kiváltságairól és mentességeiről kötött Egyezménynek megfelelően a Bizottság helyiségei sérthetetlenek.

2. A Magyar Népköztársaság központi és helyi hatóságainak képviselői, valamint egyéb személyek, szolgálati kötelezettségeik teljesítése közben a Bizottság Elnökének, Titkárának vagy távollétükben a Bizottság Titkársága és szakszervei Igazgatójának beleegyezése nélkül nem léphetnek a Bizottság helyiségeibe.

3. A Kormány megvédi a Bizottság helyiségeit bármily támadással vagy kártétellel szemben és megakadályozza a Bizottság nyugalmának megzavarását, illetve méltóságának megsértését.

3. Cikk

Közszolgáltatások

1. Az illetékes magyar szervek a Magyar Népköztársaságban érvényes szabályok és díjszabás szerint és a diplomáciai képviseletekkel egyenlő feltételek mellett biztosítják a Bizottság megfelelő működéséhez szükséges közszolgáltatásokat, a postai szolgáltatásokat, villanyáramot stb.

2. A Bizottság a Magyar Népköztársaság területén a postai, távirati és távbeszélő közlések elsőbbsége és díja tekintetében a diplomáciai képviseletekkel egyenlő kedvezményben részesül.

4. Cikk

Pénzügyi rendelkezések

1. *  A Duna Bizottság a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően szabadon rendelkezik bankszámláival, valamint a tagállamok által befizetett tagdíjakkal és más bevételekkel.

2. *  A Duna Bizottság kiváltságairól és mentességeiről szóló Egyezménynek megfelelően a Bizottság a Magyar Népköztársaság területén minden állami, valamint helyi egyenes adó és illeték alól mentes. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a kommunális és hasonló más szolgáltatásokért járó díj megfizetésére. A Bizottság hivatalos használatra szolgáló tárgyai mentesek a Magyar Népköztársaságban fennálló minden vámilleték és minden behozatali és kiviteli korlátozás alól.

A Duna Bizottság, ideértve ennek Titkárságát is, a rendeltetésszerű működés céljára beszerzett termék és az igénybe vett szolgáltatás után jogosult az árban foglalt és általa megfizetett általános forgalmi adó és jövedéki adó visszaigénylésére a vonatkozó hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően.

5. Cikk

Beutazás és tartózkodás

1. A Magyar Népköztársaság illetékes szervei minden lehetséges intézkedést megtesznek a Bizottság hivatalos ügyeivel kapcsolatban a Magyar Népköztársaságba érkező, vagy a Magyar Népköztársaságból távozó személyek utazásának megkönnyítése érdekében.

2. *  A tisztviselők kinevezését, megérkezését és végleges eltávozását, valamint a Duna Bizottságban betöltött tisztségük megszűnését, ideértve a háztartásukban élő családtagokat is a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumába be kell jelenteni.

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma az említett értesítések alapján a gyakorlatának megfelelő személyi igazolványt állít ki.

6. Cikk

Vegyes rendelkezések

1. A Magyar Népköztársaság Kormánya elismeri a Bizottságnak azt a jogát, hogy a Magyar Népköztársaság területén a működéséhez szükséges célokra nyomdai terméket adjon ki. A Bizottság figyelembe veszi a Magyar Népköztársaságban a nyomdai kiadványokra vonatkozó törvényes rendelkezéseket.

2. A Bizottság az általa más országokból behozott tárgyakat a Magyar Népköztársaságban az illetékes magyar szervek engedélye nélkül nem értékesítheti.

3. Minden olyan vitás kérdést, amely a jelen Egyezmény alkalmazása és értelmezése során felmerülhet, a Kormány és a Bizottság tárgyalások útján rendez.

4. A jelen Egyezmény aláírásának napján lép hatályba.

5. A jelen Egyezmény mindaddig hatályban marad, míg a Bizottság székhelye Budapesten van, és csak a Kormány és a Bizottság közös megegyezésével módosítható.

A jelen Egyezmény két eredeti példányban, magyar, orosz és francia nyelven készült. Mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Kelt Budapesten, az 1964. évi május hó 27. napján.

(Aláírások)”

3. § Ez a törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1964. május 27. napjával kezdődő hatállyal kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére