A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1967. évi 18. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a kereskedelmi járművekkel végzett közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Brüsszelben, 1967. évi március hó 20. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a kereskedelmi járművekkel végzett közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Brüsszelben, 1967. évi március hó 20. napján aláírt Megállapodást e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett Megállapodás hivatalos magyar fordítása a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között kereskedelmi járművekkel végzett közúti személy- és árufuvarozásról

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya

attól az óhajtól vezérelve, hogy a két ország között, valamint a területeiken átmenetben kereskedelmi járművekkel végzett közúti fuvarozásokat fejlesszék, a következőkben állapodtak meg:

I. SZEMÉLYFUVAROZÁS

Engedélyezési kötelezettség alá eső fuvarozások

1. Cikk

Mindennemű, a két ország között vagy területeiken átmenetben végzett személyfuvarozás - a 6. Cikkben meghatározott fuvarozások kivételével - engedélyezési kötelezettség alá esik.

2. Cikk

Az engedély iránti kérelmeket legalább három hónappal az üzembe helyezés tervezett időpontja előtt kell benyújtani.

3. Cikk

1. A két Szerződő Fél illetékes hatóságai a két ország között vagy területeiken át közlekedő menetrendszerű vonalakat közös megegyezéssel engedélyezik.

2. Ellenkező elhatározás hiányában az engedélyt (koncessziót) mindegyik Szerződő Fél illetékes hatósága kölcsönösség alapján, a saját területén fekvő útvonalszakaszra adja ki.

3. Szerződő Felek illetékes hatóságai közös megegyezéssel határozzák meg az engedélyezés módozatait, nevezetesen az engedély érvényességének időtartamát, a járatok sűrűségét, a menetrendet, az útvonalat, valamint az alkalmazandó díjszabásokat.

4. Cikk

1. Az engedély iránti kérelmet a járművet nyilvántartó ország illetékes hatóságához kell intézni.

2. A kérelemhez csatolni kell a szükséges adatokat tartalmazó okmányokat (a menetrend, a díjszabások és az útvonal tervezete, az üzemeltetés időtartama az év folyamán belül és a forgalom megkezdésének tervezett időpontja). A Szerződő Felek illetékes hatóságai ezenkívül még egyéb, általuk szükségesnek vélt adatok közlését is kérhetik.

3. Szerződő Felek illetékes hatóságai értesítik egymást az elfogadott kérelmekről; ehhez az értesítéshez csatolnak minden szükséges okmányt és a saját területre eső útvonalszakaszra vonatkozó engedély másolatát.

4. Minden engedélynek előfeltétele az átmenetben érintett országok előzetes egyetértése.

Engedélyezési kötelezettség alá eső egyéb járatok

5. Cikk

Ingajáratok és megszakításos körutazások a járművet nyilvántartó ország illetékes hatóságához intézett és hozzájárulás céljából a másik Szerződő Fél illetékes hatóságához megküldött kérelemre kiadott engedély alapján végezhetők.

Engedélyezési kötelezettség alá nem eső fuvarozások

6. Cikk

1. Az a fuvarozó vállalat, amelynek székhelye a két ország egyikének területén van és amely turista és esetenkénti fuvarozások végzésére jogosult, ilyen fuvarozásokat a másik állam területén vagy azon át minden további engedély nélkül végezhet, ha az alábbi feltételeket teljesítették:

a) a szóban forgó járművek egy és ugyanazon utazás során - a kiindulóponttól az erre a helyre visszaérkezésig - mindig ugyanazokat az utasokat szállítják;

b) ezek a járművek az odautat rakva teszik meg és kiinduló helyükre (telephelyükre) üresen térnek vissza.

2. A vállalatoknak jogosultságukat a saját országukban részükre kiállított engedéllyel kell igazolniuk és meg kell felelniük a mindegyik országban érvényes ellenőrzési szabályoknak.

II. ÁRUFUVAROZÁS

Engedélyezési kötelezettség alá eső fuvarozások

7. Cikk

Az a fuvarozó vállalat, amelynek székhelye a Szerződő Államok egyikének területén van, jogosult a jelen Megállapodásban meghatározott feltételek mellett a két Szerződő Fél területe között vagy azon átmenetben közúti árufuvarozást végezni.

8. Cikk

1. Minden a két ország között, vagy területükön átmenetben végzett árufuvarozás - a jelen Megállapodás 12. Cikkében említett fuvarozások kivételével - engedélyezési kötelezettség alá esik.

2. A Szerződő Felek illetékes hatóságai az engedélykontingenst évenként közös megegyezéssel állapítják meg.

3. Mindegyik Szerződő Fél illetékes hatósága közösen megállapított számú engedélyűrlapot ad át a másik Szerződő Fél illetékes hatóságának.

9. Cikk

A jelen Megállapodás 7. Cikkében említett fuvarozó vállalatoknak a fuvarozási engedélyeket a közúti járművet nyilvántartó ország illetékes hatósága adja ki.

10. Cikk

1. Kétféle engedély van:

a) „időre szóló” engedély, érvényes meghatározott időtartamra, amely azonban egy évnél hosszabb nem lehet;

b) „útra szóló” engedély, érvényes - korlátozott időtartamon belül - egy vagy több fuvarozásra.

2. Az engedély címzettje tartozik minden fuvarozás előtt beszámoló jegyzéket kitölteni.

3. Az engedélyt és a hozzácsatolt beszámoló jegyzéket a másik Szerződő Fél területére eső útvonalon a járművön kell tartani és az ellenőrzéssel megbízott közegek felszólítására fel kell mutatni.

4. Járművön gépkocsit vagy gépjárműszerelvényt kell érteni.

5. Az engedély nem ruházható át. Kiadása díjmentes.

6. A fuvarozó jogosult visszaútban a másik Szerződő Fél területén a gépjárművet bejegyző országba rendelt árut felvenni.

11. Cikk

1. Az a fuvarozó vállalat, amelynek székhelye az egyik Szerződő Fél területén van, a másik Szerződő Fél területén fekvő két pont között árufuvarozást nem végezhet.

2. A másik Szerződő Fél területéről harmadik országba és harmadik országból a másik Szerződő Fél területére irányuló fuvarozás a másik Szerződő Fél illetékes hatóságának különleges engedélye nélkül nem végezhető.

Engedélyezési kötelezettség alá nem eső fuvarozás

12. Cikk

Nem esik engedélyezési kötelezettség alá:

a) az e célra különlegesen felszerelt gépjárművekkel végzett hullafuvarozás;

b) az 500 kg-nál kisebb megengedett hasznos terhelésű gépjárművekkel végzett árufuvarozás;

c) a gépjárművek mentése;

d) a saját számlára végzett szállítás.

13. Cikk

Nem esik kontingentálás alá:

a) az átköltözködési ingóságok fuvarozása erre a célra különlegesen felszerelt gépkocsikkal;

b) vásárokra, kiállításokra vagy bemutatókra rendelt tárgyak fuvarozása;

c) versenylovak, versenygépkocsik és sportrendezvényekre rendelt sporteszközök fuvarozása;

d) színházi díszletek és kellékek fuvarozása;

e) hangszerek, valamint rádió-, film- és televíziófelvételek célját szolgáló anyagok fuvarozása;

f) az átmenő (tranzit) fuvarozás.

III. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Okmányok kicserélésére vonatkozó eljárás

14. Cikk

Szerződő Felek illetékes hatóságai kölcsönös megegyezéssel állapítják meg a szükséges okmányok és a statisztikai adatok kicserélésének módozatait.

Adózás * 

15. Cikk * 

1. A fuvardíj fejében végzett személyfuvarozás a két Szerződő Fél nemzeti jogszabályainak hatálya alá esik.

2. A Magyar Népköztársaság, illetve a Belga Királyság területén bejegyzett tehergépjárművek és azok mindenféle pótkocsijai, amelyeket a Megállapodás hatálya alá eső nemzetközi közúti árufuvarozások során ideiglenesen a másik Szerződő Fél területére bevisznek, a másik Szerződő Fél területén mentesek a fuvarozási tevékenység után, a jármű birtoklásának és/vagy forgalomba helyezésének jogáért, valamint a fuvarozási engedély kiadásáért fizetendő adók, pótadók, illetékek és díjak alól.

3. A 15. Cikk 2. bekezdésében előírt mentesség nem terjed ki a különleges úthasználati díjakra, a hidak és alagutak használatáért járó díjakra, valamint a két Szerződő Fél területén megengedett méret- és súlyhatárokat túllépő járművek közlekedésére kiadott különleges engedélyek után járó illetékekre.

16. Cikk * 

1. A jármű gyártója által eredetileg beépített tartályokban található üzemanyag vám- és illetékmentes.

2. Hasonlóképpen vám- és illetékmentesek a vámelőjegyzési eljárás keretében ideiglenesen behozott gépjármű javítására szolgáló cserealkatrészek, ha a gépjármű a másik Szerződő Fél területén hibásodott meg.

3. A kicserélt alkatrészeket az ország területéről ki kell vinni vagy vámellenőrzés mellett meg kell semmisíteni.

Vegyes Bizottság

17. Cikk * 

1. Szerződő Felek illetékes képviselői a Megállapodás helyes végrehajtásának biztosítása érdekében - szükség szerint - vegyes bizottsági ülést tartanak.

2. A Vegyes Bizottság határozatait - szükség esetén - jóváhagyásra a Szerződő Felek kormányai elé kell terjeszteni.

Nemzeti jogszabályok

18. Cikk * 

Ha a jelen Megállapodás másként nem rendelkezik, a Szerződő Felek nemzeti jogszabályait kell alkalmazni.

Hatálybalépés és érvényesség

19. Cikk * 

1. Ez a Megállapodás aláírásának napján lép hatályba és 1 évig hatályos.

2. A Megállapodás hatálya évről évre meghosszabbodik, kivéve, ha azt a Szerződő Felek valamelyike legalább három hónappal az érvényesség lejárta előtt fel nem mondja.

Készült Brüsszelben 1967. évi március hó 20-án, két eredeti példányban, francia nyelven.

(Aláírások)”

3. § *  Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1967. évi március hó 20. napjától kezdődően kell alkalmazni; végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére