A jogszabály mai napon ( 2020.06.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1971. évi 17. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, az 1970. évi július 31. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről * 

(A megerősítésről szóló jegyzékváltás Budapesten, az 1971. évi április hó 14. napján megtörtént)

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, az 1970. évi július hó 31. napján aláírt Egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett Egyezmény hivatalos magyar fordítása a következő:

„Egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozásról

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya attól a szándéktól vezetve, hogy az országaikban nyilvántartott kereskedelmi közúti járművekkel a két ország között és azok területén át végzett személy- és árufuvarozást szabályozza, valamint megkönnyítse,

a következőkben állapodott meg:

I. Személyfuvarozás

1. Cikk

Minden, a két ország között és azok területén át autóbusszal végzett személyfuvarozás - az 5. Cikkben felsoroltak kivételével - engedélyezési eljárás alá esik.

2. Cikk

1. A két ország között vagy azok területén áthaladó menetrendszerű autóbuszvonalakat a Szerződő Felek illetékes hatóságai közös egyetértésben engedélyezik.

2. A Szerződő Felek illetékes hatóságai az engedélyt a fuvarozásnak területükön áthaladó szakaszára - azoknak az eseteknek a kivételével, amikor a Szerződő Felek illetékes hatóságai eltérőleg határoznak - viszonosság alapján adják ki.

3. A Szerződő Felek illetékes hatóságai közös tanácskozások útján állapítják meg azokat a feltételeket, amelyek mellett az engedélyeket kiadják; nevezetesen döntenek az engedély érvényességi időtartamáról és arról, hogy miként hagyják jóvá a járatsűrűséget, a menetrendet és az alkalmazásra kerülő díjszabást.

4. Az engedélyek iránti kérelmekhez a szükséges adatokat (szándékolt útvonal, menetrend és díjszabás, éves üzemeltetési terv, a forgalom megkezdésére tervbe vett időpont) csatolni kell. A Szerződő Felek illetékes hatóságai ezen felül más, hasznosnak tartott felvilágosítást is kérhetnek.

3. Cikk

1. A 2. Cikk 4. bekezdésében említett engedélyek iránti kérelmeket annak az országnak az illetékes hatóságához kell benyújtani, amelyikben a kérelmezőnek a székhelye van.

2. A Szerződő Felek illetékes hatóságai az engedély kérelmeket a szükséges adatokkal együtt megküldik a másik Szerződő Fél illetékes hatóságának.

4. Cikk

A nem menetrendszerű, de engedélyezési kötelezettség alá eső fuvarozásokra vonatkozó kérelmeket közvetlenül a másik Szerződő Fél illetékes hatóságához kell benyújtani.

5. Cikk

Az autóbusszal végzett, nem menetrendszerű személyfuvarozás nem esik engedélyezési eljárás alá abban az esetben, ha ugyanazokat a személyeket, ugyanazzal a járművel fuvarozzák:

a) olyan körutazás keretében, amelynek kezdő- és végpontja a járművet nyilvántartó ország területén, vagy harmadik országban van;

b) olyan utazás keretében, amelynek kiinduló pontja a járművet nyilvántartó ország, vagy harmadik ország területén és amelynek végpontja a másik Szerződő Fél területén vagy harmadik ország területén van, azzal a feltétellel, hogy a jármű - kivéve, ha különleges engedéllyel rendelkezik - üresen tér vissza a nyilvántartó országba.

II. Árufuvarozás

6. Cikk

1. A két ország között, vagy azok területén át végzett árufuvarozáshoz - a 7. Cikkben felsorolt esetek kivételével - a másik Szerződő Fél illetékes hatóságának engedélye szükséges.

2. Az engedélyeket a Szerződő Felek illetékes hatóságai által évenként közösen megállapított kontingens keretében, a Szerződő Felek illetékes hatóságai nevében, a járművet nyilvántartó ország illetékes hatósága adja ki.

3. Az engedély mintáját a Szerződő Felek illetékes hatóságai közösen állapítják meg.

7. Cikk

Nem esik engedélyezési kötelezettség alá:

a) holttestek fuvarozása;

b) költözködési ingóságoknak e célra különlegesen felszerelt járművekkel végzett fuvarozása;

c) vásári, kiállítási vagy bemutatási célokat szolgáló áruk fuvarozása;

d) versenylovak, versenyjárművek és más, sportesemények céljait szolgáló felszerelések fuvarozása;

e) színházi díszletek és kellékek fuvarozása;

f) hangszerek és rádió-felvételek, vagy film-, illetve televízió-felvételek céljait szolgáló tárgyak;

g) olyan gépjárművekkel végzett árufuvarozások, amelyek raksúlya - pótkocsival együtt - nem haladja meg az 1000 kg-ot;

h) áruknak repülőtérre és repülőtérről végzett nem menetrendszerű fuvarozása forgalomelterelés esetén;

i) személyszállításra szolgáló járművekhez kapcsolt pótkocsival végzett poggyászfuvarozás és bármilyen járművel repülőtérre és repülőtérről végzett poggyászfuvarozás;

j) megsérült járművek fuvarozása;

k) méhek és halivadékok fuvarozása.

A c)-f) pontokban felsorolt áruk fuvarozása azonban csak akkor mentesül az engedélyezési eljárás alól, ha a tárgyakat vagy állatokat időlegesen hozzák be.

8. Cikk

A fuvardíj, vagy más ellenszolgáltatás ellenében végzett árufuvarozásoknál nemzetközi fuvarlevelet kell használni.

III. Általános rendelkezések

9. Cikk

A Szerződő Felek illetékes hatóságai a jelen Egyezmény szerinti személy- és árufuvarozási engedélyeket csak olyan fuvarozóknak adják ki, akik országuk belső jogszabályai szerint nemzetközi közúti fuvarozások végzésére jogosultak.

10. Cikk

A másik Szerződő Fél területén levő két hely közötti személy- és árufuvarozás tilos, kivéve, ha erre a másik Szerződő Fél illetékes hatósága külön engedélyt adott.

11. Cikk

A Szerződő Felek illetékes hatóságai közös tárgyalás útján határozzák meg a szükséges okmányok és statisztikai adatok cseréjének részleteit.

12. Cikk

Ha ennek az Egyezménynek a rendelkezéseit valamelyik Szerződő Fél területén megsértik, a járművet nyilvántartó ország illetékes hatóságai kötelesek a nemzeti jogszabályaikban lefektetett intézkedéseket megtenni.

13. Cikk

A jelen Egyezmény rendelkezéseiből eredő kötelezettségeken alapuló fizetéseket a két ország között a fizetés időpontjában érvényben levő fizetési egyezménynek megfelelően kell teljesíteni.

14. Cikk

Azok a járművek, amelyek a másik Szerződő Fél területén jelen Egyezmény 2., 5., 6. és 7. Cikkeinek megfelelően személy- és árufuvarozásokat végeznek, mentesek minden a jármű birtoklását, vagy közlekedését terhelő adó és díj alól, valamint minden az e területen végzett fuvarozási tevékenységet terhelő különleges adó alól. Az említett fuvarozások végzésére szóló engedélyek kibocsátása szintén mentes minden kincstári díj és illeték alól.

15. Cikk

A közúti járművek rendes tartályaiban levő üzemanyag mentesül a vámok és minden adó, valamint illeték alól.

16. Cikk

A Szerződő Felek értesítik egymást, hogy a jelen Egyezmény alkalmazásával kapcsolatos kérdések rendezésére mely hatóságok illetékesek.

17. Cikk

A Szerződő Felek illetékes hatóságai tárgyalások és véleménycserék útján foglalkoznak mindazokkal a kérdésekkel, amelyek a jelen Egyezmény értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban felmerülhetnek.

18. Cikk

A jelen Egyezmény alkalmazásából származó kérdések megoldására bármely Szerződő Fél kívánságára a Szerződő Felek illetékes hatóságainak képviselőiből álló Vegyesbizottságot kell alakítani.

19. Cikk

Azokra az esetekre, amelyekre jelen Egyezmény eltérő szabályokat nem állapít meg, a Szerződő Felek nemzeti jogszabályai érvényesek.

20. Cikk

1. Ez az egyezmény azon a napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek értesítették egymást, hogy alkotmányjogi követelményeiknek eleget tettek.

2. A Holland Királyság tekintetében ez az Egyezmény csak a Királyság európai területére érvényes.

3. Ez az Egyezmény a hatálybalépésének időpontját követő egy évig marad érvényben és hatálya évről évre hallgatólagosan meghosszabbodik, ha csak azt a Szerződő Felek valamelyike a lejárat előtt 6 hónappal fel nem mondja.

Melynek tanúságául az erre kellően felhatalmazott alulírottak ezt az Egyezményt aláírták.

Készült két példányban Budapesten, 1970. évi július hó 31. napján, angol nyelven.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1971. évi április hó 14. napjától kezdődően kell alkalmazni.

(2) *  A törvényerejű rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére