A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

5/1973. (II. 7.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között a postai és távközlési együttműködés tárgyában Budapesten, az 1972. évi október hó 13. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között a postai és távközlési együttműködés tárgyában Budapesten, az 1972. évi október hó 13. napján aláírt egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY

a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége
és a Magyar Népköztársaság közötti postai és távközlési együttműködésről

A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya azon óhajtól vezettetve, hogy a két ország közötti postai és távközlési együttműködést kibővítik és megerősítik, elhatározták a jelen Egyezmény megkötését és kinevezték meghatalmazottaikat:

(Aláírások)

akik megfelelő formában és teljes rendben talált megbízólevelük kicserélése után az alábbiakban állapodtak meg:

Távközlés

1. Cikk

A Szerződő Felek minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy javítsák a két ország között üzemben levő összeköttetések minőségét, azok kellő műszaki állapotának és zavaratalan működésének biztosítása céljából.

2. Cikk

A Szerződő Felek növelni fogják a két ország közötti távbeszélő-, távíró-, telex-, rádió- és televízió műsorközvetítő csatornák számát. Az egyes intézkedések végrehajtásának határidőit a két Szerződő Fél postaigazgatása egymás között egyezteti.

3. Cikk

A távbeszélő-, távíró-, telex és képtávíróforgalom legbonyolítása, valamint a rádió- és televízió közvetítésekre, továbbá más távközlési fajtákra szolgáló csatornák bérbeadása a Nemzetközi Távközlési Egyezményhez csatolt szabályzatok és a Nemzetközi Távközlési Egyesült egyéb okirataiban, valamint az OSzSz *  vonatkozó határozataiban és ajánlásaiban foglalt rendelkezések alapján történik, amelyeket a Szerződő Felek elfogadtak.

4. Cikk

A távközlési szolgáltatásokért járó díjakat a nemzetközi szabályzatokban, a Nemzetközi Távközlési Egyesület ajánlásaiban valamint az OSzSz határozataiban és ajánlásaiban foglalt rendelkezések alapján állapítják meg, amelyeket a Szerződő Felek elfogadtak.

A Szerződő Felek postaigazgatásai törekednek a mindkét Fél számára előnyös díjak bevezetésére.

5. Cikk

A Szerződő Felek postaigazgatásai maximálisan segítik egymást a harmadik országba szóló, vagy azokból induló távíró-, telex- és távbeszélőforgalom, továbbá a rádió- és televízióközvetítések saját területükön való tranzitálásában.

Postaforgalom

6. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Magyar Népköztársaság között a postai összeköttetések bővítését, a postaszállítás gyorsítását és a levélpostai küldemények forgalmában jelenleg érvényes szabályok egyszerűsítését. Az egyes intézkedések végrehajtásának határidőit a két Szerződő Fél postaigazgatása egymás között egyezteti.

7. Cikk

A postai díjakat az Egyetemes Postaegyesület okirataiban, valamint az OSzSz határozataiban és ajánlásaiban foglalt rendelkezések alapján állapítják meg, amelyeket a Szerződő Felek elfogadtak.

A Szerződő Felek postaigazgatásai törekednek a mindkét Fél számára előnyös díjak beveztésére.

8. Cikk

A légipostával küldött csomagok és levélpostai küldemények kölcsönös forgalmában a belföldi légijáratokon ingyenes továbbszállítást biztosítanak.

9. Cikk

A Szerződő Felek postaigazgatásai maximálisan segítik egymást a harmadik országokba szóló, vagy harmadik országból eredő közvetlen levél- és csomagzárlatok saját területükön való tranzitálásában.

Postai és távközlési szolgáltatások elszámolása

10. Cikk

A jelen Egyezmény által előírt postai és távközlési szolgáltatások díjainak megállapítása aranyfrankban történik.

Műszaki-tudományos együttműködés

11. Cikk

1. A két Szerződő Fél postaigazgatása fejleszti a kétoldalú műszaki-tudományos együttműködést, amelynek célja a híradástechnika és tervezés fejlesztése, valamint a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Magyar Népköztársaság közötti postai és távközlési összeköttetések üzemének javítása és az összeköttetések bővítése.

2. A Szerződő Felek postaigazgatásai állandó kapcsolatot tartanak egymással és elősegítik a kapcsolatok kialakulását az általuk irányított tudományos kutatóintézetek, intézmények és szervek között abból a célból, hogy megvizsgálják az aktuális híradástechnikai problémákat, megismerkedjenek mindkét postaigazgatás berendezéseinek és létesítményeinek működésével, vélemény- és szakembercserét folytassanak ezeknek a kérdéseknek a körében, instrukciókat és hivatalos anyagokat cseréljenek egymás közt a posta és távközlés műszaki és üzemviteli kérdései tárgyában.

12. Cikk

A Szerződő Felek postaigazgatásainak műszaki-tudományos együttműködése azok szerint a tervek szerint történik, amelyeket közös megegyezéssel megállapított módon állítanak össze és hagynak jóvá a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Magyar Népköztársaság közötti műszaki-tudományos együttműködés lebonyolításának feltételeivel összhangban.

Záró rendelkezések

13. Cikk

A Szerződő Felek postaigazgatásai konzultációkat folytatnak egymással a nemzetközi postai, távközlési, rádió- és televízió-műsorszóró szervezetek tevékenységi köréből őket érintő kérdésekről.

14. Cikk

A postai és távközlési összeköttetések létesítése és üzemeltetése során a Szerződő Felek postaigazgatásai a Nemzetközi Távközlési Egyesületnek és az Egyetemes Postaegyesületnek a Szerződő Felekre nézve kötelező egyezményeit, megállapodásait és szabályzatait alkalmazzák.

15. Cikk

A postai és távközlési forgalom jelen Egyezményben nem említett üzemeltetését és szervezését a Szerződő Felek postaigazgatásai Végrehajtási jegyzőkönyvben szabályozzák, amely az Egyezménnyel egyidőben lép életbe, s az Egyezmény érvényességi idejére terjed ki.

16. Cikk

1. A Szerződő Felek postaigazgatásai és postai intézményei közötti szolgálati levél- és táviratváltás, távbeszélgetés, valamint a felületi vagy légiúton küldött szolgálati csomagok szállítása ingyenesen történik.

2. Minden szolgálati levelezés orosz, magyar és francia nyelven folyik.

3. A műszaki-tudományos együttműködés keretében folytatott dokumentáció- és információcsere a Felek megállapodása szerinti nyelveken történik.

17. Cikk

1. Jelen Egyezményt határozatlan időre kötik, és aláírása napján lép életbe.

2. Az Egyezményt a Szerződő Felek bármelyike felmondhatja, ebben az esetben az Egyezmény hat hónap múltával veszti érvényét attól a naptól számítva, amelyen a másik Szerződő Fél a felmondásról szóló értesítést megkapja.

3. A Szerződő Felek jelen Egyezményben szükség esetén közös megegyezéssel változtatásokat és kiegészítéseket eszközölhetnek.

18. Cikk

Jelen Egyezmény aláírásának napjától érvényét veszti a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és Magyarország között 1947. szeptember 22-én a postai, távbeszélő- és távírókapcsolatok felvétele tárgyában kötött Megállapodás, valamint az ehhez tartozó Zárójegyzőkönyv.

Készült Budapesten, 1972. október 13-án két példányban, mindegyik példány orosz és magyar nyelven; mindkét szöveg azonos érvényű.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1972. évi október hó 13. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az elektronikus hírközlésért felelős miniszter és a postaügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére