A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1975. évi 13. törvényerejű rendelet

az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya pótjegyzőkönyvének kihirdetéséről * 

(A Magyar Népköztársaság megerősítő okiratának letétbehelyezése a Svájci Szövetség Kormányánál az 1974. évi március hó 13. napján megtörtént.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az Egyetemes Postaegyesület Alapokmányának *  - Tókióban, 1969. november 14-én aláírt - pótjegyzőkönyvét e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett pótjegyzőkönyv hivatalos magyar fordítása a következő:

„Pótjegyzőkönyv
az Egyetemes Postaegyesület Alapokmányához

Az Egyetemes Postaegyesület tagországai kormányainak Tókióban kongresszusra összejött meghatalmazottai - az Alapokmány 30. Cikke 2. §-ának figyelembevételével - az Egyetemes Postaegyesület Alapokmányához, a megerősítés fenntartásával, az alábbi változtatásokat fogadták el.

I. Cikk

(A módosított 8. Cikk)

Szűkebb körű egyesületek. Külön megállapodások

1. Az Egyesület tagországai, illetőleg postaigazgatásai, ha ezeknek az országoknak a törvényhozása megengedi, szűkebb körű egyesületeket létesíthetnek és a nemzetközi postaszolgálatra vonatkozó külön megállapodásokat köthetnek azzal a feltétellel, hogy azokba nem vesznek fel a közönségre nézve kedvezőtlenebb rendelkezéseket, mint amilyeneket azok az okiratok tartalmaznak, amelyeket az érdekelt országok elfogadtak.

2. A szűkebb körű egyesületek megfigyelőket küldhetnek az Egyesület kongresszusaira, értekezleteire és összejöveteleire, a Végrehajtó Tanácsba, valamint a Postai Tanulmányozó Tanácsba.

3. Az Egyesület a szűkebb körű egyesület kongresszusaira, értekezleteire és összejöveteleire megfigyelőket küldhet.

II. Cikk

(A módosított 11. Cikk)

Csatlakozás az Egyesülethez vagy felvétel az Egyesületbe

Eljárás

1. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének bármely tagja csatlakozhat az Egyesülethez.

2. Minden szuverén ország, amely nem tagja az Egyesült Nemzetek Szervezetének, kérheti az Egyetemes Postaegyesületbe tagként való felvételét.

3. Az Egyesülethez való csatlakozásnak, illetőleg a felvételi kérelemnek az Egyesület Alapokmányához és kötelező okirataihoz való kifejezett csatlakozási nyilatkozatot kell tartalmaznia. A nyilatkozatot diplomáciai úton a Svájci Szövetség Kormányához kell intézni, amely - az esetnek megfelelően - értesítést küld szét a csatlakozásról, illetőleg kikéri a tagországok véleményét a felvételi kérelem ügyében.

4. Azt az országot, amely nem tagja az Egyesült Nemzetek Szervezetének, felvett tagnak kell tekinteni, ha kérelmét az Egyesület tagországainak legalább kétharmada jóváhagyja. A tagországok közül azokat, amelyek négy hónapon belül nem válaszolnak, úgy kell tekinteni, mintha a szavazástól tartózkodtak volna.

5. A csatlakozásról, illetőleg a tagként való felvételről a Svájci Szövetség Kormánya értesíti a tagországok kormányait. A tagság az értesítés keltétől számít.

III. Cikk

(A módosított 13. Cikk)

Az Egyesület szervei

1. Az Egyesület szervei a Kongresszus, az igazgatási értekezletek, a Végrehajtó Tanács, a Postai Tanulmányozó Tanács, a különleges bizottságok és a Nemzetközi Iroda.

2. Az Egyesület állandó szervei a Végrehajtó Tanács, a Postai Tanulmányozó Tanács és a Nemzetközi Iroda.

IV. Cikk

(A módosított 18. Cikk)

Postai Tanulmányozó Tanács

A Postai Tanulmányozó Tanács (CCEP) feladata a postaszolgálatot érintő műszaki, forgalmi és gazdasági kérdések tanulmányozása, és ezekről véleménynyilvánítás.

V. Cikk

(A módosított 21. Cikk)

Az Egyesület kiadásai. A tagországok hozzájárulásai

1. Mindegyik kongresszus megállapítja azt a legnagyobb összeget, amelyet elérhetnek

a) az Egyesület kiadásai évenként;

b) a következő kongresszus összehívásával kapcsolatos költségek.

2. Az 1. §-ban megállapított kiadások legnagyobb összege túlléphető, ha a körülmények úgy követelik, az Általános Szabályzat erre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével.

3. Az Egyesület költségeit, beleértve esetleg a 2. §-ban említett kiadásokat, az Egyesület tagországai közösen viselik. E célból a kongresszus mindegyik tagországot hozzájárulási osztályba sorolja; ezek számát az Általános Szabályzat állapítja meg.

4. A 11. Cikk alapján az Egyesülethez való csatlakozás vagy felvétel esetében a Svájci Szövetség Kormánya az érdekelt ország kormányával egyetértésben állapítja meg azt a hozzájárulási osztályt, amelybe az illető országot a kiadások megoszlása tekintetében sorolni kell.

VI. Cikk

(A módosított 26. Cikk)

Az Egyesület okiratai megerősítésének és egyéb jóváhagyásai módjainak közlése

Az Alapokmányt megerősítő és esetleg az Egyesület többi okiratait jóváhagyó iratokat a legrövidebb időn belül letétbe kell helyezni a Svájci Szövetség Kormányánál, amely a letétbehelyezésekről értesíti a tagországokat.

VII. Cikk

A Pótjegyzőkönyvhöz és az Egyesület más okirataihoz való csatlakozás

1. Azok a tagországok, amelyek a jelen jegyzőkönyvet nem írták alá, ahhoz bármikor csatlakozhatnak.

2. Azok a tagországok, amelyek a Kongresszus által felújított okiratokat elfogadták, de azokat nem írták alá, kötelesek azokhoz legrövidebb időn belül csatlakozni.

3. Az 1. és a 2. §-ban említett esetekben a csatlakozási okiratokat a székhely-ország kormányához kell diplomáciai úton megküldeni, amely a letétbehelyezésről értesíti a tagországokat.

VIII. Cikk

Az Egyetemes Postaegyesület Alapokmányára vonatkozó Pótjegyzőkönyv végrehajtása és érvényessége

A jelen Pótjegyzőkönyvet 1971. július 1-jétől alkalmazzák az V. Cikk kivételével, amely 1971. január 1-jén lép életbe, és meghatározatlan ideig marad érvényben.

Ennek hiteléül a tagországok kormányainak meghatalmazottai felvették a jelen Pótjegyzőkönyvet, amely ugyanolyan erejű és érvényű, mintha rendelkezéseit magába az Alapokmány szövegébe vették volna fel és azt egy példányban írták alá, amelyet az Egyesület székhely-országa kormányának levéltárában helyeznek el. Annak egy másolatát a Kongresszust rendező ország kormánya megküldi mindegyik Félnek.”

3. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a megerősítő okirat letétbehelyezése alkalmával a következő nyilatkozatot tette:

„A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa kijelenti, hogy

a) a saigoni rendszer nem képviseli Dél-Vietnamot, és nem cselekedhet egész Vietnam nevében;

b) a tajvani hatóságok nem képviselik a kínai népet, és nem nyilatkozhatnak és nem írhatják alá az okiratokat Kína nevében;

c) Dél-Korea hatóságai nem képviselik Korea népét, és semmilyen esetben nem léphetnek fel és nem írhatják alá az Egyetemes Postaegyesület okiratait Korea nevében;

d) a régi Német Birodalom területén régóta két független, szuverén állam alakult és létezik: a Német Demokratikus Köztársaság, a Német Szövetségi Köztársaság, valamint egy független politikai egység: Nyugat-Berlin, amely nem tartozik a Német Szövetségi Köztársasághoz.

A két államot, a Német Demokratikus Köztársaságot és a Német Szövetségi Köztársaságot az egész világon elismerik, önállóan részt vesznek a nemzetközi szervezetekben és megállapodásokban, amelyekben érvényesítik jogaikat és kötelezettségeiket.

A Német Demokratikus Köztársaság csatlakozott az 1964. július 10-én Bécsben aláírt UPU Alapokmányhoz és a többi okirathoz, és mint az UPU tagországa, részt vesz a nemzetközi postaforgalomban, az okiratokból eredő jogok és kötelezettségek értelmében.

A Német Szövetségi Köztársaságnak, mint az UPU tagjának jogai és kötelezettségei a nemzetközi postaforgalom területén csak a joghatósága alá tartozó területre érvényesek.

A Német Szövetségi Köztársaság küldöttsége által használt „Németország” elnevezés az UPU okiratok aláírásakor jogtalan és ellentétben áll a nemzetközi jog normáival.”

4. § (1) *  Ez a törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a Pótjegyzőkönyv VIII. Cikkében meghatározott időpontoktól kezdődően kell alkalmazni.

(2) E törvényerejű rendelet végrehajtásáról a Kormány gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére