A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

11/1976. (V. 20.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Vietnami Demokratikus Köztársaság Kormánya között a postai és távközlési szolgálat tárgyában Budapesten, az 1975. évi december hó 2. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Vietnami Demokratikus Köztársaság Kormánya között a postai és távközlési szolgálat tárgyában Budapesten, az 1975. évi december hó 2. napján aláírt egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Vietnami Demokratikus Köztársaság Kormánya között a postai és távközlési szolgálatról

A szolgálati kapcsolatok, valamint a postai és távközlési együttműködés szorosabbá tétele érdekében, hozzájárulva ezzel a két ország közötti politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok megszilárdításához és fejlesztéséhez, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Vietnami Demokratikus Köztársaság Kormánya elhatározták a jelen Egyezmény megkötését, amely az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

I. fejezet

Postai és távközlési szolgálat

1. Cikk

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Vietnami Demokratikus Köztársaság Kormánya megállapodtak abban, hogy a két ország között rendszeres levélpostai, csomag-, távíró- és távbeszélő-forgalmat tartanak fenn.

2. Cikk

A két Szerződő Fél kötelezi magát arra, hogy a két ország között postai és távközlési útvonalakat tart fenn a levélpostai, csomag-, távíró- és távbeszélő-forgalom biztonságos, gyors és pontos lebonyolításának biztosítása érdekében.

3. Cikk

A két Szerződő Fél megállapodik abban, hogy megteszik a szükséges intézkedéseket a két ország közötti postai és távközlési kapcsolatok bővítése és további javítása érdekében.

A konkrét intézkedések végrehajtási időpontját a két Fél posta és távközlési igazgatásai közös megegyezéssel fogják megállapítani.

4. Cikk

A két Szerződő Fél rendszeresen tanulmányozni fogja a postai és távközlési útvonalaknak, valamint a postai és távközlési szolgálat üzemeltetésének megszervezésére, továbbá a díjtételekre vonatkozó korszerűsítési intézkedéseket, a szükségesnek mutatkozó egyszerűsítések bevezetése és a két ország közötti postai és távközlési szolgálat minőségének javítása érdekében.

5. Cikk

A két Szerződő Fél, körülményeihez és lehetőségeihez képest, kötelezi magát arra, hogy kölcsönösen elősegíti azoknak a levélpostai küldeményeknek, csomagoknak, táviratoknak és távbeszélgetéseknek átmenő forgalmát, amelyek a másik Fél országából erednek és harmadik országba irányulnak, avagy harmadik országból erednek és a másik Fél országába irányulnak.

6. Cikk

A levélpostai küldemények, csomagok, táviratok és távbeszélgetések díjait - beleértve a kimenő, a bejövő és átmenő díjrészeket, valamint a vég- és átmenődíjakat - a Felek maguk határozzák meg az egyes szolgáltatásokra vonatkozóan érvényes nemzetközi díjszabásokon alapuló belföldi jogi szabályozásuknak megfelelően.

7. Cikk

A két ország közötti postai és távközlési szolgálatok számadásainak összeállításánál a két Szerződő Fél a 100 centime-os 10/31 grammos és 0,900 finomságú aranyfrankot használja pénzegységként.

II. fejezet

Együttműködés és kölcsönös segítségnyújtás

8. Cikk

A tudományos és műszaki együttműködés, valamint a posta és távközlés területén jelentkező szolgálati kapcsolatok szorosabbá tétele érdekében a két Szerződő Fél lehetővé teszi posta- és távközlési igazgatása számára rendszeres kapcsolatok létesítését - akár közvetlenül, akár közvetve - a postai és távközlési kutató és üzemviteli szervek között, a két ország közötti posta- és távközlési szolgálatra vonatkozó gyakorlati problémák tanulmányozásában történő együttműködés, valamint a tapasztalatok kölcsönös kicserélése érdekében.

9. Cikk

A két Szerződő Fél kölcsönösen véleményt cserél a mindkettőjük érdeklődésére számot tartó nemzetközi postai és távközlési szervezetek és konferenciák tevékenységéről, valamint postai és távközlési egyezményekről.

10. Cikk

A két Szerződő Fél kölcsönösen segíti egymást a posta- és távközlési szolgálatra vonatkozó tudományos, műszaki, gazdasági és üzemeltetési dokumentációk rendelkezésre bocsátásával, továbbá rendszeresen kicseréli a posta és távközlés területére vonatkozó információkat és kutatási eredményeket.

11. Cikk

Mindegyik Fél rendszeresen megküldi a másik Félnek újonnan kibocsátott postabélyegeit, és - lehetőségeitől függően - bélyegkiállításokat rendez a másik Fél által kibocsátott bélyegekből, vagy részt vesz a másik Fél által rendezett ilyen kiállításokon.

III. fejezet

Záró rendelkezések

12. Cikk

A postai és távközlési szolgálatra vonatkozó levelezésben a két Fél posta- és távközlési igazgatásainak összes szerve a francia és az orosz nyelvet használja.

13. Cikk

A jelen Egyezményre vonatkozó bármely módosítás vagy változtatás csak a két Fél - diplomáciai jegyzékváltás útján kért - előzetes hozzájárulásával eszközölhető.

Bármelyik Szerződő Fél felfüggesztheti ezt az Egyezményt feltéve, hogy erről a másik Felet diplomáciai jegyzékben értesítette; ebben az esetben az Egyezmény az értesítés vételének napjától számított hat hónap elteltével hatályát veszti.

14. Cikk

A jelen Egyezmény végrehajtása érdekében a Magyar Népköztársaság Közlekedés- és Postaügyi Minisztériuma és a Vietnami Demokratikus Köztársaság Posta és Távközlési Vezérigazgatósága Végrehajtási Jegyzőkönyvben szabályozzák a két ország közötti postai és távközlési forgalmak konkrét kérdéseit, valamint a számadások kiegyenlítésének módját.

A Végrehajtási Jegyzőkönyv a jelen Egyezmény szerves részét képezi.

15. Cikk

A jelen Egyezmény aláírásának napján lép hatályba és meghatározatlan időre szól.

A jelen Egyezmény hatálybalépésének napjától az alábbi Egyezmények hatályukat vesztik:

a Magyar Népköztársaság Közlekedés- és Postaügyi Minisztériuma és a Vietnami Demokratikus Köztársaság Közlekedési és Távközlési Minisztériuma között 1956. június 9-én kötött „Egyezmény a postaszolgálatról” és „Egyezmény a távközlési szolgálatról”.

Készült Budapesten, 1975. december 2-án két példányban, mindkettő magyar, vietnami és francia nyelven. A magyar, a vietnami és a francia szöveg egyaránt hiteles, a francia szöveg az értelmezést szolgálja.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit az 1975. évi december hó 2. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az elektronikus hírközlésért felelős miniszter és a postaügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére