A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1976. évi 19. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kishatárforgalom szabályozásáról kötött, Budapesten, az 1975. évi november hó 5-én aláírt egyezmény kihirdetéséről * 

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás az 1976. évi február hó 28. napján megtörtént.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kishatárforgalom szabályozásáról kötött, Budapesten, az 1975. évi november hó 5-én aláírt egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett egyezmény magyar szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kishatárforgalom szabályozásáról * 

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya

attól az óhajtól vezetve, hogy továbbfejlesszék a két állam közötti jószomszédi és baráti kapcsolatokat és hogy kölcsönösen megkönnyítsék a magyar-jugoszláv határ mentén lakó személyek utazását;

figyelembe véve, hogy a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kishatárforgalom szabályozásáról Budapesten, az 1965. évi augusztus hó 9. napján aláírt Egyezmény továbbfejlesztése szükséges;

elhatározták, hogy a Szerződő Felek a határmenti lakosság érdekében kishatárforgalmi egyezményt kötnek és e célból meghatalmazottaikat kinevezték, akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélése után az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

(1) Ennek az Egyezménynek az értelmében kishatárforgalmi sávnak azt a területet kell tekinteni, amely az államhatár mindkét oldalán a határvonaltól számított 20 kilométer szélességben terjed.

(2) A kishatárforgalmi sávba az Egyezmény részét képező I. számú mellékletben felsorolt helységek tartoznak.

2. Cikk

(1) Az Egyezményben biztosított jogok a Szerződő Felek azon állampolgárait illetik meg, akik az Egyezmény hatálya alá tartozó kishatárforgalmi sávok egyikében állandó lakóhellyel rendelkeznek.

(2) Az Egyezmény rendelkezései vonatkoznak az (1) bekezdésben említett személy házastársára és kiskorú gyermekére akkor is, ha az állandó lakóhelyük nem az Egyezmény I. számú mellékletében feltüntetett helységek valamelyikében van.

3. Cikk

(1) A kishatárforgalomban az államhatár átlépése vízum nélkül, fényképpel ellátott, a Szerződő Felek illetékes hatóságai által kiállított határátlépési engedély alapján történik. A határátlépési engedély érvényességi idejét a Szerződő Felek belső előírásainak megfelelően állapítják meg.

(2) Szülőjével vagy más törvényes képviselőjével együtt utazó és az erre vonatkozó belső jogszabályok szerint személyi igazolvánnyal nem rendelkező kiskorú személy családi és utónevét, születési évét, hónapját és napját be kell jegyezni a szülők egyikének vagy más törvényes képviselőjének határátlépési engedélyébe. Ha az ilyen személy önállóan utazik, az 1. bekezdésben meghatározott határátlépési engedéllyel kell rendelkeznie.

(3) Csoportos utazás esetén (gazdasági, kulturális, művészeti, sport- és egyéb szervezetek csoportjai) a csoportvezetőt kell határátlépési engedéllyel ellátni, a többi személyt pedig az illetékes hatóság által hitelesített névjegyzéken kell feltüntetni.

(4) A határátlépési engedélyt magyar nyelven és a jugoszláv népek nyelvének egyikén adják ki.

(5) A határátlépési engedélyt magyar részről az Egyezmény részét képező II. számú melléklet, jugoszláv részről ugyancsak az Egyezmény részét képező III. számú melléklet szerint adják ki.

4. Cikk

(1) A határátlépési engedély - tekintet nélkül az utazás jellegére - évenként nyolc rendes utazásra jogosít és minden utazásnál tíz napi tartózkodást tesz lehetővé a másik Szerződő Fél kishatárforgalmi sávjában.

Szükség esetén (születés, házasságkötés, betegség, haláleset) vagy más indokolt esetben az illetékes hatóság a határátlépési engedély tulajdonosának rendkívüli utazást is engedélyezhet.

(2) A tartózkodási hely államának illetékes hatósága különös méltánylást érdemlő esetben (születés, házasságkötés, betegség, haláleset) legfeljebb további 20 nappal meghosszabbíthatja a tartózkodás időtartamát.

5. Cikk

Mindkét Szerződő Fél a belső jogszabályainak megfelelően zárhatja ki állampolgárait a kishatárforgalomból.

6. Cikk

(1) A Szerződő Felek határátlépési engedéllyel rendelkező állampolgárai a másik Szerződő Fél területén való tartózkodásuk ideje alatt kötelesek ezen állam jogszabályait megtartani, továbbá a kishatárforgalmi sávon kívül nem tartózkodhatnak.

(2) Mindkét Szerződő Félnek jogában áll, hogy ha a másik Szerződő Fél állampolgára az Egyezmény vagy más belső jogszabály rendelkezéseit megsérti, ezen személy belépését megtiltsa, illetőleg tartózkodási engedélyét megvonja.

7. Cikk

(1) Ha az egyik Szerződő Fél állampolgárának a másik Szerződő Fél területén történő tartózkodása ideje alatt a határátlépési engedélye eltűnt vagy elveszett, illetőleg megsemmisült, köteles ezt haladéktalanul bejelenteni ezen állam illetékes hatóságának.

Az illetékes hatóság ilyen esetekben a bejelentésről igazolást állít ki, amellyel ez a személy hazatérhet.

(2) Amikor a másik Szerződő Fél állampolgárának elveszett engedélye előkerül, az illetékes hatóság azt a legrövidebb időn belül a másik Szerződő Fél illetékes hatóságának a határátkelőhelyen visszaszolgáltatja.

8. Cikk

(1) A határátlépési engedély tulajdonosa a másik Szerződő Fél területére a nemzetközi utasforgalom, valamint a kishatárforgalom számára megnyitott határátkelőhelyen léphet át, gyalog vagy bármely közlekedési eszközzel, kivéve az állati erővel vontatott járműveket.

(2) A kishatárforgalom számára megnyitott határátkelőhelyeken a határátlépés csak a Szerződő Felek illetékes hatóságai által egyetértésben megállapított nyitvatartási időben történhet.

(3) A kishatárforgalomban közlekedő személyek az államhatár átlépésekor a határszervek ellenőrzése alá tartoznak.

9. Cikk

(1) A kishatárforgalomban részt vevő személy engedély nélkül vám- és illetékmentesen vihet ki, illetőleg hozhat be, személyenként

2 kg élelmiszert, 2 liter bort, 0,5 liter égetett szeszes italt, 200 db cigarettát, továbbá 300 Ft, illetőleg 200 Dinár értékű, nem kereskedelmi jellegű ajándéktárgyat, a tisztaszesz és az égetett szeszes ital kivételével.

(2) Az utazás és a másik Szerződő Fél kishatárforgalmi sávjában való tartózkodás idejére szükséges személyi használatra szolgáló tárgyak - ideértve a járműveket is - engedély nélkül, vám- és illetékmentesen vihetők, azzal a kötelezettséggel, hogy azokat ott elidegeníteni nem szabad és mindezeket a távozáskor vissza kell szállítani.

(3) Fizetőeszközök, devizák, nemesfémek, drágakövek, valamint művészeti, muzeális, archeológiai, történelmi, néprajzi, kulturális és tudományos értékű tárgyak kivitele és behozatala alkalmával mindkét Szerződő Fél belső rendelkezéseit alkalmazza.

10. Cikk

(1) Az egyik Szerződő Fél ideiglenesen felfüggesztheti a kishatárforgalomban a határátlépést, ha az ott levő helységekben az emberekre, az állatállományra és a növényzetre veszélyes járvány következik be.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések bevezetéséről a másik Szerződő Felet diplomáciai úton haladéktalanul tájékoztatni kell.

(3) Az a Szerződő Fél, mely az (1) bekezdésben említett intézkedéseket bevezette, annak megszüntetése előtt legalább 24 órával diplomáciai úton értesíti a másik Szerződő Felet.

11. Cikk

(1) Az Egyezmény helyes végrehajtása céljából Állandó Magyar-Jugoszláv Vegyesbizottság (a továbbiakban: Vegyesbizottság) létesül, mely két tagozatból, tagozatonként elnökből és két tagból áll. Az elnök nevéről a Szerződő Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást. A Vegyesbizottság szakértők közreműködését is igénybe veheti.

(2) A Vegyesbizottság bármely tagozata elnökének kezdeményezésére szükség szerinti időben a Magyar Népköztársaságban és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban felváltva tartja üléseit.

(3) A Vegyesbizottság alapvető feladatai közé tartozik az Egyezmény végrehajtásáról gondoskodni, megvizsgálni és rendezni a végrehajtás során felmerülő kérdéseket, javaslatot tenni a kishatárforgalmi átkelőhelyek nyitvatartási idejére, a kishatárforgalom fejlesztésére, új kishatárforgalmi átkelőhelyek megnyitására, továbbá szükség esetén az Egyezmény módosítására vagy kiegészítésére.

(4) A Vegyesbizottság a határozatait egyhangúlag hozza.

A Vegyesbizottság ülésein magyar nyelven és a jugoszláv népek nyelvének egyikén jegyzőkönyvet vesznek fel, mely a Szerződő Felek illetékes szerveinek jóváhagyására szorul.

(5) A Vegyesbizottság az első ülésén megállapítja ügyrendjét.

12. Cikk

(1) Ezt az Egyezményt a Szerződő Feleknek jóvá kell hagyniuk, és az a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltás napjától számított harmincadik napon lép hatályba.

(2) Az Egyezmény öt évig marad hatályban. Az Egyezmény hatálya ezen időpont után évről évre meghosszabbodik mindaddig, amíg az egyik Szerződő Fél hat hónappal annak lejárta előtt azt fel nem mondja.

13. Cikk

(1) A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kishatárforgalom szabályozásáról Budapesten, az 1965. évi augusztus hó 9. napján aláírt egyezmény alapján kiállított határátlépési engedélyek érvényességi idejükig használhatók fel.

(2) Az Egyezmény hatálybalépését követő 30. naptól kerülhet sor a 3. Cikkben említett határátlépési engedély kiadására.

14. Cikk

A jelen Egyezmény hatálybalépésével a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kishatárforgalom szabályozásáról Budapesten, az 1965. évi augusztus hó 9. napján aláírt egyezmény hatályát veszti.

Készült Budapesten, az 1975. évi november hó 5. napján két eredeti példányban, mindegyik magyar és szerb-horvát nyelven. Mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

Az Egyezmény I. számú melléklete

Névjegyzék a kishatárforgalmi sávba tartozó helységekről

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN

Baranya megye

Mohács város

Mohács város környék

Homorúd

Kölked

Mohácsi járás

Babarc

Bár

Bezedek

Bóly

Borjád

Dunafalva

Dunaszekcső

Erdősmárok

Görcsönydoboka

Hímesháza

Ivándárda

Kisbudmér

Kisnyárád

Lánycsók

Lippó

Liptód

Majs

Máriakéménd

Monyoród

Nagybudmér

Nagynyárád

Pócsa

Sárok

Somberek

Szajk

Szederkény

Székelyszabar

Töttös

Udvar

Versend

Pécsi járás

Áta

Baksa

Belvárdgyula

Bosta

Görcsöny

Gyöngyfa

Kisdér

Kiskassa

Kistótfalu

Németi

Ócsárd

Pécsdevecser

Regenye

Siklósbodony

Sumony

Szalánta

Szilvás

Szőke

Tengeri

Téseny

Újpetre

Vokány

Siklósi járás

Adorjás

Alsószentmárton

Babarcszőlős

Baranyahídvég

Beremend

Besence

Bisse

Bogádmindszent

Bogdása

Cun

Csarnóta

Csányoszró

Diósviszló

Drávacsehi

Drávacsepely

Drávafok

Drávaiványi

Drávakeresztúr

Drávapalkonya

Drávapiski

Drávaszabolcs

Drávaszerdahely

Drávasztára

Egyházasharaszti

Felsőszentmárton

Garé

Gilvánfa

Gordisa

Harkány

Hegyszentmárton

Hirics

Illocska

Ipacsfa

Ivánbattyán

Kákics

Kásád

Kemse

Kémes

Kisasszonyfa

Kisharsány

Kisjakabfalva

Kislippó

Kisszentmárton

Kistapolca

Kórós

Kovácshida

Lapáncsa

Lúzsok

Magyarboly

Magyarmecske

Magyartelek

Markóc

Marócsa

Matty

Márfa

Máriagyűd

Mónosokor

Nagycsány

Nagyharsány

Nagytótfalu

Okorág

Old

Ózdfalu

Palkonya

Páprád

Piskó

Rádfalva

Révfalu

Sámod

Sellye

Siklós

Siklósnagyfalu

Sósvertike

Szaporca

Szava

Terehegy

Tésenfa

Turony

Vajszló

Vejti

Villány

Villánykövesd

Zaláta

Szigetvári járás

Bürüs

Endrőc

Dencsháza

Gyöngyösmellék

Kétújfalu

Kisdobsza

Kistamási

Merenye

Molvány

Nagydobsza

Nemeske

Pettend

Szörény

Teklafalu

Tótszentgyörgy

Várad

Zádor

Bács-Kiskun megye

Baja város

Bajai járás

Bácsalmás

Bácsbokod

Bácsborsód

Bácsszentgyörgy

Bátmonostor

Csátalja

Dávod

Felsőszentiván

Gara

Hercegszántó

Katymár

Madaras

Mátételke

Nagybaracska

Tataháza

Vaskút

Kiskunhalasi járás

Balotaszállás

Bácsszőlős

Csikéria

Kelebia

Kisszállás

Kunbaja

Mélykút

Tompa

Csongrád megye

Szeged megyei város

Makó város

Makói járás

Ferencszállás

Kiszombor

Klárafalva

Maroslele

Szegedi járás

Ásotthalom

Bordány

Deszk

Domaszék

Kübekháza

Mórahalom

Öttömös

Pusztamérges

Röszke

Ruzsa

Sándorfalva

Szatymaz

Tiszasziget

Újszentiván

Üllés

Zákányszék

Zsombó

Somogy megye

Nagyatád város

Barcsi járás

Babócsa

Barcs

Bélavár

Bolhó

Csokonyavisonta

Darány

Drávagárdony

Drávaszentes

Drávatamási

Heresznye

Homokszentgyörgy

Istvándi

Kastélyosdombó

Kálmáncsa

Komlósd

Lakócsa

Péterhida

Potony

Rinyaújlak

Rinyaújnép

Somogyaracs

Somogytarnóca

Szentborbás

Szulok

Tótújfalu

Vízvár

Nagyatádi járás

Bakháza

Berzence

Bolhás

Csurgó

Csurgónagymarton

Görgeteg

Gyékényes

Háromfa

Iharos

Iharosberény

Kuntelep

Lábod

Őrtilos

Ötvöskónyi

Pogányszentpéter

Porrog

Porrogszentkirály

Porrogszentpál

Rinyaszentkirály

Somogybükkösd

Somogycsicsó

Somogyszob

Somogyudvarhely

Szenta

Tarany

Zákány

Vas megye

Körmendi járás

Alsószölnök

Apátistvánfalva

Bajánsenye

Csákánydoroszló

Csörötnek

Farkasfa

Felsőjánosfa

Felsőmarác

Felsőszölnök

Gasztony

Gödörháza

Hegyhátszentjakab

Hegyhátszentmárton

Ispánk

Ivánc

Jakabháza

Kercaszomor

Kerkáskápolna

Kétvölgy

Kisrákos

Kondorfa

Magyarlak

Magyarszombatfa

Máriaújfalu

Nagyrákos

Nemesmedves

Orfalu

Őrimagyarósd

Őriszentpéter

Pankasz

Rábafüzes

Rábagyarmat

Rábatótfalu

Rátót

Rönök

Szaknyér

Szakonyfalu

Szalafő

Szatta

Szentgotthárd

Szőce

Vasszentmihály

Velemér

Viszák

Zala megye

Nagykanizsa város

Lenti járás

Alsószenterzsébet

Baglad

Bárszentmihályfa

Bázakerettye

Belsősárd

Bödeháza

Csertalakos

Csesztreg

Csömödér

Csörnyeföld

Dobri

Dömefölde

Felsőszenterzsébet

Gáborjánháza

Gosztola

Gutorfölde

Hernyék

Iklódbördöce

Kálócfa

Kányavár

Kerkabarabás

Kerkafalva

Kerkakutas

Kerkaszentkirály

Kerkateskánd

Kiscsehi

Kissziget

Kozmadombja

Külsősárd

Lasztonya

Lendvadedes

Lendvajakabfa

Lenti

Lentikápolna

Lentiszombathely

Lispeszentadorján

Lovászi

Magyarföld

Maróc

Máhomfa

Márokföld

Mikekarácsonyfa

Murarátka

Muraszemenye

Nemesnép

Nova

Ortaháza

Páka

Pórszombat

Pördefölde

Pusztaapáti

Ramocsa

Resznek

Rédics

Szentgyörgyvölgy

Szentmargitfalva

Szentpéterfölde

Szécsisziget

Szijártóháza

Szilvágy

Tormafölde

Tornyiszentmiklós

Zalabaksa

Zalaszombatfa

Zebecke

Nagykanizsai járás

Bagola

Bajcsa

Bánokszentgyörgy

Becsehely

Belezna

Bocska

Borsfa

Bucsuta

Eszteregnye

Fityeház

Fűzvölgy

Homokkomárom

Hosszúvölgy

Kistolmács

Letenye

Liszó

Magyarszentmiklós

Miklósfa

Molnári

Murakeresztúr

Oltárc

Pátró

Petrivente

Pusztamagyaród

Rigyác

Semjénháza

Sormás

Surd

Szentliszló

Szepetnek

Tótszentmárton

Tótszerdahely

Valkonya

Várfölde

Zajk

Zalaegerszegi járás

Csöde

Zalalövő

A JUGOSZLÁV SZOCIALISTA SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN: SZLOVÉN SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG

Murska Sobota

Opstina

Adrijanci

Andrejci

Bakovci

Beltinci

Berkovci

Beznovci

Bogojina

Bodonci

Bokraci

Boreca

Borejci

Bratonci

Brezovci

Budinci

Bukovnica

Cankova

Cepinci

Cikecka Vas

Cernelavci

Dankovci

Dolenci

Doklezovje

Dolic

Dolina

Dol. Slaveci

Domajinci

Domanjsevci

Fiksinci

Filovci

Fokovci

Gancani

Gederovci

Gerlinci

Gorica

G. Petrovci

G. Slaveci

Gradisce

G. Crnci

Grad

Hodos

Ivanci

Ivanovci

Ivanjsevci

Izakovci

Jurij

Kancevci

Korovci

Kosarovci

Kovacevci

Krajna

Krasci

Kramarovci

Krizevci p.

Krnci

Krplivnik

Kruplivnik

Kupsinci

Krog

Kukec

Kustanovci

Kuzma

Lipa

Lipovci

Loncarovci

Lucova

Lukacevci

Lemerje

Mackovci

Markovci

Markisevci

Martinje

Martjanci

Matjasevci

Melinci

Mlajtinci

Moravci

Motovilci

Moscanci

Motvarjevci

Murska Sobota

M. Crnic

M. Petrovci

Nemcavci

Neradnovci

Norsinci

Nuskova

Ocinje

Otovci

Panovci

Pecarovci

Pertoca

Peskovci

Pordasinci

Poznanovci

Predanovci

Polana

Prosecka Vas

Prosenjakovci

Puconci

Puzevci

Petanjci

Radovci

Rakican

Rankovci

Ratkovci

Rogasovci

Ropoca

Stahovci

Sebeborci

Selo

Serdica

Sodisinci

Sotina

Sredisce

Stanjevci

Strukovci

Suhi Vrh

Salamenci

Salovci

Sulinci

Tisina

Tesanovci

Topolovci

Trdkova

Tropovci

Vadarci

Vaneca

Veceslavci

Vescica

Vanca Vas

Vidonci

Vucja Gomila

Zenkovci

Zenavlje

Lendava Opstina

Banuta

Benica

Brezovica

Centiba

Centibske Gorice

Crensovci

Dobrovnik

Dolga Vas

Dolgovaske Gorice

Dolina

Dol. Bistrica

Dol. Lakos

Gaberje

Genterovci

Gomilice

Gor. Bistrica

Gor. Lakos

Hotiza

Kamovci

Kapca

Kobilje

Kot

Lendava

Lend. Gorice

Mala Polana

Mostje

Nedelica

Odranci

Petisovci

Pince

Pince Marof

Radmozanci

Renkovci

Sr. Bistrica

Srehovci

Trimlini

Trnje

Turnisce

Vel. Polana

Ziski

Zitkovci

Ljutomer Opstina

Banovci

Babinci

Boreci

Buncani

Cven

Gibina

Globoka

Grlava

Iljasevci

Kopriva

Krapje

Krizevci

Kristanci

Ljutomer

Lukavci

Mota

Nunska Graba

Norsinci

Presika

Pristava

Podgradje

Razkrizje

Rincetova Graba

Stara Nova Vas

Safarsko

Strocja Vas

Salinci

Sprinc

Verzej

Vescica

HORVÁT SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG

Cakovec Opstina

Banfi

Belica

Brezovec

Brezje

Bukovec

Cirkovljan

Cakovec

Cehovec

Cestijanec

Cukovec

Dekanovec

Domasinec

Donji Pustakovec

Donji Hrascan

Donji Kraljevac

Donji Mihaljevec

Donji Vidovec

Donja Dubrava

Dragoslavec

Dravski Kriz

Draskovec

Drzimurec

Dunjkovec

Ferketinec

Frkanovec

Gorican

Gornji Kraljevec

Gornji Mihaljevec

Gornji Zebanec

Grabrovnik

Gradiscak

Grkavescak

Hemusevec

Hodosan

Hlapicina

Ivanovec

Jalsovec

Juraj u Trnju

Jurovec

Kapelscak

Koncovcak

Kotoriba

Knezovec

Kristanovec

Krizovec

Lapsina

Lopatinec

Mackovec

Mala Subotica

Mali Mihaljevec

Marija na Muri

Marof

Martin na Muri

Merhatovec

Mihovljan

Miklavec

Mursko Sredisce

Nedelisce

Novakovec

Novo Selo Rok

Okrugli Vrh

Oporovec

Orehovica

Otok

Peklenica

Palovec

Palinovec

Plesivica

Podbrest

Podturen

Pleskovec

Praporcan

Prelog

Pretetinec

Pribislavec

Savska Ves

Selnica

Sivica

Slakovec

Strahoninec

Strelec

Senkovec

Stefanec

Strigova

Strukovec

Totovec

Tupkovec

Turcisce

Vratisinec

Vrhovljan

Vucetinec

Vugrisinec

Vukanovec

Vularija

Zasadberg

Zavescak

Zebanec

Zabnik

Zeljezna Gora

Ziskovec

Koprivnica Opstina

Antolovec

Bakovcica

Borovljani

Botinevec

Botovo

Cvetkovec

Delovi

Drnje

Djelekovec

Gabajeva Greda

Glogovac

Gola

Goricko

Gorica

Gotalovo

Grbasevac

Heresin

Hlebine

Imbriovec

Jagnjedovac

Javorovac

Jedusevac

Koledinec

Komatnica

Koprivnica

Koprivnicki Bregi

Koprivnicki Ivanec

Kunovec

Kunovec Breg

Kutnjak

Kuzminec

Legrad

Mali Otok

Novacka

Novigrad Podravski

Otocka

Peteranec

Podravska Selnica

Plavsinac

Podravska Subotica

Pustakovec

Reka

Rasinja

Sigetec

Srdinac

Staglinec

Torcec

Veliki Otok

Vlajislav

Vojovodinec

Zablatje

Djurdjevac Opstina

Ana

Batinske

Brodic

Budancevica

Budrovac

Cepolovac

Dinjevac

Drenovica

Djurdjevac

Ferdinandlovac

Gornja Suma

Grabrovnica

Hampovica

Kalinovac

Kladare

Kozarevac

Klestar Podravski

Kriznica

Lepa Greda

Mala Cresnjevica

Medvedicka

Micetinac

Miholjanec

Molve

Molve Grede

Molve Ledine

Otrovanec

Pitomaca

Prugovac

Repas

Sedlarica

Sesvete Podravske

Sirova Katalena

Stari Gradac

Starogradacki Marof

Suha Katalena

Semovci

Turnasica

Velika Cresnjevica

Virje

Zdala

Mekis

Crnac

Virovitica Opstina

Ada Lukacka

Bacevac

Bjeljevina

Borova Suhopoljska

Brezik

Brezovo Polje Lukacko

Budanica

Budrovac Lukacki

Bukova

Busetina

Cabuna

Detkovac

Dijelke

Dvorska

Dugo Selo Lukacko

Gaciste

Gornje Bazije

Jugovo Polje

Kapan

Kapela Dvor

Karadjordjev Gradinsk

Katinka

Korije

Lanka-Lesevo

Lozan

Lug Gradinski

Lukac

Majkovac Podravski

Mala Trapinska

Miljanovicevo

Mitrovica Gradinska

Naudovac

Neteca

Nova Brezovica

Nova Cabina

Nova Gradina

Novi Bogdanovac

Novi Budakovác

Novi Gradac

Novo Obilicevo

Okrugljaca

Oresac

Ovcara Suhopoljska

Pepelana

Pcelic

Rezovac

Rit

Rodin Potok

Rogovac

Rusani

Sokolac Podravski

Stara Brezovica

Stari Budakovac

Suhopolje

So. Bukovica

Terezino Polje

Trnava Cabunska

Turanovac

Tirovitica

Vukosavljevica

Zrin Lukacki

Zirosavlje

Zlebine

Zubarica

Podravska Slatina

Opstina

Aleksandrovac

Bakic

Bistrica

Bjelkovac

Brezik

Ciganka

Cadjavica

Cadjavacki Lug

Comborje

Donja Bukovica

Donje Bazije

Donje Kusenje

Donji Meljani

Dobrovic

Dubrava Noskovacka

Djurin Lug

Golenic

Gornji Miholjac

Gornje Predrijevo

Gornje Viljevo

Grabic

Greda Sopjanska

Hum Varos

Ilmin Dvor

Ivanbrijeg

Kapinci

Kozice

Lipovac

Lukavac

Mackovac

Medinci

Mikleus

Miljevici

Nova Bukovica

Novaki

Noskovci

Pecka

Petrovac

Podravska Slatina

Radosavci

Senkovac

Sladojevci

Slana Voda

Sopje

Starin

Sasevo

Spanat

Vaska

Visnjica

Vranjesevci

Zvonimirovac

Donji Miholjac

Opstina

Benicanci

Blanje Badkovac

Bockinci

Brezovica

Cret Viljevski

Camagajevci

Crnkovci

Donje Viljevo

Donji Miholjac

Djuradj

Gezinci

Glozdije

Golinci

Kabalna

Kapelna

Karlovac

Krunoslavlje

Kucanci

Kunisinci

Lacici

Malinovac

Marijanci

Marjanski Ivanovci

Miholjacki Porec

Moslovacki Krcenik

Moslovacki Martinci

Oresnjak

Podravska Moslavina

Podravski Podgajci

Radikovci

Rakitovica

Sljivosevci

Valpovo Opstina

Belisce

Bistrinci

Bizovac

Bocanjevci

Cret

Gat

Gorica Valpovacka

Harkanovci

Ivanovci

Kitisanci

Ladimirevci

Marjancaci

Nard

Novaki

Petrijevci

Samatovci

Satnica

Sag

Tiborjanci

Valpovo

Veliskovci

Vinogradci

Zelcin

Beli Manastir

Opstina

Baranjsko Petrovo Selo

Batina

Beli Manastir

Bilje

Bolman

Branjina

Branjin Vrh

Brestovac

Ceminac

Darda

Draz

Dubosevica

Gajic

Grabocac

Jagodnjak

Jasenovac

Kamenac

Karanac

Karanac Pustara

Knezevi Vinogradi

Knezevo

Kotlina

Kopacevo

Kozarac

Kozjak

Lanka

Luc

Lug

Majske Medje

Mirkovac

Novi Bezdan

Novi Bolman

Novi Celminac

Novo Nevesinje

Petlovac

Pjeskovi Pustara

Podolje

Podunavlje

Popovac

Pustara

Sandaraz

Sokolovac

Suza

Secerana Branjin Vrh

Sirine

Svajcernica

Sumarina

Tikves

Topolje

Torjanci

Ugljes

Vardarac

Zeleno Polje

Zlatna Greda

Zmajevac

Osijek Opstina

Josipovac

Osijek

SZERB SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG, VAJDASÁG SZOCIALISTA AUTONOM TARTOMÁNY

Sombor Opstina

Backi Breg

Kolut

Bezdan

Backi Monostor

Rastina

Gakovo

Krusevlje

Ridjica

Stanisic

Aleksa Santic

Svetozar Miletic

Sombor

Conoplja

Nenadic

Rancevo

Obzir

Belic

Subotica Opstina

Backi Vinogradi

Hajdukovo

Palic

Rata

Supljak

Bajmok

Cikerija

Donji Tavankut

Gornji Tavankut

Kelebija

Mala Bosna

Madjarski salasi

Subotica

Bikovo

Misicevo

Gabric

Naumovicevo

Stari Zednik

Verusic

Backa Topola Opstina

Pacir

Stara Moravica

Kanjiza Opstina

Horgos

Martonos

Kanjiza

Nadrljan

Tresnjevac

Male Pijace

Mali Pesak

Velebit

Totovo Selo

Orom

Doline

Novi Knezevac

Opstina

Djala

Krstur

Novi Knezevac

Rabe

Majdan

Banatsko Arandjelovo

Podlokanj

Coka Opstina

Vrbica

Sanad

Crna Bara

Coka

Az Egyezmény II. számú melléklete

1. oldal

(borítólap)

Magyar Népköztársaság

címer

Határátlépési engedély

Szám: ..........

a kishatárforgalomban a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság között

-

2. oldal

(borítólap belső oldala)

Tájékoztató
(a saját állampolgár tájékoztatása az engedély felhasználásáról)

-

3. oldal

Név: ...........................................................................................................................................
Születési hely és idő: .................................................................................................................
Állandó lakóhely: ......................................................................................................................
Testmagasság, szem színe, haj színe: ........................................................................................
Együtt utazó 14 éven aluli gyermek neve: .................................................................................
Születési év, hó, nap: .................................................................................................................

-

4. oldal

Érvényes: ..................................................................................................................................
Kiadás helye, ideje: ...................................................................................................................

P. H.

..................................................
aláírás
Érvényesség meghosszabbítva: .................................................................................................
Meghosszabbítás helye, ideje: ...................................................................................................

P. H.

..................................................
aláírás

-

5. oldal

5X6 cm-es

arcfénykép

...........................................................................
az engedély tulajdonosának sajátkezű aláírása

-

6-8. oldal

Rendkívüli utazások:

-

9-20. oldal

Bejegyzések a határátlépésekről

-

21-24. oldal

Hivatalos bejegyzések és a tartózkodás meghosszabbítása:

Az Egyezmény III. számú melléklete

1. oldal

Az állam elnevezése és címere

Engedély
a határ átlépésére a jugoszláv-magyar kishatárforgalomban

Sorozatjel és szám: ...............................................

-

2. oldal

Fénykép: 3x4 cm

Szárazbélyegző

Sajátkezű aláírás

A határátlépési engedély a kishatárforgalomban két évig érvényes

Kiadás helye és ideje: ..........................................

P. H.

..................................................
aláírás

-

3. oldal

Név és utónév: ...........................................................................................................................
Születési év, hó, nap: .................................................................................................................
Születési hely: .........................................................................................................................
Lakóhely: ..................................................................................................................................
Kiskorú személyek:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
(Név, utónév, születési hely és idő)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

-

4. és 5. oldal

Az engedély meghosszabbítása

Az engedély érvényessége meghosszabbítva: .........................-ig.

P. H.

..................................................
aláírás

-

6. és 7. oldal

A tartózkodás meghosszabbítása

A tartózkodás meghosszabbítva

.................................-tól ..................................-ig.

P. H.

..................................................
aláírás

A tartózkodás meghosszabbítva

.....................................-tól .............................-ig.

P. H.

..................................................
aláírás

-

8-18. oldal

Az államhatár átlépését tanúsító bélyegzők helye

-

19. és 20. oldal

Rendkívüli utazások

-

21-22. és 23. oldal

Hivatalos szervek bejegyzései

-

24. oldal

Tudnivalók

Az engedély tulajdonosa a szomszédos ország területére a nemzetközi utasforgalom és a kishatárforgalom számára megnyitott határátkelőhelyeken lépheti át a határt és a 20 kilométeres kishatárforgalmi sávban tartózkodhat.

Az engedély tulajdonosa évi nyolc rendes utazásra jogosult.

Szükség esetén (születés, házasságkötés, betegség, haláleset) vagy más indokolt esetben az illetékes hatóság a határátlépési engedély tulajdonosának rendkívüli utazást engedélyezhet.

A kishatárforgalomban a szomszédos állam területén való tartózkodás minden utazás alkalmával tíz nap, rendkívüli esetben (születés, házasságkötés, betegség, haláleset stb.) a tartózkodási hely szerinti illetékes hatóság a tartózkodást további húsz napra meghosszabbíthatja.

Az engedély tulajdonosa köteles a tartózkodás szerinti ország jogszabályait betartani.

A kishatárforgalmat szabályozó Egyezmény rendelkezéseinek megsértése az utazásból való kizárást vonhatja maga után.

Abban az esetben, ha a másik ország területén a határátlépési engedély elveszett, eltűnt vagy megsemmisült, a tulajdonos köteles azt haladéktalanul bejelenteni a tartózkodási hely szerinti illetékes hatóságnak, amely erről igazolást ad ki, mellyel ez a személy hazatérhet.”

3. § (1) *  Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1976. évi március hó 30. napjától kell alkalmazni; végrehajtásáról a határrendészetért felelős miniszter gondoskodik. * 

(2) * 


  Vissza az oldal tetejére