A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/1977. (I. 26.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között a légiközlekedés tárgyában Varsóban, az 1976. évi február hó 12. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás Varsóban, az 1976. évi október hó 23. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között a légiközlekedés tárgyában Varsóban, az 1976. évi február hó 12. napján aláírt egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény hivatalos magyar fordítása a következő:

„EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között a légiközlekedésről

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya, a továbbiakban „Szerződő Felek”,

az 1944. évi december hó 7. napján Chicagóban aláírásra megnyitott Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény tagjai lévén,

attól az óhajtól vezetve, hogy elősegítsék a két baráti szocialista ország közötti hagyományosan jó, testvéri kapcsolatok erősítését és az együttműködés további fejlődését a légiközlekedés területén,

figyelembe véve, hogy a polgári repülés területén meglevő kölcsönös kapcsolataik továbbfejlesztése céljából új légügyi egyezményt szükséges kötni,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A jelen Egyezmény és Függelékének alkalmazásánál:

a) a „polgári légügyi hatóság” kifejezés a Magyar Népköztársaság esetében - a közlekedés- és postaügyi minisztert, illetőleg bármely személyt vagy szervet jelenti, amelyet a légügyi hatósági feladatok ellátásával megbíztak; a Lengyel Népköztársaság esetében - a közlekedésügyi minisztert, illetőleg bármely személyt vagy szervet, amelyet a légügyi hatósági feladatok ellátásával megbíztak;

b) a „megállapodásszerű járat” kifejezés a jelen Egyezmény Függelékében feltüntetett légi járatokat jelenti;

c) a „kijelölt légiközlekedési vállalat” kifejezés a Szerződő Fél által a megállapodásszerű járatok fenntartására kijelölt légiközlekedési vállalatot jelenti.

2. Cikk

1. A megállapodásszerű járatok fenntartása céljából mindegyik Szerződő Fél megadja a másik Szerződő Félnek a következő jogokat:

a) területének leszállás nélküli átrepülése;

b) területén nem kereskedelmi célú leszállás;

c) területén utasok, poggyász, áru és posta felvétele és kirakása céljából történő leszállás.

2. A fenti jogok csak a jelen Egyezmény Függelékében felsorolt útvonalakon és terjedelemben érvényesíthetők.

3. A jelen cikk rendelkezései nem értelmezhetők úgy, hogy jogot adnak az egyik Szerződő Fél légiközlekedési vállalatnak arra, hogy ellenszolgáltatásért vagy bérleti díj ellenében utasokat, árut és postát vegyen fel a másik Szerződő Fél területén levő pontok közötti fuvarozásuk céljából.

3. Cikk

1. Mindegyik Szerződő Fél jogosult légiközlekedési vállalatot kijelölni a megállapodásszerű járatoknak meghatározott útvonalakon való fenntartására. E kijelölést az egyik Szerződő Fél polgári légügyi hatóságának levélben közölnie kell a másik Szerződő Fél polgári légügyi hatóságával.

2. Az értesítés kézhezvételekor a másik Szerződő Fél köteles indokolatlan késedelem nélkül, a jelen cikk 3. és 4. bekezdésének rendelkezéseit tekintetbe véve, a kijelölt légiközlekedési vállalatnak a megfelelő üzemeltetési engedélyt megadni.

3. A Szerződő Felek egyikének polgári légügyi hatósága, mielőtt a másik Szerződő Fél légiközlekedési vállalatának az üzemeltetési engedélyt megadná, jogosult megfelelő igazolást kérni ettől a légiközlekedési vállalattól arról, hogy

a) eleget tesz-e a jogszabályokban és egyéb rendelkezésekben meghatározott azon feltételeknek, amelyeket a hatóság a légijáratok fenntartására rendszeresen és ésszerűen alkalmaz;

b) tulajdonának túlnyomó része és annak tényleges ellenőrzése a másik Szerződő Fél vagy e Szerződő Fél állampolgárainak kezében van-e.

4. Mindegyik Szerződő Félnek jogában áll az üzemeltetési engedély kiadását visszatartani, ha nem bizonyosodott meg arról, hogy a másik Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalat megfelel a fent említett 3. bekezdésben foglalt feltételeknek.

5. A fentiek szerint kijelölt légiközlekedési vállalat, saját belátása szerint, teljes egészében vagy részlegesen, azonnal vagy később megindíthatja a megállapodásszerű légi járatokat.

4. Cikk

1. Mindegyik Szerződő Fél fenntartja azt a jogot, hogy az üzemeltetési engedélyt visszavonja vagy a jelen Egyezmény 2. Cikkében meghatározott jogoknak a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata általi gyakorlását ideiglenesen felfüggessze, illetőleg olyan feltételeket szabjon, amelyeket a jogok gyakorlásával kapcsolatban szükségesnek ítél,

a) ha kétsége támad afelől, hogy az említett légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó többsége és tényleges ellenőrzése nem az ezt a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél vagy e Szerződő Fél állampolgárainak kezében van, vagy

b) amikor a légiközlekedési vállalat e jogokat nyújtó Szerződő Fél jogszabályait vagy egyéb rendelkezéseit nem tartja meg, vagy

c) amikor a légiközlekedési vállalat a megállapodásszerű járatokat nem a jelen Egyezmény által előírt feltételeknek megfelelően tartja fenn.

2. Az ilyen jog gyakorlására csak azután kerülhet sor, amikor az egyik Szerződő Fél erről a szándékáról a másik Szerződő Felet értesítette és ha a Szerződő Felek polgári légügyi hatóságai közötti tárgyalások az említett értesítés kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül nem vezetnek megegyezésre.

5. Cikk

1. Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a másik Szerződő Fél területére irányuló vagy onnan kiinduló menetrendszerű járataival végzett fuvarozásnál alkalmazandó díjtételeket megfelelő szinten kell megállapítani, kellő figyelmet szentelve az összes lényeges tényezőnek, mint: üzemeltetési költségek, ésszerű haszon, az egyes járatok jellegzetességei (gyorsaság és kényelem).

2. A megállapodásszerű járatokon történő fuvarozásokért szedendő díjtételeket a kijelölt légiközlekedési vállalatok egyeztetni fogják azoknak a hatályos kétoldalú és sokoldalú egyezményeknek figyelembevételével, amelyeknek a Szerződő Felek vagy a kijelölt légiközlekedési vállalatok a részesei.

3. Ha a kijelölt légiközlekedési vállalatok a díjtételek megállapítását illetően nem tudnak megegyezni, a díjtételeket a Szerződő Felek polgári légügyi hatóságai között egyeztetik, a jelen Egyezmény 12. Cikke rendelkezéseinek megfelelően.

4. A fenti rendelkezéseknek megfelelően meghatározott díjtételek mindaddig érvényesek, amíg be nem vezették az ugyancsak a jelen cikknek megfelelően megállapított új díjtételeket.

6. Cikk

1. A légijárművek repüléseivel és a megállapodásszerű járatokon az utasok, a poggyász, az áru és a posta szállításával kapcsolatos összes műszaki és kereskedelmi kérdést, valamint a kereskedelmi együttműködést, többek között a menetrend megállapítását, a forgalomgyakoriságot, a repülőgépek típusait, a légijárművek földi műszaki kiszolgálását érintő valamennyi kérdést a kijelölt légiközlekedési vállalatok egyeztetik.

2. Azokat a megállapodásokat, amelyek a megállapodásszerű járatok fenntartásának vonatkozásában a kijelölt légiközlekedési vállalatok között megköthetők, a polgári légügyi hatóságoknak jóvá kell hagyniok, ha a Szerződő Felek egyikének belső jogszabályai ezt megkövetelik.

3. A megállapodásszerű járatokon a kijelölt légiközlekedési vállalatok által rendelkezésre bocsátandó befogadóképességnek, ésszerű határokon belül meg kell felelnie az ezeken a járatokon történő fuvarozásban felmerülő igényeknek.

4. A kiegészítő és a charterjáratokat mindegyik Szerződő Fél törvényeivel és egyéb rendelkezéseivel összhangban kell lebonyolítani.

7. Cikk

1. Mindegyik Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalatnak joga van arra, hogy a másik Szerződő Fél területén műszaki és kereskedelmi személyzetet tartson, az általuk végzendő munka mennyiségének megfelelő létszámban.

2. A jelen cikk 1. bekezdésében említett személyeknek a Szerződő Felek állampolgárainak kell lenniök, ha a Szerződő Felek e kérdésben másként nem állapodnak meg.

8. Cikk

1. A kijelölt légiközlekedési vállalatok közötti elszámolásokat és fizetéseket a mindkét országot kötelező fizetési megállapodások rendelkezéseivel és a területeiken hatályos valutaszabályokkal összhangban kell lebonyolítani.

2. Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a másik Szerződő Fél területén szerzett bevételei mentesek mindenféle adó és illeték alól.

9. Cikk

A Szerződő Felek nem szednek adót és illetéket a másik Szerződő Fél légiközlekedési vállalata által a jelen Egyezmény 7. Cikkével összhangban alkalmazott személyzet munkabére után.

10. Cikk

1. A Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatainak a nemzetközi légiforgalomban üzemeltetendő légijárművei a másik Szerződő Fél területére érkezésük, e területen tartózkodásuk és az onnan távozásuk alkalmával mentesek a vám-, szemle- és minden egyéb hasonló díj és illeték alól.

2. Az üzem- és kenőanyag, a pótalkatrészek, a fedélzeti felszerelés és készlet (beleértve az élelmiszereket, italokat, dohányárut és az utasoknak a légijárművön kisebb mennyiségben eladásra szánt közszükségleti cikkeket) az egyik Szerződő Fél területére érkezés, e területen tárolás az onnan való kivitel alkalmával mentes a jelen cikk 1. bekezdésében említett díjak és illetékek alól, ha azokat a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának légijárművein, illetőleg légijárművei használják fel.

3. Az irodai felszerelés, a bútorzat, az üzleti papírok és okmányok (beleértve a repülőjegyeket, a légi fuvarleveleket és a csereutalványokat), valamint a reklámanyagok az egyik Szerződő Fél területére érkezés, e területen tárolás és az onnan való kivitel alkalmával mentesek a jelen cikk 1. bekezdésében említett díjak és illetékek alól, ha azokat a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata használja fel.

4. A mentességet nyújtó Szerződő Fél jogosult megkövetelni, hogy az előző bekezdések alapján mentesített cikkeket megfelelő vámellenőrzés alatt tartsák.

5. Az 1., a 2. és a 3. bekezdésben felsorolt mentesség nem terjed ki azokra a dolgokra, amelyeket az egyik Szerződő Fél légiközlekedési vállalata a másik Szerződő Fél területén nem rendeltetésszerűen használ.

11. Cikk

A légikikötők, beleértve a berendezéseik, műszaki és egyéb eszközeik, valamint szolgáltatásaik használatáért járó illetékeket és egyéb díjakat, valamint a léginavigációs és a távközlési berendezések és szolgáltatások igénybevételéért járó díjakat, ama sokoldalú egyezmények rendelkezéseinek figyelembevételével a megfelelő országban megállapított díjakkal összhangban kell leróni, amelyeknek a Szerződő Felek részesei.

12. Cikk

1. A Szerződő Felek polgári légügyi hatóságai, a szoros együttműködés szellemében, a jelen Egyezmény rendelkezései végrehajtásának és kielégítő megtartásának biztosítása céljából megbeszéléseket fognak tartani.

2. A Szerződő Felek bármikor kérhetik, hogy az Egyezmény értelmezésére, alkalmazására és módosítására, valamint az Egyezménnyel kapcsolatban felmerülő, bármilyen vitás kérdésre vonatkozóan tárgyalásokat tartsanak. A tárgyalásokat a Szerződő Felek egyike által diplomáciai úton eljuttatott megfelelő értesítésének kézhezvételétől számított hatvan (60) napon belül meg kell kezdeni, annak az esetnek a kivételével, amikor a kérést a jelen Egyezmény 4. Cikkének 2. bekezdése alapján terjesztették elő. Ebben az esetben a határidő az értesítés kézhezvételétől számított tizennégy (14) nap.

3. Ha a Szerződő Felek polgári légügyi hatóságai a fenti 2. bekezdés szerint folytatott tárgyalások során a vitás kérdésben nem tudnak megegyezni, a véleményeltérést diplomáciai úton kell rendezni.

13. Cikk

1. A jelen Egyezmény módosításai és kiegészítései a diplomáciai jegyzékváltással lépnek hatályba, az alábbi 2. bekezdésben foglalt fenntartással.

2. A jelen Egyezmény Függelékének módosításai és kiegészítései a Szerződő Felek polgári légügyi hatóságai közötti megállapodással lépnek hatályba.

14. Cikk

A jelen Egyezmény mindaddig hatályban marad, amíg az egyik Szerződő Fél az Egyezmény felmondásának szándékáról a másik Szerződő Felet diplomáciai úton nem értesíti. Ebben az esetben a jelen Egyezmény attól a naptól számított tizenkét (12) hónap elteltével veszti hatályát, amikor a másik Szerződő Fél az értesítést kézhez vette, hacsak a felmondásról szóló értesítést az említett határidő lejárta előtt, közös megegyezéssel vissza nem vonják.

15. Cikk

A jelen Egyezményt és a 13. Cikkel összhangban álló bármilyen módosítását és kiegészítését a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél nyilvántartásba kell vétetni.

16. Cikk

1. A jelen Egyezmény ideiglenesen aláírása napjától hatályba lép.

2. A jelen Egyezmény véglegesen mindegyik Szerződő Fél saját törvényeivel összhangban, a jóváhagyást igazoló diplomáciai jegyzékek váltásának napjától, vagy a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1947. évi augusztus hó 28-án aláírt légügyi egyezmény hatályon kívül helyezése kérdésében az 1976. évi február hó 12-én Varsóban készült Jegyzőkönyv hatálybalépése napjától lép hatályba, attól függően, hogy melyik időpont lesz a későbbi.

ENNEK HITELÉÜL alulírottak, akiket erre kormányuk kijelölt és kellően meghatalmazott, a jelen Egyezményt aláírták.

A jelen Egyezmény készült Varsóban, az 1976. évi február hó 12. napján, két példányban, orosz nyelven.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit az 1976. évi október hó 23. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére