A jogszabály mai napon ( 2020.04.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1977. évi 4. törvényerejű rendelet

az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya 2. pótjegyzőkönyvének kihirdetéséről * 

(A Magyar Népköztársaság megerősítő okiratának letétbehelyezése a Svájci Szövetség Kormányánál az 1976. évi szeptember hó 17. napján megtörtént.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az Egyetemes Postaegyesület Alapokmányának *  - Lausenne-ban, 1974. július 5-én aláírt - 2. pótjegyzőkönyvét e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett pótjegyzőkönyv hivatalos magyar fordítása a következő:

„Alapokmány - 2. Pótjegyzőkönyv

Lausanne, 1974

2. Pótjegyzőkönyv az Egyetemes Postaegyesület Alapokmányához

Az Egyetemes Postaegyesület tagországai kormányainak Lausanne-ban kongresszusra összejött Meghatalmazottai az Egyetemes Postaegyesület Bécsben 1964. július hó 10-én kötött Alapokmánya 30. cikk 2. szakaszának alapján ehhez az Alapokmányhoz, a megerősítés fenntartásával, az alábbi változtatásokat fogadták el.

I. cikk

(A módosított 21. cikk)

Az Egyesület kiadásai. A tagországok hozzájárulásai

1. Mindegyik kongresszus megállapítja azt a legnagyobb összeget, amelyet elérhetnek:

a) az Egyesület kiadásai évenként,

b) a következő kongresszus összehívásával kapcsolatos költségek.

2. Az 1. szakaszban említett kiadások legnagyobb összege túlléphető, ha a körülmények úgy követelik, az Általános Szabályzat erre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével.

3. Az Egyesület kiadásait - beleértve esetleg a 2. szakaszban említett kiadásokat - az Egyesület tagországai közösen viselik. E célból mindegyik tagország kiválasztja azt a hozzájárulási osztályt, amelybe sorolását kívánja. A hozzájárulási osztályok az Általános Szabályzatban vannak rögzítve.

4. A 11. cikk alapján az Egyesülethez való csatlakozás vagy felvétel esetében a Svájci Szövetség Kormánya az érdekelt ország kormányával egyetértésben megállapítja azt a hozzájárulási osztályt, amelybe az illető országot az Egyesület kiadásainak megosztása szempontjából sorolni kell.

II. cikk
A hozzájárulási osztály választása

Az I. cikk 3. szakaszát e Pótjegyzőkönyv hatálybalépése előtt kell alkalmazni.

III. cikk
A pótjegyzőkönyvhöz és az Egyesület többi okirataihoz való csatlakozás

1. Azok a tagországok, amelyek e Jegyzőkönyvet nem írták alá, bármikor csatlakozhatnak hozzá.

2. Azok a tagországok, amelyek a kongresszus által megújított okiratokat elfogadták, de azokat nem írták alá, kötelesek ahhoz a lehető legrövidebb idő alatt csatlakozni.

3. Az 1. és 2. szakaszban említett esetekben a csatlakozási okiratokat diplomáciai úton a székhelyre illetékes ország kormányához kell megküldeni, amely a letétbehelyezésről értesíti a tagországokat.

IV. cikk
Az Egyetemes Postaegyesület Alapokmányára vonatkozó Pótjegyzőkönyv hatálybalépése és érvényességének időtartama

Ez a Pótjegyzőkönyv 1976. január hó 1-én lép hatályba és meghatározatlan ideig marad érvényben.

Ennek hiteléül a tagországok kormányainak Meghatalmazottai felvették e Pótjegyzőkönyvet, amely ugyanolyan erejű és érvényű, mintha rendelkezéseit magába az Alapokmány szövegébe vették volna fel és ezt aláírták egy példányban. E példányt az Egyesület székhelyországa kormányának irattárában helyezik el. A kongresszust rendező ország kormánya erről mindegyik Félnek másolatot küld.

Kelt Lausanne-ban, 1974. július hó 5-én.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit az 1976. évi január hó 1. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E törvényerejű rendelet végrehajtásáról a postaügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére