A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

16/1977. (V. 25.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között az 1976. évi december hó 9. napján, New-Delhiben aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény IX. cikke szerint a hatálybalépés időpontja az aláírás napja.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya közötti egészségügyi együttműködésről szóló, New-Delhiben, az 1976. évi december hó 9. napján aláírt egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya közötti egészségügyi együttműködésről

A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya attól az óhajtól áthatva, hogy országaik együttműködése az egészségügy területén tovább fejlődjék - abban a meggyőződésben, hogy ez az együttműködés hozzájárul a két ország közötti baráti kapcsolatok megszilárdításához -, az alábbiakat határozták el:

I. cikk

A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya kölcsönös segítséget nyújt egymásnak az egészségügy területén.

II. Cikk

A Szerződő Felek az egészségügy szervezése terén való együttműködés érdekében

a) tájékoztatják egymást országaik egészségügyi szolgálatának szervezetéről és az egészségügyet érintő fontosabb jogszabályaikról;

b) közlik egymással az egészségügyi statisztika módszereire vonatkozó tapasztalataikat és a közzétett statisztikai adataikat;

c) tájékoztatják egymást az egészségügyi létesítmények típusterveiről és azokat kívánságra meghatározott példányszámban megküldik.

III. Cikk

A Szerződő Felek az orvos- és gyógyszerészeti tudomány, az orvosok, gyógyszerészek és egyéb egészségügyi dolgozók képzése és továbbképzése terén való együttműködés érdekében tájékoztatják egymást

a) a tudományos kutatás legfontosabb eredményeiről;

b) a képzés és továbbképzés formáiról és módszereiről és kérésre megküldik egymásnak egészségügyi tankönyveiket, tájékoztató anyagaikat, egészségügyi szakfilmjeiket és egyéb orvosi irodalmi műveiket;

c) az országaikban tartandó orvosi-, gyógyszerészi kongresszusok, konferenciák és szimpoziumok idejéről, helyéről és tárgysorozatáról, valamint arról, hogy mely kongresszusra, konferenciára, szimpoziumra küldenek hivatalos képviselőt.

IV. Cikk

a) A Szerződő Felek tájékoztatják egymást a közegészségügy (település-egészségügy, egészségügyi felvilágosítás, munkaegészségügy, élelmezés-egészségügy és az iskola-egészségügy), a járványügy, valamint a fertőtlenítés, rovar- és rágcsálóirtás terén alkalmazott módszereikről, azok eredményeiről.

b) A Szerződő Felek a fertőző betegségek elleni küzdelem terén

aa) a leggyorsabb úton, késedelem nélkül tájékoztatják egymást azokról a járványügyi szempontból jelentős eseményekről, amelyek hatással lehetnek a két ország járványügyi helyzetére;

bb) rendszeresen megküldik egymásnak a fertőző megbetegedésekre vonatkozó havi statisztikai kimutatást, és - kérésre - általános tájékoztatást adnak országaik járványügyi helyzetéről.

V. Cikk

a) A Szerződő Felek tájékoztatják egymást a lakosság gyógyító-megelőző ellátása terén alkalmazott módszereikről és az elért eredményeiről.

b) Mindkét Szerződő Fél egészségügyi ellátásban részesíti a másik Fél halaszthatatlan orvosi beavatkozást igénylő heveny megbetegedésben szenvedő azon állampolgárait, akik ennek az Egyezménynek az alapján ideiglenesen a területén tartózkodnak.

VI. Cikk

A Szerződő Felek kérésre megküldik egymásnak az egészségügyi szakfolyóirataikat és az újonnan kiadott orvosi és gyógyszerészeti szakkönyveiket.

VII. Cikk

A Szerződő Felek

a) kiküldenek egymáshoz tapasztalatcserére, illetve továbbképzésre orvosokat, gyógyszerészeket, egyetemi, egészségügyi szakiskolai oktatókat és egyéb egészségügyi dolgozókat az Egyezmény Végrehajtási Tervében meghatározott időtartamra;

b) lehetővé teszik szakembereik meghívását előadások tartása céljából;

c) támogatják orvostudományi egyetemeik, tudományos kutatóintézeteik és orvostudományi egyesületeik közvetlen együttműködését;

d) támogatják tudósokból, szakemberekből álló közös munkacsoportok létrehozását azoknak a szakmai problémáknak közös kutatása, megoldása céljából, amelyekben mindkét ország érdekelt.

VIII. Cikk

a) Az Egyezmény végrehajtásáról a Szerződő Felek egészségügyi minisztériumai gondoskodnak.

b) Az Egyezmény végrehajtása érdekében az egészségügyi minisztériumok kétéves időtartamra szóló végrehajtási terveket kötnek. A végrehajtási tervek az abban vállaltak pénzügyi feltételeit is tartalmazzák. Ebből a célból a képviselőik kétévenként összeülnek, felváltva a két fővárosban.

c) Indokolt esetben rendkívüli értekezletek is tarthatók közös megegyezéssel, sürgős jellegű problémák megbeszélése céljából.

IX. Cikk

a) Az Egyezmény aláírása napján hatályba lép.

b) Az Egyezmény 5 évig marad érvényben. Amennyiben az Egyezményt legalább 6 hónappal a határidő lejárta előtt a Szerződő Felek egyike sem mondja fel, az további 5 évig marad érvényben.

Mindezek tanúsítására az alulírottak kormányaik szabályszerű felhatalmazásával az Egyezményt aláírták.

Készült New-Delhiben, 1976. december 9-én, két eredeti példányban, angol nyelven; mindkét példány egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1976. évi december hó 9. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére