A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

18/1977. (VI. 5.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között Kuvait városban az 1975. évi június hó 25. napján aláírt, a nemzetközi közúti fuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről

(A megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás Kuvait városban az 1976. évi november hó 15. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között Kuvait városban az 1975. évi június hó 25. napján aláírt, a nemzetközi közúti árufuvarozásról szóló megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a nemzetközi közúti árufuvarozás tárgyában

A Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya attól a szándéktól vezetve, hogy a két ország között, a két országba és azokból, valamint a két országon át végzett árufuvarozást elősegítse, a következőkben állapodott meg:

1. Cikk

Minden, a két ország között, a két országba és azokból, valamint azok területén át végzett árufuvarozás - a 2. Cikkben felsoroltak kivételével - engedélyezési kötelezettség alá esik.

2. Cikk

Nem szükséges engedély a következő fuvarozásokhoz:

a) vásári és kiállítási áruk, valamint felszerelések fuvarozása,

b) színházi díszletek és kellékek fuvarozása,

c) hangszerek, valamint rádió- és televíziófelvételek és adások, valamint filmfelvételek céljára szolgáló felszerelések fuvarozása,

d) versenylovak, versenyjárművek és sportrendezvények céljait szolgáló egyéb sportfelszerelési cikkek fuvarozása,

e) meghibásodott járművek, valamint meghibásodott járművek helyettesítésére szolgáló járművek vagy másik jármű megjavítására szolgáló eszközöket fuvarozó járművek közlekedése,

f) átköltözködési ingóságok fuvarozása,

g) természeti katasztrófák esetén küldött segélyküldemények fuvarozása,

h) hullafuvarozás.

3. Cikk

(1) Minden útra és minden járműre (járműszerelvényre) külön engedélyt kell kiadni. A fuvarozási engedély a szerződő felek területei között vagy onnan, illetve oda, valamint a területükön át végzett fuvarozásra érvényes. Az engedély érvénye a visszaútra is kiterjed.

(2) Az engedélyt csak az a fuvarozó használhatja, akinek a részére azt kiadták és nem ruházható át.

4. Cikk

(1) Az engedélyeket a gépjárművet nyilvántartó ország hatósága adja ki a másik szerződő fél illetékes hatósága nevében, azoknak a kontingenseknek a keretén belül, amelyekben a két illetékes hatóság akár levélváltás útján, akár a jelen Megállapodás 17. Cikkében említett Vegyesbizottság keretében évenként megállapodott.

(2) A szerződő felek a jelen Megállapodás alapján végzett fuvarozások céljára megfelelő mennyiségű engedélyűrlapot adnak át egymásnak.

(3) Az engedély mintáját a szerződő felek illetékes hatóságai közösen állapítják meg.

5. Cikk

(1) A jelen Megállapodás alapján fuvardíj vagy ellenszolgáltatás ellenében végzett fuvarozásoknál fuvarlevelet kell megkövetelni.

(2) Azoknak a járműveknek, amelyek saját számlára szállítanak árut, a járművet nyilvántartó szerződő fél nemzeti jogszabályainak megfelelő menetlevéllel vagy szállítási okmánnyal kell rendelkezniük.

6. Cikk

Az a fuvarozó, akinek székhelye az egyik szerződő fél területén van, a másik szerződő fél területén levő két pont között árufuvarozást nem végezhet.

7. Cikk

A 3., 4. és 5. Cikkben említett engedélyeket és fuvarokmányokat a másik szerződő fél területén végzett fuvarozás során mindig a járművön kell tartani, s azokat az ellenőrzésre jogosult közegek felszólítására fel kell mutatni.

8. Cikk

A fuvarozásra használt járműveknek a fuvarozás elvégzésére alkalmasnak kell lenniük és azokat a nyilvántartó ország előírásainak megfelelő, jó műszaki állapotban kell tartani.

9. Cikk

Ha a fuvarozásra használt jármű súlya, illetve mérete meghaladja az annak a szerződő félnek a területén engedélyezett legnagyobb súlyt, illetve méreteket, amelyiknek a területén a fuvarozást végzik, e szerződő fél illetékes hatóságának külön engedélye szükséges.

10. Cikk

Mindazok, a Magyar Népköztársaság vagy a Kuvait Állam területén bejegyzett gépjárművek és mindenfajta pótkocsijaik, amelyek nemzetközi árufuvarozás során a másik állam területére ideiglenesen belépnek, a jelen Megállapodás 4. Cikke szerint meghatározott kontingenseken belül mentesülnek a fuvarozási tevékenység után vagy a gépjármű birtoklásának vagy forgalomba helyezésének jogáért, valamint a fuvarozási engedélyek kiadásáért fizetendő adók, pótadók, illetékek és díjak alól.

11. Cikk

A Megállapodás 10. Cikkében foglalt mentesség nem terjed ki a különleges úthasználati díjakra és a 9. Cikkben említett külön engedélyért fizetendő díjra.

12. Cikk

(1) A járművek üzemanyagtartályában található, a jelen Megállapodás szerinti fuvarozást végző járművek üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag mentes a vámok és minden egyéb adók alól.

(2) A másik szerződő fél területére ideiglenesen bevitt cserealkatrészek, amelyek a másik szerződő fél területén a jelen Megállapodás keretében végzett fuvarozást végző gépkocsik javításához szükségesek, mentesek a vámok és minden egyéb behozatali adók és illetékek alól.

(3) A kicserélt alkatrészeket vissza kell szállítani abba az országba, amelyben a gépjárművet bejegyezték vagy azokat a másik szerződő fél illetékes vámtisztviselőinek felügyelete alatt meg kell semmisíteni.

13. Cikk

A szerződő felek fuvarozói kötelesek annak az országnak a közlekedési szabályait és egyéb jogszabályait megtartani, amelynek területén a jármű közlekedik.

14. Cikk

(1) Ha az egyik szerződő félnek a másik szerződő fél területén tartózkodó fuvarozója jelen Megállapodás valamely rendelkezéseit megsérti, akkor e szerződő fél illetékes hatósága erről a másik szerződő fél illetékes hatóságát (anélkül, hogy ez az annak területén érvényesíthető bármilyen jogkövetkezmény tekintetében előzetes állásfoglalást jelentene) tájékoztathatja.

(2) A Megállapodásnak az e cikk (1) bekezdésében említett megsértése esetén annak a szerződő félnek az illetékes hatósága, amelynek területén azt elkövették, kérheti a másik szerződő fél illetékes hatóságát:

a) figyelmeztesse a fuvarozót, hogy a Megállapodás bármilyen további megsértése esetén a tulajdonát képező vagy általa üzemeltetett járművekre szóló engedélyeket azon a területen, ahol az történt, meghatározott időtartamon át visszautasíthatják;

b) értesítse a fuvarozót a visszautasításról.

15. Cikk

Azokban a kérdésekben, amelyekre a jelen Megállapodás vagy azok a nemzetközi egyezmények, amelyeknek mindkét ország tagja, nem tartalmaznak rendelkezést, a szerződő felek nemzeti jogát kell alkalmazni.

16. Cikk

A szerződő felek biztosítani fogják a fuvarozást végző járművek feltartóztatás és késedelem nélküli határátmenetét.

17. Cikk

(1) A szerződő felek tájékoztatják egymást a jelen Megállapodás végrehajtására illetékes hatóságaikról.

(2) A szerződő felek illetékes hatóságának képviselői a 4. Cikk szerinti kontingensek megállapítása, a fuvarozási tevékenység szabályozása és a jelen Megállapodás végrehajtásából keletkező problémák megoldása céljából - szükség esetén - vegyes bizottsági ülésre ülhetnek össze.

18. Cikk

(1) Jelen Megállapodás az azt a napot követő 30. napon lép hatályba, amikor a szerződő felek értesítik egymást, hogy a megkívánt alkotmányjogi követelményeknek eleget tettek.

(2) A Megállapodás a hatálybalépés napjától számított egy évig marad érvényben és érvénye évről évre hallgatólagosan meghosszabbodik, ha azt valamelyik szerződő fél az év végét három hónappal megelőzően fel nem mondja.

Készült két példányban, Kuvait Városban, 1975. június 25-én, magyar, arab és angol nyelven, mindkét példány egyformán hiteles. Értelmezés vagy alkalmazás terén felmerülő nézetkülönbségek esetén az angol szöveg irányadó.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1976. évi december hó 15. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról - az államháztartásért felelős miniszterrel és a közlekedésrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben - a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére