A jogszabály mai napon ( 2020.06.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

29/1977. (VIII. 9.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya közötti idegenforgalmi együttműködés tárgyában az 1976. évi március hó 19. napján Lisszabonban aláírt egyezmény kihirdetéséről

(A szerződés jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás az 1977. évi március hó 16. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között Lisszabonban az 1976. évi március hó 19. napján idegenforgalmi együttműködés tárgyában aláírt egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTTI IDEGENFORGALMI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya

- meggyőződve a két ország közötti kapcsolatok fejlesztésének szükségességéről;

- figyelembe véve a turizmus, mint a baráti szálak megerősítésének egyik tényezője, a kölcsönös megismerés és a két nép közötti megértés fontosságát;

- felismerve a két népnek azt a közös érdekét, hogy a turizmus területén kölcsönösen előnyös feltételek mellett szoros és tartós együttműködés alakuljon ki;

- figyelembe véve azokat az ajánlásokat, amelyeket az Egyesült Nemzetek Szervezete Rómában 1963. augusztus 21.-szeptember 5. között megtartott Értekezlete és a Hivatalos Idegenforgalmi Szervezetek Nemzetközi Szövetsége a turizmusra és a nemzetközi utazásokra vonatkozóan kidolgozott;

elhatározták, hogy megkötik ezt az egyezményt és ebből a célból kinevezték meghatalmazottaikat, akik a következőkben állapodtak meg.

1. Cikk

A Szerződő Felek minden lehető eszközzel törekszenek arra, hogy a két ország közötti idegenforgalmat fejlesszék és előmozdítsák a hivatalos idegenforgalmi szervek, utazási irodák, valamint idegenforgalmi tevékenységet kifejtő más intézmények és szervezetek szorosabb együttműködését.

2. Cikk

Mindegyik Szerződő Fél törvényeinek megfelelően megadja a turizmus céljából szükséges vízumokat és a másik Szerződő Fél turistái érdekében igyekszik egyszerűsíteni a határformalitásokat és ellenőrzést.

3. Cikk

1. A Szerződő Felek viszonosság alapján megkönnyítik a dokumentációk és a turizmus fejlesztését elősegítő propagandaanyagok, információk és hirdetések terjesztését.

2. A két Fél intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a két ország történelmi és kulturális valóságát idegenforgalmi információikban tiszteletben tartsák.

3. A két ország között a vásárolt, ajándékozott csere tárgyát képező vagy közvetlenül behozott propagandaanyagok a turistaforgalom vámkönnyítéseiről szóló, New Yorkban 1954. június 4-én kelt Egyezmény, valamint annak jegyzőkönyve szerint behozatali vám- és illetékmentesség alá esnek.

4. Cikk

1. A Szerződő Felek elősegítik a kölcsönös tájékoztatást országuk idegenforgalmi lehetőségeiről oly módon, hogy újságírók, riporterek, idegenforgalmi szakemberek útjait megszervezik.

2. A Szerződő Felek kialakítják az idegenforgalmi ismeretek hatékony cseréjét a jogi szabályozás, a szakemberképzés, a területfejlesztés, a statisztika, a turizmus propagálása és tervezése terén.

3. A Szerződő Felek a szakemberek tapasztalatcseréje, illetve propagandaakciók szervezése céljából, viszonosság alapján biztosítják idegenforgalmi, szállodaipari és éttermi szakemberek időszakos tartózkodását a másik országban ennek az országnak a jogi előírásai szerint.

5. Cikk

1. A Szerződő Felek bátorítják a két ország autóklubjai közötti együttműködés fejlesztését abból a célból, hogy fellendítsék az autós turizmust. A két ország autóklubjai szükség szerint együttműködési jegyzőkönyveket írnak alá.

2. Az autóklubokkal kapcsolatos intézkedések alkalmazhatók minden más szervezetre, amely elősegíti az idegenforgalmi cserét.

6. Cikk

1. A Szerződő Felek külön intézkednek a csoportos, a szociálturisztikai és ifjúsági turistautak megkönnyítésére, beleértve a kulturális vagy sportrendezvények résztvevőinek és nézőinek utazásait is.

2. A Szerződő Felek elősegítik a két ország tömegturisztikai szervezetei közötti kapcsolatokat, hogy olyan megállapodások jöjjenek létre a turistacsoportok cseréjére vonatkozóan, amelyek keretében a csere devizamentesen történik.

3. A Szerződő Felek a szociálturisztika terén támogatják azokat a látogatásokat, amelyek egymás országai társadalmi, gazdasági viszonyainak megismerését szolgálják.

7. Cikk

Mindkét Szerződő Fél bátorítja utazási irodáit, hogy a Magyarországon és Portugáliában tartózkodó harmadik országbeli turisták számára szervezzen kirándulásokat a másik országba és támogatni fogja a két országra vonatkozó közös propagandakampányok megvalósítását.

8. Cikk

A jelen egyezmény keretében megvalósuló akciókból származó fizetések elszámolása a két ország között érvényben levő fizetési megállapodás szerint történik.

9. Cikk

A Szerződő Felek a viszonosság alapján megkönnyítik a két ország idegenforgalmi információs irodáinak felállítását és tevékenységét.

10. Cikk

A Szerződő Felek kölcsönösen segítik egymást a nemzetközi együttműködésben és a nemzetközi idegenforgalmi szervezetekhez való csatlakozás terén.

11. Cikk

1. A Szerződő Felek abból a célból, hogy megvalósítsák és biztosítsák a jelen egyezménnyel kapcsolatos kölcsönös konzultációkat, elhatározzák egy vegyes albizottság létrehozását, amely a Szerződő Felek egyikének kérésére ülésezik.

2. Az üléseket a két országban felváltva, a Szerződő Felek közös megállapodása alapján kijelölt időpontban tartják.

3. Az albizottság jelentést készít tevékenységéről a kereskedelmi árucseréről és a gazdasági, ipari és műszaki együttműködés fejlesztéséről 1975. január 23-án kötött megállapodásban előirányzott Magyar-Portugál Vegyesbizottságnak.

12. Cikk

A jelen egyezményt a két Szerződő Fél alkotmányos rendelkezéseinek megfelelően kell jóváhagyni és azon a napon lép érvénybe, amikor az illetékes hatóságok egymást a jóváhagyásról kölcsönösen értesítik.

Az egyezmény a hatálybalépéstől számított 5 évig érvényes és egymást követő 1 éves időszakokra automatikusan megújul, ha legalább három hónappal az érvényesség lejárta előtt a Szerződő Felek egyike azt diplomáciai úton fel nem mondja.

Készült Lisszabonban, 1976. március 19-én, két eredeti példányban, magyar és portugál nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1977. évi március hó 16. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a turizmusért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére