A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

30/1977. (VIII. 9.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1976. évi május hó 13. napján aláírt közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről

(A megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás az 1977. évi május hó 6. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1976. évi május hó 13. napján aláírt nemzetközi közúti személy- és árufuvarozásról szóló megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Megállapodás
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozásról

A Magyar Népköztársaság kormánya és a Portugál Köztársaság kormánya attól a szándéktól vezérelve, hogy a két ország között, valamint a területükön át végzett személy- és árufuvarozást fejlessze, a következőkben állapodott meg.

1. Cikk

Alkalmazás

1. A jelen megállapodás rendelkezései az egyik Szerződő fél területéről, területére vagy területén át a másik Szerződő Fél területén bejegyzett gépjárművekkel saját számlára vagy fuvardíj ellenében végzett személy- és árufuvarozásokra vonatkoznak.

2. A jelen megállapodás semmilyen rendelkezése nem jogosítja fel az egyik Szerződő Fél fuvarozóját a másik Szerződő Fél területén utasok vagy áruk felvételére azzal a céllal, hogy azokat ugyanazon területen belül lerakja.

2. Cikk

Meghatározások

1. „Fuvarozó” olyan természetes vagy jogi személy, aki akár Magyarországon, akár Portugáliában jogosult saját számlára vagy fuvardíj ellenében, a saját országában érvényben levő előírásoknak megfelelően személyek vagy áruk közúti fuvarozására.

2. „Jármű” minden olyan gépi meghajtású közúti jármű, amelyet a gépkocsivezető nélkül több mint nyolc ülő személy, illetve áruk szállítására, ezen szállításokra alkalmas járművek, valamint mindennemű pótkocsi vagy nyerges-pótkocsi vontatására gyártottak vagy alkalmassá tettek. A vontatóból és egy pótkocsiból vagy nyerges-pótkocsiból álló járműszerelvény egyetlen járműnek minősül, feltéve, hogy mindkettőt ugyanazon Szerződő Fél területén jegyezték be.

I. Személyfuvarozás

3. Cikk

Engedélyezési rendszer

A jelen megállapodás 4. Cikkében foglaltak érvényességét nem érintve az egyik Szerződő Fél fuvarozói a jelen megállapodás szerinti személyfuvarozásokat csak a másik Szerződő Fél illetékes hatósága által kiadott előzetes engedéllyel végezhetnek.

4. Cikk

Engedélymentes fuvarok

Nem esnek előzetes engedélyezési kötelezettség alá

a) az esetenkénti szállítások, ha a jármű az egész utazás során ugyanazon utascsoportot szállítja és visszatér kiindulási helyére anélkül, hogy az út során utasokat venne fel vagy tenne le, feltéve, hogy a kiindulási és érkezési hely azon ország területére esik, ahol a járművet bejegyezték;

b) az odaútban utasokkal, visszaútban üresen végzett esetenkénti szállítások, ha a kiindulási hely azon ország területére esik, ahol a járművet bejegyezték;

c) az esetenkénti tranzit személyszállítások;

d) az egyik Szerződő Fél területén bejegyzett járművek üresen való áthaladása a másik Szerződő Fél területén;

e) az üzemképtelenné vált jármű pótlására szánt járművek belépése és közlekedése üresen, amely helyettesíthető jármű az elromlott járműre érvényes engedéllyel vagy más hivatalos okmánnyal folytathatja a fuvarozást.

5. Cikk

Rendszeres fuvarozások

1. A menetrendszerű járatokat a két Szerződő Fél illetékes hatóságai közös megegyezéssel, a tranzitországok beleegyezésével engedélyezik.

2. Az egyes Szerződő Felek a menetrendszerű járatok saját területükre eső vonalszakaszának üzemeltetését engedélyezik.

3. Az engedélyeket elvben kölcsönösségi alapon adják ki.

4. Az illetékes hatóságok közös egyetértéssel határozzák meg az engedély kiadásának módját, elsősorban annak időtartamát, a járatok sűrűségét, a menetrendet és az alkalmazandó díjszabásokat.

5. Az engedélyeknek az egyes Szerződő Felek jogszabályai szerinti érvénytelenítése vagy felfüggesztése csak a másik Szerződő fél illetékes hatóságának előzetes meghallgatásával engedhető meg és rendelhető el.

II. Árufuvarozás

6. Cikk

Engedélyezési rendszer és kontingens

1. A jelen megállapodás 7. Cikkében foglaltak érvényességét nem érintve árufuvarozások csak a jármű bejegyzési országának illetékes hatósága által a másik Szerződő Fél illetékes hatóságainak közös megegyezésével meghatározott kontingens határán belül kiadott előzetes engedéllyel végezhetők.

2. Minden oda-vissza útra és minden járműre egy engedélyt kell kiadni.

3. Az engedélyek azon naptári év folyamán használhatók fel, amelyre a két Szerződő Fél illetékes hatóságai kicserélték azokat. Az egyik Szerződő Fél illetékes hatósága a másik Szerződő Fél illetékes hatóságától kitöltetlenül megkapott engedélyek érvényességi idejét korlátozhatja.

4. Az engedélyeket a fuvarozó nevére adják ki, csak ő használhatja fel azokat, másra át nem ruházhatók.

5. Egy harmadik ország és a másik Szerződő Fél államának területe között áruszállítást az egyik Szerződő Fél fuvarozói csak a másik Szerződő Fél illetékes hatósága által kiadott különleges előzetes engedéllyel végezhetnek.

7. Cikk

Engedélymentes fuvarozások

Nem esik előzetes engedélyezési kötelezettség alá:

a) az elsősegélynyújtás ellátásához szükséges cikkek fuvarozása, elsősorban természeti katasztrófák esetén;

b) vásári és kiállítási tárgyak és műalkotások fuvarozása;

c) eszközök, kellékek és állatok fuvarozása színházi, zenei, film, sport, cirkuszi vagy vásári jellegű rendezvényekre;

d) rádió-, film- és televíziós felvételek céljára szolgáló felszerelések fuvarozása;

e) műhelykocsik belépése és közlekedése, valamint az üzemképtelenné vált járművek fuvarozása;

f) az üzemképtelenné vált jármű pótlására szánt üres jármű belépése és közlekedése, amely helyettesítő jármű az elromlott járműre érvényes engedéllyel vagy más hivatalos okmánnyal folytathatja a fuvarozást;

g) hullafuvarozás.

III. Közös rendelkezések

8. Cikk

Pénzügyi rendelkezések

A pénzügyi rendelkezéseket, amelyeknek az egyik Szerződő Fél fuvarozói és járművei a másik Szerződő Fél területén alá vannak vetve, a 14. Cikk szerinti jegyzőkönyv tartalmazza.

9. Cikk

A járművek súlya és méretei

1. A két Szerződő Fél kötelezi magát arra, hogy a járművek súlya és méretei tekintetében a másik Szerződő Félnél bejegyzett járművekkel szemben nem támaszt szigorúbb követelményeket, mint a saját területén bejegyzett járművekkel szemben.

2. Ha a jármű vagy a rakomány súlya vagy méretei meghaladják a másik Szerződő Fél területén engedélyezett határértékeket, a járműnek ezen Szerződő Fél illetékes hatósága által kiadott különleges engedéllyel kell rendelkeznie. Ha ez az engedély a jármű közlekedését meghatározott útvonalra korlátozza, a fuvarozás csak ezen az útvonalon bonyolítható le.

10. Cikk

Jogszabálysértések

1. Azok a fuvarozók, akik a másik Szerződő Fél területén a jelen megállapodás rendelkezéseit vagy az említett területen a közúti fuvarozással, illetve a közúti közlekedéssel kapcsolatos, érvényben levő törvényeket és rendeleteket súlyosan vagy ismételten megsértik, azon állam hatóságainak kérésére, ahol a szabálysértést elkövették, az alábbiakkal sújthatók:

a) figyelmeztetés vagy

b) azon Szerződő Fél területén, ahol a szabálysértést elkövették, a fuvarozások lehetőségének ideiglenes, részleges vagy teljes felfüggesztése.

2. Az előző pontban említett intézkedések alkalmazását a lehető legrövidebb időn belül az azokat kérő Szerződő Fél illetékes hatóságainak tudomására kell hozni.

3. A jelen cikk rendelkezései nem zárják ki az azon állam érvényben levő törvényei és rendeletei szerinti büntetést, ahol a szabálysértést elkövették.

11. Cikk

Az okmányok ellenőrzése

A jelen megállapodás rendelkezései szerint engedélyeket és egyéb szükséges okmányokat mindig az illető járművön kell tartani és az egyes Szerződő Felek területén az ellenőrzésre jogosult hatóságok felszólítására fel kell mutatni.

12. Cikk

Az engedélykiadás díjmentessége

A jelen megállapodás szerint az egyik Szerződő Fél illetékes hatósága által a másik Szerződő Fél fuvarozói részére kiadott engedélyek mentesek az adók, illetékek és egyéb díjak alól.

13. Cikk

Nemzeti jogrendszer

Azon kérdések tekintetében, amelyekre nézve sem a jelen megállapodás, sem olyan nemzetközi egyezmények, amelyeknek mindkét Szerződő Fél tagja, nem rendelkeznek, az egyes Szerződő Felek belső jogszabályait kell alkalmazni.

14. Cikk

Jegyzőkönyv

A jelen megállapodás végrehajtását a megállapodással egyidejűleg aláírt külön jegyzőkönyv szabályozza.

15. Cikk

Illetékes hatóságok

1. Mindkét Szerződő Fél kijelöli a saját területén a jelen megállapodás végrehajtásával kapcsolatos kérdések rendezésére és intézkedésére illetékes hatóságokat.

2. Az illetékes hatóságok egymással közvetlenül érintkeznek.

16. Cikk

Vegyesbizottság

1. Az egyik Szerződő Fél illetékes hatósága a jelen megállapodás végrehajtásával kapcsolatos kérdések megtárgyalására kérheti Vegyesbizottság ülésének összehívását.

2. A Vegyesbizottság illetékes a jegyzőkönyv módosítására.

IV. Záró rendelkezések

17. Cikk

Hatálybalépés és érvényesség

1. Jelen megállapodás a Szerződő Felek alkotmányjogi előírásainak megfelelő jóváhagyást igényel és diplomáciai jegyzékváltás útján meghatározott időpontban lép hatályba.

2. A megállapodás a hatálybalépéstől számított egy évig érvényes és azután érvénye évről évre hallgatólagosan meghosszabbodik, kivéve, ha azt valamelyik Szerződő Fél a lejáratot megelőzően három hónappal felmondja.

Fentiek értelmében illetékes kormányuk kellő felhatalmazásának birtokában alulírottak a jelen megállapodást aláírták.

Készült Budapesten, 1976. május 13-án, két eredeti példányban, francia nyelven; mindkét példány egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1977. évi május hó 6. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról - az államháztartásért felelős miniszterrel és a közlekedésrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben - a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére