A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

31/1977. (VIII. 17.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a postai és távközlési szolgálat tárgyában Vientianeban, az 1976. évi május hó 28. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

(Az egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás az 1977. évi május hó 4. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a postai és távközlési szolgálat tárgyában Vientianeban, az 1976. évi május hó 28. napján aláírt egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a postai és távközlési szolgálatról

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya

attól az óhajtól vezérelve, hogy postai és távközlési kapcsolataikat szorosabbá tegyék és szilárd alapra helyezzék, pozitívan hozzájárulva ezzel a két ország közötti gazdasági és kulturális kapcsolatok fejlesztéséhez,

érvényes és kellő alakban kiállított meghatalmazásaik kicserélése után a két Kormány meghatalmazottai közös egyetértéssel az alábbiakban állapodtak meg:

I. fejezet

Postaszolgálat

1. Cikk

A két Szerződő Fél megállapodik abban, hogy a két ország között közvetlen és átmenő kicserélőszolgálatot tart fenn területi és légi úton:

1. - levélpostai küldeményekre:

a) levelek,

b) levelezőlapok,

c) nyomtatványok, beleértve a hírlapokat és folyóiratokat is,

d) kiscsomagok,

e) vakok írása;

2. - közönséges postacsomagokra (20 kg súlyhatárig).

A közvetlen kicserélőszolgálat bevezetésének időpontját a két Szerződő Fél posta- és távközlési igazgatásai közös megegyezéssel, levélváltás útján fogják meghatározni.

2. Cikk

Kicserélőhivatalok:

- A Magyar Népköztársaság részéről:

- levélpostai küldemények kicserélésére: Budapest 72.

- postacsomagok kicserélésére: Budapest 78.

- A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság részéről:

Vientiane.

3. Cikk

A két Szerződő Fél kölcsönösen közli egymással a postai díjszabásokat, valamint a postacsomagokra vonatkozó díjrészeket, továbbá az ezekre vonatkozó valamennyi módosítást.

II. fejezet

Távközlési szolgálat

4. Cikk

A két Szerződő Fél szorosan együtt fog működni a két ország közötti távíró, telex és távbeszélő-összeköttetések fejlesztésének előmozdításában.

5. Cikk

A két Szerződő Fél a távíró és távbeszélő-szolgálatban az alábbi kategóriákat engedélyezi:

1. Távírószolgálat:

a) az emberi élet biztonságára vonatkozó táviratok SVH
b) állami táviratok ETATIRIORITENATIONS,
ETATIRIORITE vagy
ETAT
c) közönséges magántáviratok
d) szolgálati távirati levelezések A. AURGENT, ST, RST

A következő különszolgáltatás engedélyezhető a táviratok fent felsorolt fajtáinál:

- sürgős továbbítás és kézbesítés URGENT

Egyéb táviratfajtákat és különszolgáltatásokat a két Szerződő Fél posta- és távközlési igazgatásai levélváltás vagy táviratváltás útján történő közös megegyezéssel fogadnak el.

2. Távbeszélőszolgálat:

a) segélykérő beszélgetések,

b) állami beszélgetések,

c) magánbeszélgetések,

d) szolgálati beszélgetések.

Az alábbi különszolgáltatások megengedettek:

- állomástól állomásig szóló beszélgetések,

- személyhez szóló beszélgetések.

Egyéb beszélgetési fajtákat és különszolgáltatásokat a két Szerződő Fél posta- és távközlési igazgatásai levélváltás vagy táviratváltás útján történő közös megegyezéssel fogadnak el.

6. Cikk

A táviratokra és távbeszélgetésekre alkalmazandó díjakat a két Szerződő Fél érdekelt igazgatása levélváltás útján határozza meg.

III. fejezet

A postai és távközlési szolgálatokra vonatkozó közös rendelkezések

7. Cikk

A postai és távközlési szolgálatokat az Egyetemes Postaegyesület és a Nemzetközi Távközlési Egyesület nemzetközi egyezményei rendelkezéseinek, valamint a két érdekelt ország belföldi jogszabályainak megfelelően bonyolítják le.

8. Cikk

A számadási egyenlegek kiegyenlítési eljárását a két érdekelt igazgatás levélváltás útján határozza meg.

A számadások pénzneme a 100 centime-os 10/31 grammos és 0,900 finomságú aranyfrank, a kiegyenlítés pénzneme pedig az USA dollár.

IV. fejezet

Vegyes rendelkezések

9. Cikk

A két Szerződő Fél közös megegyezéssel módosíthatja vagy kiegészítheti a jelen Egyezmény rendelkezéseit a két ország közötti postai és távközlési forgalom fejlődéséből adódó szükségszerűségeknek megfelelően.

10. Cikk

Jelen Egyezmény a Szerződő Felek belső jogszabályával összhangban kerül jóváhagyásra és a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltás napján lép hatályba. A jelen Egyezmény meghatározatlan időre szól, amennyiben rendelkezéseit a két Szerződő Fél valamelyike fel nem mondja; ezt pedig a másik Szerződő Féllel legalább hat hónappal előbb kell közölni. Ebben az esetben a jelen Egyezmény a közlés napjától számított hat hónap elteltével veszti hatályát.

Készült VIENTIANE-ban, 1976. május 28-án, két példányban, mindkettő magyar, laoszi és francia nyelven. A magyar, laoszi és francia szöveg egyaránt hiteles. Vita esetén a francia szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit az 1977. évi május hó 4. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az elektronikus hírközlésért felelős miniszter és a postaügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére