A jogszabály mai napon ( 2020.06.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

27/1978. (V. 19.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között Vientianéban, az 1977. évi május hó 6. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről

(Az egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás az 1978. évi február hó 8. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között Vientianéban, az 1977. évi május hó 6. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Kulturális és Tudományos Együttműködési egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya

a marxizmus-leninizmus eszméitől és a proletár internacionalizmustól vezettetve,

a két ország közötti kapcsolatok megszilárdítását óhajtva, abban a meggyőződésben, hogy a kulturális és tudományos együttműködés szorosabbra fűzi a magyar és a laoszi nép baráti kapcsolatait és elősegíti a két nép nemzeti szocialista kulturájának állandó fejlődését és gazdagodását,

a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Párt- és Kormányküldöttsége 1976. szeptember 23-27. közötti látogatásának alkalmából folytatott magyar-laoszi tárgyalások szellemében

megállapodtak abban, hogy megkötik a jelen Kulturális és Tudományos Együttműködési Egyezményt. Az Egyezmény előkészítésére és aláírására meghatalmazottaikat kinevezték, akik helyes és kellő formában kiállított meghatalmazásuk kicserélése után a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik az együttműködés kialakítását és fejlesztését az oktatás, a tudomány, a kultúra és a művészetek, az irodalom és a kiadói tevékenység, a sajtó, a rádió, a testnevelés és a sport, valamint az idegenforgalom területén.

2. Cikk

A Szerződő Felek támogatják az együttműködést az oktatás

- a tanító- és tanárképzés, illetve továbbképzés tanulmányozásával összefüggő tapasztalatcserét:

- az oktatási tervek és tanmenetek, tankönyvek, oktatási segédanyagok, valamint az oktatásra vonatkozó információk cseréjét;

- a közvetlen kapcsolatok létrehozását közép- és felsőfokú tanintézetek, kutatóintézetek között;

- a közép- és felsőfokú oktatási intézmények diákjainak és tanárainak, valamint a kutatóintézetek szakembereinek cseréjét, képzés, továbbképzés, tapasztalatcsere, továbbá tanfolyamokon és tudományos rendezvényeken való részvétel céljából;

- az egyetemek és főiskolák ösztöndíjas diákjainak cseréjét teljes vagy részleges képzésre;

- valamint a kapcsolatok kialakítását a szakmunkásképzés és továbbképzés területén.

3. Cikk

A Szerződő Felek támogatják a tudományos kapcsolatok kialakítását és fejlesztését, tudományos intézmények közötti együttműködést, a tudósok és szakemberek cseréjét, előadások tartása és szakmai tanulmányok folytatása céljából, valamint fiatal szakemberek cseréjét posztgraduális képzésre.

A Szerződő Felek elősegítik a kölcsönös érdeklődésre számot tartó tudományos publikációk és egyéb anyagok cseréjét.

4. Cikk

A Szerződő Felek előmozdítják külön megállapodás kötését és az illetékes szervek között, a két országban szerzett iskolai bizonyítványok, diplomák és tudományos fokozatok kölcsönös elismerésének feltételeiről.

5. Cikk

A Szerződő Felek támogatják az együttműködés kialakítását és fejlesztését a kultúra és a művészetek területén. E célból erőfeszítéseket tesznek, hogy előmozdítsák:

- a két ország könyvtárai, levéltárai, múzeumai, színházai és művészeti szövetségei közötti közvetlen kapcsolatokat, valamint ezen intézmények szakembereinek kölcsönös látogatásait;

- írók, zeneszerzők és más alkotó művészek cseréjét;

- a képzőművészeti és fotódokumentációs kiállítások, valamint könyvek, albumok és partitúrák cseréjét;

- művészegyüttesek és előadóművészek kölcsönös vendégszereplését;

- a művészeti és kulturális terület szakembereinek kölcsönös látogatásait;

- művészek, versenyzők és zsüritagok részvételét művészeti fesztiválokon, versenyeken és pályázatokon, valamint egyéb kulturális rendezvényeken.

6. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik a kiadók együttműködését, a másik Fél szépirodalmi, társadalmi, politikai és tudományos műveinek fordítását és kiadását, különös tekintettel a másik Fél országa kultúrájával, történelmével és jelenlegi életével foglalkozó művekre; ezenkívül elősegítik egymás irodalmának terjesztését és népszerűsítését.

7. Cikk

A Szerződő Felek támogatják játékfilmek, dokumentumfilmek és más filmek bemutatását, filmművészeti szakemberek és delegációk cseréjét.

8. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik az együttműködést a tömegtájékoztatás területén. E célból támogatják

- a tájékoztatási és sajtóügynökségek, az újság- és folyóirat-szerkesztőségek, valamint az újságíró-szövetségek közötti közvetlen munkakapcsolatokat;

- a két ország rádiója közötti közvetlen kapcsolatok kialakítását;

- a két ország népeinek életével foglalkozó rádiós anyagok kölcsönös cseréjét;

- tudósítók, valamint a rádió területén dolgozó szakemberek cseréjét.

9. Cikk

A Szerződő Felek támogatják a sport- és testnevelési szervek közötti közvetlen együttműködést. Az együttműködés részletkérdéseiben ez utóbbi szervek közvetlen tárgyalások útján állapodnak meg.

10. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik a kölcsönös idegenforgalmat annak érdekében, hogy a két ország népei jobban megismerjék egymás életét, kultúráját és hagyományait.

11. Cikk

A Szerződő Felek összehangolják részvételüket a nemzetközi kulturális és tudományos kongresszusokon és konferenciákon, támogatást nyújtanak egymásnak a nemzetközi tudományos és kulturális szervezetekben kifejtett tevékenységhez és kicserélik tapasztalataikat.

12. Cikk

A jelen Egyezmény végrehajtására a Szerződő Felek időközönként munkaterveket írnak alá, és rögzítik azok végrehajtásának pénzügyi feltételeit.

13. Cikk

A jelen Egyezményt a Szerződő Felek alkotmányos előírásainak megfelelően jóvá kell hagyni. Az Egyezmény a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltás napján lép hatályba.

Az Egyezményt a Szerződő Felek öt évre kötötték, és érvényessége mindaddig újabb öt évre meghosszabbodik, amíg a Felek egyike az érvényesség lejárta előtt legalább hat hónappal írásban, diplomáciai úton fel nem mondja.

Az Egyezmény készült Vientianeban, 1977. május 6-án, kettő példányban, mindkettő példány magyar, lao és francia nyelven. Mindhárom szöveg egyaránt hiteles, eltérő értelmezés esetén a francia nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit azonban az 1978. évi február hó 8. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról - az oktatásért felelős miniszterrel, a kultúráért felelős miniszterrel és a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben - a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére