A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

7/1979. (II. 13.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Spanyol Királyság Kormánya között Madridban, 1978. július 10-én aláírt állat-egészségügyi egyezmény kihirdetéséről

(Az egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1978. november 22-én megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Spanyol Királyság Kormánya között Madridban, az 1978. év július 10. napján aláírt állat-egészségügyi egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Állat-egészségügyi egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Spanyol Királyság Kormánya között

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Spanyol Királyság Kormánya

- az állat-, állati eredetű termék- és takarmánykereskedelem forgalmának megkönnyítése és területeik megvédésére az időnként fellépő fertőző és parazitás megbetegedésektől, valamint az állatról emberre átvihető betegségektől,

- az állatorvostudomány és gyakorlat területén kétoldalú együttműködés létrehozása végett,

- a jelen Egyezmény megkötését határozta el:

1. Cikk

A jelen Egyezmény meghatározza a Szerződő Felek egyikének területéről származó és a másik területére irányuló élőállatok, állati eredetű termékek és takarmányok állat-egészségügyi feltételeit.

2. Cikk

Az 1. Cikkben foglalt feltételek alkalmazása szempontjából

a) élőállat elnevezésen értendő:

- háziasított és vadonélő lófélék (ló, szamár, öszvér stb.),

- háziasított és vadonélő hasítottkörműek (szarvasmarha, bivaly, teve, juh, kecske, szarvas, sertés stb.),

- háziasított és vadonélő rágcsálók,

- háziasított és vadonélő húsevők, ragadozók,

- szárnyasvadak (fácán, fogoly, túzok stb.),

- háziasított szárnyasok (tyúk, pulyka, liba, kacsa, gyöngytyúk stb.),

- méhek,

- halak, halikra, teknősbéka stb.;

b) állati eredetű termék elnevezésen értendő:

- szarvasmarhából, lóból, sertésből, juhból, kecskéből, nyúlból, baromfiból stb. származó húsok, húskészítmények, belsőségek, hűtéssel vagy más engedélyezett formában tartósítva;

- szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi stb. eredetű húsból, fogyasztásra alkalmas belsőségekből előállított készítmények;

- tojás, tojáskészítmények, tej, tejtermék, méz;

- állati eredetű, élelmezésre nem alkalmas termékek: ipari feldolgozásra vagy állati takarmányozás céljára felhasználható állati testrészek;

- tollpehely, toll, szarv, szőr, csülök, bél, pata, különféle bőrök és prémek;

- állati sperma;

- állati eredetű, állatok takarmányozására szolgáló készítmények, takarmány gyártásához alapanyagok és az állatok részére szánt egyéb termékek.

A jelen Egyezményben nem szereplő élőállatok, valamint állati eredetű termékek esetében a Szerződő Felek országainak rendelkezései szerint kell eljárni.

3. Cikk

Exportra csak olyan élőállatok kerülhetnek, amelyek az exportáló országban születtek.

Hasonlóan exportra csak olyan hűtött vagy fagyasztott hús kerülhet, amely az exportáló országban született állatokból származik.

4. Cikk

Az élőállatoknak és az állati eredetű termékeknek az Egyezményben rögzített szabályok szerinti állatorvosi ellenőrzését az erre kijelölt határállomásokon a hatósági állatorvosi szolgálat végzi. A határállomások jegyzékét a jelen Egyezmény aláírásától számított 2 hónapon belül a két ország Állat-egészségügyi Szolgálata közli egymással.

5. Cikk

Az állati eredetű termék, vagy élőállat exportálásához, importálásához, vagy tranzit szállításához a következő okmányok szükségesek:

Élőállatokhoz:

a) Származási és egészségügyi hatósági állatorvosi bizonyítvány.

Állati eredetű termékekhez:

b) Hatósági állatorvosi bizonyítvány, mely igazolja a termékek eredetét, egészségügyi állapotát, valamint azt, hogy nem tartalmaznak meg nem engedett kiegészítő, vagy más, a fogyasztó egészségét veszélyeztető anyagokat.

c) Igazolni kell, hogy a termékek laboratóriumi vizsgálata kielégíti azokat a követelményeket, amelyeket az ország állat-egészségügyi rendszabályai előírnak.

Ezeket az okmányokat az Állat-egészségügyi Szolgálat előírásai alapján a hatósági állatorvos tölti ki a jelen Egyezmény mellékleteként csatolt bizonyítvány-minta szerint magyar és spanyol nyelven.

6. Cikk

Az exportra szánt élőállatokat kísérő származási és egészségi állatorvosi bizonyítvány az állatok azonosítására, származására, a szállítmány rendeltetési helyére, valamint az állatok egészségügyi állapotára vonatkozó adatokat tartalmazza.

Ha az importáló ország - speciális körülmények folytán - szükségesnek tartja néhány kiegészítő adat feltüntetését is a bizonyítványon, úgy azt az exportáló ország tudomására hozza.

Az állatok származási és egészségi bizonyítványa a kiadástól számított 10 napig érvényes. Amennyiben a bizonyítvány érvényessége lejárna mielőtt az exportáló ország határállomásához érkezne az állat, a hatósági állatorvos újabb 10 nappal meghosszabbíthatja, ha a vizsgálat folyamán nem észlel fertőző betegségre utaló tüneteket. Ez esetben a vizsgálat eredményét fel kell tüntetni a bizonyítványon.

Továbbtartásra vagy tenyésztésre szánt szarvasmarhák, juhok, kecskék, lovak és sertések esetén egyedi bizonyítványt kell kiállítani.

Vágásra szánt nagyállatok, kisállatok és baromfi esetében csoportos állat-egészségügyi bizonyítvány adható ki, ha minden állat egyazon fajhoz tartozik, ugyanazon gazdaságból származik, ugyanazon a járművön kerül szállításra, és a rendeltetési helye is ugyanaz.

Az állatokat úgy kell megjelölni, hogy a megjelölés alapján azonosíthatók legyenek. Az azonosításra szolgáló megjelöléseket az állatorvosi bizonyítványon fel kell tüntetni.

7. Cikk

Lófélék esetében tekintet nélkül arra, hogy vágásra vagy továbbtartásra szánják, az Egyezmény I. számú mellékletében meghatározott származási és egészségügyi bizonyítványt kell alkalmazni.

Ez a bizonyítvány lehet csoportra szóló is, ha vágásra szánják az állatokat. Az állatokat füljelzővel kell ellátni, vagy egyéb módon kell megjelölni úgy, hogy jól látható legyen minden állat azonosítási száma és az exportáló ország nevének első három betűje.

A bizonyítványon ezeket a jelzéseket kell feltüntetni, egyéb fellelhető és az állat azonosítására szolgáló jegyek feltüntetése nem szükséges.

8. Cikk

A tenyésztésre, illetve továbbszállításra szánt szarvasmarha, juh, kecske és sertésszállítmányok esetében a jelen Egyezmény II-IV. mellékletében feltüntetett minta alapján kell a származási és egészségügyi bizonyítványt kiállítani.

Az említett bizonyítványt egyedenként kell kiállítani és az állatokat tetoválással, vagy számozott füljelzővel kell megjelölni.

9. Cikk

Vágásra szánt szarvasmarhák, juhok, kecskék szállítása során a Szerződő Felek által az V. és VI. mellékletben megállapított és jóváhagyott származási és egészségügyi bizonyítványt kell alkalmazni.

Az állatokat a 7. Cikkben foglaltak szerint kell megjelölni és a jeleket a bizonyítványon feltüntetni.

10. Cikk

Vadállatoknak állatkertbe vagy hasonló intézménybe történő szállítása esetén, valamint ha szelidített és háziasított vadállatokat vagy cirkuszi állatokat szállítanak, a származási ország hatósági állatorvosa a VII. számú mellékletnek megfelelő származási és egészségügyi bizonyítványt állít ki.

A származási és egészségügyi bizonyítványban előírt feltételektől függetlenül az importáló ország más megelőző intézkedések teljesítését is megkövetelheti, ha azt bizonyos járványügyi problémák szükségessé teszik.

11. Cikk

Keltetőtojás, naposcsibe és felnőtt baromfi szállítása esetén a Szerződő Felek által a VIII. mellékletben megállapított és jóváhagyott származási és egészségügyi bizonyítványt kell csatolni.

12. Cikk

Kutyák és macskák kiszállítása a IX. melléklet szerint kiállított származási és egészségügyi bizonyítvánnyal engedélyezhető.

13. Cikk

Méh, méz és méhviasznak a Szerződő Felek országai közötti szállítása során a X. mellékletben meghatározott származási és egészségügyi bizonyítványt kell kiállítani.

14. Cikk

Édesvízbe kihelyezésre szánt halak, embrionált ikrák és más víziállatok esetében a XI. mellékletben meghatározott származási és egészségügyi bizonyítványt kell szállításkor kiállítani.

15. Cikk

A húsokat, húskészítményeket és egyéb állati eredetű termékeket a Szerződő Felek által a XII. mellékletben megállapított és jóváhagyott származási és egészségügyi bizonyítvánnyal kell ellátni.

16. Cikk

A Szerződő Felek évente megküldik egymásnak az állam által exportjoggal felruházott vágóhídjaik és húsfeldolgozó üzemeik listáját. Ezeket a létesítményeket az importáló országok állatorvosai ellenőrizhetik.

Bármilyen, ezzel a listával kapcsolatos változást az érdekelt országok tudomására kell hozni.

17. Cikk

Minden vágóhíd és húsfeldolgozó üzem, mely exportra termel, kizárólag egyetlen azonosítási számot használhat, amelyet a húson, a csomagoláson, általában a göngyölegeken és az iratokon bélyegzéssel kell feltüntetni.

18. Cikk

Az olyan munkások, akik fertőző betegségben szenvednek, vagy betegséget terjeszthetnek, nem alkalmazhatók a vágóhidakon és más húsfeldolgozó létesítményekben.

A létesítmények személyzetének orvosi vizsgálaton kell megjelenniök, a vizsgálatok időpontját illetően a két ország egészségügyi szerveinek előírásai mérvadók, s a vizsgálat eredményeit a személyi egészségügyi bizonyítványon fel kell tüntetni.

19. Cikk

Az exportra felhatalmazott vágóhidaknak legalább a következő berendezésekkel kell rendelkezniök:

- helyiség az állatok pihentetésére,

- vizsgálatra és elkülönítésre alkalmas helyiségek,

- marhavágásra alkalmas helyiség,

- juhvágásra megfelelő helyiség,

- sertésvágásra alkalmas helyiség,

- különlegesen berendezett helyiség beteg, vagy betegségre gyanús állatok számára (egészségügyi vágóhíd),

- gyomor és bél feldolgozására alkalmas helyiségek,

- hús és belsőségek hűtésére szolgáló berendezések,

- a hulladék és kobzott részek megsemmisítésére vagy ipari feldolgozására alkalmas berendezések vagy olyan begyűjtőhelyek, amelyek az elszállítás és egyéb ipari felhasználás igényeinek megfelelnek,

- fertőtlenítő készülékek és eszközök.

Mindezek a berendezések a műszaki-egészségügyi rendszabályok szigorú betartásával, csak állatorvosi ellenőrzéssel üzemeltethetők.

Az exportra felhatalmazott vágóhidakat úgy kell felszerelni, hogy a leölés és vágás műveleteit felfüggesztett állatokon végezhessék el (kivéve a sertések szőrtelenítését).

20. Cikk

A sertések kivételével a többi vágásra szánt állatot a feldolgozási folyamat előtt kell megnyúzni.

21. Cikk

Nem engedélyezett a húson más hasítás vagy bemetszés, csak ami az aprítás folyamatából származik, megkívánva, hogy az izom és savós felszín természetes állapotban maradjon, hogy a hatósági állatorvosi vizsgálatot megfelelően elvégezhessék.

Tilos minden olyan húsnak az exportálása, mely olyan állatokból származik, amelyek a tartás ideje alatt az importáló ország szabályai által nem engedélyezett hozamnövelő anyagokat kaptak.

22. Cikk

A friss hús végső alakja akár fagyasztva, akár fagyasztás nélkül a következő lehet:

szarvasmarha: félbe vagy negyedbe hasítva, negyedben darabolva (ez esetben kicsontozva),

sertés: félbe hasítva, sonkák, lapockák, kicsontozatlan darabok,

ló: negyedelve, csonttal vagy anélkül darabolva,

bárány: bontott, belezett formában,

juh: bontott, belezett formában.

A kicsontozott darabok mindig könnyen azonosíthatók legyenek.

Nyelv, szív, máj, vese és velő: egészben.

Gyomor, belek egészben, tisztítva, forrázva, fehérítve.

A Szerződő Felek hatósági állatorvosi szolgálatának jogában áll, hogy másfajta húskészítést is előírjon, számítva a feldolgozás gépesítésében történő fejlődésre és a fogyasztói igények változására.

23. Cikk

A megjelölésre csak hivatalos használatra elismert bélyegzőt lehet alkalmazni.

Minden negyed részén legalább két bélyegzés igazolja az állat-egészségügyi vizsgálatot.

A félbevágott bárány és juh felületén legalább két helyen - a két oldalán - kell bélyegezni.

A kettéhasított sertést oldalanként legalább két helyen kell lebélyegezni.

Minden húsdarabon bélyegzésnek kell lennie, kivéve, ha különböző darabok közös csomagolása kerül lebélyegzésre.

Minden darabolt hús, vagy belsőség-csomagot címkével kell ellátni, olyan szöveggel, amely feltünteti a vágóhíd nevét és címét, a vágás, vagy feldolgozás dátumát és végül export megjelölést. A címkén az orvosi vizsgálatot igazoló bélyegzőnek és a vizsgálat dátumának is szerepelnie kell. Minden egyes csomagban benne kell lennie a címke egy másolatának.

Az állatorvosi vizsgálatot igazoló jelzést a húsra, a címkére, valamint a hatósági állat-egészségügyi szolgálat által kibocsátott igazolványokra kell ütni, bizonyítva ezzel, hogy a termékek a Szerződő Felek országai egészségügyi követelményeinek megfelelően állatorvosi vizsgálaton mentek keresztül.

24. Cikk

A csomagokon, különféle göngyölegeken és dobozokon szerepelni kell a termelő üzem bélyegzőjének. Ez a bélyegző igazolja, hogy a csomagolást ugyanaz a termelő üzem végezte.

Minden egyes csomag úgy legyen megjelölve, hogy az eredeti daraboló és feldolgozó üzem száma és neve felismerhető legyen. Minden egyes csomagban a használt megjelölés másolatát kell elhelyezni.

25. Cikk

Az üzemi létesítményekkel kapcsolatosan:

Az exportra jogosult, a húst kicsontozó és feldolgozó üzemeket minden munkafolyamat és részfolyamat esetén a maximális higiénés feltételek biztosításával kell megszervezni. Az üzemeknek rendelkezniök kell:

- megfelelő hűtőberendezéssel ellátott helyiséggel a hús tárolására (nyersanyag),

- külön helyiséggel a hús feldarabolásához,

- külön helyiséggel az előkészítéshez és feldolgozáshoz,

- csomagoló és címkéző helyiséggel,

- hűtőberendezéssel ellátott raktár és kiszállításra szolgáló helyiséggel.

A klíma-berendezéssel felszerelt bontó-helyiség

- a hozzátartozó részekkel (csontozó és daraboló) hőmérséklete maximálisan 12 °C lehet, tárolóval a hulladék higiénikus összegyűjtésére.

A csontozó és feldolgozó ipar csak az exportálás céljára kijelölt vágóhidakról származó húst használhat fel.

Tiltott az antibiotikumok és antioxidáns vagy egyéb anyagok alkalmazása a húskészítmények előállításában, az illető ország rendeletei alapján.

26. Cikk

A szárnyasokat toll, fej és láb nélkül, kibelezett állapotban, az importáló ország állat-egészségügyi kívánalmainak megfelelően kell előkészíteni.

A darabolt szárnyasokat hűtve vagy fagyasztva, higiénikus anyagból készült, nem áteresztő csomagolással kell védeni.

Minden egyes szállítmányt állat-egészségügyi bizonyítvánnyal kell ellátni, amely igazolja a hús megfelelő származását és egészségügyi állapotát.

27. Cikk

A szárnyasvadak és azok termékei kizárólag a Szerződő Felek országaiból származhatnak és szállításra csak a XIII. mellékletben előírt származási és egészségügyi bizonyítvány kíséretében kerülhetnek.

28. Cikk

Állatok takarmányozására szánt állati vagy növényi eredetű termék, többek között húsliszt, vérliszt, csontliszt, egyéb, a keveréktakarmányok előállításához használatos nyersanyag, valamint ipari feldolgozásra szánt termék, mint gyapjú, szőr, prém, bőr, pata, köröm, szarv, bél stb. a XIV. mellékletben részletezett, állami állatorvos által kiállított származási és egészségügyi bizonyítvány kíséretében kerülhet szállításra.

29. Cikk

1. Ha az importáló ország hatósági állat-egészségügyi szolgálata bármelyik ragályos betegség tüneteit észleli az exportált állatoknál, joga van az importáló ország törvényes előírásai szerint eljárni. A vizsgálat eredményét közölnie kell az exportáló ország állat-egészségügyi szolgálatával.

A betegség természete szerint az alkalmazott intézkedések az ugyanazon küldemény vagy származású állatok egészére is vonatkozhatnak.

2. Az importáló ország állat-egészségügyi szolgálatának kifejezetten e célra kiállított ügyiratban igazolnia kell mindazon okokat, amelyek az állatok karanténba helyezését vagy levágását indokolják, anélkül, hogy ezen szükségintézkedéseknél az exportáló országnak bármilyen jogot nyújtanának.

3. Ha az importált állatok csoportjában azokon rendeltetési helyükre történő megérkezésekor már lezajlott fertőző betegség nyilvánvaló jeleit találják, a hatósági állatorvos jegyzőkönyvet köteles készíteni.

Abban az esetben, amikor a jelen cikkben említett korlátozó intézkedéseket alkalmaznak, az importáló ország központi állat-egészségügyi szolgálata köteles azonnal táviratozni az exportáló ország állat-egészségügyi szolgálatának és tájékoztatást adni a foganatosított egészségügyi rendelkezések jellegéről és az érintett állatokról. Ilyen esetben a két ország képviselőiből Állat-egészségügyi Bizottság alakul a történtek tanulmányozására, és a továbbiakban szükséges eljárások vagy intézkedések meghatározására.

30. Cikk

1. A jelen Egyezményben elfogadott rendelkezéseket kell alkalmazni azokra az állatokra is, amelyek az egyik Szerződő Fél országából származnak és a másik ország területén átmenő forgalomban vannak. Ha az átmenő forgalom harmadik ország területén valósul meg, előzőleg ahhoz jóváhagyást kell kérni.

2. A friss, fagyasztott vagy feldolgozott hús, valamint az állati eredetű termékek, amelyeket a Szerződő Felek egyikének országa területéről szállítanak és áthaladnak a másik ország területén, akár vonaton, akár közúton, vasúti kocsiban, vagy teherautón ólomzárral lezárva, továbbá hajón és repülőgéppel átengedhetők anélkül, hogy az importáló országnak a másik ország hatóságaitól előzetes jóváhagyást kellene kérnie.

31. Cikk

1. A Szerződő Felek mindegyike kötelezi magát arra, hogy közli és 15 naponként elküldi a másik ország számára az állat-egészségügyi járványhelyzetről szóló tájékoztató közleményt.

Továbbá mindkét ország értesíti egymást ragályos, vagy egzotikus betegségek fellépéséről és ilyen esetben közli a fertőzött helységek, járások és megyék teljes körét.

2. Ha az aláíró országok egyikének területén különösen virulens fertőző betegség jelentkezik, mint pl. keleti marhavész, ragadós tüdőlob, száj- és körömfájás egzotikus alakja, lópestis, afrikai sertéspestis, a központi állat-egészségügyi szolgálat haladéktalanul táviratilag köteles figyelmeztetni erre a másik országban a megfelelő hatóságot. A ragadós száj- és körömfájás eseteiben közölni kell a vírus típusát is.

Ilyen esetekben az importáló országnak jogában áll leállítani vagy csökkenteni az importot, és az állatok, állati eredetű termékek tranzitját, ideértve a betegség terjesztésére alkalmas egyéb anyagokat is, amelyek a fertőzés okozói lehetnek.

Hasonlóan lehet eljárni, amikor egy másik országban, vagy a tranzitáló országokban különösen virulens fertőző betegség jelentkezik és biztonsági intézkedéseket tanácsos életbeléptetni. A biztonsági intézkedések ideje mindaddig meghosszabbítható, amíg a betegség elterjedésének a veszélye elmúlik. Egyidejűleg az érdekelt ország illetékes hatóságát az ilyen döntésről értesíteni kell. A döntésnél figyelembe kell venni a jelen Egyezményben megállapított rendelkezéseket.

32. Cikk

A jelen Egyezmény mellékleteiben foglalt előírásokat a Szerződő Felek központi állat-egészségügyi szervei szükség szerint közvetlenül módosíthatják.

33. Cikk

Az állatok, vagy állati eredetű termékek szállítására szolgáló járművek fertőtlenítése végbemehet az országok egyikében érvényes rendelkezések szerint, amennyiben ezeket a rendelkezéseket a másik aláíró elismeri.

34. Cikk

A jelen Egyezmény végrehajtása, továbbá szövegének bármily módosítása tanulmányozásának megkönnyítésére állat-egészségügyi vegyesbizottságot hoznak létre, amely a Szerződő Felek mindegyikének 3-3 tagjából áll, akiket a Mezőgazdasági Minisztériumok neveznek ki. A Bizottság évente ül össze, felváltva a Szerződő Felek területén és feladatuk lesz:

A) Tanulmányozni a jelen Egyezmény végrehajtásának alakulását és javasolni az illetékes kormányoknak azon intézkedések megtételét, amelyekkel az Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása hatékonyabbá tehető.

B) Előterjeszteni az illetékes kormányoknak a jelen Egyezmény rendelkezéseinek módosítási javaslatait azok jóváhagyása végett.

C) Keresni az Egyezmény értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatos vitás kérdések megoldását.

D) Benyújtani a mindkét ország kormánya által illetékesnek elfogadott nemzetközi szervezetektől eredő - de a jelen Egyezmény témáival kapcsolatos együttműködési javaslatokat.

35. Cikk

Felismerve a két ország állat-egészségügyi szolgálata közötti szoros együttműködés hasznosságát, szükségességét és ennek előnyét, a Szerződő Felek lehetővé teszik az állatorvos-tudomány területén az elméleti és gyakorlati ismeretek, szakemberek, tudományos közlemények cseréjét a két ország központi állat-egészségügyi szolgálatai által meghatározott feltételek alapján.

A jelen Egyezményben előirányzott együttműködés megvalósítható lesz.

36. Cikk

A jelen Egyezmény attól a naptól számított 30. napon lép hatályba, amikor a két Fél kölcsönösen diplomáciai jegyzékváltással értesíti egymást a hatálybalépéshez szükséges belső alkotmányos rendelkezések teljesítéséről.

A jelen Egyezmény hatálya 5 évre szól, amely újabb 5-5 évre meghosszabbodik, kivéve, ha az egyik Szerződő Fél az Egyezmény lejárta előtt legalább 6 hónappal azt írásban felmondja.

Készült Madridban, 1978. július 10-én magyar-spanyol nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

I. számú melléklet

Származási és egészségügyi bizonyítvány lovakra

Exportáló ország .............................................................................................................
Minisztérium ....................................................................... Szolgálat ..........................
A kilépést ellenőrző állatorvosi hivatal .............................................................................
Belépő vámhivatal ..........................................................................................................
I. Az állatok azonosítása

Faj

Életkor

Nem

Név
Különös
ismertető-
jelek
II. Az állatok származása
Az állatok származása ....................................................................................................
Az exportáló neve és címe .............................................................................................
III. Az állatok rendeltetése
Rendeltetési hely ............................................................................................................
A címzett neve és címe ...................................................................................................
A berakás ideje ..............................................................................................................
A szállítás eszköze és azonosítása(1) ..............................................................................
(1) Ha a szállítóeszköz gépjármű vagy vagon, a forgalmi rendszámát; ha repülő, a járatszámát, ha hajó akkor a hajó, és a hajózási társaság nevét kell megjelölni.
IV. Állat-egészségügyi bizonyítvány

Alulírott, kormány által felhatalmazott hatósági állatorvos, igazolja a következőket:

1. A fent leírt állatok az elszállítást megelőző napon vizsgálatra kerültek és fertőző-ragályos, vagy parazitás betegségnek semmiféle klinikai jelét nem mutatták.

2. Az állatok olyan gazdaságból származnak, ahol sem a gazdaságban, sem annak 30 km-es körzetében a legutóbbi 12 hónapban tenyészbénaság, lovak fertőző kevésvérűsége, fertőző agy-gerincvelőgyulladás, légzőszervi bántalmak, járványos nyirokérgyulladás, vírusos elvetélés, piroplasmosis és a fajra jellemző semmiféle fertőző-ragályos betegség nem fordult elő.

3. Az elszállítást megelőző három hónapban hurutos lóinfluenza és fertőző agy-gerincvelőgyulladás ellen nem voltak vakcinázva.

4. Az állatok az exportáló országban születtek, vagy az exportálást megelőzően legalább 6 hónapig az országban tartották.

5. Az exportáló ország az utolsó 12 hónapban mentes az afrikai lópestistől és takonykórtól.

6. Az állatok az exportálást megelőző legalább 30 napig állatorvosi felügyelet alatt álltak.

7. Az exportálást megelőző 30 napon belül az állatokat hivatalos laboratórium által takonykórra - szem vagy szerológiai próba-tenyészbénaságra és fertőző kevésvérűségre Coggins próbával megvizsgálták és ezen próbák negatív eredményt adtak.

Kelt
Hatósági állatorvos
bélyegző

II. számú melléklet

Származási és egészségügyi bizonyítvány szarvasmarhára

Exportáló ország .............................................................................................................
Minisztérium .................................................................... Szolgálat .........................
A kilépést ellenőrző állatorvosi hivatal .............................................................................
Belépő vámhivatal ..........................................................................................................
I. Az állatok azonosítása

Faj

Nem

Életkor
Füljelzés
vagy tetoválás
Leírás

Tenyésztési
adatok
II. Az állatok származása
Az állatok származása ....................................................................................................
Az exportáló neve és címe ..............................................................................................
III. Az állatok rendeltetése
Rendeltetési hely ...........................................................................................................
A címzett neve és címe ..................................................................................................
A szállítás eszköze és azonosítása(1) .............................................................................
(1) Ha a szállítóeszköz gépjármű vagy vagon, a forgalmi rendszámot; ha repülő, a járatszámot, ha hajó, akkor a hajó és a hajózási társaság nevét kell megjelölni.
IV. Állat-egészségügyi bizonyítvány

Alulírott, kormány által felhatalmazott hatósági állatorvos, igazolja a következőket:

1. Az állat olyan gazdaságból származik, ahol sem a gazdaságban, sem annak 30 km-es körzetében az exportálást megelőző legalább 6 hónapon belül a fajra jellemző semmiféle fertőző-ragályos megbetegedés nem fordult elő.

2. Az állatot az elszállítást megelőző napon megvizsgálták és fertőző vagy parazitás, illetve ragályos betegségeknek klinikai tünetét nem mutatta.

3. Az állat származási gazdasága:

Mentes gümőkórtól, brucellózistól, ragadós száj- és körömfájástól és az elszállítást megelőző utolsó 12 hónapban nem állapítottak meg leptospirózist, leukózist, trichomonadózist, sem pedig az O. I. E. A és B listáján felsorolt egyéb betegséget.

4. Az állaton a berakás napján tüdőgyulladás klinikai tüneteit nem észlelték (csak nőnemű állatokra vonatkozik).

5. Az exportra szánt állatot a berakás napját megelőző 30 napon belül hivatalos laboratórium által végzett s az alábbiakban részletezett próbáknak vetették alá, és ezen próbák negatív eredményt adtak:

a) Gümőkór vizsgálat. - Intradermális tuberkulin próba.

b) Brucellózis vizsgálat. - Szérumagglutinációs próba 1/25 hígítással (milliméterenként 30 N. E.-t, vakcinázott állatoknál az 50 N. E.-t nem haladhatja meg), és komplementumkötési próba.

c) Leptospirózis. - Szérumagglutinációs próba valamennyi típusra és az eredmény az 1/400 titer alatt van.

d) Leukózis hematológiai vizsgálat (ezt a próbát csak a 30 hónapnál idősebb állatoknál kell elvégezni).

e) Tüdőgyulladás (csak a fejt teheneknél). - Tej bakteriológiai vizsgálata (White Side Test. W. S. T., vagy California Mastitis Test. C. M. T.).

6. Az elszállítást megelőzően az állatokat legalább 15 nappal korábban, de 3 hónapnál nem régebben száj- és körömfájás ellen A. O. C. trivalens vakcinával beoltották.

7. Az ország a legutóbbi 12 hónapban mentes keleti marhavésztől és szarvasmarhák ragadós tüdőlobjától.

Kelt
Hatósági állatorvos
bélyegző

III. számú melléklet

Származási és egészségügyi bizonyítvány tenyészjuhra és kecskére

Exportáló ország .......................................................................................................................
Minisztérium ........................................................................... Szolgálat ................................
A kilépést ellenőrző állatorvosi hivatal .....................................................................................
Belépő vámhivatal ....................................................................................................................
I. Az állatok azonosítása

Faj

Nem

Életkor
Füljelzés vagy
tetoválás
Leírás
Tenyésztési
adatok
II. Az állatok származása
Az állatok származása ...................................................................................................
Az exportáló neve és címe ............................................................................................
III. Az állatok rendeltetése
Rendeltetési hely ..........................................................................................................
A címzett neve és címe .................................................................................................
A szállítás eszköze és azonosítása(1) ...........................................................................
(1) Ha a szállítóeszköz gépjármű vagy vagon, a forgalmi rendszámát; ha repülő, a járatszámát, ha hajó, akkor a hajó és a hajózási társaság nevét kell megjelölni.
IV. Állat-egészségügyi bizonyítvány

Alulírott, kormány által felhatalmazott hatósági állatorvos, igazolja a következőket:

1. Az állatok olyan gazdaságból származnak, ahol sem a gazdaságban, sem annak 30 km-es körzetében a legutóbbi legalább 6 hónapban a fajra jellemző fertőző-ragályos megbetegedést nem észleltek.

2. Az állatok a berakást megelőző napon megvizsgálásra kerültek és fertőző-ragályos vagy parazitás betegségnek semmiféle klinikai jelét nem mutatták.

3. A származási gazdaság:

a) Brucellózistól mentes, és az állatokat az elszállítást megelőző 30 napon belül szérumagglutinációs próbának vetették alá, és a próba negatív eredményt adott.

b) Száj- és körömfájástól mentes, és az elszállítást megelőzően az állatokat legalább 15 nappal előbb, de 3 hónapnál nem régebben száj- és körömfájás ellen AOC trivalens vakcinával beoltották.

c) Legalább egy év óta fertőző vetélés nem fordult elő, és leptospirózis, tularémia, vírusos vetélés, varas szájfájás, lépfene, himlő, bluetong, s a kis kérődzők fertőző tüdőlobja klinikai tünetekben nem nyilvánult meg.

d) Mentes a kosok fertőző mellékhere-gyulladásától.

4. Az állatokat belső paraziták ellen kezelték

Kelt
Hatósági állatorvos
bélyegző

IV. számú melléklet

Származási és egészségügyi bizonyítvány tenyészsertésre

Exportáló ország ...........................................................................................................
Minisztérium ................................................................... Szolgálat ........................
A kilépést ellenőrző állatorvosi hivatal .............................................................................
Belépő vámhivatal ..........................................................................................................
I. Az állatok azonosítása

Faj

Nem

Életkor
Füljelzés vagy
tetoválás
Leírás
Tenyésztési
adatok
II. Az állatok származása
Az állatok származása ....................................................................................................
Az exportáló neve és címe .............................................................................................
III. Az állatok rendeltetése
Rendeltetési hely ...........................................................................................................
A címzett neve és címe ..................................................................................................
A szállítás eszköze és azonosítása(1) .............................................................................
(1) Ha a szállítóeszköz gépjármű vagy vagon, a forgalmi rendszámot; ha repülő, a járatszámot, ha hajó, akkor a hajó és a hajózási társaság nevét kell megjelölni.
IV. Állat-egészségügyi bizonyítvány

Alulírott, kormány által felhatalmazott hatósági állatorvos, igazolja a következőket:

1. Az állat a berakást megelőző napon megvizsgálásra került, és fertőző-ragályos, vagy parazitás betegség klinikai tünetét nem mutatta.

2. Olyan gazdaságból származik, ahol sem a gazdaságban, sem annak 30 km-es körzetében a legutóbbi legalább 6 hónapban a fajra jellemző fertőző betegséget nem észleltek.

3. Olyan gazdaságból származik, amely az O. I. E. nemzetközi állat-egészségügyi kódex szerint brucellózistól, klasszikus sertéspestistől, gümőkórtól, száj- és körömfájástól, fertőző sertésbénulástól mentes, és legalább egy év óta vírusos tüdőgyulladás és torzító orrgyulladás nem fordult elő.

4. Az állat olyan megyéből származik, ahol az adott és a szomszédos megyék afrikai sertéspestistől és a sertések hólyagos betegségétől legalább egy éve mentesek.

5. Az állatot az elszállítást megelőző 15 nap és 3 hónap közötti időszakban klasszikus sertéspestis ellen beoltották és a berakást megelőző 30 napon belül a brucellózisra irányuló szeroagglutinációs próbát elvégezték, amely negatív eredményt adott.

6. Az állat az exportálást megelőzően 21 napon keresztül állatorvosi ellenőrzés alatt állott, és semmiféle olyan klinikai tünetet nem mutatott, amelyből fertőző betegség fennforgását lehetne feltételezni.

Kelt
Hatósági állatorvos
bélyegző

V. számú melléklet

Származási és egészségügyi bizonyítvány hízó- vagy vágómarhára

Exportáló ország .........................................................................................................
Minisztérium .................................................................... Szolgálat .....................
A kilépést ellenőrző állatorvosi hivatal ..........................................................................
Belépő vámhivatal ........................................................................................................
I. Az állatok azonosítása
Az állatok
száma
Faja Életkora Neme Különös
ismertető jelek
II. Származás
Az állatok származása ..................................................................................................
Az exportáló neve és címe ............................................................................................
III. Rendeltetési hely
Ország és rendeltetési hely ............................................................................................
A címzett neve és címe ..................................................................................................
A szállítás eszköze(1) ....................................................................................................
(1) Ha a szállítóeszköz gépjármű vagy vagon, a forgalmi rendszámot; ha repülő, a járatszámot, ha hajó, akkor a hajó és a hajózási társaság nevét kell megjelölni.
IV. Állat-egészségügyi bizonyítvány

Alulírott, kormány által felhatalmazott hatósági állatorvos az előzőekben jelzett állatokra vonatkozóan igazolja, hogy:

1. Az állatok olyan gazdaságból származnak, ahol sem a gazdaságban, sem annak 30 km-es körzetében legalább hat hónapja az állatfajra jellemző fertőző betegséget nem észleltek.

2. A berakást megelőző napon a végzett vizsgálat során az állatok fertőző-ragályos vagy parazitás betegség klinikai tünetét nem mutatták.

3. Az állatok származási gazdasága:

Mentes gümőkórtól és ragadós száj- és körömfájástól és az elszállítást megelőző utolsó 12 hónapban egy esetben sem fordult elő leptospirózis, leukózis, trichomonadózis, sem az O. I. E. A és B listáján megjelölt egyéb betegség.

4. Az exportra szánt állatokon a berakást megelőző 30 napon belül az alábbiakban részletezett vizsgálatokat hivatalos laboratóriumban negatív eredménnyel végezték el:

a) Gümőkór vizsgálat. - Intradermális tuberkulin próba.

b) Brucellózis vizsgálat. - Szeroagglutinációs próba 1/25 hígítással (milliliterenként 30 U. I. és a vakcinázott állatoknál az 50 U. I.-t nem haladhatja meg), valamint komplementumkötési próba.

c) Leptospirózis. - Szérumagglutinációs próba a leptospirák minden típusára és az eredmény 1/400 liter alatt van. (Amennyiben az állatokat közvetlenül levágásra szállítják, a vizsgálat elvégzése nem szükséges.)

d) Leukózis hematológiai vizsgálat (ezt a vizsgálatot 30 hónapnál idősebb állatoknál kell elvégezni).

5. A berakást megelőzően legalább 15 nappal korábban, de 3 hónapnál nem régebben az állatokat száj- és körömfájás ellen AOC trivalens vakcinával beoltották.

6. Az országban tizenkét hónap óta nem fordult elő keleti marhavész és ragadós tüdőlob.

Kelt
Hatósági állatorvos
bélyegző

VI. számú melléklet

Származási és egészségügyi bizonyítvány vágójuhra és kecskére

Exportáló ország .......................................................................................................................
Minisztérium ........................................................................... Szolgálat ................................
A kilépést ellenőrző állatorvosi hivatal .....................................................................................
Belépő vámhivatal ....................................................................................................................
I. Az állatok azonosítása
Az állatok
száma

Faja

Életkora

Neme
Leírás vagy
különös
ismertetőjelek
II. Az állatok származása
Származás .....................................................................................................................
Az exportáló neve .........................................................................................................
Az exportáló címe .........................................................................................................
III. Az állatok rendeltetési helye
Rendeltetés helye ..........................................................................................................
A címzett neve és címe ..................................................................................................
A szállítás eszköze(1) ...................................................................................................
(1) Ha a szállítóeszköz gépjármű vagy vagon, a forgalmi rendszámát; ha repülő, a járatszámát; ha hajó, akkor a hajó és a hajózási társaság nevét kell megjelölni.
IV. Állat-egészségügyi bizonyítvány

Alulírott kormány által felhatalmazott hatósági állatorvos, igazolja az alábbiakat :

1. Az állatok olyan gazdaságból származnak, ahol sem a gazdaságban, sem annak 30 km-es körzetében legalább 6 hónapja egy esetben sem fordult elő az állatfajra jellemző fertőző betegség.

2. Az állatokat a berakás előtt egy nappal megvizsgálták és nem állapították meg rajtuk semmiféle fertőző vagy parazitás betegség klinikai tünetét.

3. Az állatok származási gazdasága:

a) Brucellózistól mentes és az állatokon a berakás előtti 30 nap folyamás brucellózisra szeroagglutinációs próbát végeztek, negatív eredménnyel. Ha az állatok közvetlenül levágásra kerülnek, a szerológiai próba elvégzése nem szükséges.

b) Száj- és körömfájástól mentes és az állatokat száj- és körömfájás ellen AOC trivalens vakcinával beoltották az exportálás időpontja előtt legalább 15 nappal, de nem több mint három hónapnál.

c) Egy esetben sem fordult elő fertőző elvetélés legalább egy éve, sem leptospirózis, tularémia, vírusos vetélés, varas szájfájás, lépfene, himlő, bluetong és a kiskérődzők fertőző tüdőlobja.

4. Az állatokat belső paraziták ellen kezelték.

Kelt
Hatósági állatorvos
bélyegző

VII. számú melléklet

Származási és egészségügyi bizonyítvány vadállatokra

Exportáló ország .......................................................................................................................
Minisztérium ........................................................................... Szolgálat ................................
A kilépést ellenőrző állatorvosi hivatal .....................................................................................
Belépő vámhivatal ....................................................................................................................
I. Az állat azonosítása
Faj Nem Életkor Különleges megfigyelések
II. Származás
Az állatok származása ...................................................................................................
Az exportáló neve és címe ............................................................................................
III. Rendeltetési hely
Rendeltetés helye .........................................................................................................
A címzett neve és címe .................................................................................................
A szállítás eszköze és azonosítása(1) ...........................................................................
(1) Ha a szállítóeszköz gépjármű vagy vagon, a forgalmi rendszámát; ha repülő, a járatszámát; ha hajó, akkor a hajó és a hajózási társaság nevét kell megjelölni.
IV. Állat-egészségügyi bizonyítvány

Alulírott, kormány által felhatalmazott hatósági állatorvos, igazolja a következőket:

Zoológiai létesítmények céljára szállítandó vadállatok esetében:

1. Az állatok egy nemzeti parkból, zoológiai vagy hasonló intézményből származnak, amely hatósági állat-egészségügyi szolgálat ellenőrzése alatt áll, vagy fenti jellegű helyen voltak legalább két hónapig exportálásuk előtt.

2. Az említett parkban vagy intézményben, valamint annak 30 km-es körzetében nem fordult elő egy esetben sem az állatfajra jellemző fertőző betegség, legalább hat hónapja az exportálást megelőzően.

3. Az állatok a berakás előtt egy nappal történt vizsgálatakor semmiféle rendellenes tünetet nem észleltek, s így az állatok egészségesnek és exportra alkalmasnak tekinthetők.

Vadállatok, szelidített vagy háziasított állatok esetében, melyek különleges célokat vagy látványosságul szolgálnak:

1. Az állatok a tulajdonos birtokában vannak legalább három hónapja, ha ennél idősebbek, vagy születésük első napjától kezdve, ha 3 hónapnál fiatalabbak és ezen idő alatt nem érintkeztek a vadon élő állatokkal.

2. A származási helyükön semmiféle, a fajra jellemző fertőző betegség nem fordult elő.

3. A berakás előtti napon megvizsgálták és betegségre utaló klinikai tüneteket nem észleltek.

Kelt
Hatósági állatorvos
bélyegző

VIII. számú melléklet

Származási és egészségügyi bizonyítvány baromfi, naposcsibe és keltető tojásra

Exportáló ország ............................................................................................................
Minisztérium .................................................................... Szolgálat .........................
A kilépést ellenőrző állatorvosi hivatal .............................................................................
Belépő vámhivatal ..........................................................................................................
I. Azonosítás
Darabszám Faj Neme Életkora Jegyek
II. Származás
Származás ....................................................................................................................
Az exportáló neve és címe .............................................................................................
III. Rendeltetés
Rendeltetési hely ...........................................................................................................
A címzett neve és címe .................................................................................................
A szállítás eszköze és azonosítása(1) ............................................................................
(1) Ha a szállítóeszköz gépjármű vagy vagon, a forgalmi rendszámát; ha repülő, a járatszámát; ha hajó, akkor a hajó és a hajózási társaság nevét kell megjelölni.
IV. Állat-egészségügyi bizonyítvány

Alulírott, kormány által felhatalmazott hatósági állatorvos, igazolja a következőket:

Általános feltételek

1. A származási gazdaság állatorvosi felügyelet alatt áll és sem a gazdaságban, sem annak 20 km-es körzetében fertőző-ragályos vagy parazitás betegség az utolsó 6 hónapban nem fordult elő.

2. A csomagolóanyagok és a szállításra használt eszközök megfelelnek a követelményeknek és - a tojások szállítására egyszer használatos göngyölegek kivételével - előzetesen fertőtlenítve voltak.

Speciális feltételek

a) Az állatokat az elszállítás előtt megvizsgálták és betegségre utaló klinikai tüneteket nem észleltek.

b) A felnőtt állatokat az exportálást megelőző 21 napon keresztül karanténban tartották és berakás előtt 2 nappal végzett vizsgálat alkalmával betegségre utaló klinikai tünetet nem tapasztaltak.

c) A származási gazdaság az 1. pontban leírt feltételeken kívül, kacsák esetében, legalább egy éve mentes a paratífusztól és vírusos májgyulladástól, libák esetében pedig legkevesebb két éve mentes a libainfluenzától.

d) A keltető tojás mentes minden germinatív úton terjedő betegségtől.

Megjegyzés: Amennyiben a származási gazdaságban vakcinázást alkalmaztak, akkor közölni kell az erre vonatkozó adatokat (vakcina fajtája, vakcinázás időpontja stb.). Hasonlóan közölni kell az idevonatkozó szerológiai próbák eredményét is.

Kelt
Hatósági állatorvos
bélyegző

IX. számú melléklet

Származási és egészségügyi bizonyítvány kutyákra és macskákra

Exportáló ország ............................................................................................................
Minisztérium ................................................................... Szolgálat .........................
A kilépést ellenőrző állatorvosi hivatal ..............................................................................
Belépő vámhivatal ...........................................................................................................
I. Az állat azonosítása
Faj Fajta Szín Nem Születés
dátuma
II. Származás
Az állattulajdonos neve és lakhelye ..................................................................................
.......................................................................................................................................
III. Rendeltetése
Rendeltetési helye ...........................................................................................................
A címzett neve és címe ....................................................................................................
IV. Állat-egészségügyi bizonylat

Alulírott, kormány által felhatalmazott hatósági állatorvos, igazolja az alábbiakat:

a) Az állat veszettség ellen oltva van, az oltás időpontja(1) ..................................................

b) a felhasznált oltóanyag(2) ................................................................................................

c) A szóban forgó állatot a mai napon megvizsgáltam és semmiféle betegségre utaló tünetet nem mutatott.

Kelt
Hatósági állatorvos(3)
bélyegző
(1) A kéthónapos kor alatti állatok vakcinázása nem kötelező, de három hónapos kor előtt már vakcinázni kell. Az állatokat vakcinázni kell a kiszállítás időpontja előtt legalább 20 nappal, de 11 hónapnál nem régebben.
(2) Meg kell jelölni a vakcina típusát, (inaktivált, vagy gyengített élő vírust tartalmazó), a gyártás időpontját, a gyártási számát, az előállító nevét és azt, hogy a vakcina forgalmazása államilag engedélyezett.
(3) Hatósági állatorvos: az az állatorvos, akit az exportáló ország felhatalmazott állatok exportálására szolgáló bizonyítványok kiállítására.

X. számú melléklet

Származási és egészségügyi bizonyítvány méhekre, mézre és méhviaszra

Exportáló ország .............................................................................................................
Minisztérium .................................................................... Szolgálat ..........................
A kilépést ellenőrző állatorvosi hivatal ..............................................................................
Belépő vámhivatal ............................................................................................................
I. Azonosítás
Megnevezés ...................................................................................................................
Megjelölés .....................................................................................................................
Göngyölegek vagy a méhkaptárak száma ........................................................................
Nettó súly (kg) ...............................................................................................................
Faj és fajta (méheknél) ...................................................................................................
Csomagolóanyag ...........................................................................................................
II. Származás
A feladó neve és címe ....................................................................................................
Származási hely .............................................................................................................
III. Rendeltetési hely
Ország ..........................................................................................................................
A címzett neve és címe ..................................................................................................
A szállítás eszköze(1) ...................................................................................................
(1) Ha a szállítóeszköz gépjármű vagy vagon, a forgalmi rendszámot; ha repülő, a járatszámot; ha hajó, akkor a hajó és a hajózási társaság nevét kell megjelölni.
IV. Állat-egészségügyi bizonyítvány

Alulírott, kormány által felhatalmazott hatósági állatorvos, igazolja az alábbiakat:

a) Az állatok (vagy az előbbiekben felsorolt termékek) teljes egészében olyan méhészetből származnak, amelynek 10 km-es körzetében az utolsó 6 hónapban atkakór, nosema betegség, nyúlós és az európai költésrothadás nem fordult elő és a méhészet szabályszerűen ellenőrzött.

b) A göngyöleg és a csomagolóanyag nem érintkezett beteg méh vagy méhivadékkal, sem fertőzött termékkel vagy anyaggal.

c) A méhviaszt 30 percen át 100 °C-on hevítették(2)

(2) Ezt a bekezdést csak méhviasz szállítása esetén kell alkalmazni.
Kelt
Hatósági állatorvos
bélyegző

XI. számú melléklet

Származási és egészségügyi bizonyítvány halakra és embrionált ikrákra

Exportáló ország .............................................................................................................
Minisztérium ..................................................................... Szolgálat ..........................
A kilépést ellenőrző állatorvosi hivatal ...............................................................................
Belépő vámhivatal ............................................................................................................
I. Azonosítás
Az állatok vagy a termékek megjelölése ...........................................................................
Száma ............................................................................................................................
Kereskedelmi jelzés .......................................................................................................
Göngyöleg száma ...........................................................................................................
II. Származás
A származási intézmény neve és címe ..............................................................................
A származás helye ..........................................................................................................
III. Rendeltetési hely
Ország ...........................................................................................................................
A címzett neve és címe ...................................................................................................
A berakás dátuma ...........................................................................................................
A szállítás eszköze(1) ......................................................................................................
(1) Ha a szállítóeszköz gépjármű vagy vagon, a forgalmi rendszámot; ha repülő, a járatszámot; ha hajó, akkor a hajó és a hajózási társaság nevét kell megjelölni.
IV. Állat-egészségügyi bizonyítvány

Alulírott, kormány által felhatalmazott hatósági állatorvos, igazolja az alábbiakat:

a) A halak és/vagy az embrionált ikrák olyan helyről származnak, ahol fertőző vagy parazitás betegség legalább egy éve nem fordult elő.

b) A berakás előtt végzett vizsgálat során betegségre utaló klinikai tünetet nem észleltek.

Kelt
Hatósági állatorvos
bélyegző

XII. számú melléklet

Származási és egészségügyi bizonyítvány húsra, húskészítményre és belsőségre

Exportáló ország .............................................................................................................
Minisztérium ..................................................................... Szolgálat ..........................
A kilépést ellenőrző állatorvosi hivatal ..............................................................................
Belépő vámhivatal ............................................................................................................
I. A termékek azonosítása
Az állat faja, amelyből származik ....................................................................................
A termékek megnevezése ..............................................................................................
A csomagolás módja és típusa .......................................................................................
A csomagok vagy a darabok száma ...............................................................................
Nettó súly (kg) ...............................................................................................................
A termékek kezelési módja ............................................................................................
II. A termékek származása
A vágóhíd vagy előállító üzem címe ................................................................................
A vágóhíd vagy előállító üzem állatorvosi ellenőrző száma ..............................................
A feladó neve és címe ...................................................................................................
A berakás helye és dátuma ............................................................................................
Tranzit országok ............................................................................................................
A feladás helye ..............................................................................................................
III. A termékek rendeltetése
Rendeltetési hely ............................................................................................................
A szállítás eszköze és azonosítása(1) .............................................................................
(1) Ha a szállítóeszköz gépjármű vagy vagon, a forgalmi rendszámot; ha repülő, a járatszámot; ha hajó, akkor a hajó és a hajózási társaság nevét kell megjelölni.
IV. Állat-egészségügyi bizonyítvány

Alulírott, kormány által felhatalmazott hatósági állatorvos, igazolja, hogy a fent jelzett termékeket a bizonyítvány kiállítása napján megvizsgálták.

a) El vannak látva igazoló bélyegzővel, és exportra jogosult vágóhídon leölt állatokból származnak.

b) Teljes mértékben egészséges állatokból termelték ki és az állatok származási gazdasága mentes fertőző és parazitás betegségektől.

c) Az állatok vágás előtt és után állatorvosi vizsgálaton estek át. A hús és hústermékek vizsgálatát az Egyezményben előírt követelmények betartásával végezték és emberi fogyasztásra alkalmasnak találták.

d) Az élelmiszerhigiéniai követelményeknek megfelelően lettek előkészítve, kezelve, kiállítva és elküldve.

e) Nem tartalmaznak adalékanyagokat vagy más olyan anyagot, mely veszélyt jelenthet a fogyasztó számára és nem kényszervágott állatból származnak.

f) Trichinosisra és cisticercozisra megvizsgálták és az eredmény negatív volt.(2)

(2) Csak sertésre vonatkozik.
Kelt
Hatósági állatorvos
bélyegző

XIII. számú melléklet

Származási és egészségügyi bizonyítvány vadászati termékekre és ezek származékaira

Exportáló ország .............................................................................................................
Minisztérium ..................................................................... Szolgálat ..........................
A kilépést ellenőrző állatorvosi hivatal ..............................................................................
Belépő vámhivatal ............................................................................................................
I. A termékek azonosítása
A termékek megjelölése .................................................................................................
Az állat faja ....................................................................................................................
A csomagolás módja ......................................................................................................
Nettó súly (kg) ...............................................................................................................
II. A termék származása és rendeltetése
A származási hely neve és címe .......................................................................................
A címzett neve, címe és a rendeltetés helye ......................................................................
A szállítás eszköze(1) .....................................................................................................
(1) Ha a szállítóeszköz gépjármű vagy vagon, a forgalmi rendszámot; ha repülő, a járatszámot; ha hajó, akkor a hajó és a hajózási társaság nevét kell megjelölni.
III. Állat-egészségügyi bizonyítvány

Alulírott, kormány által felhatalmazott hatósági állatorvos, igazolja a következőket:

a) A megnevezett termékek olyan állatokból származnak, amelyek fertőző vagy parazitás betegség tüneteit nem mutatták és a származási helyen és annak 30 km-es körzetében nem kevesebb, mint hat hónap óta nem mutatkozott semmiféle, az állatfajra jellemző fertőző vagy parazitás betegség.

b) A terméket a berakás előtt megvizsgálták és betegségre utaló tüneteket nem észleltek.

Kelt
Hatósági állatorvos
bélyegző

XIV. számú melléklet

Származási és egészségügyi bizonyítvány állatok etetésére vagy ipari feldolgozásra szánt állati eredetű termékekre(1)

Exportáló ország .............................................................................................................
Minisztérium ..................................................................... Szolgálat .........................
A kilépést ellenőrző állatorvosi hivatal ..............................................................................
Belépő vámhivatal ...........................................................................................................
I. A termékek azonosítása
Állatfaj, amelyből származik ............................................................................................
A termék megjelölése .....................................................................................................
Darab-, göngyöleg, egységek stb. száma .........................................................................
Nettó súly (kg) ...............................................................................................................
II. A termékek származása
A származási hely neve és címe .......................................................................................
A feladó neve és címe .....................................................................................................
III. Rendeltetés
Rendeltetési hely ............................................................................................................
A címzett neve és címe ...................................................................................................
A szállítás eszköze(2) .....................................................................................................
(1) Gyapjú, sörény, lószőr, szőr, szőrme, bőr, bél, húsliszt, vérliszt, csontliszt, pata, csülök, szarv.
(2) Ha a szállítóeszköz gépjármű vagy vagon, a forgalmi rendszámot; ha repülő, a járatszámot; ha hajó, akkor a hajó és a hajózási társaság nevét kell megjelölni.
IV. Állat-egészségügyi bizonyítvány

Alulírott, kormány által felhatalmazott hatósági állatorvos az előzőekben említett termékek vonatkozásában a következőket igazolja:

a) Állati eredetű termékeknél

A termékeket fertőző betegségtől mentes gazdaságból származó állatokból állították elő, vagy amennyiben ezek a feltételek hiányoznak, olyan kezelési módnak és folyamatnak vetették alá, amely biztosítja, hogy nem tartalmaznak salmonellát vagy egyéb patogén mikroorganizmusokat. (3)

b) Növényű eredetű termékeknél

A származási helyen és annak 30 km-es körzetében 3 hónap óta fetőző, vagy súlyos fokú parazitás betegséget nem állapítottak meg.

(3) Amennyiben igénylik, jelezni kell az eljárást, annak időtartamát és az alkalmazott hőmérsékletet. Az importáló ország kérheti a salmonellára és egyéb patogén mikroorganizmus kimutatására irányuló állami laboratórium vizsgálati eredményét.
Kelt
Hatósági állatorvos
bélyegző

(Az összes melléklethez)

Export bizonyítvány

A ..................................................................................... határállomás állatorvosi szolgálata

IGAZOLOM:

hogy az állat(ok) vagy termék(ek)(1), amelyre az eredeti bizonyítvány vonatkozik, a mai napon megvizsgálásra került, és miután semmiféle betegség klinikai tünetét nem mutatja, úgy tekintendő, hogy megfelel az export higiéniai és egészségügyi előírásainak.

Igazolásul jelen bizonyítványt export céljából kiállítom.

Kelt
Hatósági állatorvos
bélyegző
(1) A nem megfelelő részt törölni.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit az 1978. év december hó 22. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére