A jogszabály mai napon ( 2020.10.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

12/1979. (III. 24.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között, Budapesten az 1977. évi szeptember hó 21. napján aláírt egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

(Az egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás az 1978. évi június hó 16. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között Budapesten, az 1977. évi szeptember hó 21. napján aláírt, egészségügyi együttműködésről szóló egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya attól az óhajtól áthatva, hogy országaik együttműködése az egészségügy területén is továbbfejlődjék, abban a meggyőződésben, hogy ez az együttműködés hozzájárul a két ország közötti kapcsolatok megerősítéséhez és fejlesztéséhez, elhatározták, hogy a következő egészségügyi együttműködési egyezményt kötik, és e célból meghatalmazottaikként kinevezték, akik a jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélését követően az alábbi egyezményt kötötték:

1. Cikk

A Szerződő Felek tájékoztatják egymást

1. az egészségügyi szolgálat szervezésének,

2. az orvosok, gyógyszerészek, nővérek és egyéb egészségügyi dolgozók oktatása és képzése terén alkalmazott elveknek és módszereknek,

3. a megelőző orvostudomány módszereinek és eredményeinek,

4. a közegészségügy, pl. település-egészségügy, munkaegészségügy, élelmezés-egészségügy, iskola-egészségügy, a fertőző betegségek ellenőrzése, valamint a fertőtlenítés, a rovar- és rágcsálóirtás (DDD) területén alkalmazott módszereknek és eredményeknek,

5. az orvostudományi kutatás legfontosabb eredményeinek,

6. az információgyűjtés és -feldolgozás területén alkalmazott módszereknek és eredményeknek,

7. a lakosság egészségügyi felvilágosítása terén alkalmazott módszereknek és eredményeknek

jelentős fejlődéséről.

2. Cikk

A Szerződő Felek támogatják és elősegítik:

1. az együttműködést, az egészségügyi szolgálatok szervezése területén,

2. az orvostudományi egyetemek, a tudományos kutatóintézetek, az egészségügyi intézetek és az orvostudományi társaságok közötti együttműködést,

3. tudósokból és szakemberekből álló munkacsoportok létrehozását, azoknak a szakmai problémáknak kutatása és megoldása céljából, amelyekben mindkét ország érdekelt,

4. a másik Fél állampolgárainak szakmai képzését, továbbképzését és folyamatos oktatását, felsőoktatási és tudományos intézményeikben,

5. szakembereik részvételét a másik Fél által rendezett kongresszusokon és tudományos konferenciákon,

6. tudósok, kutatók, orvosok, gyógyszerészek, egyetemi tanárok, egészségügyi szakiskolai oktatók és más egészségügyi dolgozók cseréjét, az együttműködési tervben meghatározott időtartamra.

3. Cikk

A Szerződő Felek megbízzák a Magyar Népköztársaság Egészségügyi Minisztériumát, illetve a Svéd Egészségügyi és Szociálisügyi Minisztériumot - ezek illetékes szervein keresztül - az egyezmény végrehajtásával. A végrehajtás érdekében a fent említett minisztériumok pénzügyi feltételeket is tartalmazó együttműködési tervet dolgoznak ki.

4. Cikk

Az illetékes szervek az együttműködési terv kidolgozása és az egyezmény végrehajtásának ellenőrzése érdekében közös értekezleteket tartanak. Az értekezleteket felváltva a Magyar Népköztársaság és a Svéd Királyság területén tartják.

Indokolt esetben rendkívüli értekezletet is tarthatnak.

5. Cikk * 

Ezt az Egyezményt a Szerződő Felek alkotmányos előírásainak megfelelően jóvá kell hagyni. Az Egyezmény a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltás napján lép hatályba és attól számítva öt évig marad érvényben.

Ha az Egyezményt egyik Szerződő Fél sem mondja fel a lejárat előtt legkésőbb hat hónappal, úgy az további öt-öt évig marad hatályban.

Ennek hiteléül a meghatalmazottak az Egyezményt aláírták, és pecsétjükkel ellátták.

Ez az Egyezmény Budapesten, 1977. szeptember 21-én készült, két eredeti példányban, magyar és svéd nyelven; mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1978. évi június hó 16. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére