A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

16/1979. (IV. 27.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között Athénban, 1977. március 18. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről

(A megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1979. január 17. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között Athénban, 1977. március 18. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Megállapodás a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya attól a szándéktól vezetve, hogy a két ország között, a két országba és azokból, valamint a két országon át gépjárművel végzett személy- és árufuvarozást elősegítse, a következőkben állapodott meg:

I. Személyfuvarozás

1. Cikk

Engedélyezési rendszer

Minden, a két ország között, a két országba és azokból, valamint a két országon át fuvardíj vagy más ellenszolgáltatás fejében végzett személyfuvarozás, amelyet olyan gépjárművel bonyolítanak le, amelyben a vezető ülésén kívül több mint 8 ülés van - a 3. Cikkben felsoroltak kivételével - engedélyezési kötelezettség alá esik.

2. Cikk

Menetrendszerű vonalak

1. A két ország között vagy azok területén áthaladó menetrendszerű vonalakat a szerződő felek illetékes hatóságai közös megegyezéssel engedélyezik.

2. Az engedélyt mindegyik illetékes hatóság a saját területén fekvő útvonalrészre adja.

3. Az illetékes hatóságok közös megegyezéssel határozzák meg az engedélyezés feltételeit, nevezetesen az engedély érvényességének időtartamát, a járatok sűrűségét, a menetrendet s az alkalmazandó díjszabásokat.

4. Az engedély iránti kérelmet a járművet nyilvántartó ország illetékes hatóságához kell intézni, amely azt - ha nincs ellenvetése - átadja a másik szerződő fél illetékes hatóságának.

5. A kérelemhez csatolni kell a szükséges adatokat (javasolt menetrend, díjszabás és útvonaltervezet, az üzemeltetés időtartama az év folyamán és a forgalom megkezdésének tervbe vett időpontja) tartalmazó okmányokat. Az illetékes hatóságok egyéb - általuk szükségesnek vélt - adatok közlését is kérhetik.

3. Cikk

Esetenkénti fuvarozások

Az esetenkénti turista fuvarozások nem esnek engedélyezési kötelezettség alá. Ilyen esetenkénti fuvarozásnak minősül, ha ugyanazokat a személyeket fuvarozzák ugyanazzal a járművel:

a) olyan körutazás keretében, amely a járművet nyilvántartó országban kezdődik és amelyet ott szándékoznak befejezni, vagy

b) olyan utazás keretében, amely a járművet nyilvántartó ország területén kezdődik és a másik szerződő fél területén levő rendeltetési helyen fejeződik be, azzal a feltétellel, hogy a jármű - kivéve, ha eltérő engedélyt adtak - üresen tér vissza a nyilvántartó országba.

4. Cikk

Engedélyköteles, nem menetrendszerű fuvarozások

Minden egyéb, a 3. Cikkben nem érintett fuvarozást engedélyezni kell az egyik szerződő fél fuvarozója által a másik szerződő fél illetékes hatóságához közvetlenül benyújtott kérelem alapján.

II. Árufuvarozás

5. Cikk

Engedélyezési rendszer

Minden, a két ország között, a két országba és azokból, valamint azok területén át fuvardíj vagy más ellenszolgáltatás fejében végzett árufuvarozás - a 6. Cikkben felsoroltak kivételével - engedélyezési kötelezettség alá esik.

6. Cikk

Engedélymentes fuvarozások

Nem szükséges engedély a következő fuvarozásokhoz:

a) vásári és kiállítási áruk, valamint felszerelések fuvarozása,

b) színházi díszletek és kellékek fuvarozása,

c) hangszerek, valamint rádió-, televízió és filmfelvételek céljára szolgáló felszerelések fuvarozása,

d) versenylovak, versenyjárművek és sportrendezvények céljait szolgáló egyéb sportfelszerelési cikkek fuvarozása,

e) meghibásodott járművek fuvarozása,

f) átköltözködési ingóságok fuvarozása,

g) hullafuvarozás.

7. Cikk

Az engedélyek érvényessége, használata és mintája

1. Minden útra és minden járműre (járműszerelvényre) külön engedélyt kell kiadni. Ez az engedély a visszaútra is érvényes.

2. Az engedélyt csak az a fuvarozó használhatja, akinek a részére azt kiadták és az nem ruházható át.

3. Az engedély mintáját az illetékes hatóságok közösen állapítják meg.

8. Cikk

Kontingens-rendszer

1. Az engedélyeket a gépjárművet nyilvántartó ország illetékes hatósága adja ki a másik szerződő fél nevében azoknak a kontingenseknek a keretén belül, amelyeket a szerződő felek illetékes hatóságai évenként - legkésőbb október végéig a következő évre - közösen állapítanak meg.

2. Ha a kontingenseket bármely okból sem levelezés, sem tárgyalások útján nem rögzítik, az előző évi kontingensek ideiglenesen a következő évre is érvényben maradnak.

3. A szerződő felek a jelen megállapodás alapján végzett fuvarozások céljára a megfelelő mennyiségű engedélyűrlapot adnak át egymásnak.

III. Egyéb rendelkezések

9. Cikk

Belső és harmadik országos fuvarozások

1. Az a fuvarozó, akinek székhelye az egyik szerződő fél területén van, nem végezhet személy- vagy árufuvarozást a másik szerződő fél területén levő két pont között.

2. A másik szerződő fél területéről harmadik ország területére és ellentétes irányban történő fuvarozás tilalom alá esik, kivéve, ha a másik szerződő fél ezt külön engedéllyel engedélyezi.

10. Cikk

Iratok ellenőrzése

A jelen megállapodásban említett megfelelő engedélyeket a másik szerződő fél területén végzett minden fuvarozás során a járművön kell tartani és azokat az ellenőrzésre jogosult közegek felszólítására fel kell mutatni.

11. Cikk

A járművek súlya és méretei

1. A járművek súlya és méretei vonatkozásában mindegyik szerződő fél kötelezi magát arra, hogy nem alkalmaz a másik szerződő fél területén bejegyzett járművekkel szemben a saját területén bejegyzett járművekre érvényes előírásoknál szigorúbb előírásokat.

2. Abban az esetben, ha a fuvarozásra használt jármű súlya és/vagy mérete meghaladja az annak a szerződő félnek a területén engedélyezett legnagyobb súlyokat és/vagy méreteket, amelynek területén a fuvarozást végzik, e szerződő fél illetékes hatóságának külön engedélyét is meg kell szerezni.

12. Cikk

Nemzeti jogszabályok alkalmazása

1. Azokat a kérdéseket illetően, melyekkel a jelen megállapodás vagy nemzetközi egyezmények - melyekhez mindkét ország csatlakozott - előírásai nem foglalkoznak, az egyes szerződő felek nemzeti jogszabályai kerülnek alkalmazásra.

2. A szerződő felek fuvarozói kötelesek annak az államnak a közlekedési szabályait és egyéb jogszabályait megtartani, amelynek területén a jármű közlekedik.

13. Cikk

Adómentesség

1. Bármely szerződő fél területén bejegyzett gépjárművek, amelyeken a gépjárművezető ülésén felül nyolcnál több ülőhely van és amelyek nemzetközi személyfuvarozás során a másik szerződő fél területére ideiglenesen belépnek, ennek az államnak a területén kölcsönösen mentesülnek a vonatkozó fuvarozási tevékenység után vagy a gépjármű birtoklásának vagy forgalomba helyezésének jogáért, valamint a fuvarozási engedély kiadásáért fizetendő adók, pótadók, illetékek és díjak alól.

2. Bármely szerződő fél területén bejegyzett gépjárművek és mindenfajta pótkocsijaik, amelyek nemzetközi árufuvarozás során a másik szerződő fél területére ideiglenesen belépnek, ennek az államnak a területén a jelen megállapodás 8. Cikke szerint meghatározott kontingensen belül mentesülnek a vonatkozó fuvarozási tevékenység után vagy a gépjármű birtoklásának vagy forgalomba helyezésének jogáért, valamint a fuvarozási engedély kiadásáért fizetendő adók, pótadók, illetékek és díjak alól.

3. A jelen cikk szerinti mentesség nem terjed ki az úthasználati díjakra, a gépjárműveknek a jelen megállapodás 14. Cikkének 1. bekezdésében említett mennyiséget meghaladó üzemanyag-fogyasztásával kapcsolatos vámokra és forgalmi adókra, valamint a 11. Cikkben említett külön engedélyért fizetendő díjra.

14. Cikk

Vámrendelkezések

1. A gépjárműgyártó által beszerelt normál üzemanyagtartályban levő üzemanyag mentes vámoktól és minden egyéb adótól és díjtól.

2. Azok az alkatrészek, melyeket a jelen megállapodás keretében fuvarozásokat végző járművek javítására ideiglenesen bevisznek a másik szerződő fél területére, mentesek vámoktól, valamint minden egyéb adótól és díjtól a belépési határpont vámszervei által kiállított ideiglenes behozatali okmány alapján.

3. A kicserélt alkatrészeket vissza kell szállítani a jármű bejegyzési országába vagy meg kell őket semmisíteni a vámhatóságok ellenőrzése mellett.

15. Cikk

A megállapodás megszegése

1. Ha az egyik szerződő félnek a másik szerződő fél területén tartózkodó fuvarozója jelen megállapodás valamely rendelkezését megsérti, akkor azon szerződő fél illetékes hatósága, melynek területén a szerződésszegés történt, erről a másik szerződő fél illetékes hatóságát (anélkül, hogy ez a területén érvényesíthető bármilyen jogkövetkezmény tekintetében előzetes állásfoglalást jelentene) tájékoztathatja.

2. Az e cikk 1. bekezdésében említett egyezménysértés esetén annak a szerződő félnek az illetékes hatósága, amelynek területén az egyezménysértést elkövették, kérheti a másik szerződő fél illetékes hatóságát:

a) figyelmeztesse a fuvarozót, hogy bármilyen további egyezménysértés esetén a tulajdonát képező vagy általa üzemeltetett járművekre szóló engedélyeket azon a területen, ahol az egyezménysértés történt, meghatározott időtartamon át visszautasíthatják;

b) értesítse a fuvarozót a visszautasításról.

3. Az az illetékes hatóság, amelyhez ilyen kérést intéznek, köteles annak eleget tenni és a másik illetékes hatóságot a megtett intézkedésekről - amint az ésszerűen lehetséges - értesíteni.

16. Cikk

Illetékes hatóságok. Vegyesbizottság

1. Mindegyik szerződő fél közli a másik szerződő féllel a jelen megállapodás végrehajtásával kapcsolatos kérdésekben intézkedésre jogosult illetékes hatóságokat.

2. A szerződő felek a jelen megállapodás végrehajtásával összefüggő kérdésekben állandó kapcsolatot tartanak fenn egymással.

3. Az illetékes hatóságok képviselői szükség esetén Vegyesbizottság keretében találkoznak, hogy szabályozzák a fuvarozási tevékenységet és megoldjanak olyan problémákat, amelyek jelen megállapodás végrehajtásából adódhatnak.

17. Cikk

Hatálybalépés, érvényesség

1. Ez a megállapodás az azt a napot követő 30. napon lép hatályba, amikor a szerződő felek értesítették egymást, hogy a megkívánt alkotmányjogi követelményeknek eleget tettek.

2. A megállapodás a hatályba lépéstől számított két évig marad érvényben és azután érvénye évről évre hallgatólagosan meghosszabbodik, kivéve, ha azt valamelyik szerződő fél legalább három hónappal a naptári év vége előtt felmondja.

Készült Athénban, az 1977. évi március hó 18. napján, két példányban, angol nyelven; mindkét példány egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1979. február 16. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról - az államháztartásért felelős miniszterrel és a közlekedésrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben - a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére