A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

17/1979. (V. 9.) MT rendelet

a Nemzetközi Tudományos és Műszaki Tájékoztatási Központ jogállásáról és kiváltságairól szóló, Moszkvában, 1973. június hó 26. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

(A hatálybalépéshez szükséges jóváhagyás, illetőleg a megerősítő okirat letétele az 1979. év február hó 6. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács, a Nemzetközi Tudományos és Műszaki Tájékoztatási Központ jogállásáról és kiváltságairól szóló, Moszkvában, 1973. év június hó 26. napján aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Egyezmény Nemzetközi Tudományos és Műszaki Tájékoztatási Központ jogállásáról és kiváltságairól

A Bolgár Népköztársaság, a Magyar Népköztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság, a Mongol Népköztársaság, a Lengyel Népköztársaság, a Román Szocialista Köztársaság, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság kormányai hozzá kívánván járulni a Nemzetközi Tudományos és Műszaki Tájékoztatási Központ (fiókjai) tevékenységéhez, a Nemzetközi Tudományos és Műszaki Tájékoztatási Központ alapítása tárgyában 1969. február 27-én kelt Egyezmény 16. Cikkének megfelelően a jelen Egyezmény megkötését határozták el:

I. Cikk

Ennek az Egyezménynek a szempontjából az alábbi kifejezések jelentése a következő:

a) a „Nemzetközi Tudományos és Műszaki Tájékoztatási Központ”, a továbbiakban „Központ”, azt a szervezetet jelenti, amelyet a szerződő felek a Nemzetközi Tudományos és Műszaki Tájékoztatási Központ alapításáról 1969. február 27-én aláírt egyezménynek megfelelően létesítettek;

b) a Nemzetközi Tudományos és Műszaki Tájékoztatási Központ fiókjai kifejezés, a továbbiakban „fiókok”, a Központ strukturális alosztályait jelenti, amelyek a Nemzetközi Tudományos és Műszaki Tájékoztatási Központ alapítása tárgyában 1969. február 27-én kelt Egyezmény tagországainak területén a Központ és az illető országok között létrejött egyezmények alapján alakulnak meg és működnek;

c) a „képviselők” kifejezés az államok küldöttségeinek valamennyi tagját jelenti, beleértve a Központ által összehívott értekezleteken és konferenciákon részt vevő tanácsadókat és a szakértőket, valamint a Központ tagországainak állandó képviselőit a Meghatalmazott képviselők Bizottságában, a Központ Tudományos Tanácsának tagjait, az Ellenőrző Bizottság tagjait és az országok egyéb képviselőit a Központnál;

d) „tisztviselők” kifejezés a Központnál vagy fiókjainál alkalmazott mindazon személyeket jelenti, akik a Központ (fiókok) székhelye szerinti ország hatóságaival, valamint a Központ többi tagországával a Központ által közölt hivatalos névjegyzékben szerepelnek.

II. Cikk

1. A Központ jogi személy. A Szerződő Felek országainak területén feladatainak ellátásához szükséges jogképességgel rendelkezik. A Központ jogképességét azokban a kérdésekben, amelyek ebben az Egyezményben, a Központ alapításáról szóló Egyezményben, vagy a Központ és a székhelye szerinti ország között létrejött Egyezményben nem nyertek szabályozást, a Központ és fiókjai székhelye szerinti ország jogszabályai határozzák meg.

2. A Központ a rábízott feladatok végrehajtása érdekében jogosult:

a) szerződéseket kötni,

b) javakat szerezni, bérbe venni, elidegeníteni,

c) az illető országokkal kötött megállapodások alapján a Szerződő Felek területén fiókokat nyitni,

d) bíróság és választott bíróság előtt felperesként és alperesként eljárni.

3. A Központ (fiókok) vagyontárgyai mentesek az elkobzás és az államigazgatási lefoglalás alól.

4. A Központ (fiókok) a kommunális és más hasonló szolgáltatások díjának kivételével mentes valamennyi országos és helyi egyenes adó és illeték alól.

5. A Központ (fiókok) a hivatali célra szolgáló tárgyak behozatala, illetve kivitele esetén, mentes a vámok és korlátozás alól.

6. A Központ (fiókok) irattára és okmányai, valamint az őrzésükre rendelt helyiség sérthetetlenek.

III. Cikk

1. A képviselőket megilleti:

a) hivatalos levelezés, illetve okmányok sérthetetlensége;

b) mentesség a személyes szolgáltatás, valamint az egyenes adók és illetékek alól a küldő országból kapott illetményük tekintetében.

2. A képviselők mentesek a bejelentési és nyilvántartásbeli kötelezettség alól.

3. Ennek a cikknek a rendelkezései nem érintik a nemzetközi jog által elismert mentességeket abban a tekintetben, hogy az országok képviselőit a Központban személyes sérthetetlenség, illetve a bírói és államigazgatási joghatóság alóli mentesség illeti meg, amennyiben azok országuk megbízása szerinti kötelezettségeiket teljesítik.

IV. Cikk

A tisztviselőket megilleti:

a) mentesség a személyes szolgáltatás, valamint az egyenes adók és illetékek alól, a Központtól (fiókoktól) kapott illetményük tekintetében.

b) vámmentesség a személyes használatra szolgáló tárgyakat illetően, beleértve a Központ (fiókok) székhelye szerinti országba az első beutazás alkalmából bevitt berendezési tárgyakat is, és úgyszintén mentesség az illető országból való kiutazás alkalmával az említett tárgyak kiviteli engedélyének beszerzése alól.

A tisztviselők által bevitt tárgyakat a Központ (fiókok) székhelye szerinti ország törvényes előírásai szerint lehet elidegeníteni.

V. Cikk

A Központot (fiókokat) fogadó ország illetékes szervei segítséget nyújtanak a Központnak (fiókoknak), továbbá a képviselőknek és a tisztségviselőknek a hivatali helyiségek és a lakások megszerzésében, a hivatali helyiségek berendezésében és - a Központ (fiókok) fogadó országában fennálló gyakorlattal összhangban - az orvosi és egyéb szociális és kommunális szolgáltatások biztosítása terén.

VI. Cikk

A III., IV. és az V. Cikk rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a felsorolt cikkekben említett személyekkel együtt élő családtagokra is.

VII. Cikk

Az Egyezményben előírt kiváltságok nem alkalmazandók azokra a személyekre, akik a Központ (fiókok) fogadó országainak polgárai, vagy állandó jelleggel ezen állam területén élnek.

VIII. Cikk

Azok a személyek, akik a jelen Egyezmény szerinti kiváltságokat élvezik, kötelesek tiszteletben tartani annak az államnak törvényeit, amelynek területén tartózkodnak.

IX. Cikk

Ez az Egyezmény a Szerződő Felek jogszabályai szerint jóváhagyásra szorul.

A jelen Egyezményhez csatlakozhatnak más országok is.

X. Cikk

Ezt az Egyezményt határozatlan időre kötötték és azon a napon lép hatályba, amikor az Egyezmény jóváhagyásáról szóló utolsó értesítést az Egyezmény letéteményesénél letétbe helyezték.

Az Egyezményhez annak hatálybalépése után csatlakozó országok tekintetében az Egyezmény, a csatlakozásról szóló okirat letétbe helyezésének napján lép hatályba.

XI. Cikk

Az Egyezmény felmondható. A felmondás a felmondó állam tekintetében az erről szóló nyilatkozatnak a letéteményesnek történő átadása napját követő hat hónap elteltével lép hatályba.

XII. Cikk

Ezen Egyezmény letéteményese a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya, amely az összes Szerződő Félnek megküldi az Egyezmény hiteles másolatát, értesíti őket az Egyezmény jóváhagyása és az ahhoz való csatlakozás tárgyában érkezett közlésekről és az Egyezmény hatálybalépéséről.

Készült Moszkvában, az 1973. évi június hó 26. napján, egy példányban, orosz nyelven.

A fentiek hiteléül a Szerződő Felek meghatalmazott képviselői a jelen Egyezményt aláírták.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1979. év február hó 6. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére