A jogszabály mai napon ( 2021.01.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

21/1979. (VI. 26.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormánya között Budapesten, az 1978. évi november hó 1. napján aláírt, az orvostudományi és az egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás az 1979. évi március hó 23. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormánya között Budapesten, az 1978. évi november hó 1. napján aláírt, az orvostudományi és egészségügyi együttműködésről szóló egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormánya között az orvostudományi és egészségügyi együttműködésről

A Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormánya

attól az óhajtól áthatva, hogy országaik között az orvostudomány és az egészségügy terén az együttműködést továbbfejlesszék és kiszélesítsék;

állampolgáraik széles körű egészségügyi ellátása érdekében rájuk háruló felelősségük tudatában, és attól a kívánságtól vezérelve, hogy állampolgáraik számára a másik országban való tartózkodásuk során biztosítsák a kölcsönösségi alapon történő egészségügyi ellátást,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

Jelen Egyezmény céljaira az alábbi szavak és kifejezések a következőket jelentik:

a) „Szerződő Felek”: a Magyar Népköztársaság Kormánya, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormánya;

b) „Ország”: a szöveg-összefüggésnek megfelelően vagy a Magyar Népköztársaság, vagy az Egyesült Királyság;

c) „Egyesült Királyság”: Anglia és Wales, Skócia, Észak-Írország és Man szigete;

d) az „állampolgár” kifejezés jelenti:

(i) az Egyesült Királyság vonatkozásában mindazokat a személyeket, akik - nem annak folytán, hogy rendelkeznek valamely, az Egyesült Királyságon kívüli független Commonwealth ország állampolgárságával -, az Egyesült Királyság törvénye szerint brit alattvalók, feltéve, hogy állandó lakhelyük az Egyesült Királyság;

(ii) a Magyar Népköztársaság vonatkozásában azt a személyt, aki a Magyar Népköztársaság állandó lakosa és érvényes magyar útlevéllel rendelkezik, amely az Egyesült Királyságba történő belépésre jogosítja fel.

2. Cikk

A Szerződő Felek kölcsönösségi alapon és közös érdekeket figyelembe véve elősegítik és fejlesztik az együttműködést az orvostudomány és az egészségügy területén. A Szerződő Felek mindent megtesznek azért, hogy elősegítsék mindenekelőtt:

a) az információ-cserét, pl.: az egészségügyi szolgálat szervezéséről, az orvostudományi kutatás fontosabb eredményeiről, az egészségügyi személyzet oktatásáról és képzéséről, az egészségügyi információ rendszereiről és a megelőző orvostudományról;

b) országaik intézetei és szervezetei között a közvetlen kapcsolatokat, beleértve a szakemberekből álló csoportok létrehozását, közös érdeklődésre számot tartó problémák tanulmányozására;

c) szakemberek cseréjét tanulmányok folytatása és konzultáció céljából, az együttműködési tervben meghatározott időtartamra;

d) szakemberek részvételét a másik országban megrendezésre kerülő kongresszusokon és tudományos konferenciákon;

e) az orvostudomány és az egészségügy területén az együttműködésnek olyan egyéb formáit, amelyekben közösen megállapodnak.

3. Cikk

1. Baleset, heveny megbetegedés vagy egyéb, azonnali (kórházi vagy más) kezelést igénylő esetekben a Magyar Népköztársaság vagy az Egyesült Királyság állampolgárait a másik Szerződő Fél országában való ideiglenes tartózkodása során a fogadó ország egészségügyi szolgálata olyan kezelésben részesíti, mint saját állampolgárát.

2. E cikk előírásai nem alkalmazhatók az országok olyan állampolgáraira, akik azzal a kifejezett szándékkal utaznak a másik országba, hogy az Egyezmény keretében nyújtandó orvosi ellátás előnyeit élvezzék.

4. Cikk

A Szerződő Felek lehetővé teszik a nemzetközi orvostudományi szervezetek, különösképpen az Egészségügyi Világszervezet számára, hogy a mindkét Fél által, valamint az együttműködés során szerzett tapasztalatokat hasznosítsák.

5. Cikk

1. Az Egyezmény megfelelő végrehajtásáért a Magyar Népköztársaság Egészségügyi Minisztériuma és az Egyesült Királyság Egészségügyi és Társadalombiztosítási Minisztériuma a felelős.

2. A minisztériumok az Egyezmény végrehajtása érdekében általában kétéves időtartamra szóló együttműködési terveket dolgoznak ki, amelyek mindegyike meghatározza az együttműködés területeit, formáit és módszereit, valamint a pénzügyi feltételeket.

6. Cikk

Az Egyezmény rendelkezései nem értelmezhetők oly módon, amely a Szerződő Felek között megkötött más Egyezmények sérelmére vagy módosítására vezethet.

7. Cikk

A Szerződő Felek értesítik egymást arról, hogy az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges, megfelelő alkotmányos eljárásoknak eleget tettek.

Az Egyezmény azon a napon lép hatályba, amikor ezeket a jegyzékeket kicserélik és ezután meghatározatlan ideig marad hatályban, hacsak az egyik Szerződő Fél azt írásban, a másik Szerződő Félnek 6 hónapot hagyva észrevételre, fel nem mondja.

Ennek hiteléül az alulírottak, erre Kormányaik által megfelelően felhatalmazva, az Egyezményt aláírták.

Készült Budapesten, 1978. november hó 1. napján, két eredeti példányban, magyar és angol nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1979. évi március hó 23. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére