A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

22/1979. (VI. 26.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között Belgrádban, 1978. évi március hó 2. napján aláírt jégeső elleni védelemben történő együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

(A megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1979. évi január hó 25-én megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között Belgrádban 1978. évi március hó 2. napján aláírt jégeső elleni védelemben történő együttműködésről szóló megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a jégeső elleni védelemben történő együttműködésre

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya attól a kívánságtól vezérelve, hogy az országaik közötti jó együttműködést a Meteorológiai Világszervezet által 1950. március 23-án szerződésbe foglalt elvek alapján tovább szélesítsék, a következőkben állapodnak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy közvetlen együttműködést hoznak létre azon intézetek között, amelyek rakétás jégeső elhárítással foglalkoznak a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közös államhatára közelében.

Az együttműködés kiterjed:

a) a jégesőelhárítás sikeres végrehajtásához szükséges meteorológiai információk cseréjére;

b) a jégeső elhárító tevékenységre vonatkozó elemzések és kutatási eredmények cseréjére;

c) a jégeső elhárító tevékenység összehangolására;

d) a jégeső-elhárítás operatív és kutató munkájában közreműködő szakemberek cseréjére.

2. Cikk

E megállapodás 1. Cikkében körvonalazott együttműködésre vonatkozóan a Szerződő Felek jégeső-elhárítással foglalkozó intézetei közös tervet és programot dolgoznak ki.

3. Cikk

A határmenti területek fölötti jégveszélyes felhők kifejlődésének és mozgásának operatív követése érdekében kétoldalú rádiókapcsolatot hoznak létre, két különböző rádiócsatorna kiépítésével a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság közös államhatára közelében telepített jégeső elleni védelemre szolgáló poligonok között.

Az egyik rádiócsatornát a Magyar Népköztársaság berendezésével, a másikat a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság berendezésével szerelik fel.

4. Cikk

Az egyik Szerződő Fél kérésére a másik Szerződő Fél saját területén a kérelmező költségére jégeső elleni védelemre alkalmas állomásokat szervezhet meg. Az e cikk első bekezdésében leírt szolgáltatások műszaki, szakmai és pénzügyi alapjait a Szerződő Felek jégeső-elhárítással foglalkozó intézetei különszerződésben határozzák meg.

5. Cikk

A Szerződő Felek kötelesek mindent megtenni, hogy a másik Fél légterét vagy területét a jégeső-elhárításra használt eszközökkel ne károsítsák.

6. Cikk

E megállapodás akkor lép hatályba, amikor mindkét Szerződő Fél illetékes szervei azt megerősítették, illetőleg jóváhagyták és egymást ennek megtörténtéről értesítették.

Ez a megállapodás a hatálybalépéstől számítva öt évig marad érvényben és érvényessége automatikusan öt-öt évre meghosszabbodik, kivéve, ha azt valamelyik Szerződő Fél a lejáratot 6 hónappal megelőzően közölt értesítéssel felmondja.

Készült Belgrádban, 1978. évi március hó 2. napján két eredeti példányban, magyar és szerbhorvát nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1979. évi január hó 25. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet végrehajtásáról az Országos Meteorológiai Szolgálat Elnöke gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére