A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

21/1980. (VI. 20.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Fülöp-szigeti Köztársaság Kormánya között Manilában, az 1976. évi július hó 15. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről

(Az egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás az 1979. évi december hó 4. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Fülöp-szigeti Köztársaság Kormánya között Manilában, az 1976. évi július hó 15. napján aláírt kulturális egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Kulturális Egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Fülöp-szigeti Köztársaság Kormánya között

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Fülöp-szigeti Köztársaság Kormánya, a továbbiakban a Magas Szerződő Felek

attól az óhajtól vezetve, hogy a kölcsönös előnyök érdekében fenntartsák és erősítsék a két ország között fennálló baráti kapcsolatokat,

attól az igénytől ösztönözve, hogy szorosabb kulturális és oktatási kapcsolatokat fejlesszenek ki népeik között,

ezen Kulturális Egyezmény megkötését határozták el és ebből a célból meghatalmazottaikat kijelölték,

akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaikat kicserélték és kormányaik megbízása alapján a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A Magas Szerződő Felek megállapodnak, hogy a két nép érdekeit szem előtt tartva támogatják országaik együttműködését, egymás szuverenitásának a két országban érvényben levő törvények és rendeletek tiszteletben tartásával.

2. Cikk

A Magas Szerződő Felek a két országban érvényben levő törvényeknek és rendeleteknek megfelelően törekednek arra, hogy minden lehetséges eszközt biztosítsanak a másik Félnek, hogy elősegítsék egymás kultúrájának jobb megértését:

1. művészeti, oktatási és tudományos könyvek és folyóiratok;

2. kultúrával, művészettel, oktatással és tudománnyal foglalkozó, kereskedelmi forgalmazásban nem levő filmek, televízió- és rádióműsorokhoz történő, valamint

3. művészeti és egyéb kulturális kiállítások cseréjével.

3. Cikk

A Magas Szerződő Felek az országaikban érvényben levő törvények és rendeletek keretein belül támogatják:

1. egyetemi oktatók, tudósok, valamint kulturális, művészeti és tudományos intézmények tagjainak cseréjét a rendelkezésre álló eszközökkel;

2. hangversenyek, tánc, színházi és zenei előadások tartását egymás országaiban, a másik országból érkező művészek közreműködésével és

3. ösztöndíjak adományozását annak érdekében, hogy lehetőséget biztosítsanak a másik ország diákjainak tanulmányok folytatására kulturális, tudományos, ipari, műszaki és hasonló területeken.

4. Cikk

A Magas Szerződő Felek tanulmányozni fogják az országaikban adományozott diplomák és tudományos fokozatok elismerésének és egyenértékűségének feltételeit és az erről szóló külön megállapodás megkötésének lehetőségét egy későbbi időpontban.

5. Cikk

A Magas Szerződő Felek lehetőségeikhez mérten támogatják a két ország közötti cseréket a sport és a testnevelés területén.

6. Cikk

A Magas Szerződő Felek megfelelő eszközökkel támogatják az országaik közötti turizmus fejlesztését.

7. Cikk

A Magas Szerződő Felek az Egyezmény végrehajtása érdekében csereprogramokat kötnek, amelyek tartalmazzák az együttműködés pénzügyi feltételeit is.

8. Cikk

A Magas Szerződő Felek a kölcsönösség alapján megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy országaikban egymás szellemi és művészeti tulajdonai, ideértve a nemzeti kulturális kincseket is, védelemben részesüljenek, amennyiben ezek védelmét általános nemzetközi egyezmény nem biztosítja.

9. Cikk

Az Egyezmény értelmezésével kapcsolatosan esetleg felmerülő kérdéseket a Magas Szerződő Felek diplomáciai úton tisztázzák.

10. Cikk

Az Egyezményt a Magas Szerződő Felek országaiban hatályos előírásoknak megfelelően jóvá kell hagyni vagy meg kell erősíteni, és az Egyezmény az említett eljárás befejezéséről szóló diplomáciai jegyzékváltással lép hatályba.

Az Egyezmény öt (5) évig marad hatályban. Amennyiben azt a lejárat előtt hat (6) hónappal írásbeli értesítéssel egyik Magas Szerződő Fél sem mondja fel, hatálya mindig további öt-öt (5-5) éves időszakokra meghosszabbodik.

Fentiek megerősítéseként a Magas Szerződő Felek megbízottai aláírták az Egyezményt és ellátták pecsétjeikkel.

Készült Manilában, az 1976. évi július hó 15. napján, angol nyelven.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit azonban az 1979. évi december hó 4. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére