A jogszabály mai napon ( 2023.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

3/1981. (V. 6.) IpM-MüM együttes rendelet

a villamosmű és fogyasztói vezetékhálózat irányító és kezelő dolgozóinak szakmai képesítéséről

A villamosenergia fejlesztéséről, átviteléről és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény 20. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel (országos hatáskörű szervek vezetőivel) és szakszervezetekkel egyetértésben - a következőket rendeljük.

A rendelet hatálya

1. § (1) *  A rendelet hatálya kiterjed a közcélú és az üzemi villamosműveket, továbbá a fogyasztói vezetékhálózatot irányító és kezelő munkakört betöltő dolgozókra.

(2) *  Nem terjed ki a rendelet hatálya az atomerőműre.

(3) *  Az e rendeletben meghatározott munkakörben végezhető tevékenységekre jellemző, a jogszabályokban foglalt követelmények figyelembevétele alapján a munkáltató által felmért egészségvédelmi, műszaki biztonsági és egyéb biztonságtechnikai kockázatok kezeléséhez elégséges szakmai kompetenciákat biztosító egyéb szakmai képesítés vagy végzettség megléte esetén nem szükséges az e rendelet 1. mellékletében megjelölt képesítéssel és gyakorlati idővel rendelkezni.

Munkaköri beosztások

2. § (1) Irányító és kezelő munkakört - állománycsoportba való sorolásától függetlenül - csak az tölthet be, aki az annak ellátásához szükséges szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkezik.

(2) Az 1. számú mellékletben felsorolt képesítéssel és gyakorlattal rendelkező dolgozók a 2. számú mellékletben meghatározott villamosművet és fogyasztói vezetékhálózatot irányító és kezelő munkakörben a 3. számú mellékletben foglaltak megtartásával foglalkoztathatók.

(3) Az irányítói és kezelési jogosultság - adott munkakör esetében - az üzembentartó által előírt vizsga letételéhez köthető. A vizsgának magában kell foglalnia a kategóriához tartozó villamosmű, illetve fogyasztói hálózat helyismereti anyagát.

Képesítés

3. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) mérnök az, akinek belföldi műszaki egyetem valamelyikén szerzett mérnöki, illetve ezekkel egyenértékű képesítése van;

b) üzemmérnök az, akinek belföldi műszaki főiskolán szerzett üzemmérnöki, illetve ezzel egyenértékű képesítése van;

c) technikus az, akinek belföldi műszaki technikumi oklevele, vagy ezzel egyenértékű képesítése van;

d) középfokú műszaki végzettségű az, aki középfokú műszaki képzési célú szakközépiskolában érettségi bizonyítványt szerzett.

(2) Az 1. számú melléklet 2-9. pontjában felsorolt képesítés esetén az egyes konkrét munkakörök ellátásához tanfolyami végzettség írható elő.

(3) Az 1. számú melléklet 10-44. pontjában felsorolt képesítésű az, aki a munkakör ellátására az ipari miniszter által előírt tanfolyamot sikeresen elvégezte.

4. § (1) Az ipari miniszter a munkaügyi miniszterrel egyetértésben állapítja meg, hogy az ennek a rendeletnek a hatálybalépését megelőzően szerzett melyik tanfolyami képesítés egyenértékű a 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott tanfolyam sikeres elvégzésével.

(2) Ha a villamosmű valamely berendezésének üzemeltetéséhez különleges szakképzettség szükséges, az üzembentartó szerv (vállalat stb.) felett felügyeletet gyakorló - ennek hiányában az ágazati - miniszter (országos hatáskörű szerv vezetője) a munkakör betöltését az általa szervezett kiegészítő tanfolyam sikeres elvégzésétől teheti függővé.

Gyakorlati idő

5. § (1) A 3. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti végzettségű és tudományos fokozattal rendelkező mérnök, illetőleg az alapvégzettségnek megfelelően képesített szakmérnök a szakmájának megfelelő munkakör betöltése esetén a rendelet 1. számú mellékletében előírt gyakorlati időnek legalább 60%-át köteles igazolni.

(2) Villamosműnél vagy villamosművet irányító szervnél irányító és kezelő munkakörben eltöltött időt a gyakorlati időbe teljes egészében be kell számítani.

(3) Annak, aki villamosműnél vagy villamosművet irányító szervnél a gyakorlati időnek legalább 20%-át eltöltötte, a villamosmű tervezésében, építésében eltöltött idő 80%-át, nem villamosmű üzemében vagy nem villamosmű irányításában, de a villamos szakmában eltöltött idő 60%-át, a nem villamos szakmában eltöltött idő 20%-át a gyakorlati időbe be kell számítani. A beszámításra kerülő idő megállapításánál csak a betöltött teljes hónapok vehetők figyelembe.

(4) Gyakorlati időn a képesítés megszerzése utáni szakmai gyakorlatot kell érteni.

A villamosművek és fogyasztói vezetékhálózatok
csoportbasorolásának műszaki jellemzői

6. § (1) Az irányító és kezelő munkakör ellátásához megkívánt képesítés és gyakorlati idő meghatározásánál a 2. számú mellékletben meghatározott műszaki jellemzők az irányadók.

(2) A műszaki jellemzők szerint több, különböző csoportba sorolható villamosmű csoportszámát a legmagasabb műszaki jellemző határozza meg. A csoportbasorolástól eltérést - indokolt esetben - az ipari miniszter engedélyezi.

(3) Az üzemi villamosműnél, illetőleg a fogyasztói vezetékhálózatnál előforduló, a 3. számú mellékletben fel nem sorolt egyéb munkakör betöltéséhez megkívánt képesítést és gyakorlatot az illetékes miniszter [4. § (2) bekezdés] az ipari miniszterrel egyetértésben állapítja meg.

(4) A már rendszeresített és külön képesítéshez nem kötött vagy a műszaki fejlődés miatt e rendelet hatálybalépése után rendszeresítendő irányító és kezelő munkakör betöltéséhez megkívánt képesítést és gyakorlati időt az ipari miniszter állapítja meg.

Záró rendelkezések

7. § Annak a dolgozónak, aki e rendelet hatálybalépésekor az előírt képesítés vagy gyakorlati idő nélkül lát el a 3. számú mellékletben meghatározott valamely munkakört, a képesítést 1988. december 31-ig meg kell szereznie. A képesítés megszerzése esetén - állománycsoportba való sorolástól függetlenül - irányító és kezelő munkakörben eltöltött korábbi idő a gyakorlati időbe teljes mértékben beleszámít.

8. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg az 1/1964. (XII. 10.) NIM-MüM együttes rendelet hatályát veszti.

1. számú melléklet a 3/1981. (V. 6.) IpM-MüM együttes rendelethez

Képesítés és gyakorlati idő

1. Mérnök 8 évi gyakorlattal
2. Mérnök 5 évi gyakorlattal
vagy üzemmérnök 10 évi gyakorlattal
3. Mérnök 4 évi gyakorlattal
vagy üzemmérnök 8 évi gyakorlattal
4. Mérnök 3 évi gyakorlattal
vagy üzemmérnök 6 évi gyakorlattal
vagy technikus 8 évi gyakorlattal
5. Mérnök 2 évi gyakorlattal
vagy üzemmérnök 4 évi gyakorlattal
vagy technikus 6 évi gyakorlattal
vagy középf. műsz. végzettség 8 évi gyakorlattal
6. Mérnök 1 évi gyakorlattal
vagy üzemmérnök 2 évi gyakorlattal
vagy technikus 4 évi gyakorlattal
vagy középf. műsz. végzettség 6 évi gyakorlattal
7. Üzemmérnök 1 évi gyakorlattal
vagy technikus 2 évi gyakorlattal
vagy középf. műsz. végzettség 4 évi gyakorlattal
8. technikus 1 évi gyakorlattal
vagy középf. műsz. végzettség 2 évi gyakorlattal
9. Középfokú műszaki végzettség 1 évi gyakorlattal
10. Villamosmű kezelő II. 2 évi gyakorlattal
11. Villamosmű kezelő I. 2 évi gyakorlattal
12. Villamosmű kezelő I.
13. Villanyszerelő mester szakmunkás
14. Önálló villanyszerelő 5 évi gyakorlattal
15. Önálló villanyszerelő 3 évi gyakorlattal
16. Önálló villanyszerelő
17. Önálló kábelszerelő II.
18. Önálló kábelszerelő I.
19. Villamos motor és transzformátor kezelő
20. Villamosművi vezetőgépész 4 évi gyakorlattal
21. Villamosművi vezetőgépész 2 évi gyakorlattal
22. Villamosművi vezetőgépész
23. Villamosművi reaktor operátor
24. Villamosművi turbina operátor
25. Villamosművi primerköri gépész 4 évi gyakorlattal
26. Villamosművi primerköri gépész 2 évi gyakorlattal
27. Villamosművi primerköri gépész
28. Villamosművi gőzturbina gépész
29. Villamosművi gázturbina gépész
30. Villamosművi kazángépész
31. Villamosművi gőzturbina kezelő
32. Villamosművi kazánkezelő
33. Villamosművi tápház gépész
34. Villamosművi tápház kezelő
35. Villamosművi vegyészeti műszakvezető
36. Villamosművi vegyészlaboráns
37. Villamosművi vízelőkészítő kezelő
38. Villamosművi vízmű gépész
39. Villamosművi vízmű kezelő
40. Villamosművi vízturbina gépész
41. Villamosművi vízturbina kezelő
42. Villamosművi dozimetrikus
43. Villamosművi irányítás- és méréstechnikai műszerész
44. Villamosművi számítógép műszerész

2. számú melléklet a 3/1981. (V. 6.) IpM-MüM együttes rendelethez

Villamosművek és fogyasztói vezetékhálózatok csoportba sorolása

2.1 Erőművek

I. * 

II. Kazánteljesítmény 2000 MW fölött, vagy az üzemi nyomás 150 bar fölött.

III. Kazánteljesítmény 1001-2000 MW, vagy az üzemi nyomás 136-150 bar, gázturbinás erőmű.

IV. Kazánteljesítmény 601-1000 MW, vagy az üzemi nyomás 61-135 bar.

V. Kazánteljesítmény 300-600 MW, vagy az üzemi nyomás 40-60 bar, vízierőmű 100 MVA fölött.

VI. Kazánteljesítmény 300 MW alatt, vagy az üzemi nyomás 40 bar alatt, vízierőmű 100 MVA alatt.

2.2 Egyéb villamosművek

I. A betápláló feszültségszinteken 1000 MVA-t meghaladó beépített villamos teljesítőképességgel, vagy legalább 120 kV feszültséggel és 2000 km-t meghaladó nagyfeszültségű vezetékkel.

II. A betápláló feszültségszinteken 500 MVA-t meghaladó, de legfeljebb 1000 MVA beépített villamos teljesítőképességgel, vagy legalább 10 kV feszültséggel és 1000 km-t meghaladó nagyfeszültségű hálózattal.

III. A betápláló feszültségszinteken 100 MVA-t meghaladó, de legfeljebb 500 MVA beépített villamos teljesítőképességgel, vagy legalább 10 kV-os feszültséggel és 500 km-t meghaladó, de legfeljebb 1000 km nagyfeszültségű hálózattal.

IV. A betápláló feszültségszinteken 10 MVA-t meghaladó, de legfeljebb 100 MVA beépített villamos teljesítőképességgel, vagy legalább 10 kV feszültséggel és 100 km-t meghaladó, de legfeljebb 500 km nagyfeszültségű hálózattal.

V. A betápláló feszültségszinteken 1 MVA-t meghaladó, de legfeljebb 10 MVA beépített villamos teljesítőképességgel és legfeljebb 35 kV feszültségű hálózattal.

VI. A betápláló feszültségszinteken 1 MVA-t meg nem haladó beépített villamos teljesítőképességgel és legfeljebb 35 kV feszültségű hálózattal.

2.3 * 

3. számú melléklet a 3/1981. (V. 6.) IpM-MüM együttes rendelethez

Az egyes munkakörökre előírt képesítés és gyakorlati idő

Csoportba sorolás
I. II. III. IV. V. VI.
3.1 Erőművekben
1. Műszaki vezető 1 1 2 3 4 4
2. Műszaki osztályvezető 1 2 3 4 5 5
3. Labor- és üzemvezető 3 4 4 5 6 7
4. Ügyeletes mérnök 3 4 5 6 7 7
5. Főelektrikus 3 6 6 6 7 7
6. Önálló mérnök 4 4 5 5 6 6
7. Önálló fizikus 4 - - - - -
8. Önálló radiokémikus 4 - - - - -
9. Főművezető diszpécser 5 6 6 7 7 8
10. Blokk ügyeletes 6 6 7 7 7 8
11. Művezető, dozimetrikus szolg.vez. 7 7 7 8 8 9
12. Vezető elektrikus 7 10 11 11 11 11
13. Irányító, hálózati elektrikus 10 11 11 11 12 12
14. Elektrikus, blokkelektrikus 11 11 12 12 12 13
15. Másodelektrikus 12 13 14 14 15 15
16. Önálló ügyeletes villanyszerelő 16 16 16 16 16 16
17. Önálló kábelszerelő 17 17 18 18 18 18
18. Villamos motor és transzformátor kezelő 19 19 19 19 19 19
19. Turbina főgépész 20 20 21 21 21 22
20. Kazán főgépész - 20 21 21 21 22
21. Reaktor operátor 23 - - - - -
22. Turbina operátor 24 - - - - -
23. Primerköri főgépész 25 - - - - -
24. Primerköri gépész 26 - - - - -
25. Primerköri kezelő 27 - - - - -
26. Víztisztító közös vezénylő op. 27 - - - - -
27. Primerköri víztisztító kezelő 27 - - - - -
28. Szellőzőgépházi kezelő 27 - - - - -
29. Gőzturbina gépész 28 28 28 28 28 28
30. Gázturbina gépész - - 29 - - -
31. Kazángépész 30 30 30 30 30 30
32. Turbinakezelő 31 31 31 31 31 31
33. Kazánkezelő 32 32 32 32 32 32
34. Tápházgépész, üzemlakatos 33 33 33 33 33 33
35. Tápházkezelő - 34 34 34 34 34
36. Vegyészeti műszakvezető diszpécser 35 35 35 35 35 35
37. Vegyészlaboráns 36 36 36 36 36 36
38. Vízelőkészítő kezelő 37 37 37 37 37 37
39. Vízműgépész 38 38 38 38 38 38
40. Vízműkezelő 39 39 39 39 39 39
41. Vízturbina gépész 40 40 40 40 40 40
42. Vízturbina kezelő 41 41 41 41 41 41
43. Dozimetrikus operátor 42 - - - - -
44. Irányítás és méréstech. műsz. 43 43 43 43 43 43
45. Számítógép műszerész 44 44 44 44 44 44
3.2 Egyéb villamosműben
1. Műszaki vezető 1 1 1 2 3 4
2. Műszaki főosztályvezető 1 1 2 - - -
3. Üzemigazgató 2 2 2 3 - -
4. Műszaki osztályvezető 2 2 3 4 - -
5. Üzemigazgatósági műsz. osztályvezető 3 3 4 4 - -
6. Villamos laboratórium vezető 2 2 2 3 - -
7. Diszpécserszolgálat vezető 1 2 2 3 - -
8. Diszpécserszolgálat üzemirányító,
üzemelőkészítő

4

4

5

5

-

-
9. Üzemirányító központ vezető 4 4 5 5 - -
10. Üzemirányító központ szintű üzemirányitó 5 5 6 6 - -
11. Szakszolgálati szolg. vezető 2 2 3 4 5 6
12. Szakszolgálati önálló mérnök 3 3 4 5 6 6
13. Kirendeltségvezető, üzemvezető - 2 3 4 6 -
14. Üzemviteli szerelésvezető 4 4 4 4 6 6
15. Főművezető 3 3 4 5 - -
16. Művezető 6 6 6 6 6 -
17. Kirendeltségi csoportvezető - 15 15 15 15 -
18. Üzemviteli szerelési csoportvezető 15 15 15 15 15 15
19. Főelektrikus állomásvezető 4 6 10 10 10 10
20. Vezető elektrikus 6 10 10 10 10 10
21. Elektrikus, vezetékfelügyelő 12 12 12 12 14 15
22. Felügyelő elektrikus 12 12 12 12 15 16
23. Ügyeletes villanyszerelő 14 15 16 16 16 16
3.3 Fogyasztói vezetékhálózaton
1. Műszaki vezető (osztályvezető) 6 - -
2. Üzemvezető 6 6 -
3. Műszaki csoportvezető 6 6 6
4. Elektrikus 11 12 -
5. Üzemviteli csoportvezető 14 15 16
6. Szerelési csoportvezető 15 16 16
7. Ügyeletes villanyszerelő 16 16 16