A jogszabály mai napon ( 2020.06.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

4/1981. (II. 26.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között Bécsben, 1980. október 17. napján aláírt idegenforgalmi együttműködési egyezmény kihirdetéséről

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között Bécsben, 1980. október 17. napján aláírt idegenforgalmi együttműködési egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya és az
Osztrák Szövetségi Kormány közötti
idegenforgalmi együttműködésről

A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány

- attól az óhajtól vezérelve, hogy a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság közötti kapcsolatokat kiszélesítsék és elmélyítsék;

- abban a meggyőződésben, hogy az idegenforgalom hozzájárul más országok életének, kultúrájának és történelmének teljesebb megismeréséhez, a népek közötti megértéshez, a kapcsolatok javításához, valamint a szabadidő átfogóbb kihasználásához, amint azt az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet 1975. augusztus 1-jén Helsinkiben aláírt Záróokmánya is rögzíti;

- figyelembe véve annak jelentőségét, amelyet az idegenforgalom fejlődése a két állam közötti kapcsolatok további erősítésében betölthet;

- attól a kívánságtól vezérelve, hogy az idegenforgalom területén elősegítsék a szoros és tartós együttműködést;

- a szoros regionális együttműködés jelentőségétől áthatva;

az Egyesült Nemzetek Szervezetének a Magán Közúti Gépjárművek Ideiglenes Behozataláról és a Turistaforgalom vámformaságairól szóló konferenciáján a turistaforgalom vámkönnyítéseiről elfogadott Egyezmény, valamint az Egyezménynek a turista propagandakiadványok és anyagok behozatalára vonatkozó, 1954. június 4-én New Yorkban kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve alapján a következőkben állapodtak meg.

1. Cikk

A Szerződő Felek különös figyelmet szentelnek az idegenforgalom területén kialakult kölcsönös kapcsolataik fejlesztésének és bővítésének, s elősegítik e kapcsolatok fejlődését. E cél érdekében elősegítik az osztrák és magyar idegenforgalmi intézmények, szervezetek és vállalatok közötti együttműködést.

2. Cikk

A Szerződő Felek a kölcsönösség szellemében elősegítik saját területükről a másik Szerződő Fél országába utazók csoportos és egyéni turistaútjait abban az esetben is, ha azok harmadik államból jönnek.

3. Cikk

A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között már több olyan megállapodás van érvényben, amely előirányozza állampolgárainak a másik Szerződő Fél államába való utazásának megkönnyítését. A Szerződő Felek továbbra is törekszenek arra, hogy a magyar állampolgároknak az Osztrák Köztársaságba, valamint az osztrák állampolgároknak a Magyar Népköztársaságba történő utazásaiknál a határ- és egyéb formalitásokat még tovább könnyítsék és egyszerűsítsék, valamint minden egyéb akadályt, amely állampolgáraik utasforgalmának útjában áll, elhárítsanak.

4. Cikk

A Szerződő Felek a turizmus fejlesztése érdekében, lehetőségeik keretein belül intézkedéseket fognak hozni a kölcsönös kapcsolatok fejlesztésére, bővítésére, javítására és koordinálására a közlekedés valamennyi területén, a dunai közlekedést is beleértve. Ebben a szellemben fogják a személyszállítási vállalataik, valamint utazási irodáik tevékenységét - különösen a kooperációs szerződéseket - e vállalatok között elősegíteni és támogatni.

A Magyar Fél törekedni fog arra, hogy a magántulajdonú gépjárművek ideiglenes behozataláról szóló, New Yorkban 1954. június 4-én kelt és az Osztrák Köztársaság által már ratifikált nemzetközi vámegyezmény rendelkezései az Ausztriával való utasforgalomban a gyakorlatban alkalmazásra kerüljenek.

5. Cikk

A kölcsönös idegenforgalom további fejlesztése érdekében a Szerződő Felek lehetőségeik szerint támogatni fogják - különösen regionális vonatkozásban - az idegenforgalommal összefüggő területi tervezésben, valamint a környezet- és természetvédelemben az együttműködést.

6. Cikk

A Szerződő Felek továbbra is támogatják és elősegítik az idegenforgalmi propaganda, az idegenforgalmi információk és publikációk cseréjét és terjesztését, valamint a közös regionális idegenforgalmi propagandára irányuló kezdeményezéseket. Minden alkalmas rendelkezést meg fognak hozni, hogy a másik állam országukban tartózkodó turistái számára lehetővé tegyék a legjelentősebb hazai napi- és hetilapok beszerzését.

7. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik és támogatják a rádió, a televízió és a sajtó újságíróinak, valamint az idegenforgalom területén dolgozó szakembereknek a látogatását, hogy a nyilvánosságot a másik állam idegenforgalmi vonzerőiről tájékoztassák.

8. Cikk

A Szerződő Felek támogatják az idegenforgalom valamennyi területén a szakemberek cseréjét, valamint a tapasztalat- és információcserét.

Lehetőség szerint elősegítik a magyar és az osztrák vállalatok együttműködését idegenforgalmi létesítmények építésében és az ehhez szükséges felszerelések szállításában mind a Szerződő Felek, mind harmadik állam területén.

9. Cikk

A Szerződő Felek megkönnyítik és támogatják a hivatalos magyar és osztrák idegenforgalmi propagandaszervezetek fiókjainak létesítését, amelyek haszonszerző tevékenységet nem folytatnak, hanem a másik országban az utasforgalom propagandáját végzik. Ezek létesítésében és tevékenységük végzésében biztosítják egymásnak a feltételek egyenlőségét, különösen saját képesített állampolgáraik alkalmazásának tekintetében.

10. Cikk

Az idegenforgalommal összefüggésben keletkező fizetések elszámolása mindenkor a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között érvényben levő fizetési megállapodások szerint történik.

11. Cikk

A Szerződő Felek vegyesbizottságot hoznak létre, amely figyelemmel kíséri az Egyezmény végrehajtását, annak érdekében megfelelő intézkedésekre tesz javaslatot, s az idegenforgalom területén tapasztalatcserét folytat. Ez a bizottság előzetes egyeztetés alapján felváltva Magyarországon és Ausztriában ül össze.

12. Cikk

Ez az Egyezmény 60 nappal az aláírást követően lép életbe és 5 évig marad hatályban. Hatálya külön intézkedés nélkül mindig 5 évre meghosszabbodik, kivéve, ha azt valamelyik Szerződő Fél a lejáratot 6 hónappal megelőzően, diplomáciai úton írásban felmondja.

Készült

két eredeti példányban, mindkettő magyar és német nyelven. Mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1980. december 16-tól alkalmazni kell.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a turizmusért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére