A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

19/1981. (VI. 19.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1980. május 13. napján aláírt, a Gazdasági, Műszaki és Ipari Együttműködésről szóló hosszú lejáratú Megállapodás kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1980. december 20. napján megtörtént)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1980. május 13. napján aláírt, a Gazdasági, Műszaki és Ipari Együttműködésről szóló hosszú lejáratú Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Hosszú lejáratú megállapodás
a Magyar Népköztársaság és a Ciprusi Köztársaság között
a gazdasági, műszaki és ipari együttműködésről

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya újra megerősítve azon célkitűzésüket, hogy országaik népei között a baráti kapcsolatokat biztosítsák és tovább erősítsék;

Felismerve, hogy a kereskedelmi kapcsolatok fejlődtek az utóbbi években;

Felismerve, hogy a két ország közötti gazdasági kapcsolatok hosszú lejáratú alapon történő továbbfejlesztése kölcsönös érdekeiknek megfelel;

Figyelembe véve a két ország kereskedelmi kapcsolatai, gazdasági és ipari együttműködése továbbfejlesztéséhez fennálló kedvező feltételeket;

Követve az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Helsinkiben, 1975. augusztus 1-jén aláírt Záróokmányának rendelkezéseit;

Hivatkozással mindkét ország részvételére az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményben, és

Attól az óhajtól vezetve, hogy tovább erősítsék gazdasági kapcsolataikat az egyenlőség és kölcsönös előnyök alapján

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek, a meglevő kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokat további fejlődése és bővítése céljából fejlesztik, erősítik és ösztönzik az országaik közötti gazdasági és ipari együttműködést.

2. Cikk

A Szerződő Felek, összhangban mindkét ország hatályos törvényeivel és rendelkezéseivel és a szokásos kereskedelmi és műszaki feltételek mellett, kellően ösztönzik és elősegítik az országaik megfelelő vállalatai és szervezetei közötti gazdasági és ipari együttműködés fejlesztését, úgy mint:

a) új ipari üzemek és berendezések tervezését és építését, továbbá a meglevők korszerűsítésének fokozását;

b) áruk harmadik piaci közös termelését és kereskedelmi forgalombahozatalát, beleértve a gyártásszakosítást és marketinget;

c) közös vállalatok létrehozását;

d) know-how, műszaki tájékoztatás, szabadalmak és licencek cseréjét, meglevő műszaki módszerek alkalmazását és tökéletesítését, valamint szakemberek és hallgatók képzését és cseréjét;

e) tapasztalatcserét, a közös érdekeltségű területeken szakemberek cseréje útján.

3. Cikk

A Megállapodás célkitűzéseinek elősegítése érdekében a Szerződő Felek ösztönzik és megkönnyítik:

a) a kereskedelmi és műszaki képviselők, csoportok és küldöttségek két ország közötti cseréjét;

b) országukban a kereskedelmi vásárok, kereskedelmi kiállítások megtartását és a másik ország vállalatai és szervezetei azokon való részvételét, valamint egyéb, a kereskedelem és a technológia területén kifejtett propagandatevékenységeket.

4. Cikk

Ennek érdekében és az országaikban hatályos, vonatkozó törvények és rendelkezések megtartásával, a Szerződő Felek ösztönzik az együttműködést a megállapodások, valamint a szerződések megkötését a ciprusi természetes és jogi személyek és az arra jogosult magyar szervezetek, vállalatok között és ebből a célból a szükséges könnyítéseket biztosítják.

5. Cikk

Mindkét Szerződő Fél az országában hatályos törvényekkel és rendelkezésekkel összhangban mentesíti a behozatali vám megfizetése alól a vásárokon és kiállításokon bemutatásra kerülő cikkeket, valamint a másik Fél országából importált, reklám célokat szolgáló árumintákat. Az ilyen cikkek és minták nem értékesíthetők az importőr országban ezen ország illetékes hatóságainak előzetes jóváhagyás és - ha vannak ilyenek - a megfelelő behozatali vámok és adók megfizetése nélkül.

6. Cikk

A kereskedelmi ügyletekkel összefüggő valamennyi fizetés és költségfelszámítás, valamint a két ország közötti egyéb fizetések a Megállapodás hatálybalépésétől kezdődően az 1979. október 25-én megkötött Kereskedelmi Megállapodás 8. Cikkével összhangban történnek.

7. Cikk

A Megállapodás hatálya alatt kötött és annak lejárta előtt nem teljesített szerződéseket teljesítésükig végrehajtják és azokra a Megállapodás rendelkezései az irányadók.

8. Cikk

A Megállapodás gyakorlati alkalmazása ellenőrzésének és az előrehaladás időszakos vizsgálata céljából állandó Magyar-Ciprusi Kormányközi Bizottság létesül. Ezzel összefüggésben a Bizottság kétévenként egyszer, vagy kölcsönös egyetértés esetén gyakrabban ülésezik, felváltva a Magyar Népköztársaságban és a Ciprusi Köztársaságban. A Bizottság hosszú távú programokat készít a két ország megfelelő és érdekelt vállalatai, szervezetei és intézményei közötti kölcsönösen előnyös gazdasági, kereskedelmi és ipari együttműködés fejlesztéséhez és megoldásokat keres azokra a problémákra, amelyek a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok fejlődése során felmerülhetnek.

9. Cikk

A Megállapodás a két ország mindegyikének a jóváhagyásra vonatkozó nemzeti jogszabályainak megfelelő előírások teljesítését igazoló utolsó értesítés vételének időpontjában lép hatályba és tízéves időtartamra szól.

Ezt követően a Megállapodás évről évre automatikusan meghosszabbodik, kivéve, ha azt a két Fél bármelyike a lejáratot megelőzően hat hónappal írásban fel nem mondja.

Készült Budapesten, 1980. május 13-án, két eredeti példányban angol nyelven, mindkettő egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1980. december 20. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére