A jogszabály mai napon ( 2020.02.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

59/1981. (XI. 26.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mozambiki Népi Köztársaság Kormánya között Maputóban, az 1980. évi szeptember hó 24. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről

(Az egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás az 1981. évi március hó 13. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mozambiki Népi Köztársaság Kormánya között a Maputóban, 1980. szeptember hó 24. napján aláírt, kulturális és tudományos együttműködési egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Tudományos és kulturális együttműködési egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Mozambiki Népi Köztársaság Kormánya között

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mozambiki Népi Köztársaság Kormánya attól az óhajtól vezéreltetve, hogy erősítse és fejlessze a két ország népei közötti barátságot és testvéri kapcsolatokat a tudomány, a kultúra, az oktatás, a művészetek, a sport és a testnevelés terén, elhatározta a jelen egyezmény megkötését.

1. Cikk

A Szerződő Felek fejlesztik együttműködésüket a tudomány, a kultúra, az oktatás, a művészetek, a sport és a testnevelés terén a szuverenitás, a függetlenség és területi integritás, az egyenlőség, a belügyekbe való be nem avatkozás és a kölcsönös előnyök elveinek mindkét fél részéről történő tiszteletben tartása alapján.

2. Cikk

A Szerződő Felek támogatnak minden olyan tevékenységet, amely hozzájárul a kulturális élettel, a tudományokkal, az oktatással, a művészetekkel, a sporttal és a testneveléssel kapcsolatos ismeretek elmélyítéséhez mindkét országban, és fejleszti a két nép baráti kapcsolatait.

E célból a felek bátorítják a tapasztalatcserét és ösztönzik a két ország kulturális, tudományos, oktatási, művészeti, sport és információs intézményei közötti kapcsolatok létrehozását.

3. Cikk

A Szerződő Felek támogatják szakértők, oktatási szakemberek és technikusok, valamint a két ország kulturális és művészeti élete képviselőinek cseréjét.

4. Cikk

A Szerződő Felek támogatják tanulmányi ösztöndíjak és a szakemberképzésben való együttműködés más formáinak biztosítását, valamint elősegítik a szakmai továbbképzést és szakosodást.

5. Cikk

A Szerződő Felek tanulmányozzák annak lehetőségét, hogy a két ország oktatási intézményei által kiadott diplomákat, címeket, tudományos fokozatokat és bizonyítványokat egyenértékűeknek fogadják el.

6. Cikk

A Szerződő Felek ügyelnek arra, hogy az országukban használt iskolai tankönyvek hű és a lehető legpontosabb képet nyújtsák a másik ország kulturális, történelmi és tudományos kérdéseiről.

7. Cikk

A Szerződő Felek az oktatási és nevelési intézmények útján kölcsönösen elősegítik a másik ország irodalmának, történelmének, földrajzának és kulturális életének jobb megismerését. E célból a Felek kölcsönösen információs anyagokat bocsátanak egymás rendelkezésére.

8. Cikk

A Szerződő Felek bátorítják a kulturális élettel, a művészetekkel, a tudománnyal és az oktatással foglalkozó könyvek, folyóiratok és kiadványok cseréjét, fordítását, kiadását és terjesztését.

9. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik a tudománynak, az oktatásnak és a művészeteknek szentelt kiállítások szervezését, filmek cseréjét és bátorítják kulturális delegációk kölcsönös látogatásait.

10. Cikk

A Szerződő Felek hozzájárulnak a két ország hírügynökségei, rádió-, televízió- és sajtószervei, valamint sporthivatalai közötti közvetlen kapcsolatok létrehozásához. E célból bátorítják és támogatják külön megállapodások kötését.

11. Cikk

A Szerződő Felek erősítik a két ország UNESCO Nemzeti Bizottságai közötti kapcsolatokat.

12. Cikk

Jelen egyezmény végrehajtására a Szerződő Felek illetékes szervei két évre szóló munkatervet dolgoznak ki. Az egyezmény megvalósításából eredő pénzügyi követelményeket a munkaterv szabályozza, a kölcsönösség elve alapján.

13. Cikk

Ezt az egyezményt mindkét Fél alkotmányos előírásainak megfelelően jóvá kell hagyatni és az a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltás napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az aláírás napjától kell alkalmazni.

Ez az Egyezmény öt évig marad hatályban és hatálya mindenkor további öt évre meghosszabbodik, kivéve ha azt valamelyik Szerződő Fél a lejáratot hat hónappal megelőzően közölt értesítéssel felmondja.

Készült 1980. szeptember 24-én, két eredeti példányban, magyar és portugál nyelven. Mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1981. évi március hó 13. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról - a kultúráért felelős miniszterrel és a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben - a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére