A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

69/1981. (XII. 27.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kambodzsai Népi Forradalmi Tanács között Budapesten, az 1980. évi november hó 27. napján aláírt, a kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

(Az egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás az 1981. évi július hó 23. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kambodzsai Népi Forradalmi Tanács között Budapesten, az 1980. évi november hó 27. napján aláírt, a kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„A Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Kambodzsai Népi Forradalmi Tanács

a marxizmus-leninizmus eszméitől és a proletár internacionalizmustól vezettetve,

a két ország közötti kapcsolatok megszilárdítását óhajtva, abban a meggyőződésben, hogy a kulturális és tudományos együttműködés szorosabbra fűzi a magyar és a kambodzsai nép baráti kapcsolatait és elősegíti a két nép szocialista kultúrájának állandó fejlődését és gazdagodását,

a Kambodzsa Megmentésének Nemzeti Egységfrontja és a Kambodzsai Népi Forradalmi Tanács küldöttsége az 1980. november 25-28. között látogatásának alkalmából folytatott magyar-kambodzsai tárgyalások szellemében megállapodtak abban, hogy megkötik a jelen Kulturális és Tudományos Együttműködési Egyezményt. Az Egyezmény aláírására

a Magyar Népköztársaság Kormánya
POZSGAY IMRE elvtársat, művelődési minisztert,

a Kambodzsai Népi Forradalmi Tanács
CHAN VEN elvtársat, oktatási minisztert

hatalmazta meg, akik helyes és kellő formában kiállított meghatalmazásuk kicserélése után a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik az együttműködés kialakítását és fejlesztését az oktatás, a tudomány, a kultúra és a művészetek, az irodalom és a kiadói tevékenység, a sajtó, a rádió, a testnevelés és a sport, valamint az idegenforgalom területén.

2. Cikk

A Szerződő Felek támogatják az együttműködést az oktatás területén:

- a tanító- és tanárképzés, illetve továbbképzés tanulmányozásával összefüggő tapasztalatcserét;

- az oktatási tervek és tanmenetek, tankönyvek, oktatási segédanyagok, valamint az oktatásra vonatkozó információk cseréjét;

- a közvetlen kapcsolatok létrehozását közép- és felsőfokú tanintézetek, kutatóintézetek között;

- a közép- és felsőfokú oktatási intézmények diákjainak és tanárainak, valamint a kutatóintézetek szakembereinek cseréjét, képzés, továbbképzés, tapasztalatcsere, továbbá tanfolyamokon és tudományos rendezvényeken való részvétel céljából;

- az egyetemek és főiskolák ösztöndíjas diákjainak cseréjét teljes vagy részleges képzésre;

- valamint a kapcsolatok kialakítását a szakmunkásképzés és továbbképzés területén.

3. Cikk

A Szerződő Felek támogatják a tudományos kapcsolatok kialakítását és fejlesztését, tudományos intézmények közötti együttműködést, a tudósok és szakemberek cseréjét előadások tartása és szakmai tanulmányok folytatása céljából, valamint fiatal szakemberek cseréjét posztgraduális képzésre.

A Szerződő Felek elősegítik a kölcsönös érdeklődésre számot tartó tudományos publikációk és egyéb anyagok cseréjét.

4. Cikk

A Szerződő Felek előmozdítják külön megállapodás kötését az illetékes szervek között, a két országban szerzett iskolai bizonyítványok, diplomák és tudományos fokozatok kölcsönös elismerésének feltételeiről.

5. Cikk

A Szerződő Felek támogatják az együttműködés kialakítását és fejlesztését a kultúra és a művészetek területén. E célból erőfeszítéseket tesznek, hogy előmozdítsák:

- a két ország könyvtárai, levéltárai, múzeumai, színházai és művészeti szövetségei közötti közvetlen kapcsolatokat, valamint ezen intézmények szakembereinek kölcsönös látogatásait;

- írók, zeneszerzők és más alkotó művészek cseréjét;

- képzőművészeti és fotódokumentációs kiállítások, valamint könyvek, albumok és partitúrák cseréjét;

- művészegyüttesek és előadóművészek kölcsönös vendégszereplését;

- a művészeti és kulturális terület szakembereinek kölcsönös látogatásait;

- művészek, versenyzők és zsűritagok részvételét művészeti fesztiválokon, versenyeken és pályázatokon, valamint egyéb kulturális rendezvényeken.

6. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik a kiadók együttműködését, a másik Fél szépirodalmi, társadalmi, politikai és tudományos műveinek fordítását és kiadását, különös tekintettel a másik Fél országa kultúrájával, történelmével és jelenlegi életével foglalkozó művekre, ezenkívül elősegítik egymás irodalmának terjesztését és népszerűsítését.

7. Cikk

A Szerződő Felek támogatják játékfilmek, dokumentumfilmek és más filmek bemutatását, filmművészeti szakemberek és delegációk cseréjét.

8. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik az együttműködést a tömegtájékoztatás területén. E célból támogatják

- a tájékoztatási és sajtóügynökségek, az újság- és folyóiratszerkesztőségek, valamint az újságírószövetségek közötti közvetlen munkakapcsolatokat;

- a két ország rádiója közötti közvetlen kapcsolatok kialakítását;

- a két ország népeinek életével foglalkozó rádiós anyagok kölcsönös cseréjét;

- tudósítók, valamint a rádió területén dolgozó szakemberek cseréjét.

9. Cikk

A Szerződő Felek támogatják a sport- és testnevelési szervek közötti közvetlen együttműködést. Az együttműködés részletkérdéseiben ez utóbbi szervek közvetlen tárgyalások útján állapodnak meg.

10. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik a kölcsönös idegenforgalmat annak érdekében, hogy a két ország népei jobban megismerjék egymás életét, kultúráját és hagyományait.

11. Cikk

A Szerződő Felek összehangolják részvételüket a nemzetközi kulturális és tudományos kongresszusokon és konferenciákon, támogatást nyújtanak egymásnak a nemzetközi tudományos és kulturális szervezetekben kifejtett tevékenységhez és kicserélik tapasztalataikat.

12. Cikk

A jelen Egyezmény végrehajtására a Szerződő Felek időközönként munkaterveket írnak alá, és rögzítik azok végrehajtásának pénzügyi feltételeit.

13. Cikk

A jelen Egyezményt a Szerződő Felek alkotmányos előírásainak megfelelően jóvá kell hagyni. Az Egyezmény a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltás napján lép hatályba.

Az Egyezményt a Szerződő Felek öt évre kötötték, és érvényessége mindaddig újabb öt évre meghosszabbodik, amíg a Felek egyike az érvényesség lejárta előtt legalább hat hónappal, írásban, diplomáciai úton fel nem mondja.

Az Egyezmény készült Budapesten, 1980. november 27-én kettő példányban, mindkettő példány magyar, khmer és francia nyelven. Mindhárom szöveg egyaránt hiteles, eltérő értelmezés esetén a francia nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1981. évi július hó 23. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról - a kultúráért felelős miniszterrel és a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben - a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére