A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1982. évi 24. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság képviselőházának Szövetségi Végrehajtó Tanácsa között Hévízen, az 1981. évi március hó 14. napján aláírt állat-egészségügyi egyezmény kihirdetéséről * 

(A megerősítő okiratok cseréje 1982. április 26-án Belgrádban megtörtént.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőházának Szövetségi Végrehajtó Tanácsa között Hévízen, az 1981. évi március hó 14. napján aláírt állat-egészségügyi egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőházának Szövetségi Végrehajtó Tanácsa között

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőházának Szövetségi Végrehajtó Tanácsa attól az óhajtól vezérelve, hogy megkönnyítsék az állatok, állati termékek, állati eredetű nyersanyagok, állati eredetű hulladékok, a mesterséges termékenyítésre szánt ondó, a keltető tojás, a halikra és a fertőző állatbetegségek terjesztésére alkalmas tárgyak forgalmát, hogy megakadályozzák a fertőző állatbetegségek behurcolását, továbbá fejlesszék az állategészségügy területén történő együttműködést, elhatározták, hogy Egyezményt kötnek, és a következőkben állapodtak meg.

1. Cikk

Az állatok, állati termékek, állati eredetű nyersanyagok, állati eredetű hulladékok, a mesterséges termékenyítésre szánt ondó, a keltetőtojás, a halikra és a fertőző állatbetegségek terjesztésére alkalmas tárgyak (a továbbiakban: küldemény) bevitele és átszállítása csak az importáló ország, illetve azon ország illetékes szervének előzetes állat-egészségügyi jóváhagyásával történhet, amelynek területén keresztül az átszállítás lebonyolódik.

A küldeménynek másik országon keresztüli átszállításához szükséges, hogy az állat-egészségügyi egyetértést az exportáló ország beszerezze.

A küldeménynek az egyik Szerződő Fél országán keresztül más országokba történő kiviteléhez az exportáló országnak be kell szereznie az importáló országtól a küldemény átvételére vonatkozó nyilatkozatot.

2. Cikk

A Szerződő Felek illetékes szervei:

1. Tizenöt naponként tájékoztatják egymást a saját országukban bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek helyzetéről, feltüntetve a Magyar Népköztársaságban a megyék és a községek, illetve a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban a köztársaságok, autonóm tartományok és a községek megnevezését, valamint a gócok számát, ahol fertőző betegségek jelentkeztek.

2. Kölcsönösen, távirati úton értesítik egymást a keleti marhavész, a szarvasmarhák ragadós tüdőlobja, az afrikai lópestis, a juhhimlő, az afrikai és klasszikus sertéspestis, a sertések hólyagos betegsége, valamint a száj- és körömfájás minden jelentkezéséről. A száj- és körömfájás jelentkezése esetén fel kell tüntetni a vírus típusát és a betegség jellegét.

3. Valamely fertőző betegség határmenti községekben történő jelentkezése esetén megállapodás szerinti együttműködést alakítanak ki a fertőzés megakadályozása és leküzdése érdekében.

3. Cikk

Az állategészségügy területén történő együttműködés fejlesztése érdekében a Szerződő Felek illetékes szervei:

1. kicserélik egymással az állat-egészségügyi előírásokat és az állatorvosi tevékenységgel kapcsolatos szakmai kiadványokat;

2. kölcsönösen értesítik egymást az állat-egészségügyi szakmai értekezletekről és tanácskozásokról úgy, hogy mindkét Szerződő Fél szakértőinek módja legyen ezeken részt venni;

3. együttműködést alakítanak ki az állatbetegségek tanulmányozásával és kutatásával foglalkozó tudományos intézetek között;

4. kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak a betegségek leküzdéséhez és az állatok gyógyításához szükséges eszközök előállításában és beszerzésében;

5. szükség esetén kicserélik egymással a betegségek kórokozóinak törzsét;

6. megvalósítják az állat-egészségügyi szakemberek cseréjét abból a célból, hogy megismerjék az állattenyésztés állat-egészségügyi helyzetét, valamint az állat-egészségügyi tudományos és gyakorlati munka terén szerzett tapasztalatokat.

4. Cikk

Az állat-egészségügyi szakemberek látogatásainak és találkozóinak programját a két Szerződő Fél illetékes szervei hangolják össze.

A 3. Cikk 2. pontja alapján keletkező költségeket annak a Szerződő Félnek az illetékes szerve viseli, amely a szakembereket kiküldi.

A 3. Cikk 4., 5. és 6. pontjából eredő egyéb költségeket annak a Szerződő Félnek az illetékes szerve viseli, amely a segítséget kérte.

5. Cikk

A küldemény kivitele, behozatala és átszállítása azokon a határátkelő-helyeken át történhet, amelyeket a Szerződő Felek illetékes szervei egyetértésben határoznak meg.

A Szerződő Felek illetékes szervei, előzetes kölcsönös egyetértés alapján, megszüntethetik a határátkelő-helyeket vagy újakat jelölhetnek ki.

6. Cikk

A Szerződő Felek illetékes szervei megállapodásban határozzák meg a küldemények kivitelének, bevitelének és átszállításának állat-egészségügyi feltételeit.

7. Cikk

Ha az egyik Szerződő Fél területén a klasszikus vírustípusok okozta száj- és körömfájást vagy a sertések hólyagos betegségét állapítják meg, az kötelezi magát, hogy haladéktalanul megszünteti a másik Szerződő Fél területére minden, e fertőzésre fogékony állat, valamint azon állati termékek és állati eredetű nyersanyagok kivitelét, illetve átszállítását, amelyek a fertőzés kórokozóinak hordozói lehetnek a fertőzött helységből és 30 km-es körzetéből.

A jelen Cikk első bekezdéséből eredően a kivitel, illetve átszállítás megszüntetése addig tart, amíg fennáll a nevezett fertőzések behurcolásának veszélye.

8. Cikk

Abban az esetben, ha az egyik Szerződő Fél területén keleti marhavész, a szarvasmarhák ragadós tüdőlobja, afrikai lópestis, egzotikus típusú vírus okozta száj- és körömfájás, valamint afrikai sertéspestis kerül megállapításra, a Szerződő Fél illetékes szerve haladéktalanul megszünteti a betegség iránt fogékony állatok, állati termékek, állati eredetű nyersanyagok, állati hulladékok, a mesterséges termékenyítésre szánt ondó és más, fertőző betegségek terjesztésére alkalmas tárgyak kivitelét, illetve átszállítását a fertőzött helységből és 60 km-es körzetéből.

9. Cikk

Ha a küldemény bevitele vagy átszállítása során a határon végzett állat-egészségügyi vizsgálat megállapítja, hogy a küldemény egészségügyi vagy higiéniai követelmények tekintetében nem felel meg az állatorvosi bizonyítvány feltételeinek, vagy ha a küldeményt szállító eszköz nem felel meg a szállítás állat-egészségügyi követelményeinek, az állat-egészségügyi határfelügyelet a küldeményt visszaküldi.

A küldemény visszaküldésének okát az állat-egészségügyi határfelügyelet feltünteti a küldeményt kísérő állatorvosi bizonyítvány hátlapján, és erről haladéktalanul értesíti a másik Szerződő Fél állat-egészségügyi határfelügyeletét.

10. Cikk

Abban az esetben, ha az átszállítás alatt levő vagy a jugoszláviai tranzitkikötőben az állatokon a Nemzetközi Járványügyi Hivatal „A” listájában szereplő fertőző betegséget állapítanak meg, erről haladéktalanul értesítik a másik Szerződő Fél illetékes szervét.

11. Cikk

A tengeri kikötőkön át szállításra kerülő állatküldemények a vasúti vagy közúti szállítóeszközből történő kirakástól a hajóba való berakásig 72 óráig tarthatók a tranzit tengeri kikötőben. Indokolt esetben ezt az időtartamot az illetékes kikötői szerv meghosszabbíthatja.

12. Cikk

Ha a küldeményről a szállítás folyamán vagy rendeltetési helyén az egyik Szerződő Fél megállapítja, hogy az nem felel meg az állatorvosi bizonyítványban leírt feltételeknek, erről azonnal értesíti a másik Szerződő Fél illetékes szervét.

13. Cikk

Ha az állatok bevitelével vagy átszállításával az egyik Szerződő Fél területére valamely fertőző betegséget behurcolnak, a Szerződő Fél illetékes szervének joga van, hogy a veszély tartamára korlátozza vagy megtiltsa a fertőzés iránt fogékony fajú állatok bevitelét és átszállítását a másik Szerződő Félnek arról a területéről, ahol a fertőzés jelentkezett, valamint a veszélyeztetett területekről.

A beviteli és átszállítási korlátozás és tilalom ugyanilyen feltételek mellett kiterjeszthető a jelen Egyezmény 1. Cikkének 1. pontja első bekezdésében meghatározott, a fertőzés terjesztésére alkalmas többi küldeményre is.

14. Cikk

A jelen Egyezmény 10. és 12. Cikkében meghatározott esetekben, az értesítés átvételétől számított 36 óra alatt a Szerződő Felek illetékes szerveinek képviselőiből - megállapodás szerint - szakbizottságot alakítanak, amelynek feladata, hogy megállapítsa a fertőzés eredetét, elterjedését, illetve a küldemény egészségügyi-higiéniai szempontból kifogástalan állapotát, és a fennálló gyakorlattal, baráti együttműködéssel összhangban, a Szerződő Felek illetékes szerveinek megfelelő megoldást javasoljon.

15. Cikk

A Szerződő Felek illetékes szerveinek egyeztetésével a jelen Egyezmény rendelkezéseit más állatbetegségekre is alkalmazni lehet, amelyek ismertek vagy ismeretlenek, de amelyek átterjedése mindkét Szerződő Fél számára komoly veszélyt jelent.

16. Cikk

A jelen Egyezmény rendelkezéseinek sikeres végrehajtása érdekében a Szerződő Felek megállapodtak abban, hogy illetékes szerveik képviselői szükség szerint találkoznak, felváltva a Magyar Népköztársaságban és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban.

17. Cikk

A jelen Egyezmény rendelkezéseinek alkalmazása esetén felmerülő vitás kérdéseket a Szerződő Felek illetékes szervei képviselőinek szintjén rendezik. Ha ilyen úton nem érik el a kívánt eredményt, a vitás kérdések rendezése diplomáciai úton történik.

18. Cikk

Illetékes szerv a Magyar Népköztársaságban a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban a Szövetségi Mezőgazdasági Bizottság.

19. Cikk

A jelen Egyezményt a Szerződő Felek saját előírásainak megfelelően jóvá kell hagyni, és a ratifikációs okmányok kicserélésének napján lép hatályba.

Az Egyezmény mindaddig hatályban marad, amíg az egyik Szerződő Fél hat hónappal korábban előzetesen írásban nem értesíti a másik Szerződő Felet az Egyezmény hatálya megszüntetésének szándékáról.

20. Cikk

A jelen Egyezmény hatálybalépésével egyidejűleg érvényét veszti a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Köztársaság Kormánya között az állatok és állati nyersanyagok és termékek, valamint a fertőző állatbetegségek terjesztésére alkalmas tárgyak forgalmáról Belgrádban, 1957. május 25-én aláírt Egyezmény.

Készült 1981. március 14-én, Hévízen, két eredeti példányban, magyar és szerb-horvát nyelven, mindkét példány egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) *  E törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1982. április 26-tól kell alkalmazni. Végrehajtásáról az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter - az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben - gondoskodik.

(2) * 


  Vissza az oldal tetejére