A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

80/1982. (XII. 27.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1981. évi december hó 22. napján aláírt egészségügyi és orvostudományi együttműködési egyezmény kihirdetéséről

(Jóváhagyásról szóló jegyzékváltás az 1982. évi július hó 23. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1981. évi december hó 22. napján aláírt egészségügyi és orvostudományi együttműködési egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között az egészségügy és az orvostudomány területén történő együttműködés tárgyában

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya

összhangban a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között 1968. június 14-én aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segélynyújtási Szerződés elveivel,

elismerve, hogy a lakosság egészségi állapotának további javítása megköveteli az orvostudomány gyorsított fejlesztését, az egészségügyi ellátás széles komplexumának megvalósítását, valamint a két ország állampolgárairól történő általánosan hozzáférhető és magas színvonalú gyógyító-megelőző ellátás szüntelen tökéletesítését,

hangsúlyozva, hogy ezeknek a feladatoknak a sikeres teljesítése mindegyik országban elválaszthatatlanul összefügg minden nép egészségének védelmével és erősítésével, valamint az e területen történő széles körű nemzetközi együttműködés fejlődésével,

attól az óhajtól vezettetve, hogy támogassák a még szorosabb együttműködést az egészségügy és az orvostudomány területén, összhangban a szocialista egészségügy elveivel, a mindkét ország állampolgárai számára biztosított magas színvonalú orvosi ellátás állami, tervszerű jellegével és megelőző irányultságával, ingyenességével és általános hozzáférhetőségével, az orvostudomány és a gyakorlat egységével, valamint a társadalom tagjainak e feladatok teljesítése során történő széles körű részvételével, és

kiindulva azokból a tapasztalatokból, amelyeket a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Köztársaság Kormánya között 1955. április 28-án aláírt egészségügyi együttműködési Egyezmény teljesítése során szereztek,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikkely

A Szerződő Felek fejlesztik és elmélyítik a kölcsönös együttműködést az egészségügy és az orvostudomány minden területén, a két ország állampolgárai egészségi állapotának szüntelen javítása céljából.

A Szerződő Felek kicserélik egymás között az egészségpolitika megvalósítása során szerzett tapasztalataikat, különös tekintettel a szocialista egészségügy fejlődésének perspektivikus irányaira.

2. Cikkely

A Szerződő Felek közös erőfeszítéseiket különösen a két ország egészségügye és egészségügyi kutatásai alábbi legfontosabb feladatainak megoldására irányítják:

- az egészségügy és az orvostudomány szervezésének és irányításának tökéletesítése, a tudományos eredményeknek az egészségügy gyakorlatába történő gyors bevezetésének biztosítása, amelynek során a népgazdaság hosszú távú terveiből és prognózisaiból, valamint a világ tudományos és gyakorlati eredményeiből indulnak ki;

- az állami egészségügyi felügyelet működésének javítása a két ország állampolgárai egészségügyi, valamint közegészségügyi-járványügyi ellátásának biztosítása során szerzett tapasztalatok cseréje alapján;

- a gyógyító-megelőző alap- és szakellátás további fejlesztése és tökéletesítése;

- az egészségügyi dolgozók képzésének és szakosításának tökéletesítése, a káder-, valamint az anyagi-műszaki erőforrások ésszerű és hatékony felhasználása, amelyeket a szocialista társadalom a lakosság egészségének védelmére fordít;

- tudományos klinikai kutatások megvalósítására az új gyógyászati eszközök területén, esetleg az egészségügyi technika területén is;

- a gyógyászati eszközök termelésének további tökéletesítése, esetleg az egészségügyi technika termékeit is ideértve, azzal a céllal, hogy a két ország egészségügyi szerveinek szükségleteit a lehető legjobban kielégítsék.

3. Cikkely

A Szerződő Felek a megállapodás keretében az együttműködést az alábbi módokon valósítják meg:

- kölcsönös konzultációk az egészségügy és az orvostudomány fejlesztési terveinek koordinációja céljából, valamint az orvostudományi kutatások terveinek cseréje;

- a tudományos és gyakorlati dolgozók, az orvosi és gyógyszerészeti egyetemek, valamint az egészségügyi szakközépiskolák előadóinak meghívása konzultáció és tapasztalatcsere céljából a nemzetközi és nemzeti tudományos rendezvényekre;

- a tudományos, kutatási és oktatási intézetek, valamint a vezető egészségügyi intézmények és az egészségügyi folyóiratok szerkesztőbizottságai közötti közvetlen kapcsolatok és együttműködés fejlesztése és elmélyítése;

- műszaki-tudományos és orvostudományi információk cseréje, beleértve a közös tudományos kutatások eredményeinek cseréjét, monográfiák, tansegédletek, gyűjtemények, Cikkek és más publikációk kiadása;

- az egészségügy legfontosabb feladatainak megoldását célzó együttműködési programok kidolgozása és megvalósítása a Szerződő Felek érdeklődésére számottartó tudományos kutatások széles körű specializációja és kooperációja alapján, valamint a két- és többoldalú együttműködés további, hatékony formáinak megvalósítása;

- gyakorlatra, továbbképzésre és szakosításra küldött ösztöndíjasok és szakemberek cseréje, különös tekintettel a fiatal szakemberek képzésére.

4. Cikkely

A Szerződő Felek illetékes szervei kölcsönösen, haladéktalanul tájékoztatják egymást a karantén intézkedésekről és jelentős fertőző megbetegedésekről, amelyek a Szerződő Felek egyikének területén jelennek meg, s amelyek hatással lehetnek a másik Szerződő Fél területére. A Szerződő Felek kicserélik információikat az ezen fertőző betegségek megelőzése, diagnosztikája és gyógyítása területén elért eredményeikről. Szükség esetén közös akciókat is egyeztetnek ezek elhárítására.

5. Cikkely

A Szerződő Felek kétoldalú együttműködésük kialakításánál figyelembe veszik a KGST Egészségügyi Együttműködési Állandó Bizottságban folyó sokoldalú műszaki-tudományos együttműködést.

6. Cikkely

A Szerződő Felek koordinálják lépéseiket és együttműködnek az Egészségügyi Világszervezet keretében, és erőfeszítéseiket különösen azoknak a kérdéseknek a megoldására irányítják, amelyek hozzájárulnak az Egészségügyi Világszervezet tevékenysége hatékonyságának fokozásához. A Szerződő Felek koordinálják lépéseiket és együttműködnek más, nem kormányközi egészségügyi nemzetközi szervezet keretében, továbbá harmadik országok vonatkozásában.

7. Cikkely

Ambuláns vagy intézeti ellátást igénylő heveny megbetegedés esetén mindegyik Szerződő Fél ingyenes szakszerű orvosi ellátást biztosít - beleértve a kórházi ápolás idejére szükséges ellátást - a másik Szerződő Fél azon állampolgárai számára, akik ideiglenesen tartózkodnak területén.

Mindegyik Szerződő Fél, lehetőség szerint, helyet biztosít gyógyító-megelőző és szanatóriumi intézményeiben a másik Fél beteg állampolgárai számára a két ország egészségügyi minisztériumai közötti megállapodás alapján.

A gyógyító-megelőző ellátás nyújtásának megvalósítására a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Köztársaság között a szociálpolitika területén történő együttműködés tárgyában 1959. január 30-án aláírt Egyezménnyel összhangban kerül sor.

8. Cikkely

Az Egyezmény végrehajtásáért a Szerződő Felek egészségügyi minisztériumai felelősek. E célból időszakosan megtárgyalják a konkrét tevékenységet és pénzügyi feltételeket tartalmazó jóváhagyott munkaterveket.

9. Cikkely

A jelen Egyezményben foglaltak koordinációjáért és ellenőrzéséért a Magyar-Csehszlovák Egészségügyi Vegyesbizottság felelős. E bizottság tevékenysége az Alapszabályzatnak megfelelően valósul meg, amelyet az Egyezmény melléklete tartalmaz és annak elválaszthatatlan része.

10. Cikkely

A jelen Egyezmény hatályba lépésének napjától hatályát veszti a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Köztársaság Kormánya között 1955. április 28-án Budapesten aláírt egészségügyi együttműködési Egyezmény.

11. Cikkely

Jelen Egyezményt a Szerződő Felek jogszabályainak megfelelően jóvá kell hagyni, az Egyezmény a jóváhagyásról szóló jegyzékváltás napján lép hatályba.

12. Cikkely

Jelen Egyezmény 10 éves időtartamra köttetik. Az Egyezmény hatálya hallgatólagosan mindig további 5 évre hosszabbodik meg, mindaddig, amíg az egyik Szerződő Fél a folyó ötéves időszak letelte előtt 6 hónappal írásban nem közli, hogy az Egyezményt meg kívánja szüntetni.

Készült Budapesten, 1981. december 22-én két eredeti példányban magyar és szlovák nyelven, mindkét példány egyaránt hiteles.

(Aláírások)

Melléklet

A Magyar-Csehszlovák Egészségügyi Vegyesbizottság Alapszabályzata

1. Cikkely

A Magyar-Csehszlovák Egészségügyi Vegyesbizottság (a továbbiakban Bizottság) az alábbiak szerint működik:

a) rendszeresen értékeli az egészségügy és az orvostudomány területén kialakult kölcsönös kapcsolatokat, kutatja a további fejlődés lehetőségeit, valamint az együttműködés hatékonyságát,

b) együttműködési javaslatokat dolgoz ki, rendszeresen ellenőrzi és értékeli azok végrehajtását,

c) javasolja és támogatja azon új együttműködési formákat, melyek hozzájárulnak az együttműködés hatékonyságának növeléséhez,

d) biztosítja mindkét Fél számára az egészségügyi politika aktuális kérdéseivel és egyéb kérdésekkel kapcsolatos információk kölcsönös átadását,

e) segíti a közvetlen együttműködést az egyes szervek, intézmények és szervezetek között, amelyek a két állam kormányai által elfogadott terv alapján dolgoznak az egészségügy és az orvostudomány területein. Ugyancsak támogatja a szakemberek személyes munkakapcsolatait,

f) összehangolja az ötéves együttműködési terv legfontosabb feladatait és támogatja az intézetek, a szervezetek és szervek munkáját azok megvalósításában,

g) szükség szerint foglalkozik a szocialista tábor sokoldalú együttműködésének kérdéseivel és támogatja az illetékes kormányközi és nem kormányközi nemzetközi szervezetek keretében folyó kölcsönös együttműködés összehangoltságát - tanácskozásokon, konferenciákon, szimpoziumokon és egyéb nemzetközi rendezvényeken.

2. Cikkely

A Bizottság magyar és csehszlovák részből áll: A Bizottság elnökének, elnökhelyettesének és titkárának nevét mindkét Szerződő Fél diplomáciai úton közli egymással. További tagokat - maximálisan hármat - alkalomszerűen jelölhet ki mindkét Fél.

3. Cikkely

A Bizottság kétévenként ülésezik, felváltva a két állam területén.

A Bizottság rendkívüli üléseken is találkozhat, előzetes megegyezés után.

A Bizottság ülését az ülést rendező ország elnöke vezeti.

4. Cikkely

A Bizottság előzetesen jóváhagyott program alapján tárgyal. A programot a Bizottság előző ülésén fogadják el.

Mindkét Fél elnöke megváltoztathatja a programot, melyet írásban közölnek egymással, legkésőbb 2 hónappal az ülés megkezdése előtt. Kivételt képeznek a sürgős ügyek. Ilyen esetekben más megegyezési formát választhatnak.

5. Cikkely

Egyes szakmai kérdések elbírálásához szükség esetén meg lehet hívni az ülésre más illetékes szakembereket is.

6. Cikkely

A Bizottság utolsó ülésén elfogadott program napirendi pontjaira vonatkozó anyagokat mindkét Bizottság elnöke megküldi egymásnak, legkésőbb 6 héttel az ülés megrendezése előtt.

A napirendi pontok anyagaival kapcsolatos hozzászólásokat, valamint állásfoglalásokat legkésőbb 2 héttel az ülés előtt szintén meg kell küldeni.

7. Cikkely

Az ülés szervezését és lebonyolítását a rendező Fél biztosítja.

8. Cikkely

A szervezéssel és rendezéssel kapcsolatos anyagi kötelezettséget a rendező Fél vállalja.

A küldő Fél saját küldöttei útiköltségeit és szállásköltségeit fedezi.

9. Cikkely

Elfogadott tárgyalási nyelv a magyar és a cseh vagy a szlovák.

Az ülésről magyar és cseh vagy szlovák nyelven jegyzőkönyv készül. Mindkét szöveg egyaránt hiteles.

10. Cikkely

A Bizottság az üléseken javaslatokat és záródokumentumokat fogad el, amelyeket a mindkét bizottsági elnök által aláírt jegyzőkönyv tartalmaz.

A Bizottság által kidolgozott együttműködési tervjavaslatokat, mindkét országban a belföldön érvényben levő jogszabályok szerint hagyják jóvá, amelyek a jegyzékváltás napján lépnek hatályba.

A Bizottság következő ülésén ellenőrzi az elfogadott javaslatok és záródokumentumok végrehajtását.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1982. évi július hó 23. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

(3) *  Az egyezmény a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság viszonyában 2001. szeptember 20-ával megszűnt, a két ország viszonyában ezt követően azt alkalmazni nem lehet.

(4) *  Az egyezmény 2001. szeptember 21. napjától a Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság viszonyában kerül alkalmazásra.


  Vissza az oldal tetejére