A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1983. évi 28. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság és a Belga Királyság között, a kiadatásról és a bűnügyi jogsegélyről szóló Brüsszelben, az 1983. évi május hó 11. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről * 

(Az egyezmény megerősítéséről szóló jegyzékváltás Brüsszelben, az 1983. évi október hó 13. napján megtörtént.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság és a Belga Királyság között, a kiadatásról és a bűnügyi jogsegélyről szóló Brüsszelben az 1983. évi május hó 11. napján aláírt egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Kiadatási és bűnügyi jogsegélyegyezmény
a Magyar Népköztársaság és a Belga Királyság között

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa

és

Őfelsége a Belgák Királya

elő kívánván mozdítani a két ország közötti baráti kapcsolatokat és együttműködést, az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Záróokmányának megfelelően,

attól az óhajtól vezettetve, hogy megerősítsék a jogi együttműködést a két állam között,

közös egyetértésben kívánván szabályozni a kiadatásra és a bűnügyi jogsegélyre vonatkozó kérdéseket,

elhatározták, hogy megkötik ezt az Egyezményt, ebből a célból Meghatalmazottaikat kinevezték,

akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélése után az alábbi rendelkezésekben állapodtak meg:

I. cím

Kiadatás

1. Cikk

A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy az ebben az Egyezményben meghatározott feltételek szerint kiadják egymásnak a két Szerződő Fél egyikének területén tartózkodó azon személyeket, akik ellen a másik Fél igazságügyi hatóságai büntetőeljárást folytatnak, vagy akiket büntetés végrehajtása céljából keresnek.

2. Cikk

1. A kiadatásnak helye van:

a) olyan cselekmények esetén, melyek a két Szerződő Fél törvényei értelmében legalább két évig terjedő vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt képeznek;

b) olyan, legalább egy év tartamú szabadságvesztést kiszabó ítéletek esetén, melyeket a megkereső Szerződő Fél bíróságai hoztak e bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmények miatt.

2. Mindaddig, amíg a Szerződő Felek másként nem állapodnak meg, a kiadatásnak csak akkor van helye, ha a bűncselekmény akár mindkét Szerződő Fél jogszabályai, akár nemzetközi szerződések alapján kiadatási bűncselekmény.

3. Cikk

1. A Szerződő Felek nem adják ki saját állampolgáraikat. A kérelem előterjesztésének időpontjábani állampolgárság irányadó.

2. A megkeresett Fél megtagadhatja a területén lakóhellyel rendelkező hontalanok, valamint a területén menedékjogot élvező személyek kiadatását.

4. Cikk

A kiadatást megtagadják:

a) ha azt a bűncselekményt, amely miatt a kiadatást kérik, a megkeresett állam politikai bűncselekménynek, vagy ilyennel kapcsolatos bűncselekménynek tekinti. Nem tekintendő azonban ilyen bűncselekménynek valamely államfő vagy családtagja élete ellen elkövetett merénylet;

b) ha azt a bűncselekményt, mely miatt a kiadatást kérik, a megkeresett Fél kizárólag katonai kötelezettség megsértésének tekinti;

c) a vám, adó, illeték, valamint deviza bűncselekmények miatt.

5. Cikk

A kiadatást megtagadják:

a) ha a bűncselekményt a megkeresett állam területén követték el;

b) ha a bűncselekményt, amely miatt a kiadatást kérik, a megkereső Szerződő Fél területén kívül követték el és a megkeresett Fél törvényei nem teszik lehetővé a területén kívül elkövetett ilyen természetű bűncselekmények üldözését;

c) ha a megkereső Fél törvényei szerint a büntetőeljárásnak magánszemély indítványának előterjesztése a feltétele, és ezt az indítványt nem terjesztették elő;

d) ha az egyik vagy másik Fél törvényei szerint a büntethetőség, illetőleg a büntetés elévült;

e) ha a megkereső államban közkegyelmet hirdettek;

f) ha a megkeresett államban ugyanezen bűncselekmény miatt a kiadni kért személlyel szemben már jogerős határozatot hoztak.

6. Cikk

A kiadatást meg lehet tagadni:

a) ha a kiadni kért személlyel szemben a megkeresett államban a kiadatási kérelem tárgyát képező bűncselekmény miatt már büntetőeljárás folyik, vagy ha ennek az államnak illetékes hatóságai már elhatározták, hogy eljárást nem indítanak, illetőleg hogy a már megindított eljárást megszüntetik;

b) ha a kiadni kért személlyel szemben harmadik állam hatóságai már ítéletet hoztak a kiadatási kérelemben megjelölt bűncselekmény miatt és őt felmentették, illetőleg - ha elítélték - büntetését már kiállította, büntetése ezen állam törvénye értelmében már elévült, vagy közkegyelemben részesült.

7. Cikk

Amennyiben azt a cselekményt, mely miatt a kiadatást kérik, a megkereső Fél törvényei halálbüntetéssel büntetik, azonban a megkeresett Fél törvényei ilyen bűncselekményre a halálbüntetést nem alkalmazzák, illetőleg a halálbüntetést általában nem hajtják végre, a kiadatást csak abban az esetben lehet engedélyezni, ha a megkereső Fél a megkeresett Fél által megfelelőnek ítélt biztosítékot nyújt arra, hogy a halálbüntetést nem hajtják végre.

8. Cikk

A kiadatás tárgyában, hacsak ez az Egyezmény másként nem rendelkezik, a Szerződő Felek egymás között diplomáciai úton érintkeznek.

9. Cikk

1. Annak a személynek a kiadatására irányuló kérelemhez, aki ellen büntetőeljárás folyik, mellékelni kell az eredeti elfogatóparancsot, vagy ennek hiteles kiadmányát, vagy bármely azonos joghatállyal bíró és a megkereső Fél törvényei által meghatározott alakisággal rendelkező iratot. Ennek az iratnak meg kell jelölnie, vagy ahhoz mellékelni kell az igazságügyi hatóságoktól származó oly okiratot, mely megjelöli a bűncselekmény elkövetésének körülményeit, idejét és helyét, a jogi minősítést és a jogszabályokra való hivatkozást, valamint az esetben, ha a bűncselekmény anyagi károkkal járt, minden lehetséges tájékoztatást ezek természetére és nagyságára. A 2. Cikk 2. bekezdésének alkalmazása céljából a kérelemhez csatolni kell annak tanúsítását, hogy a megkereső Fél engedélyezni tudná a kiadatást a kérelemben szereplő bűncselekmény miatt.

2. Annak a személynek a kiadatása iránti kérelemhez, akit elítéltek, mellékelni kell a jogerős ítélet eredeti példányát, vagy hiteles kiadmányát.

3. Mindkét esetben mellékelni kell a kérelemhez a bűncselekményre alkalmazandó jogszabályi rendelkezések szövegét, és ha lehetséges, a szóban forgó személy leírását és fényképét, valamint a személyazonossága és állampolgársága meghatározására szolgáló minden adatot.

10. Cikk

1. Sürgős esetben a megkereső Fél igazságügyi hatóságai kérhetik a körözött személy ideiglenes letartóztatását kiadatás céljából.

2. Az ideiglenes letartóztatásra vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell az elkövetett bűncselekményt, a törvényben meghatározott vagy más kiszabott büntetés időtartamát, a bűncselekmény elkövetésének idejét és helyét, valamint, ha erre lehetőség van, a kiadni kért személy személyleírását.

3. A kérelmet a megkeresett Fél igazságügyi hatóságainak kell megküldeni akár posta vagy sürgöny útján, akár bármely más megfelelő módon.

4. Amennyiben a kérelem indokoltnak látszik, azt a megkeresett Fél igazságügyi hatóságai saját joguknak megfelelően teljesítik.

5. A megkereső Felet késedelem nélkül tájékoztatni kell az ideiglenes letartóztatási kérelemre tett intézkedésekről. Az ideiglenes letartóztatás megszüntethető, ha a letartóztatástól számított 21 napon belül a megkeresett Fél nem kapta meg a kiadatási kérelmet, valamint a 9. Cikkben említett iratokat.

6. A szabadlábra helyezés ténye nem akadálya egy újabb letartóztatásnak, ha a kérelem az előző bekezdésben meghatározott határidő lejárta után érkezik.

11. Cikk

Amennyiben a megkereső Fél által közölt felvilágosítás elégtelennek bizonyul arra, hogy a megkeresett Fél az Egyezmény rendelkezéseinek alkalmazásával kapcsolatosan elhatározásra jusson, a megkereső Fél diplomáciai úton a szükséges kiegészítő felvilágosítást bekéri, mielőtt a kérelmet elutasítja. A kiegészítő felvilágosítás megadására határidőt lehet szabni.

12. Cikk

A kiadatási vagy az ideiglenes letartóztatási kérelem átvétele után, amennyiben az ennek az Egyezménynek az I. címében meghatározott feltételek fennállnak a megkeresett Fél minden megfelelő intézkedést megtesz a célból, hogy a kiadni kért személyt felkutassák és ha ennek helye van, őt letartóztassák.

13. Cikk

1. A megkeresett Fél ésszerű határidőn belül tájékoztatja a megkereső Felet a kiadatási kérelemre vonatkozó határozatáról.

2. Ha a megkeresett Fél - részben vagy egészben - elutasítja a kiadatási kérelmet, határozatának indokait közli.

3. Ha a kiadatási kérelmet teljesítik, a megkeresett Fél tájékoztatja a megkereső Felet a kiadni kért személy átadásának helyéről és időpontjáról, valamint a már foganatosított fogvatartás időtartamáról.

4. A Szerződő Felek - bármelyikük által megfelelő időben előterjesztett kérelemre és amennyiben ezt a körülmények igazolják - közös egyetértéssel újabb időpontot és esetleg újabb helyet tűzhetnek ki a kiadni kért személy átadására.

5. Ha a megkereső Fél nem veszi át a jelen cikk 3. és 4. bekezdésében meghatározott helyen és időben a szóban forgó személyt, nyolc napi határidő lejárta után őt szabadlábra kell helyezni; a megkereső Fél indokolt kérésére e határidő tizenöt napra meghosszabbítható. A szabadlábra helyezett személy ugyanezen cselekmény miatt többé nem kérhető ki.

6. Szükség esetén az e cikk 4. és 5. bekezdésének alkalmazásával történő érintkezés az Egyezmény 10. Cikkének 3. bekezdésében meghatározott módon történhet.

7. E cikk rendelkezései légi úton történő átadásra is alkalmazandók.

14. Cikk

1. Amennyiben a kiadatást egyszerre több ország kéri, akár ugyanazon, akár különböző cselekmények miatt, a megkeresett Fél szabadon dönt, figyelembe véve az összes körülményeket és különösképpen a kiadni kért személy állampolgárságát, a bűncselekmény helyét és súlyosságát, valamint a kérelmek időpontját.

2. Az előző bekezdésben meghatározott esetben a megkeresett Fél, a kiadatás engedélyezésekor felhatalmazhatja a megkereső Felet, hogy azt a személyt akinek a kiadását engedélyezték kiadja annak a harmadik államnak, amely szintén kérte a kiadatást.

15. Cikk

1. Ha a kiadni kért személy ellen a megkeresett államban eljárás van folyamatban vagy őt már elítélték más bűncselekmény folytán mint amire a kiadatási kérelem vonatkozik, a megkeresett állam dönt e kérelemről és értesíti a megkereső Felet a kiadatásra vonatkozó határozatáról a 13. Cikkben foglaltaknak megfelelően. A kiadni kért személy átadása elhalasztható mindaddig, amíg a megkeresett Fél igazságszolgáltatásának rá szüksége van.

2. Az átadás a 13. Cikkben foglaltaknak megfelelően meghatározott időpontban történik.

16. Cikk

1. Az a Szerződő Fél, amelynek részére a kiadni kért személyt átadták, tájékoztatja a másik Szerződő Felet a kiadott személy ellen lefolytatott büntetőeljárás eredményéről.

2. Elítélés esetén a jogerős ítélet egy kiadmányát meg kell küldeni.

17. Cikk

A kiadott személy ellen nem lehet eljárást folytatni, őt nem lehet elítélni, büntetés végrehajtása végett fogva tartani, személyes szabadságát más módon sem lehet korlátozni, s harmadik államnak sem lehet kiadni az átadását megelőzően elkövetett, a kiadatás alapjául szolgáló bűncselekményen kívüli bűncselekmények miatt, kivéve a következő eseteket:

a) ha ehhez a megkeresett Fél hozzájárul;

b) ha a kiadott személy végleges szabadlábra helyezését követő harminc napon belül nem hagyja el a megkereső Fél területét; ez az időtartam nem tartalmazza azt az időt, amely alatt a kiadott személy akaratától független okból nem tudta ennek a Félnek a területét elhagyni;

c) ha a szóban forgó személy elhagyta annak az országnak a területét, amely részére kiadták, de oda saját akaratából visszatért.

18. Cikk

1. Ha a megkeresett Fél hozzájárulását az átadást megelőzően elkövetett, de a kiadatási kérelem alapjául szolgáló bűncselekménytől különböző bűncselekmény miatti eljárás vagy büntetés végrehajtása céljából kérik, a megkereső Fél köteles az Egyezmény 8. és 9. Cikkeinek rendelkezései szerint eljárni.

2. Ha a megkeresett Fél hozzájárulását a kiadott személynek harmadik állam részére történő átadásához kérik, a megkereső Fél vagy felkérheti a harmadik államot minden, a megkeresett Fél hozzájárulását megállapító dokumentumnak vele való közlésére, vagy megküldheti a megkeresett Félnek a harmadik állam által előterjesztett kiadatás iránti kérelmet, mellékelve az erre vonatkozó valamennyi ügyiratot.

19. Cikk

Amennyiben a cselekmény minősítését az eljárás során módosítják, a kiadott személy ellen az eljárás csak annyiban ítélhető el, ha a másként minősített bűncselekmény törvényi tényállása lehetővé tenné a kiadatást.

20. Cikk

1. Ha a kiadatást engedélyezik, a bűncselekmény elkövetéséhez felhasznált, vagy a bűncselekményből származó tárgyakat, vagy amelyeket a bűncselekményekből származó tárgyak ellenszolgáltatásaként szereztek, a megkereső Fél részére át kell adni. Az átadásra akkor is sor kerül, ha a kiadatásra a kiadni kért személy halála, szökése miatt, vagy más okból nem kerülhet sor.

2. Harmadik személynek az említett tárgyakra vonatkozó jogai azonban fennmaradnak. Az eljárás befejeztével e tárgyakat visszaadják annak a személynek, akinek tulajdonát képezik. Abban az esetben, ha ilyen személy azonossága nem állapítható meg, ezeket a megkeresett Félnek visszaküldik.

3. A megkeresett Fél ideiglenesen visszatarthatja e cikk 1. bekezdésében említett tárgyakat, amennyiben, megítélése szerint, ezek a büntetőeljárás lefolytatásához szükségesek. Kérheti az átvett tárgyak részére történő visszaszolgáltatását, kötelezvén magát azok visszaküldésére, mihelyt ezt a területén lefolytatott eljárás lehetővé teszi.

4. A megkeresett Fél nem köteles az előző bekezdésben említett tárgyak átadására, ha hatóságai azok elkobzását vagy megsemmisítését rendelték el.

21. Cikk

1. Mindegyik Szerződő Fél a másik Fél kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy e másik Fél részére harmadik állam által átadott személyeket területén átszállítsák. E kérelem alátámasztására oly iratok szolgálnak, melyek tanúsítják, hogy a szóban forgó bűncselekmény esetében a jelen Egyezmény értelmében kiadatásnak van helye.

2. A megkeresett Fél az átszállítást oly szállítóeszközön és olyan módon engedélyezi, mely számára legjobban megfelel.

3. A Szerződő Felek nem kötelesek engedélyezni oly személyek átszállítását, akiknek kiadatása a jelen Egyezmény értelmében nem lehetséges.

22. Cikk

1. A kiadatás által okozott költségek azt a Szerződő Felet terhelik, amelyiknek területén ezek felmerültek.

2. Az átszállítás folytán keletkezett költségek a megkereső Felet terhelik.

II. cím

Jogsegély

23-32. Cikk * 

33. Cikk

1. Mindegyik Szerződő Fél kérheti a másik Szerződő Féltől, hogy büntetőeljárást indítson olyan bűntettek és vétségek miatt, amelyeket a területén a másik Fél állampolgárai követték el.

2. E célból a bűncselekményre vonatkozó ügyiratokat, felvilágosításokat és tárgyakat meg kell küldeni a megkeresett Félnek; ezek a felvilágosítások különösen a bűncselekmény elkövetése helyén hatályos jogszabályokra - közlekedési bűncselekmények esetén pedig az említett helyen hatályos közlekedési szabályokra - vonatkoznak.

3. A megkeresett Fél köteles

- az ügyet a büntetőeljárás lefolytatására illetékes hatóságok elé terjeszteni,

- a kérelem kapcsán tett intézkedésekről tájékoztatást adni, és

- a meghozott határozat egy példányát a megkereső Félnek megküldeni.

34-35. Cikk * 

III. cím

Közös szabályok

36. Cikk

Az Egyezmény alkalmazása során

1. a kiadatási és megkeresési ügyekben megküldendő iratokhoz a megkeresett Fél nyelvén, vagy valamelyik nyelvén készült fordítást kell csatolni;

2. a bírósági iratokhoz a megkeresett Fél nyelvén, vagy valamelyik nyelvén készült fordítást kell csatolni, hacsak nem a megkereső Fél állampolgára a címzett;

3. egymás közötti viszonylatukban az igazságügyi miniszterek, illetőleg a magyar legfőbb ügyész saját nyelvükön érintkeznek, s ha lehetséges, átirataikhoz francia nyelvű fordítást csatolnak.

IV. cím

Záró rendelkezések

37. Cikk

1. A Szerződő Felek közlik a másik Féllel az Egyezmény életbelépéséhez az Alkotmányuk által megkívánt eljárás megtörténtét. Az Egyezmény a későbbi közlés időpontját követő második hónap első napjától lép hatályba.

2. Az Egyezmény hatálybalépésével a Magyarország és Belgium között 1881. január 12-i kiadatási szerződés hatályát veszti.

38. Cikk

1. Ez az Egyezmény határozatlan időre szól.

2. A Szerződő Felek bármikor felmondhatják az Egyezményt; a felmondás az arról szóló közlésének a másik Szerződő Fél által történt kézhezvételének időpontjától számított hat hónap múlva lép hatályba.

Készült Brüsszelben, 1983. május 11. napján 2 példányban, magyar, francia és németalföldi nyelven, a három szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § *  E törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1983. évi december hó 1. napjától kell alkalmazni. Végrehajtásáról az igazságügyért felelős miniszter az érdekelt miniszterekkel egyetértésben gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére