A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1984. évi 27. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaságban és az Osztrák Köztársaságban kiállított érettségi bizonyítványok egyetemi felvétel szempontjából való egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Budapesten, 1982. július 16-án aláírt egyezmény kihirdetéséről * 

(Az egyezmény megerősítő okiratait Bécsben, 1984. június 29-én cserélték ki.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaságban és az Osztrák Köztársaságban kiállított érettségi bizonyítványok egyetemi felvétel szempontjából való egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Budapesten, 1982. július 16-án aláírt egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaságban
és az Osztrák Köztársaságban kiállított
érettségi bizonyítványok egyetemi felvétel
szempontjából való egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről

A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság attól az óhajtól vezérelve, hogy mindkét ország együttműködését a tudomány és az oktatás területén továbbfejlessze és biztosítsák mindkét ország ifjúsága számára egymás országában a szellemi javakhoz való szabad hozzáférés lehetőségét, a következőkben állapodtak meg.

1. Cikk

Ebben az egyezményben:

1. az „érettségi bizonyítvány” kifejezés minden olyan bizonyítványt, igazolást vagy okmányt jelent - a kiállítás formájára és nyilvántartására való tekintet nélkül -, amely biztosítja tulajdonosának azt a jogot, hogy felvételét kérje valamely egyetemre;

2. az „egyetemek” kifejezés jelenti

a) az egyetemeket;

b) mindazon intézményeket, amelyeket a szerződő felek területükön egyetemi jellegűnek elismernek.

2. Cikk

(1) Mindkét szerződő fél elismeri a területén levő egyetemekre történő felvétel szempontjából a másik szerződő fél területén kiállított érettségi bizonyítványok egyenértékűségét.

(2) Az egyes tanulmányi vagy szakmai tagozatra történő felvételnél annak a szerződő félnek az előírásait kell alkalmazni ahol a felvételt kérik.

(3) A felvétel az egyetemekre a rendelkezésre álló férőhelyek arányában történik.

3. Cikk

A szerződő felek az egyezmény hatálybalépésétől számított egy éven belül írásban tájékoztatják egymást az előző cikkben foglalt rendelkezések megvalósítására tett intézkedésekről.

4. Cikk

A szerződő felek az ennek az egyezménynek a végrehajtásából adódó kérdések megtárgyalására állandó szakértői bizottságot hoznak létre. Az állandó szakértői bizottság mindkét szerződő fél által kijelölendő 3-3 tagból áll. A tagok nevét a szerződő felek diplomáciai úton közlik egymással. Az állandó szakértői bizottságot a szerződő felek bármelyikének a kívánságára össze kell hívni. Az ülés helyében mindenkor megállapodnak.

5. Cikk

(1) Ezt az egyezményt meg kell erősíteni. A megerősítő okiratokat Bécsben mielőbb ki kell cserélni.

(2) Az egyezmény a megerősítő okiratok kicserélése hónapját követő harmadik hónap első napján lép hatályba.

(3) Ez az egyezmény határozatlan időre szól. Az egyezmény bármely fél által mindenkor írásban diplomáciai úton felmondható. A felmondás attól a naptól számított egy év elteltével lép hatályba, amikor a bármelyik szerződő fél által közölt felmondást a másik szerződő fél kézhez vette.

Ennek hiteléül alulírott meghatalmazottak ezt az egyezményt aláírták és pecsétjükkel ellátták.

Készült Budapesten, 1982. július 16-án két eredeti példányban, magyar és német nyelven. Mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1984. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

(2) *  A törvényerejű rendelet végrehajtásáról az oktatásért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére