A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/1986. (I. 19.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a vízumkényszer kölcsönös megszüntetéséről Budapesten, 1985. november 29-én aláírt egyezmény kihirdetéséről

(Az egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1985. december hó 22. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a vízumkényszer kölcsönös megszüntetéséről 1985. november 29-én Budapesten aláírt egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a vízumkényszer kölcsönös megszüntetéséről

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya

figyelembe véve a két ország közötti jó és állandóan fejlődő kapcsolatokat,

attól az óhajtól vezetve, hogy az állampolgáraik utazási feltételeit megkönnyítsék és ezáltal a két ország együttműködését elősegítsék,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

1. A Szerződő Felek érvényes útlevéllel rendelkező állampolgárai vízum nélkül léphetnek be a másik Szerződő Fél területére és ott kilencven napig tartózkodhatnak.

2. Az (1) bekezdésben meghatározott vízummentesség nem mentesíti a Szerződő Felek állampolgárait azon kötelességük alól, hogy a mindkét országban érvényben levő és a külföldre utazást, kilépést, belépést, ideiglenes vagy állandó tartózkodást és a munkavállalást szabályozó törvényeket és szabályokat betartsák.

3. A kilencvennapos svédországi tartózkodást bármely, az Északi Államok közös államhatárain való útlevélellenőrzés mellőzéséről 1957. július 2-án kötött egyezményben részes *  Északi Állam területére történt belépéstől kell számítani. A fenti kilencvennapos időtartamba bele kell számítani az egyezményben részes államok területén való minden olyan tartózkodást, amelyre az egyezményben részes államok területére történő belépést megelőző hat hónap alatt kerül sor.

2. Cikk

Az Egyezmény nem mentesíti a másik Szerződő Fél területén tartózkodó magyar és svéd állampolgárokat azon kötelezettségük alól, hogy az ott érvényben levő törvényeket és rendelkezéseket betartsák.

3. Cikk

1. Az Egyezmény nem érinti a Szerződő Felek illetékes hatóságainak azt a jogát, hogy a másik Szerződő Fél nemkívánatosnak tekintett állampolgáraitól a beutazási vagy tartózkodási engedélyt megtagadják.

2. Mindkét Szerződő Fél vállalja, hogy az érvényben levő törvények és jogszabályok által meghatározott feltételek szerint visszafogadja területére minden olyan állampolgárát, akik a másik Szerződő Fél területére jelen Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően léptek be, s akiknek a másik Szerződő Fél területén való tartózkodási joguk lejárt.

4. Cikk

A Szerződő Felek államhatárát a magyar és a svéd állampolgárok valamennyi, a nemzetközi utasforgalom számára megnyitott határátkelőhelyen átléphetik.

5. Cikk

Az Egyezmény alkalmazását közrendi okokból bármelyik Szerződő Fél - teljesen vagy részlegesen - ideiglenes jelleggel felfüggesztheti. Az ilyen intézkedés bevezetéséről és feloldásáról a másik Szerződő Felet diplomáciai úton írásban haladéktalanul értesíteni kell.

6. Cikk

1. Jelen Egyezmény a Szerződő Felek alkotmányos eljárásainak megfelelően kerül jóváhagyásra, és 1986. január 1-jén lép hatályba.

2. Az Egyezmény meghatározatlan időre szól és bármikor felmondható. Az Egyezmény bármely Szerződő Fél diplomáciai úton eljuttatott írásos felmondásának átvételétől számított három hónap elteltével veszti hatályát.

Készült Budapesten, 1985. november hó 29. napján, két eredeti példányban, mindkettő magyar és svéd nyelven. Mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Aláírások”

3. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1986. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) *  A rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter, valamint a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére