A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

71/1987. (XII. 10.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között a vízumkényszer megszüntetéséről szóló egyezmény kihirdetéséről

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között a vízumkényszer megszüntetéséről szóló, Nicosiában 1987. június 4-én aláírt egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között a vízumkényszer megszüntetéséről

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya

attól az óhajtól vezetve, hogy a két állam közötti baráti kapcsolatot elmélyítsék és az állampolgáraik közötti utasforgalmat tovább könnyítsék és ezáltal az állampolgáraik személyes érintkezését elősegítsék,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

(1) A Szerződő Felek állampolgárai, akik érvényes útlevéllel rendelkeznek, vízum nélkül utazhatnak a másik Szerződő Fél területére és ott 30 napig tartózkodhatnak.

(2) Ha az egyik Szerződő Fél állampolgára az (1) bekezdésben meghatározott időtartamon túl kíván a másik Szerződő Fél területén tartózkodni, a hosszabbításra irányuló kérelmet az illetékes hatóságokhoz kell benyújtania.

(3) Érvényes hazatérési igazolvánnyal rendelkező állampolgárok vízum nélkül utazhatnak át a Szerződő Felek felségterületén; ilyen esetben a tartózkodási idő tartama a kettő napot nem haladhatja meg.

2. Cikk

(1) Magyar, illetőleg ciprusi diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező személyek, akik az egyik Szerződő Félnek a másik Szerződő Fél területén működő, vagy ott akkreditált diplomáciai, konzuli vagy kereskedelmi képviseletének tagjai, vagy akik az egyik Szerződő Fél képviselői olyan nemzetközi szervezetnél, amelynek székhelye a másik Szerződő Fél területén van, vagy ilyen szervezetnél tisztviselőként állnak alkalmazásban, szolgálati időtartama alatt vízum, illetőleg tartózkodási engedély nélkül tartózkodhatnak a másik Szerződő Fél területén.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt személyek szolgálatának időtartamára a velük közös háztartásban élő családtagjaik vízum, illetőleg tartózkodási engedély nélkül tartózkodhatnak a másik Szerződő Fél területén, amennyiben ők maguk is magyar, illetőleg ciprusi diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek.

3. Cikk

Az 1. Cikkben említett jogosultság nem vonatkozik azokra az állampolgárokra, akik a másik Szerződő Fél területére munkavállalás, vagy állandó tartózkodás céljából kívánnak beutazni.

4. Cikk

A magyar és a ciprusi állampolgárok a Szerződő Felek államhatárát a nemzetközi utasforgalom számára megnyitott határátkelőhelyeken léphetik át.

5. Cikk

(1) Az Egyezmény nem mentesíti a másik Szerződő Fél területén tartózkodó magyar és ciprusi állampolgárokat az alól, hogy az ott érvényben levő törvényeket és előírásokat betartsák.

(2) A Szerződő Felek kölcsönösen tiszteletben tartják egymás útlevelének érvényességét. Nem engedélyezik a beutazást olyan útlevéllel, amelynek érvényességi ideje lejárt, és nem adnak tartózkodási engedélyt a másik Szerződő Fél állampolgárainak olyan útleveleibe, amelyek az útlevél birtokosát saját államának jogszabályai szerint a másik Szerződő Fél területén való tartózkodásra nem jogosítja fel.

6. Cikk

Az Egyezmény nem érinti a Szerződő Felek illetékes hatóságainak azt a jogát, hogy a nemkívánatosnak tekintett személyek beutazását megtagadják, vagy ezek tartózkodási engedélyét megvonják.

7. Cikk

Közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból a Szerződő Felek bármelyike az Egyezmény alkalmazását átmenetileg teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti. Az intézkedés bevezetéséről és feloldásáról a másik Szerződő Felet haladéktalanul diplomáciai úton írásban értesíteni kell.

8. Cikk

(1) A Szerződő Felek az Egyezmény aláírását követően mielőbb, de legkésőbb a hatályba lépést megelőzően 30 nappal diplomáciai úton megküldik egymásnak nemzeti útiokmányaik mintapéldányát.

(2) Amennyiben az Egyezmény hatályba lépése után a Szerződő Felek új útiokmányt bocsátanak ki, ennek mintapéldányát is meg fogják egymásnak küldeni.

9. Cikk

Az Egyezmény hatálybalépésével a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között a diplomata, szolgálati jellegű magán- és speciális útlevelekbe szükséges vízumkötelezettség eltörléséről 1981. november 30-án létrejött és 1982. január 23-án hatályba lépett megállapodás hatályát veszti.

10. Cikk

(1) Az Egyezmény a Szerződő Felek alkotmányos rendelkezéseinek megfelelően jóváhagyásra szorul, s az ennek megtörténtéről szóló diplomáciai jegyzékváltástól számított 60. napon lép hatályba.

(2) Az Egyezmény meghatározatlan időre szól és azt bármelyik Szerződő Fél bármikor felmondhatja. Az Egyezmény a diplomáciai úton, írásban előterjesztett felmondás kézhezvételétől számított harminc nap elteltével veszti hatályát.

Készült Nicosiában, 1987. június 4. napján, két eredeti példányban, magyar és angol nyelven. Mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1987. december 8-tól kezdődően kell alkalmazni.

(2) *  A rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter, valamint a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére