A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/1988. (II. 17.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között kulturális és tájékoztatási központok kölcsönös felállításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között kulturális és tájékoztatási központok kölcsönös felállításáról szóló, Bonnban 1987. október 7-én aláírt megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT KULTURÁLIS ÉS TÁJÉKOZTATÁSI KÖZPONTOK KÖLCSÖNÖS FELÁLLÍTÁSÁRÓL

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya attól az óhajtól vezetve, hogy

- együttműködésüket a kultúra, az oktatás és a tudomány területén továbbfejlesszék és elmélyítsék,

- országaik kulturális és szellemi értékeit minél szélesebb körben közvetítsék és terjesszék.

- a két ország társadalmi, gazdasági és kulturális életével kapcsolatos kölcsönös tájékoztatást, különösen a technika és a tudomány területén elősegítsék,

- és ily módon is hozzájáruljanak a két országban élők kölcsönös megismerkedéséhez és egymás jobb megértéséhez,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

(1) A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között 1977. július 6-án megkötött Kulturális Együttműködési Egyezmény 1. cikke alapján a Magyar Népköztársaság a Németországi Szövetségi Köztársaságban, a Németországi Szövetségi Köztársaság a Magyar Népköztársaságban egy-egy kulturális és tájékoztatási központot hoz létre.

(2) A kulturális és tájékoztatási központok felállítása a kölcsönösség alapján történik, függetlenül a megnyitás időpontjától.

(3) A Magyar Népköztársaság kulturális és tájékoztatási központja felállításának feltételeiről a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság kormánya külön állapodik meg.

2. cikk

(1) A Németországi Szövetségi Köztársaság kulturális intézete „A Németországi Szövetségi Köztársaság Kulturális és Tájékoztatási Központja” nevet (a továbbiakban: Kulturális Intézet) viseli. E megnevezést azonos módon használják pl. táblákon, levelezésben, pecséteken, programokon stb.

(2) A Kulturális Intézet székhelye Budapesten van.

(3) A Kulturális Intézet tevékenységét az e Megállapodásban rögzített feltételek szerint és a Magyar Népköztársaság törvényeivel és törvényes előírásaival összhangban végzi.

(4) A Magyar Népköztársaság illetékes szervei biztosítják a Kulturális Intézet e Megállapodás 3. cikke szerinti nyilvános tevékenységét és szabad látogathatóságát.

3. cikk

A Kulturális Intézet különösen az alábbi feladatokat látja el:

(1) könyvtárat/médiumtárat tart fenn, amelyben könyvek, nyomtatott és sokszorosított anyagok állnak az érdeklődők rendelkezésére, beleértve folyóiratokat, napilapokat, hang- és képhordozó eszközöket,

(2) kulturális és tudományos rendezvényeket, előadásokat, felolvasó esteket, szemináriumokat, szimpóziumokat, kiállításokat, filmbemutatókat, koncerteket és színházi előadásokat, valamint más művészeti bemutatókat rendez,

(3) általános és szaknyelvtanfolyamokat rendez,

(4) az igényeknek megfelelően és együttműködve az illetékes magyar intézményekkel támogatást nyújt és rendezvényeket szervez a tanárok továbbképzése, az országismeret, az idegen nyelvek tanításának módszertana és didaktikája területén Magyarországon és a Németországi Szövetségi Köztársaságban,

(5) a magyar intézményekkel együttműködve a Magyar Népköztársaságban folyó németoktatást, valamint a magyarországi német tanárok képzését és továbbképzését szolgáló oktatási anyagokat fejleszt ki és bocsát rendelkezésre.

4. cikk

A két ország illetékes intézményei támogatják és segítik a Kulturális Intézet munkáját a 3. cikk szerinti feladatai ellátásában.

5. cikk

A Németországi Szövetségi Köztársaság Kulturális Intézetével kapcsolatos feladatok ellátását a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya „A német nyelv külföldi ápolására és a nemzetközi kulturális együttműködés elősegítésére létrehozott Goethe Intézet bejegyzett Egyesület”, München-re ruházza.

6. cikk

(1) A Kulturális Intézetet a Németországi Szövetségi Köztársaságból kiküldött igazgató vezeti.

(2) Az igazgatón kívül a Németországi Szövetségi Köztársaságból más munkatársak is küldhetők a nyelvi, a pedagógiai összekötő munka, a kulturális és a tudományos-műszaki tevékenység, valamint az igazgatás, a könyvtár/mediotéka területén.

(3) A Kulturális Intézet tevékenységével kapcsolatos kérdésekben az igazgató, illetve megbízottja közvetlen kapcsolatban állhat a Magyar Népköztársaság illetékes intézményeivel, az azokra vonatkozó belső jogi szabályozásoknak megfelelően.

7. cikk

A kiküldött személyzet mellett a Kulturális Intézet helyi munkaerőket is alkalmazhat. Magyar állampolgárságú helyi munkaerők csak a Diplomáciai Testületet Ellátó Igazgatóság (DTEI) útján alkalmazhatók.

8. cikk

(1) A berendezés, beleértve a Kulturális Intézet technikai felszerelését és vagyonát, a Németországi Szövetségi Köztársaság tulajdonát képezi.

(2) A Kulturális Intézet berendezésével és működésével kapcsolatos pénzügyi terheket a Németországi Szövetségi Köztársaság viseli.

(3) A Kulturális Intézet épületének, illetve a teleknek és a kiküldött munkatársak lakásának biztosítása a Diplomáciai Testületet Ellátó Igazgatóság (DTEI) hatáskörébe tartozik.

9. cikk

(1) A Magyar Népköztársaság Kormánya az ország törvényeinek és rendelkezéseinek megfelelően szabad behozatalt és visszavitelt engedélyez és mentességet biztosít minden fajta vám- és adókötelezettség, valamint a közterhek alól, a raktározási és szállítási költségek és más szolgáltatások költségeinek kivételével:

- azon tárgyak (pl. előhívott filmek, kép- és hanganyagok, könyvek, folyóiratok, bútorok, szolgálati gépkocsik) esetében, amelyeket a Kulturális Intézet számára hoznak be;

- a Kulturális Intézet kiküldött munkatársainak, valamint családtagjainak személyes használati tárgyai esetében, beleértve a személyi tulajdonban levő gépkocsikat, továbbá olyan tárgyakat illetően, amelyeket a kiküldött munkatársak tevékenységük megkezdését és a Magyar Népköztársaságban való első berendezkedésüket követő 6 hónapon belül hoznak be.

(2) A Kulturális Intézet saját épületében tartott rendezvényein (nyelvtanfolyamok, előadások, kiállítások stb.) a Magyar Népköztársaságban általában szokásos mértékű belépődíjat szedhet. Az ilyen címen beszedett összegek mentesek a Magyar Népköztársaság minden adója és illetéke alól.

(3) *  A Magyar Köztársaság Kormánya mentesíti a Kulturális Intézetet a Kulturális Intézet épületeinek vagy helyiségeinek bérlésével kapcsolatos minden adó- és illetékfizetési kötelezettség alól.

10. cikk

Az 1971. szeptember 3-i négyoldalú Megállapodásnak megfelelően, az abban meghatározott eljárással összhangban ezt a Megállapodást kiterjesztik Berlin (Nyugat)-re.

11. cikk

A Megállapodás azon jegyzékek kicserélését követő napon lép életbe, amelyekben a két kormány közli egymással, hogy a hatályba lépéshez szükséges belső jogi előfeltételeknek eleget tettek.

12. cikk

(1) A Megállapodást a hatálybalépés napjától számított öt év időtartamra kötik, érvényessége minden alkalommal újabb öt évre meghosszabbodik, amennyiben azt a Szerződő Felek egyike legalább egy évvel a mindenkori ötéves periódus letelte előtt írásban fel nem mondja.

(2) A Megállapodás felmondása esetén a Kulturális Intézet azon a napon szünteti be tevékenységét, amelyen a Megállapodás érvényét veszti.

Készült Bonnban, 1987. október 7-én, két eredeti példányban, magyar és német nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1987. december 18-ától kezdődően kell alkalmazni.

(2) *  A rendelet végrehajtásáról a külpolitikáért felelős miniszter és a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére