A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

27/1988. (IV. 11.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya között Budapesten, az 1988. évi február hó 26. napján aláírt, a Magyar Népköztársaság Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központja létesítéséről és tevékenységéről a Szovjetunióban szóló megállapodás kihirdetéséről

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya között Budapesten, az 1988. évi február hó 26. napján aláírt, a Magyar Népköztársaság Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központja létesítéséről és tevékenységéről a Szovjetunióban szóló megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központja létesítéséről és tevékenységéről a Szovjetunióban.

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya

összhangban a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között 1967. szeptember 7-én aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződés elveivel,

kiindulva a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya között 1979. június 1-jén kötött, a Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió kulturális és tudományos együttműködéséről szóló egyezményben foglalt feladatokból,

a két ország politikai, kulturális, tudományos, technikai és tájékoztatási, valamint más területeken történő együttműködése további erősítésének és fejlesztésének törekvésétől vezérelve,

a következőkben állapodtak meg:

1. cikk

A Szovjetunió Kormánya egyetért a Magyar Népköztársaság Kulturális Tudományos és Tájékoztatási Központjának (továbbiakban: Központ) Moszkvában történő létesítésével és működtetésével.

2. cikk

A Központ célja és feladata, hogy elősegítse a Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió közötti hagyományos barátság és sokoldalú együttműködés erősítését, az MSZMP és az SZKP közötti testvéri együttműködést, a Magyar Népköztársaság bel- és külpolitikájának, a szocializmus építése tapasztalatainak, a magyar kultúra, a művészet, az oktatásügy, a tudomány és a technika fejlődése eredményeinek, a magyar nép életének széles körű megismertetését a szovjet közvéleménnyel.

3. cikk

A Központ politikai tevékenységét szovjetunióbeli nagykövetsége útján a Magyar Népköztársaság Külügyminisztériuma irányítja. A Központ közvetlen gyakorlati irányítását a Magyar Népköztársaság Művelődési Minisztériuma látja el. A Központtal együttműködő szovjet főhatóságok és szervezetek tevékenységét a Szovjetunió Külügyminisztériuma koordinálja. A Megállapodás végrehajtásával kapcsolatos problémák esetén a Felek azokat diplomáciai úton rendezik.

4. cikk

A Szovjetunió Kulturális Minisztériuma, valamint más érdekelt minisztériumok és főhatóságok szorosan együttműködve a Szovjet Baráti Társaságok Szövetségével, a Szovjet-Magyar Baráti Társasággal, a Szovjetunió más társadalmi szervezeteivel és alkotó szövetségeivel kellő segítséget nyújtanak a Központ tevékenységéhez.

Munkájában a Központ felhasználja a Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió között érvényben lévő kulturális és tudományos együttműködési tervek, a Szovjet Baráti Társaságok Szövetsége, a Magyar-Szovjet Baráti Társaság, és a Szovjet-Magyar Baráti Társaság, valamint más magyar és szovjet állami intézmények és társadalmi szervezetek közötti együttműködés adta lehetőségeket és részt vesz azok megvalósításában.

Tevékenysége során a Központ közvetlen kapcsolatot tart fenn az érdekelt szovjet főhatóságokkal, szervezetekkel és intézményekkel, és időben tájékoztatja azokat a tervezett rendezvényekről.

5. cikk

A Központnak a Szovjetunió területére kiterjedő tevékenységi köre alapvetően a következőket foglalja magában:

- előadásokat, konferenciákat, szemináriumokat, eszmecseréket szervez a tudomány, a technika, a kultúra és a művészet, valamint a társadalmi-politikai élet különféle kérdéseiről; találkozókat szervez az ipar, a mezőgazdaság, a tudomány, a műszaki élet, valamint a kultúra és a művészet magyar és szovjet szakemberei, illetve alkotó személyiségei számára; rendezvényeket szervez a nemzeti ünnepek, valamint a magyar és szovjet nép életének kiemelkedő évfordulói alkalmából;

- találkozókat és sajtókonferenciákat szervez a magyar és a szovjet közélet képviselőivel, a tudomány és kultúra személyiségeivel, a tömegtájékoztatási eszközök munkatársaival társadalmi-politikai, műszaki-tudományos és kulturális témákban;

- társadalmi-politikai, szépirodalmi, műszaki-tudományos és kézikönyvtárat, valamint olvasótermet működtet; magyar nyelvtanfolyamokat szervez, segítséget nyújt a magyar nyelvet oktató szovjet tanárok és a magyar nyelvet elsajátítani kívánók számára;

- segítséget nyújt a Szovjetunióban a magyar nép életével, múltjával és jelenével foglalkozó tudományos kutatásokhoz;

- Magyarországról szóló magyar tájékoztató kiadványokat és anyagokat terjeszt, beleértve a Központ saját publikációit és információs anyagait is;

- filmeket, magnó- és videofelvételeket, hanglemezeket, kiállítási anyagokat, albumokat, könyveket, újságokat, folyóiratokat kölcsönöz szovjet szervezeteknek és állampolgároknak ideiglenes használatra;

- játék-, dokumentum-, tudományos-ismeretterjesztő, amatőrfilmeket mutat be, koncerteket, valamint magyar és szovjet művészek, illetve öntevékeny művészeti körök részvételével előadásokat rendez;

- a Magyar Népköztársaság életének különböző területeit, a magyar és a szovjet nép közötti barátságot és együttműködést bemutató kiállításokat szervez;

- klubokat szervez a magyar irodalom, zene, színház, film, képző- és iparművészet, valamint egyéb műfajok kedvelői számára;

- kulturális és tudományos programokat, találkozókat és egyéb rendezvényeket tart gyermekek és fiatalok számára.

6. cikk

A Központ kávézót, valamint népművészeti ajándéktárgyakat és kulturális cikkeket árusító boltot nyithat. A kávézó és a bolt a magyar gazdasági szervek felügyelete alatt és a szovjet Fél támogatásával működik. A tevékenységükkel kapcsolatos konkrét kérdéseket az illetékes magyar és szovjet intézmények által aláírt külön jegyzőkönyv szabályozza.

7. cikk

A Központ önálló jogi személy. Tevékenységét a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége vonatkozó jogszabályai és a Megállapodás szabályozzák.

A Központ tevékenységének finanszírozására a magyar Fél a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Külgazdasági Bankjában számlát nyit.

A Központ kulturális, tudományos és tájékoztató tevékenysége nem kereskedelmi jellegű.

8. cikk

A Központot a magyar Fél által kinevezett igazgató irányítja. Az igazgató és helyettese viszonosság alapján diplomata státussal rendelkezik. A magyar Fél tájékoztatja a szovjet Felet a Központ igazgatója és munkatársai kinevezéséről.

A Központ magyar állampolgárságú kiküldött munkatársaira a szovjet jogszabályok, továbbá a két állam egyezményeinek vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A Központ magyar állampolgárságú munkatársainak munkajogi kérdéseiben a Magyar Népköztársaság jogszabályai az irányadók.

A Központ a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Külügyminisztériuma Diplomáciai Testületet Ellátó Hivatala közvetítésével munkatársként alkalmazhat szovjet állampolgárokat.

9. cikk

A Központ Moszkvában történő létrehozása érdekében a szovjet Fél a viszonosság elvének alapján a magyar Fél rendelkezésére bocsátja a szükséges épületet. A konkrét feltételeket külön jegyzőkönyv rögzíti.

10. cikk

A szovjet Fél a Központban dolgozó, kiküldött magyar állampolgárok részére a Szovjetunióban működő külföldi diplomáciai és konzuli képviseletek munkatársainak nyújtott feltételek szerint biztosít lakást.

11. cikk

A Magyar Népköztársaságból és más országokból behozott különböző berendezések, anyagok és tárgyak, amelyek a Központ felszereléséhez és rendeltetésszerű működéséhez szükségesek, továbbá szállítási eszközök, filmvetítő, video- és rádiókészülékek, sokszorosító, másolóberendezések, hanglemezek, könyvek, újságok, folyóiratok, ipar- és népművészeti tárgyak, festmények, grafikák, irodaszerek és egyéb anyagok a viszonosság alapján mentesek a vám és egyéb adók, illetve adózási formák alól, azzal a feltétellel, hogy nem kerülnek értékesítésre.

12. cikk

A Megállapodás aláírása napján lép hatályba és érvényét veszti 12 hónappal azután, hogy az egyik szerződő Fél írásos formában értesíti a másik szerződő Felet a Megállapodás felmondásáról.

Készült Budapesten, 1988. február hó 26. napján, két példányban, mindkettő magyar és orosz nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1988. évi február hó 26. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére