A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

71/1988. (IX. 29.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és Málta Köztársaság Kormánya között Máltán, az 1987. évi december hó 16. napján aláírt, a területeik közötti és azon túli légi járatokról szóló légügyi egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás az 1988. évi június 14. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és Málta Köztársaság Kormánya közötti Máltán, az 1987. évi december hó 16. napján aláírt, a területeik közötti és azon túli légi járatokról szóló légügyi egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„LÉGÜGYI EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és Málta Köztársaság Kormánya között
a területeik közötti és azon túli légi járatok tárgyában

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Málta Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek),

mint a Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírásra megnyílt Nemzetközi Polgári Repülési Egyezmény részesei,

ATTÓL AZ ÓHAJTÓL VEZETTETVE, hogy az említett Egyezményt kiegészítsék és a területeik között, valamint azokon túli légi járatok fenntartása céljából Egyezményt kössenek,

AZ ALÁBBIAKBAN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Fogalommeghatározások

Az Egyezmény szempontjából - kivéve, ha a szöveg másként rendelkezik -

a) Egyezmény: a Chicagóban az 1944. évi december hó 7. napján aláírásra megnyitott nemzetközi polgári repülési egyezmény és az Egyezmény 90. cikke értelmében elfogadott valamennyi függelék és a 90. és 94. cikkeknek megfelelő minden módosítása olyan mértékben, ahogyan mindkét Szerződő Fél elfogadta vagy megerősítette ezeket a függelékeket és módosításokat;

b) légügyi hatóság

- a Magyar Népköztársaság vonatkozásában a Közlekedési Minisztérium, illetve a légügyi hatósági feladatok ellátásával megbízott személy vagy szerv,

- a Máltai Köztársaság vonatkozásában a polgári repülésért felelős miniszter, illetve a légügyi hatósági feladatok ellátásával jelenleg megbízott, vagy a jövőben ilyen megbízással ellátott bármely személy vagy szerv;

c) kijelölt légiközlekedési vállalat: bármely olyan légiközlekedési vállalat, melyet a Szerződő Felek légügyi hatóságai a 3. cikk rendelkezéseinek megfelelően kijelöltek vagy engedélyeztek;

d) terület: az állam szuverenitása, felségjoga és fennhatósága alá tartozó földterület és parti vizek;

e) légi járat, nemzetközi légi járat, légi társaság és nem kereskedelmi célú leszállás az Egyezmény 96. cikkében megjelölt meghatározások szerint kerül alkalmazásra;

f) a díjszabás: az utasok (és poggyászaik), valamint az áru (kivéve posta) nemzetközi légi forgalomban történő fuvarozásáért a légiközlekedési vállalat által közvetlenül, vagy ügynökei által felszámított díjat jelent, amely magában foglalja

(I) a különféle díjszabások alkalmazásának feltételeit, és

(II) a légi társaságok által felajánlott kisegítő szolgáltatások díjait és feltételeit.

2. cikk

Forgalmi jogok biztosítása

(1) Mindkét Szerződő Fél megadja a másik Szerződő Félnek az Egyezményben meghatározott jogokat az Egyezmény mellékletét képező Útvonaltáblázat megfelelő részében meghatározott útvonalakon menetrendszerű nemzetközi légi járatok létesítése céljából. Az ilyen járatok és útvonalak a továbbiakban „megállapodás szerinti járatok” és „meghatározott útvonalak”. Mindkét Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata a nemzetközi légi járatok fenntartása során a meghatározott útvonalakon a következő jogokat élvezi:

a) a másik Szerződő Fél területének leszállás nélküli átrepülését;

b) az említett területeken nem kereskedelmi célú leszállást;

c) az említett területeken - az Egyezmény mellékletét képező útvonaltáblázatban meghatározott pontokon - nemzetközi forgalomban utasok, áru és posta felvétele vagy kirakása céljából történő leszállást.

(2) Az e cikk (1) bekezdésének egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata jogosult lenne a másik Szerződő Fél területén e terület másik pontjára díj vagy ellenszolgáltatás ellenében történő fuvarozás céljából utasokat, árut vagy postát felvenni.

3. cikk

Vállalat kijelölése, üzemeltetési engedély

(1) Mindkét Szerződő Fél jogosult egy légiközlekedési vállalatot kijelölni - a másik Szerződő Félhez intézett írásbeli értesítéssel - a megállapodásszerű járatok üzemeltetése céljából a meghatározott útvonalakon.

(2) A fenti értesítés kézbesítését követően a másik Szerződő Fél légügyi hatósága a kijelölt légiközlekedési vállalatnak a megfelelő üzemeltetési engedélyt - az e cikk (3) és (4) bekezdése rendelkezéseitől függően - késedelem nélkül kiadja.

(3) Az egyik Szerződő Fél légügyi hatósága megkövetelheti a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatától annak igazolását, hogy képes eleget tenni a jogszabályokban és egyéb rendelkezésekben meghatározott azoknak a feltételeknek, amelyeket a légügyi hatóság a nemzetközi légi járatok fenntartásával kapcsolatban rendszeresen és értelemszerűen alkalmaz az Egyezmény rendelkezéseivel összhangban.

(4) A Szerződő Felek légügyi hatóságai jogosultak az e cikk (2) bekezdésében említett üzemeltetési engedély megadását megtagadni, vagy az Egyezmény 2. cikkében meghatározott jogok gyakorlásával kapcsolatban általuk szükségesnek tartott feltételeket szabni, ha nem győződtek meg arról, hogy a légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó része és tényleges ellenőrzése a vállalatot kijelölő Szerződő Fél vagy e Fél állampolgárainak kezében van.

(5) A kijelölt légiközlekedési vállalat az üzemeltetési engedély kiadása után a megállapodás szerinti járatokat belátása szerint bármikor megindíthatja, feltéve, hogy az Egyezmény 10. cikke rendelkezéseinek megfelelően kialakított díjtételek és menetrendek e megállapodás szerinti járat vonatkozásában hatályba léptek.

(6) A Szerződő Felek jogosultak arra, hogy - a másik Szerződő Fél írásos értesítése mellett - a légiközlekedési vállalat kijelölését visszavonják és helyette másik légiközlekedési vállalatot jelöljenek ki.

4. cikk

Jogok visszavonása, felfüggesztése, feltételek előírása

(1) Mindkét Szerződő Fél légügyi hatósága jogosult arra, hogy az Egyezmény 2. cikkében meghatározott jogoknak a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által történő gyakorlásával kapcsolatban külön feltételeket szabjon ki, vagy e jogok gyakorlását felfüggessze, valamint arra is, hogy az üzemeltetési engedélyt visszavonja, ha

a) kétsége támad afelől, hogy a légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó többsége vagy tényleges ellenőrzése a vállalatot kijelölő Szerződő Fél vagy e Fél állampolgárainak kezében van;

b) a légiközlekedési vállalat a jogokat nyújtó Szerződő Fél területén hatályban levő jogszabályokat vagy egyéb rendelkezéseket nem tartja meg;

c) a légiközlekedési vállalat nem az Egyezményben előírt feltételek szerint üzemelteti járatait.

(2) Az e cikk (1) bekezdésben említett jogok csak a másik Szerződő Féllel történt egyeztetés után gyakorolhatók, kivéve, ha a jogszabályok vagy egyéb rendelkezések további megsértésének megakadályozása érdekében a külön feltételek azonnali kiszabása, illetőleg a jogosultságok felfüggesztése vagy visszavonása szükséges.

Az egyeztetést a légügyi hatóságok között a kérés kézbesítésétől számított harminc (30) napon belül kell megkezdeni.

5. cikk

Vám- és illetékmentesség

(1) A Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a nemzetközi légi járatokat lebonyolító légi járművei, e légi járművek fedélzetén levő szokásos felszerelések, alkatrészek, üzem- és kenőanyag, valamint a légi járművek készletei - ideértve az ételeket, az italokat és a dohányt is - a másik Szerződő Fél területére való érkezéskor mentesek mindenfajta vám-, szemledíj és egyéb illetékek alól, feltéve, hogy e felszerelések, anyagok és készletek elszállításukig a légi jármű fedélzetén maradnak.

(2) Az egyik Szerződő Fél területére történő érkezéskor a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által vagy nevében, vagy annak nemzetközi légi járatainak fedélzetén bevitt szokásos felszerelései, alkatrészei, üzem- és kenőanyagai, valamint a légijárművek készletei, amelyeket a nemzetközi légi forgalomban üzemelő légi járművek üzemeltetése során használnak fel, mentesek az adók és illetékek alól - ideértve a vámokat és szemledíjakat is -, még akkor is, ha a fenti felszereléseket, készleteket részben azon Szerződő Fél területe feletti átrepüléskor használják fel, amelyek az utóbbi területén kerültek a fedélzetre. A fenti felszerelések, készletek és alkatrészek vámfelügyelet és vámellenőrzés alatt tarthatók.

Az e rendelkezésben foglaltakat nem lehet oly módon értelmezni, hogy az egyik Szerződő Fél köteles lenne a felszerelésekre, készletekre és alkatrészekre már kivetett vámok visszafizetésére.

(3) Az egyik Szerződő Fél légi járművének fedélzetén levő szokásos felszerelések, alkatrészek, üzem- és kenőanyagok és készletek a másik Szerződő Fél területén csak az utóbb említett Fél vámhatóságának jóváhagyásával rakhatók ki. Az ily módon kirakott felszerelések és készletek visszaszállításukig, illetőleg a vámrendelkezésekkel összhangban történő felhasználásukig az említett hatóság ellenőrzése alá helyezhetők.

6. cikk

Hazai jogszabályok alkalmazása

(1) Az egyik Szerződő Félnek a nemzetközi légi forgalomban részt vevő légi járművek, területére történő belépésére, illetőleg távozására, valamint az ilyen légi járművek üzemeltetésére és repülésére vonatkozó szabályait és egyéb rendelkezéseit alkalmazni kell a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a légi járműveire a Szerződő Fél területére történő belépés és az onnan történő távozás alkalmával.

(2) Az egyik Szerződő Félnek a bevándorlásra, útlevelekre, egyéb utazási okmányokra, belépésre, engedélyezésre, vámra és egészségügyi zárlatra vonatkozó szabályait és egyéb rendelkezéseit alkalmazni kell a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának légi járműveikkel szállított személyzet, utasok, áru és postája tekintetében is az előbbi Szerződő Fél területére történő belépés alkalmával.

(3) Az egyik Szerződő Fél területén közvetlen tranzitban áthaladó személyeket, poggyászt és árut, illetve amelyek nem hagyják el a repülőtér e célra kijelölt részét - a légikalózkodás és jogsértések elleni biztonsági intézkedéseket kivéve - csak egyszerű ellenőrzésnek vetik alá.

A közvetlen tranzitban áthaladó poggyász és áru a vámok és más hasonló természetű adók alól mentességet élveznek.

(4) Az egyik Szerződő Fél területén a másik Szerződő Fél légi járműveinek a repülőtér használatáért és a repüléssel kapcsolatos tevékenységéért fizetendő díjai és illetékei nem lehetnek magasabbak, mint amelyet az adott Szerződő Fél a területén a nemzetközi légi forgalomban üzemelő más légi társaságok részére felszámít.

(5) Egyik Szerződő Fél sem ad a másik Szerződő Fél egy kijelölt légiközlekedési vállalatán kívül más légi társaság részére kedvezményt vám, bevándorlási, egészségügyi, zárlati és egyéb hasonló szabályainak alkalmazása tekintetében, vagy a felügyelete alatti repülőterek, légi utak, légiforgalmi szolgáltatások használata vonatkozásában.

7. cikk

Bizonyítványok és jogosítványok

Az egyik Szerződő Fél által kiállított vagy érvényesített és még érvényben levő légi alkalmassági bizonyítványokat és szakszolgálati engedélyeket a másik Szerződő Fél érvényesnek ismeri el a meghatározott útvonalakon üzemelő járatok szempontjából, feltéve, hogy a bizonyítványok és engedélyek kibocsátása és érvényesítése mindig a Chicagói Egyezménnyel összhangban történik. Mindkét Szerződő Fél azonban fenntartja magának azt a jogot, hogy területének átrepülésénél ne fogadja el a saját állampolgárai részére a másik Szerződő Fél által kiállított szakszolgálati és egyéb engedélyeket.

8. cikk

Képviseletek

Mindkét Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának jogában áll:

a) a másik Szerződő Fél területén a légi közlekedés elősegítése, repülőjegyek eladása és a légi szállítás által kívánatosnak tartott egyéb feladatok ellátására képviseletet létesíteni;

b) a másik Szerződő Fél területére - ezen utóbbi Félnek a külföldiek belépésére, tartózkodására és munkavállalására vonatkozó jogszabályaival és egyéb rendelkezéseivel összhangban - a légi közlekedés lebonyolításához szükségesnek tartott képviselet vezetői, jegyeladási, műszaki, üzemeltetői és egyéb személyzetet alkalmazni;

c) a másik Szerződő Fél területén közvetlenül vagy - a légiközlekedési vállalat belátása szerint - ügynöksége útján légiközlekedési szolgáltatásait értékesíteni.

9. cikk

Kapacitás rendelkezések

(1) A Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai a megállapodás szerinti járatoknak területeik közötti meghatározott útvonalon történő fenntartása során méltányos és egyenlő elbírálásban részesülnek.

(2) A Szerződő Felek légiközlekedési vállalatának a megállapodás szerinti járatok fenntartása során figyelembe kell venni a másik Szerződő Fél légiközlekedési vállalatainak érdekeit, abból a szempontból, hogy azok indokolatlanul ne hozzák hátrányos helyzetbe azokat a légi járatokat, amelyeket az utóbb említett vállalat az azonos útvonalak egészén vagy egy részén tart fenn.

(3) A Szerződő Felek által kijelölt légiközlekedési vállalatok megállapodás szerinti járatai fenntartásának összhangban kell lennie a meghatározott útvonalakon fenntartott légi járatokkal szemben a közönség által támasztott forgalmi igényekkel és ezen járatok elsődleges célja a Szerződő Felek területéről származó, illetve oda irányuló, meglevő és előreláthatóan várható utas-, áru- és postafuvarozási igényeket ésszerű szinten kielégítő kapacitás biztosítása. Azon rendelkezéseknek, amelyek szerint a kijelölt légiközlekedési vállalatnak joga van a kijelölt útvonalakon más - nem a légi társaságot kijelölő - államok területén utast, árut és postát felvenni, illetve kirakni, azon általános elvekkel összhangban kell lenniük, hogy a kapacitás megfeleljen:

a) a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél területéről kiinduló és területére irányuló forgalmi igényeknek;

b) azon területek forgalmi igényeinek, amelyeken áthaladva tartják fenn a megállapodás szerinti járatot, figyelembe véve az útvonalon fekvő más államok légiközlekedési vállalatainak forgalmi igényeit is;

c) az átmenő légi forgalom követelményeinek.

10. cikk

Díjtételek megállapítása

(1) A Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának a másik Szerződő Fél területére irányuló vagy onnan kiinduló menetrendszerű járatán történő fuvarozás során alkalmazandó díjtételeit ésszerű szinten kell megállapítani, figyelembe véve az összes lényeges tényezőt, ideértve az üzemeltetési költséget, az ésszerű hasznot és más légi társaságok tarifáit.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében meghatározott díjtételeket, az ezekkel kapcsolatban alkalmazandó ügynöki jutaléktételekkel együtt a Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai egymás közötti megegyezéssel alakítják ki.

(3) Az ilyen módon megállapított díjtételeket javasolt bevezetésüket megelőzően legalább 30 nappal a Szerződő Felek légügyi hatóságai elé kell terjeszteni jóváhagyásra. Ez a határidő különleges esetekben - a légügyi hatóságok megegyezésével - lerövidíthető.

(4) A légügyi hatóságok a jóváhagyásról vagy az elutasításról a kijelölt légiközlekedési vállalatokat 30 napon belül értesítik azt követően, hogy a légi társaságok által beterjesztett kérelmet kézhez kapták.

(5) Ha a Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai valamely díjtételben a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően megegyezni nem tudnak, vagy ha az egyik Szerződő Fél légügyi hatósága a (4) bekezdésben meghatározott időtartamon belül elégedetlenségét közli, a légügyi hatóságok megkísérlik a vitát közvetlen megállapodással rendezni. Ha a légügyi hatóságok megállapodni nem tudnak, az Egyezmény 13. cikkében foglaltak szerint kell a vitát rendezni.

(6) Az e cikk (3) és (5) bekezdésének rendelkezései szerint a díjtételt csak azután lehet alkalmazni, hogy a Szerződő Felek légügyi hatóságai azt jóváhagyták.

(7) Az e cikkben foglaltak szerint meghatározott díjtételek mindaddig érvényben maradnak, amíg új díjtételek nem kerülnek bevezetésre.

11. cikk

Menetrendek jóváhagyása

(1) Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata legalább 30 nappal az Egyezmény (2) cikkével összhangban meghatározott útvonalon üzemelő járat beindítása előtt kérni fogja a másik Szerződő Fél légügyi hatóságának jóváhagyását az üzemelő repülőgép típusához és a menetrendhez. A fentiek értelemszerűen a későbbi változásokra is vonatkoznak.

(2) Az egyik Szerződő Fél légügyi hatósága - kérésre - a másik Szerződő Fél légügyi hatósága számára olyan időszakos vagy egyéb statisztikai adatokat szolgáltat, amelyek ésszerűen megkövetelhetők abból a célból, hogy az e cikkben első helyen említett Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által a megállapodás szerinti útvonalon üzemeltetett járatok kapacitását vizsgálni lehessen. Az ilyen összeállítás minden olyan megkívánt tájékoztatót tartalmaz, amely szükséges a megállapodás szerinti járatokon fuvarozott forgalom nagyságának megállapításához, beleértve az ilyen forgalom alakulását az indulási és rendeltetési helyen.

12. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1) Mindegyik Szerződő Fél biztosítja a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának azt a jogot, hogy az utasszállításból, a posta- és az árufuvarozásból származó bevételeknek a kiadásait meghaladó többletét szabadon átutalja a hivatalos átváltási árfolyamon.

(2) A Szerződő Felek - viszonossági alapon - mentesítik a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatát a területükön kifejtett tevékenységükből eredő jövedelemadó kivetése alól.

13. cikk

Tanácskozások, viták rendezése

(1) A Szerződő Felek légügyi hatóságai az együttműködés szellemében időről időre tanácskoznak annak érdekében, hogy az Egyezmény végrehajtását és rendelkezéseinek megtartását biztosítsák.

(2) Bármely Szerződő Fél bármikor kérheti, hogy az Egyezmény értelmezése, alkalmazása, módosítása vagy az Egyezménnyel összefüggő bármely vitás kérdés tárgyában egyeztessék álláspontjukat. Az álláspontok egyeztetését - ami történhet szóban, vagy írásban - a diplomáciai úton eljuttatott kérelem kézbesítésétől számított hatvan (60) napon belül kell megkezdeni, kivéve ha e határidő meghosszabbításában a Szerződő Felek légügyi hatóságai megállapodnak.

(3) Ha a vitás kérdésben a Szerződő Felek légügyi hatóságai az e cikk (2) bekezdésében említett egyeztetés során megegyezni nem tudnak, a véleményeltérést diplomáciai úton kell rendezni.

14. cikk

Módosítások

(1) Az Egyezmény és Függelékének módosítása a Szerződő Felek légügyi hatóságainak megállapodása útján történik.

(2) A Szerződő Felek légügyi hatóságai az Egyezmény vagy Függeléke bármely módosításáról jegyzőkönyvet készítenek. Az Egyezmény módosításáról szóló jegyzőkönyvet a Szerződő Felek elé terjesztik jóváhagyásra.

(3) Az Egyezmény módosításának hatálybalépésére a 18. cikk rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. Az Egyezmény Függelékének módosítása a Szerződő Felek légügyi hatóságainak megállapodásában foglalt időpontban lép hatályba.

15. cikk

Az Egyezmény összhangja a többoldalú megállapodásokkal

Az Egyezményt és annak Függelékét további megállapodás nélkül módosítottnak kell tekinteni, mihelyt szükséges, hogy az Egyezmény összhangban legyen bármely olyan többoldalú egyezménnyel vagy megállapodással, melyeknek mindkét fél részese.

16. cikk

Felmondás

Bármely Szerződő Fél bármely időpontban értesítheti a másik Szerződő Felet az Egyezmény felmondásának szándékáról, erről egyidejűleg a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetet is tájékoztatni kell. Ebben az esetben az Egyezmény attól a naptól számított tizenkét (12) hónap elteltével veszti hatályát, amikor a felmondásról szóló értesítést a másik Szerződő Fél kézhez vette, kivéve ha a határidő eltelte előtt a felmondást közös megegyezéssel visszavonják. A másik Szerződő Fél által történt kézhezvétele visszaigazolásának hiányában az értesítést a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által történt kézhezvételtől számított 14 nap elteltével kézbesítettnek kell tekinteni.

17. cikk

Nyilvántartásbavétel

Az Egyezményt és bármely módosítását a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsánál nyilvántartásba kell vetetni.

18. cikk

Hatálybalépés

(1) Az Egyezmény aláírása napjától ideiglenesen hatályba lép.

(2) Az Egyezmény véglegesen azon a napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítették egymást az egyezmények kötésére vonatkozó alkotmányos rendelkezéseiknek megfelelő eljárás teljesítéséről.

Ennek hiteléül alulírottak, akiket erre kormányuk megfelelően felhatalmazott, az Egyezményt aláírták.

Készült két példányban, 1987. év december hó 16. napján, Máltán angol nyelven.

Az Egyezmény függeléke

MENETREND

I. rész

I. A Magyar Népköztársaság Kormánya által kijelölt légiközlekedési vállalat által üzemeltetendő útvonalak:

Budapest - közbensőpontok - Málta - Máltán túli pontok.

II. rész

II. Máltai Köztársaság Kormánya által kijelölt légiközlekedési vállalat által üzemeltetendő útvonalak:

Málta - közbensőpontok - Budapest - Budapesten túli pontok.

A közbensőpontokat és a túli pontokat a két hatóság közötti megbeszélésen határozzák meg és egyeztetik.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1988. június 14-től kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére