A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

33/1989. (IV. 24.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a két ország területén ideiglenesen tartózkodó személyek orvosi ellátásáról Budapesten, 1988. június 6-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény 1989. január 29-én hatályba lépett.)

1. § A Kormány *  a Magyar Köztársaság *  Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a területükön ideiglenesen tartózkodó személyek orvosi ellátásáról Budapesten, 1988. június 6-án aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a területükön ideiglenesen tartózkodó személyek orvosi ellátásáról

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya attól az óhajtól áthatva, hogy széles körű és gyümölcsöző együttműködésüket továbbfejlesszék, figyelembe véve az európai biztonsági és együttműködési konferencia záróokmányának elveit és javaslatait, a Genfben 1980. október 17-én kelt, az államok területén ideiglenesen tartózkodó személyek orvosi ellátásáról szóló Európai Megállapodás szellemében az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

1. Az Egyezmény szövegében az alábbi kifejezések a következő jelentéstartalommal bírnak:

a) „Európai Megállapodás”: a Genfben 1980. október 17-én kelt Európai Megállapodás az államok területén ideiglenesen tartózkodó személyek orvosi ellátásáról,

b) „állampolgár”: azon személy, aki a Szerződő Felek jogszabályai szerint a Szerződő Felek valamelyikének állampolgára,

c) „ideiglenes tartózkodás”: bármilyen tartózkodás a Szerződő Felek területén, amely egy évet nem halad meg.

2. Az Egyezményben használt egyéb kifejezések azzal a jelentéssel bírnak, amelyet az Európai Megállapodás meghatároz.

2. Cikk

A Szerződő Felek megállapodtak abban, hogy az Egyezmény 3. Cikkében, 4. Cikkében és 5. Cikkében foglalt feltételekkel orvosi ellátást nyújtanak azon személyeknek, akik a Másik Fél országában orvosi ellátásra jogosultak, a területükön történő ideiglenes tartózkodás során, azonnali orvosi beavatkozást igénylő megbetegedések esetén. Az Egyezmény nem vonatkozik azokra a személyekre, akik gyógykezelés céljából érkeznek a Szerződő Felek valamelyikének területére.

3. Cikk

1. Az Egyezmény 2. Cikkében említett orvosi ellátás magában foglalja:

a) a járó- és fekvőbeteg ellátását,

b) a fogászati ellátást,

c) a gyógyszerek biztosítását,

d) a beteg szállítását azon országon belül, amelyben ideiglenesen tartózkodik.

2. Az Egyezmény 2. Cikkében említett orvosi ellátás nem foglalja magában a főbb segédeszközöket és protéziseket, kivéve, ha az feltétlenül szükséges a hazautazáshoz.

4. Cikk

Az Egyezmény 2-3. Cikkében említett orvosi ellátás a következő feltételek mellett történik:

a) a Magyar Népköztársaság területén: ugyanolyan jogi és pénzügyi feltételekkel mint a magyar állampolgárok részére a magyar állami egészségügyi intézményekben,

b) a Finn Köztársaság területén: ugyanolyan jogi és pénzügyi feltételekkel mint az egészségügyi ellátásra jogosult Finnországban tartózkodó személyek részére, a finn közegészségügyi intézményekben és a Társadalombiztosítási Intézet (KELA) helyi hivatalain keresztül.

5. Cikk

A Szerződő Felek állampolgárai útlevelükkel igazolják jogosultságukat az Egyezmény 2. Cikkében említett orvosi ellátásra, míg az ellátásra jogosult egyéb személyek Magyarországon finn betegbiztosítási kártyájukat, Finnországban pedig az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság által kiadott igazolást használják erre a célra.

6. Cikk

A diplomáciai és konzuli képviseletek dolgozóira és állandóan velük tartózkodó családtagjaikra vonatkozóan a Szerződő Felek megállapodtak, hogy részükre az Egyezmény 2-3. és 4. Cikkeiben foglalt feltételek mellett orvosi ellátást biztosítanak.

7. Cikk

Az egyik Szerződő Fél területén, az Egyezmény alapján biztosított orvosi ellátás költségei nem kerülnek elszámolásra a Szerződő Felek között.

8. Cikk

Az Egyezmény végrehajtásával a Magyar Népköztársaság Kormánya megbízza a Magyar Népköztársaság Szociális- és Egészségügyi Minisztériumát, a Finn Köztársaság Kormánya a Finn Köztársaság Szociális- és Egészségügyi Minisztériumát.

9. Cikk

Az Egyezmény 30 nappal azt követően lép hatályba, hogy a Szerződő Felek Kormányai értesítették egymást az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges alkotmányos előírások teljesítéséről. Az Egyezmény meghatározatlan ideig marad hatályban.

Az Egyezményt bármilyen Szerződő Fél felmondhatja. A felmondást írásban kell közölni, és az Egyezmény a közlést követően további 12 hónapig marad hatályban.

Ennek hiteléül a kormányok által meghatalmazottak aláírták az Egyezményt.

Készült 2 példányban Budapesten, 1988. június 6-án angol nyelven.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1989. január 29. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére