A jogszabály mai napon ( 2022.08.08. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1989. évi XXXVII. törvény

a közkegyelem gyakorlásáról * 

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság kikiáltása alkalmából közkegyelmet gyakorol a következők szerint:

Végrehajtási kegyelem

1. § (1) A három évet meg nem haladó szabadságvesztés, illetőleg a szigorított javító-nevelő munka és a javító-nevelő munka végrehajtása alól mentesül

a) a gondatlanságból elkövetett bűncselekmény miatt elítélt,

b) a teherben lévő nő,

c) az az anya, aki tizennegyedik életévét be nem töltött gyermekével él,

d) az ötvenötödik életévét betöltött nő és a hatvanadik életévét betöltött férfi,

e) aki életveszélyes vagy gyógyíthatatlan súlyos betegségben szenved.

(2) Ha az (1) bekezdésben felsorolt elítélt határozott ideig tartó szabadságvesztése a három évet meghaladja, a büntetésének tartama a felére csökken.

2. § Mentesülnek a büntetés végrehajtása alól az 1. § (1) bekezdésében felsorolt azok az elítéltek is, akikkel szemben a bíróság a kiszabott javító-nevelő munka, illetve szigorított javító-nevelő munka büntetést utóbb szabadságvesztésre változtatta át.

3. § Mentesülnek valamennyi büntetés és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól azok is, akiket - kémkedés kivételével - állam elleni bűncselekmény (az 1961. évi V. törvény IX. fejezete, illetve az 1978. évi IV. törvény X. fejezete) vagy közösség megsértése miatt ítéltek el.

4. § A tiltott határátlépés (1961. évi V. törvény 203. §, 1978. évi IV. törvény 217. §), a hazatérés megtagadása (1961. évi V. törvény 205. §), külföldre utazás és a külföldön tartózkodás szabályainak kijátszása (1978. évi IV. törvény 217. §) miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt személy a 6. § (2) bekezdésében meghatározott korlátozás nélkül mentesül a büntetés végrehajtása és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól.

Eljárási kegyelem

5. § (1) Az 1989. október 23-a előtt elkövetett bűncselekmények miatt büntetőeljárás nem indítható, illetőleg nem folytatható gondatlanságból elkövetett bűncselekmény esetén, valamint az 1. § (1) bekezdésének b)-e) pontjaiban meghatározott személy ellen, ha a bíróság előreláthatóan nem szabna ki három évi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetést.

(2) Az (1) bekezdés alapján megszüntetett büntetőeljárást folytatni kell, ha azt a terhelt az eljárást megszüntető határozat közlésétől számított nyolc nap alatt kéri.

Mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól

6. § (1) Mentesülnek a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól, akiket szándékos bűncselekmény miatt egy évet meg nem haladó végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek, feltéve, hogy büntetésüket e törvény hatálybalépéséig kitöltötték, vagy büntetésük végrehajthatósága eddig az időpontig megszűnt.

(2) Mellékbüntetés alkalmazása esetén az elítélt mindaddig nem mentesül a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól, amíg a mellékbüntetések végrehajtása be nem fejeződött, vagy végrehajthatóságuk meg nem szűnt.

Kizáró körülmények

7. § Az 1-6. §-ban meghatározott kegyelem nem terjed ki arra,

a) *  aki visszaeső (1978. évi IV. törvény 137. § 12., 13. és 14. pont),

b) *  akit

1. emberölés bűntette [1978. évi IV. törvény 166. § (1)-(3) bekezdés],

2. erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette (1978. évi IV. törvény 167. §),

3. szándékos testi sértés bűntette [1978. évi IV. törvény 170. § (2)-(5) bekezdés],

4. foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés bűntette [1978. évi IV. törvény 171. § (3) bekezdés],

5. kényszerítés bűntette (1978. évi IV. törvény 174. §),

6. személyi szabadság megsértésének vétsége vagy bűntette (1978. évi IV. törvény 175. §),

7. közlekedés biztonsága elleni bűntett [1978. évi IV. törvény 184. § (1)-(2) bekezdés],

8. ittas járművezetés bűntette [1978. évi IV. törvény 188. § (2)-(3) bekezdés],

9. kiskorú veszélyeztetésének bűntette (1978. évi IV. törvény 195. §),

10. erőszakos közösülés bűntette (1978. évi IV. törvény 197. §),

11. szemérem elleni erőszak bűntette (1978. évi IV. törvény 198. §),

12. természet elleni erőszakos fajtalanság bűntette (1978. évi IV. törvény 200. §),

13. hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás vétsége (1978. évi IV. törvény 226. §),

14. kényszervallatás bűntette (1978. évi IV. törvény 227. §),

15. hivatalos személy elleni erőszak bűntette vagy vétsége (1978. évi IV. törvény 229. §),

16. közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette vagy vétsége (1978. évi IV. törvény 230. §),

17. hivatalos személy támogatója elleni erőszak bűntette vagy vétsége (1978. évi IV. törvény 231. §),

18. közveszélyokozás bűntette [1978. évi IV. törvény 259. § (1)-(3) és (5) bekezdés],

19. közérdekű üzem működése megzavarásának bűntette [1978. évi IV. törvény 260. § (1)-(2) bekezdés],

20. terrorcselekmény bűntette [1978. évi IV. törvény 261. § (1)-(3) bekezdés],

21. légi jármű hatalomba kerítésének bűntette (1978. évi IV. törvény 262. §),

22. garázdaság bűntette [1978. évi IV. törvény 271. § (2) bekezdés],

23. lopás bűntette [1978. évi IV. törvény 316. § (2) bekezdés d) pontja] * ,

24. rablás bűntette (1978. évi IV. törvény 321. §),

25. kifosztás bűntette (1978. évi IV. törvény 322. §),

26. zsarolás bűntette (1978. évi IV. törvény 323. §)

miatt ítéltek el, vagy ilyen bűncselekmény miatt kell ellene büntetőeljárást indítani, illetőleg folytatni;

c) akivel szemben a bíróság összbüntetést szabott ki, ha az összbüntetésbe foglalt büntetések bármelyikét a b) pontban felsorolt valamely bűncselekmény miatt szabták ki.

8. § Nem terjed ki a mentesítés azokra a 6. § (1) bekezdése alá eső elítéltekre, akikkel szemben a bíróság összbüntetést szabott ki és az összbüntetés mértéke az ott meghatározott időtartamot meghaladja.

9. § A kegyelem hatályát veszti azzal szemben, akit az e törvény hatálybalépését követő három éven belül elkövetett szándékos bűncselekmény miatt szabadságvesztésre, vagy szigorított javító-nevelő munkára ítélnek.

10. § Mentesülnek a végrehajtás alól azok, akiket szabálysértés miatt elzárással sújtottak.

11. § Az 1-4. §-ban szabályozott végrehajtási kegyelem alkalmazhatóságát az elítélt kérelmére a büntetésvégrehajtási bíró felülvizsgálja.

Záró rendelkezések

12. § E törvény a kihirdetés napján lép hatályba, végrehajtásáról az igazságügyminiszter, a belügyminiszter és a legfőbb ügyész gondoskodik. * 


  Vissza az oldal tetejére