A jogszabály mai napon ( 2023.06.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

93/1989. (VIII. 22.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között kötött, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által Magyarországnak nyújtott műszaki segítségről szóló, 1989. június 12-én aláírt Felülvizsgált Kiegészítő Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás 1989. június 12-én az aláírással hatályba lépett.)

1. § A Kormány *  a Magyar Köztársaság *  Kormánya és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között kötött, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által Magyarországnak nyújtott műszaki segítségről szóló Felülvizsgált Kiegészítő Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„FELÜLVIZSÁLT KIEGÉSZÍTŐ
MEGÁLLAPODÁS
a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által Magyarországnak nyújtandó műszaki segítségről

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (továbbiakban: Ügynökség) és a Magyar Népköztársaság Kormánya (továbbiakban: Kormány) megkötik a jelen Megállapodást, amely alapján a Kormány műszaki segítségben részesül az Ügynökségtől vagy az Ügynökségen keresztül.

I. Cikk

Segítségnyújtási típusegyezmény

A Kormány és az Ügynökség alkalmazza a Kormánynak az Ügynökség által vagy az Ügynökségen keresztül nyújtott műszaki segítségre az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja segítségnyújtási típusegyezményének rendelkezéseit, amelynek egy másolata a jelen Megállapodás A mellékletében található. * 

II. Cikk

Biztonsági normatívák és előírások

A Kormány mindazon műveletekhez, amelyekhez jelen Megállapodást követően az Ügynökség műszaki segítségét igénybe veszi, alkalmazza az Ügynökségnek az INFCIRC/18/Rev. 1. dokumentumában meghatározott biztonsági normatíváit és előírásait és mindazokat az alkalmazandó biztonsági normatívákat, amelyeket az említett dokumentummal összhangban kidolgoznak és időről-időre módosítanak.

III. Cikk

Békés felhasználási tevékenységek és biztosítékok

1. A Kormány vállalja, hogy azt a műszaki segítséget, amelyet a jelen Megállapodás alapján élvez, az atomenergiának kizárólag békés célra történő felhasználására fordítja és különösképpen, hogy ez a segítség ne mozdítsa elő nukleáris fegyver előállítását és semmiféle katonai cél elérését, sem olyan célokat, amelyek hozzájárulhatnak nukleáris fegyverek elterjedéséhez pl. olyan módon, hogy nukleáris robbanó szerkezet előállítását célzó kutatásra, fejlesztésre, bemérésre vagy előállításra használják.

2. Ennek érdekében és az Ügynökség Kormányzótanácsa által megkívánt mértékben jelen Megállapodás alapján megvalósítandó projekt tekintetében alkalmazni és folyamatosan biztosítani kell az Ügynökség biztosítéki jogait és felelősségét úgy, amint azt az alapokmány 12. cikkének A bekezdése előírja és a Kormány és az Ügynökség között megkötött biztosítéki egyezmény maga után vonja, vagy ha nincs ilyen hatályos Megállapodás, a műszaki segély dokumentum végrehajtását megelőzően a projektre vonatkozóan a Kormánynak eseti biztosítéki Megállapodást kell kötnie az Ügynökséggel.

IV. Cikk

Fizikai védelem

A szükséges mértékig a Kormány minden intézkedést megtesz az Ügynökség által vagy útján nyújtott műszaki segítséghez közvetlenül kapcsolódó nukleáris létesítmények, berendezések és anyagok fizikai védelme érdekében. A Kormány az Ügynökség INFCIRC/225/Rev. 1. dokumentumában foglalt és időről-időre felülvizsgált ajánlásoknak megfelelően jár el.

V. Cikk

Berendezések vagy anyagok tulajdonjoga

Ha a jelen Megállapodás részesei másként nem állapodnak meg, az Ügynökségen keresztüli vagy az Ügynökségtől származó, a jelen Megállapodás hatálya alá eső projekt alapján a Kormánynak szállított berendezés vagy anyag tulajdonjoga a Kormányra száll az Ügynökség azon értesítésével, amelyet az Ügynökség a műszaki segítségnyújtási projekt végrehajtását követően a Kormánynak küld. Ezt követően a Kormány viseli a teljes és kizárólagos felelősséget és kötelezettséget a berendezés vagy anyagok kezelésével, felhasználásával, karbantartásával, tárolásával és elhelyezésével kapcsolatosan. A berendezés vagy anyagok tulajdonjogának átvételekor a Kormány vállalja, hogy

a) biztosítja a berendezés helyes használatát és megfelelő karbantartását;

b) a berendezést az Ügynökség bármely szakértője rendelkezésére bocsátja, amennyiben a szakértő munkája azt szükségessé teszi: és

c) a berendezés és anyagok felhasználása a jelen Megállapodás III. Cikkében foglaltaknak megfelelő mértékben történik.

VI. Cikk

Viták rendezése

Minden olyan, a jelen Megállapodás értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos vitát, amely tárgyalás útján vagy más kölcsönösen elfogadott rendezési módon nem rendezhető, a Megállapodásban bármely részes fél kérésére választottbíróság elé kell utalni. Mindegyik fél kijelöl egy választottbírót, és az így kijelölt két választottbíró választja meg a harmadikat, az elnököt. Ha a vitának a választottbíróság elé történő terjesztésére irányuló kérelemtől számított 30 napon belül valamelyik fél nem jelöl ki választottbírót, vagy a második választottbíró kijelölésétől számított 15 napon belül nem választják meg a harmadikat, bármelyik fél kérheti az Egyesült Nemzetek főtitkárát, hogy jelölje ki a választottbírót. A választottbíróság határozatait tagjainak egyszerű szótöbbségével hozza meg. A választottbíróság eljárási rendjét a választottbírók határozzák meg és a választottbírósági eljárásnak a választottbírók által megállapított költségeit a Felek viselik. A választottbírósági ítélet tartalmazza az ítélet alapjául szolgáló indokolást, és a vita végleges rendezéseként mindkét fél számára kötelező érvényű.

VII. Cikk

Hatálybalépés

Jelen Megállapodás akkor lép hatályba, amikor azt mind a Kormány kellőképpen felhatalmazott képviselője, mind pedig az Ügynökség főigazgatója, vagy megbízottja aláírta.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1989. június 12. napjától kezdődően kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az energiapolitikáért felelős miniszter és az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója gondoskodik.