A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

155/1989. (XII. 30.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között az egészségügy és az orvostudomány területén való együttműködésről Brüsszelben, 1987. november 17-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény 1989. augusztus 25-én hatályba lépett.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között az egészségügy és az orvostudomány területén való együttműködésről Brüsszelben, 1987. november 17-én aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A BELGA KIRÁLYSÁG KORMÁNYA KÖZÖTT AZ EGÉSZSÉGÜGY ÉS AZ ORVOSTUDOMÁNY TERÜLETÉN VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL

A Magyar Népköztársaság Kormánya

és

a Belga Királyság Kormánya,

Felismerve népeik egészségi állapota javításának fontosságát, az egészségügy és az orvostudomány területén való együttműködés révén,

az Egészségügyi Világszervezet Alkotmánya és szabályai szellemében,

Attól az óhajtól vezetve, hogy szervezett együttműködéssel jelentősen hozzájáruljanak az országaik közötti kapcsolatok fejlesztéséhez, elhatározták együttműködési egyezmény megkötését ezeken a területeken és e célból

Megállapodtak a következőkben:

1. Cikk

A Szerződő Felek abból a célból alakítják ki és fejlesztik kölcsönösen együttműködésüket az egészségügy és az orvostudomány terén, hogy elősegítsék népeik egészségének jobbátételét.

Támogatják a kutatást és a tapasztalatcserét az egészségügy és az orvostudomány területén.

Kicserélik a rendelkezésükre álló és a másik fél érdeklődésére számottartó megfelelő információt és dokumentációt.

2. Cikk

A Szerződő Felek támogatják és elősegítik:

a) a szakértők cseréjét;

b) az egészségügyi dolgozók továbbképzését és specializálását továbbképző tanfolyamok formájában, beleértve az egyetem utáni szakosított továbbképzést;

c) szakértők részvételét a két országban rendezett orvostudományi konferenciákon és más nemzetközi rendezvényeken.

3. Cikk

A Szerződő Felek támogatják orvostudományi egyesületeik és intézményeik szoros együttműködését. Ugyanakkor támogatják az együttműködést orvostudományi kutató intézeteik között, a közös érdeklődésre számottartó témák együttes kutatása céljából. Ezeket az intézeteket, valamint a kutatási témákat és az együttműködés jellegét a 4. Cikkben említendő Vegyesbizottság határozza meg.

4. Cikk

A Szerződő Felek Vegyesbizottságot hoznak létre, amely mindkét Fél részéről legfeljebb négy főből áll. A Bizottság két évenként legalább egyszer ülésezik, felváltva a két országban. Megvizsgál minden, az Egyezmény végrehajtásával kapcsolatos ügyet és az Egyezményre vonatkozóan éves vagy többéves munkatervet dolgoz ki.

A munkatervek végrehajtója a Magyar Népköztársaság részéről az Egészségügyi Minisztérium, a Belga Királyság részéről pedig az Egészségügyi és Környezetvédelmi Minisztérium.

5. Cikk

Az Egyezmény végrehajtásából eredő pénzügyi rendelkezéseket a megfelelő munkatervek határozzák meg.

Külön megállapodás esetét kivéve a küldő ország fizeti az útiköltségeket, a fogadó ország pedig a tartózkodási költségeket, valamint a szakértők munkaprogramjával kapcsolatos országon belüli utazási költséget. Az országban való tartózkodás idején a fogadó Fél fedezi ezeknek a személyeknek orvosi ellátási költségeit betegség vagy baleset esetén.

Az Egyezmény végrehajtásából eredő pénzügyi kötelezettség vállalásának feltétele a költségvetési hitelkeret előzetes jóváhagyása.

6. Cikk

Az Egyezmény azon a napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek közlik egymással a megkívánt eljárások megtörténtét. Bármelyik Szerződő Fél bármikor felmondhatja az Egyezményt hat hónappal korábban jegyzékben történő bejelentéssel.

Ennek hiteléül a Meghatalmazottak kellő felhatalmazás alapján az Egyezményt aláírták.

Készült Brüsszelben, 1987. november 17-én, két eredeti példányban, magyar, francia és holland nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1989. augusztus 25. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére