A jogszabály mai napon ( 2020.08.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

3/1990. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és San Marinó Köztársaság Kormánya között San Marinóban, 1990. február hó 26. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és San Marinó Köztársaság Kormánya között San Marinóban, 1990. február hó 26. napján aláírt, a vízumkényszer megszüntetéséről szóló egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
a Magyar Köztársaság Kormánya és a San Marinói Köztársaság Kormánya között a vízumkényszer megszüntetéséről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a San Marinói Köztársaság Kormánya attól az óhajtól vezetve, hogy a két állam közötti baráti kapcsolatokat elmélyítsék és az állampolgáraik közötti utasforgalmat tovább könnyítsék, és ezáltal az állampolgáraik személyes érintkezését elősegítsék, az Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencia vonatkozó határozatainak szellemében az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

(1) A Szerződő Felek állampolgárai, akik érvényes útlevéllel rendelkeznek, vízum nélkül utazhatnak a másik Szerződő Fél területére és ott 30 napig tartózkodhatnak.

(2) Ha az egyik Szerződő Fél állampolgára az (1) bekezdésben meghatározott időtartamon túl kíván a másik Szerződő Fél területén tartózkodni, hosszabbításra irányuló kérelmet kell benyújtania az illetékes hatóságokhoz.

(3) Érvényes hazatérési igazolvánnyal rendelkező állampolgárok vízum nélkül utazhatnak át a Szerződő Felek területén: ilyen esetben a tartózkodási idő tartama a kettő napot nem haladhatja meg.

2. Cikk

(1) Azok a magyar, illetőleg San Marinói diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező személyek, akik az egyik Szerződő Félnek a másik Szerződő Fél területén működő, vagy oda akkreditált diplomáciai, konzuli vagy kereskedelmi képviseletének tagjai, vagy akik az egyik Szerződő Fél képviselői olyan nemzetközi szervezetnél, amelynek székhelye a másik Szerződő Fél területén van, vagy ilyen szervezetnél tisztviselőként állnak alkalmazásban, szolgálatuk időtartama alatt vízum, illetőleg tartózkodási engedély nélkül tartózkodhatnak a másik Szerződő Fél területén.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt személyek szolgálatának időtartamára a velük közös háztartásban élő családtagjaik vízum, illetőleg tartózkodási engedély nélkül tartózkodhatnak a másik Szerződő Fél területén, amennyiben ők maguk is magyar, illetőleg San Marinói diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek.

3. Cikk

Az 1. Cikkben említett jogosultság nem vonatkozik azokra az állampolgárokra, akik a másik Szerződő Fél területére munkavállalás, vagy bevándorlás céljából kívánnak beutazni.

4. Cikk

A magyar és a San Marinói állampolgárok a Szerződő Felek államhatárát a nemzetközi utasforgalom számára megnyitott határátkelőhelyeken léphetik át.

5. Cikk

Az Egyezmény nem mentesíti a Szerződő Feleknek a másik Szerződő Fél területén tartózkodó állampolgárait az alól a kötelezettség alól, hogy az ott érvényben levő törvényeket és előírásokat betartsák.

6. Cikk

Az Egyezmény nem érinti a Szerződő Felek illetékes hatóságainak azt a jogát, hogy a nemkívánatosnak tekintett személyek beutazását megtagadják, vagy ezek tartózkodási engedélyét megvonják.

7. Cikk

Közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból a Szerződő Felek bármelyike az Egyezmény alkalmazását átmenetileg teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti. Az intézkedés bevezetéséről és feloldásáról a másik Szerződő Felet haladéktalanul diplomáciai úton írásban értesíteni kell.

8. Cikk

(1) A Szerződő Felek az Egyezmény aláírását követően mielőbb, de legkésőbb a hatályba lépést megelőzően 30 nappal diplomáciai úton megküldik egymásnak nemzeti útiokmányaik mintapéldányát.

(2) Amennyiben az Egyezmény hatályba lépése után a Szerződő Felek új útiokmányt bocsátanak ki, ennek mintapéldányát is meg fogják egymásnak küldeni.

9. Cikk

(1) Az Egyezmény a Szerződő Felek alkotmányos rendelkezéseinek megfelelően jóváhagyásra szorul, s az annak megtörténtéről szóló diplomáciai jegyzékváltástól számított 10. napon lép hatályba.

(2) Az Egyezmény meghatározatlan időre szól és azt bármelyik Szerződő Fél bármikor felmondhatja. Az Egyezmény diplomáciai úton, írásban előterjesztett felmondás kézhezvételétől számított harminc nap elteltével veszti hatályát.

Készült 1990. február hó 26. napján, két példányban, magyar és olasz nyelven. Mindkét szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság Kormánya nevében A San Marinói Köztársaság Kormánya nevében
Dávid Ferenc s. k., Gabriele Gatti s. k.,”

3. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1990. évi május hó 7. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére