A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

5/1990. (XII. 27.) MüM rendelet

az állami szerveket kártérítés címén terhelő, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére átadott járadékok folyósításáról

A Pénzügyminisztériummal és az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatósággal egyetértésben a következőket rendelem:

1. § Az állami szervet a Polgári Törvénykönyv XXIX-XXX. fejezete, a Munka Törvénykönyve 62. §-a, vagy más jogszabály alapján, kártérítés címén terhelő és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) részére átadott pénzbeli járadékot (a továbbiakban: kártérítési járadék) továbbra is a NYUFIG folyósítja.

2. § (1) A kártérítési járadék egy havi összegének emelkedése esetén a károkozó köteles a változást megállapító okirat (ítélet, egyezség stb.) másolatát, annak jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a NYUFIG-nak megküldeni és a kártérítési járadék eredeti, valamint a felemelt összege közötti különbözetnek az átadás időpontjától számított 120 hónapból még hátralevő időre számított összegét 60 napon belül a NYUFIG részére átutalni.

(2) A foglalkozási betegségre tekintettel folyósított járadék esetén az egyhavi kártérítési járadék tizenkét hónapra számított összegét köteles a károkozó a NYUFIG részére évente átutalni.

(3) A fegyveres erők, fegyveres testületek és a rendészeti szervek a fizetendő egyhavi kártérítési járadéknak a megállapított időtartamra számított összegét kötelesek átutalni abban az esetben, ha a járadékos munkaképesség csökkenését csak meghatározott időre (újabb felülvizsgálatig) állapították meg.

3. § (1) A kártérítési járadéknak a NYUFIG által történő folyósítása nem érinti az állami szervnek azokat a jogait és kötelezettségeit, amelyek a járadékossal szemben megilletik, illetőleg terhelik.

(2) Minden olyan körülményről, amely a járadék folyósítását vagy annak összegét érinti, az állami szerv és a NYUFIG köteles nyolc napon belül egymást kölcsönösen tájékoztatni, és annak alapján a szükséges intézkedéseket megtenni.

4. § (1) A NYUFIG az emelt összegű járadékot a 2. § (1) bekezdése szerinti okiratok megküldését követő második hónap első napjától kezdődően folyósítja.

(2) A visszamenőleg járó járadékkülönbözet kifizetéséről az állami szerv köteles gondoskodni, függetlenül attól, hogy a kártérítési járadéknak a NYUFIG részére történt átadásától számított 120 hónap eltelt.

(3) A 2. § (2)-(3) bekezdése szerinti térítési kötelezettség 120 hónapon túl nem terjedhet.

5. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a NYUFIG részére 1989. december 31. napjáig átadott járadékok esetében kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére