A jogszabály mai napon ( 2020.06.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

21/1990. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1989. évi június hó 9. napján aláírt, a Magyar Népköztársaság Kulturális és Tájékoztatási Központjának a Németországi Szövetségi Köztársaságban történő felállításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás jóváhagyására szóló jegyzékváltás az 1990. évi április hó 6. napján megtörtént).

1. § A Kormány a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1989. évi június hó 9. napján aláírt, a Magyar Népköztársaság kulturális és tájékoztatási központjának a Németországi Szövetségi Köztársaságban történő felállításáról szóló Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kulturális és Tájékoztatási Központja felállításáról a Németországi Szövetségi Köztársaságban

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya

- kulturális és tájékoztatási központok kölcsönös felállításáról 1987. október 7-én aláírt megállapodás 1. Cikk 3. bekezdése alapján -

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

1. *  A Magyar Népköztársaság kulturális intézete a Németországi Szövetségi Köztársaságban „A Magyar Népköztársaság Kulturális és Tájékoztatási Központja” (a továbbiakban: Kulturális Intézet) nevet viseli. E megnevezést azonos módon használják pl. táblákon, levelezésben, pecséteken, programokon stb.

2. A Kulturális Intézet székhelye Stuttgart. Tevékenységét a fogadó Fél egész területén fejti ki.

3. A Kulturális Intézet tevékenységét a Megállapodásban rögzített feltételek szerint és a fogadó Fél törvényeivel és jogszabályaival összhangban végzi.

4. Biztosítják a közönségnek a Kulturális Intézet akadálytalan látogatását, valamint annak normális működését.

2. Cikk

A Kulturális Intézet a Megállapodás érvényességi körében különösen az alábbi feladatokat látja el:

1. könyvtárat/médiumtárat tart fenn, amelyben könyvek, nyomtatott és sokszorosított anyagok állnak az érdeklődők rendelkezésére, beleértve folyóiratokat, napilapokat, hang- és képhordozó eszközöket,

2. kulturális és tudományos rendezvényeket, előadásokat, felolvasó esteket, szemináriumokat, szimpóziumokat, kiállításokat, filmbemutatókat, koncerteket és színházi előadásokat, valamint más művészeti bemutatókat rendez,

3. nyelvtanfolyamokat rendez és támogatja a magyartanárokat, valamint a magyar nyelvet elsajátítani kívánókat,

4. segítséget nyújt a magyar nép életével, múltjával és jelenével foglalkozó tudományos kutatásokhoz, támogatja a hungarológiai tevékenységet,

5. Magyarországról szóló kiadványokat és tájékoztató anyagokat terjeszt.

3. Cikk

A Kulturális Intézet az érvényes törvényekkel és jogszabályokkal összhangban népművészeti tárgyakat és kulturális cikkeket árusító boltot nyithat.

4. Cikk

A két Fél illetékes intézményei támogatják és segítik a Kulturális Intézet munkáját a 2. és 3. Cikk szerinti feladatai ellátásában.

5. Cikk * 

1. A Kulturális Intézetet a Magyar Népköztársaságból kiküldött igazgató vezeti.

2. Az igazgatón kívül a Magyar Népköztársaságból további munkatársak is küldhetők a kulturális-művészeti, a tudományos-műszaki tevékenység, valamint az igazgatás a könyvtár/mediotéka területén.

3. Az igazgató és a kiküldött munkatársak számára biztosított könnyítéseket jegyzékváltás útján rendezik. Kölcsönös egyetértéssel a jegyzékváltásban rögzített könnyítések kiterjeszthetők.

4. A Kulturális Intézet tevékenységét érintő kérdésekben az igazgató, illetve megbízottja a belső jogi szabályozásoknak megfelelően közvetlen kapcsolatban állhat a fogadó Fél illetékes intézményeivel.

6. Cikk

A kiküldött személyzet mellett a Kulturális Intézet helyi munkaerőket is alkalmazhat. Munkaviszonyukat a Németországi Szövetségi Köztársaság érvényes törvényei és jogszabályai szabályozzák.

7. Cikk

1. A berendezés, beleértve a Kulturális Intézet műszaki felszerelését és vagyonát, a Magyar Népköztársaság tulajdonát képezi.

2. A Kulturális Intézet berendezésével és működésével kapcsolatos pénzügyi terheket a Magyar Népköztársaság viseli.

3. A fogadó Fél illetékes szervei támogatást nyújtanak a Kulturális Intézet igazgatójának és kiküldött munkatársainak elhelyezéséhez.

8. Cikk * 

1. A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya törvényeinek és jogi rendelkezéseinek keretében vám-, adó- és illetékmentességet biztosít

- a Kulturális Intézet behozatalra kerülő berendezési tárgyai és gépkocsijai, valamint más tárgyak esetében, amelyek a Kulturális Intézet tevékenységét szolgálják,

- a kiküldött munkatársak és a velük egy háztartásban élő hozzátartozóik személyes költözési ingóságai esetében, beleértve a gépkocsikat is.

2. A Németországi Szövetségi Köztársaság érvényes törvényei és jogszabályai keretében a Kulturális Intézetnek az általa nyújtott szolgáltatások után forgalmiadó mentességet biztosít.

9. Cikk

A Kulturális Intézet kiküldött személyzetének adózásával kapcsolatos eljárást a Magyar Népköztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a kettős adózás elkerüléséről a jövedelem-, a hozadéki és a vagyonadók területén, 1977. július 18-án kötött egyezmény rendelkezései, továbbá a Németországi Szövetségi Köztársaság érvényes törvényei határozzák meg.

10. Cikk

1. A Kulturális Intézet kiküldött személyzete és azok családtagjai (házastársaik és nem házas kiskorú gyermekeik) lehetőleg a kérvényezéstől számított 14 napon belül az illetékes hatóságtól hosszabb időtartamra szóló tartózkodási engedélyt kapnak. A tartózkodási engedély, amelyet az illetékes idegenrendészeti hivatalnál a tervezett foglalkoztatási időtartam egyidejű igazolásával kell kérelmezni, érvényességi ideje alatt többszöri be- és kiutazásra jogosít.

Az első beutazáshoz szükséges tartózkodási engedélyt vízum formájában a Németországi Szövetségi Köztársaság budapesti nagykövetsége 8 munkanapon belül adja ki.

2. A Kulturális Intézetnél foglalkoztatott kiküldött munkavállalóknak foglalkozásuk gyakorlásához nincs szükségük munkavállalási engedélyre.

11. Cikk

Amennyiben a Megállapodás nem rendelkezik kifejezetten másként, a Magyar Népköztársaság Kulturális Intézetére a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kulturális és tájékoztatási központok kölcsönös felállításáról 1987. október 7-én aláírt Megállapodás vonatkozik. A Felek megegyeznek, amennyiben a jelen Megállapodással összefüggésben a kölcsönösség megteremtése céljából az 1987. október 7-i Megállapodás megváltoztatása szükségessé válik.

12. Cikk

Az 1971. szeptember 3-i négyoldalú Megállapodásnak megfelelően, az abban meghatározott eljárással összhangban ezt a Megállapodást kiterjesztik Berlin (Nyugat)-re.

13. Cikk

A Megállapodás azon a napon lép életbe, amelyen a Felek közlik egymással, hogy a hatályba lépéshez szükséges belső jogi előfeltételeknek eleget tettek.

14. Cikk

1. A Megállapodást öt év időtartamra kötik. Ezt követően érvényessége minden alkalommal újabb öt évre meghosszabbodik, amennyiben azt a Szerződő Felek egyike legalább egy évvel a mindenkori érvényességi periódus letelte előtt írásban fel nem mondja.

2. A Megállapodás felmondása esetén a Kulturális Intézet azon a napon szünteti be tevékenységét, amelyen a Megállapodás érvényét veszti.

Készült Budapesten, 1989. június 9-én, két eredeti példányban, magyar és német nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Népköztársaság
Kormánya nevében:
A Német Szövetségi
Köztársaság Kormánya
nevében:

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1990. évi április hó 6. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet végrehajtásáról a művelődési és közoktatási miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére