A jogszabály mai napon ( 2020.04.10. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

23/1990. (VIII. 13.) Korm. rendelet

a Budapesten 1989. július 12. napján aláírt magyar-amerikai légi közlekedési egyezmény kihirdetéséről

(Az egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1990. február 8. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között Budapesten, 1989. július 12. napján aláírt légi közlekedési egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövegét a rendelet melléklete tartalmazza.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1990. február 8. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési és hírközlési miniszter gondoskodik.

Melléklet a 23/1990. (VIII. 13.) Korm. rendelethez

LÉGI KÖZLEKEDÉSI EGYEZMÉNY
A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA
ÉS AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK KORMÁNYA KÖZÖTT

A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya (a továbbiakban Felek);

Attól az óhajtól vezettetve, hogy előmozdítsák a nemzetközi légi közlekedési lehetőségek fejlődését;

Abból a célból, hogy kölcsönös érdekeket szolgálóan elősegítsék a Magyar Népköztársaság és az Amerikai Egyesült Államok közötti légi közlekedési kapcsolatokat;

Attól az óhajtól vezettetve, hogy lehetővé tegyék a légi közlekedési vállalatok számára, hogy a szolgáltatások széles választékát kínálhassák az utazóközönségnek és a fuvaroztatóknak;

Kívánatosnak tartva a biztonság és repülésbiztonság legmagasabb fokának biztosítását a nemzetközi légi közlekedésben és kifejezésre juttatva a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, a légi közlekedés működését károsan befolyásoló és a közvéleménynek a polgári repülésbe vetett bizalmát aláásó olyan cselekedetek illetve azokkal való fenyegetések miatti aggodalmukat, melyek a légi járművek biztonsága ellen irányulnak;

A Chicagóban 1944. december hetedik napján aláírásra megnyitott Nemzetközi Polgári Repülési Egyezmény részeseiként;

Kívánatosnak tartva, hogy a légifuvarozás valamennyi formáját felölelő új egyezményt hozzanak létre, amely az 1972. május harmincadik napján Washingtonban (District of Columbia) közöttük aláírt Légiközlekedési Egyezmény helyébe lép

Az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk
Fogalommeghatározások

Az Egyezmény és Függeléke szempontjából - kivéve, ha a szöveg másként rendelkezik -

a) A „Chicagói Egyezmény” kifejezés a Chicagóban 1944. december hetedik napján aláírásra megnyitott Nemzetközi Polgári Repülési Egyezményt jelenti, beleértve az Egyezmény 90. cikke értelmében elfogadott valamennyi Függeléket és a 90. és 94. cikk alapján az Egyezmény Függelékeinek bármely módosítását, amennyiben ezek a Függelékek és módosításaik a Felek vonatkozásában hatályba léptek, vagy mindkettőjük által megerősítettek.

b) „Légügyi hatóságok” a Magyar Népköztársaság esetében a Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi Minisztériumot, illetve a légügyi hatósági feladat ellátásával megbízott bármely személyt, vagy szervet, az Amerikai Egyesült Államok esetében pedig a Közlekedési Minisztériumot illetve annak jogutódját jelentik.

c) „Egyezmény” jelen Egyezményt, Függelékét és azok bármely módosításait jelenti.

d) „Függelék” az Egyezményhez csatolt Függeléket és annak bármely módosításait jelenti.

e) „Légi fuvarozás” légi járműveknek utasok, poggyász, áru és posta külön-külön vagy együttes közforgalmú szállítására irányuló, díj vagy ellenszolgáltatás ellenében történő bármely üzemeltetését jelenti.

f) „Nemzetközi légifuvarozás” egynél több állam területe feletti légtérben áthaladó légifuvarozást jelent.

g) „Nem-kereskedelmi célú leszállás” olyan leszállást jelent, amelynek célja nem utasok, poggyász áru és/vagy posta légifuvarozásba történő felvétele vagy kirakása.

h) „Kijelölt légi közlekedési vállalat” olyan légi közlekedési vállalatot jelent, amelyet az Egyezmény 3. cikkének megfelelően kijelöltek és engedélyeztek.

i) „Ár” az utasok (és poggyászaik) és/vagy áru (posta kivételével) légifuvarozásban történő szállításáért a légi közlekedési vállalatok - beleértve ügynökeiket - által felszámított díjakat, illetékeket vagy árakat, és az ilyen díjak, illetékek vagy árak alkalmazása feltételeinek meghatározását jelenti.

j) „Terület” egy állam vonatkozásában az adott állam szuverenitása, joghatósága, oltalma vagy gyámsága alá tartozó földterületeket és a kapcsolódó felségvizeket jelenti.

k) „Használati díj” a repülőtér, a légiforgalmi illetve repülésbiztonsági berendezések és szolgáltatások nyújtásáért a légi közlekedési vállalatoknak felszámított díjat jelenti.

2. Cikk
Forgalmi jogok nyújtása

(1) Mindegyik Fél megadja a másik Félnek a következő jogokat a másik Fél légi közlekedési vállalatai által menetrendszerinti nemzetközi légifuvarozás végzéséhez:

a) területének leszállás nélküli átrepülési joga;

b) területén nem-kereskedelmi célú leszállások joga;

c) területén, a Függelékben az adott útvonalra meghatározott pontokban, leszállások joga, a másik Fél vagy egy harmadik ország területéről kiinduló vagy oda irányuló nemzetközi forgalomba utasok, áru és posta felvétele és kirakása céljából;

d) az Egyezményben egyébként meghatározott jogok.

(2) Az Egyezmény egyetlen rendelkezése sem értelmezhető oly módon, mintha az egyik Fél légi közlekedési vállalatainak jogot adna a másik Fél területének pontjai közötti légifuvarozásban történő részvételre.

3. Cikk
Kijelölés és engedélyezés

(1) Mindegyik Félnek joga van egy vagy több légi közlekedési vállalat kijelölésére, tetszése szerint, nemzetközi légifuvarozás végzésére az Egyezménnyel összhangban, és az ilyen kijelölések visszavonására vagy módosítására. Az ilyen kijelöléseket a másik Félhez írásban, diplomáciai úton kell eljuttatni, és meg kell határozni, hogy a légi közlekedési vállalat a Függelék A részében, B részében vagy mindkettőben meghatározott légifuvarozás típusok végzésére jogosult-e.

(2) Az ilyen kijelölésnek és a kijelölt légi közlekedési vállalat által az előírt formában és módon benyújtott üzemeltetési és műszaki engedélyekre irányuló kérelmeknek kézhezvételekor a másik Fél a megfelelő meghatalmazásokat és engedélyeket minimális eljárási késedelemmel kiadja, feltéve, hogy:

a) a légi közlekedési vállalat tulajdonának tekintélyes része és tényleges ellenőrzése a légi közlekedési vállalatot kijelölő Fél, e Fél állampolgárai, vagy mindkettőnek a kezében van;

b) a kijelölt légi közlekedési vállalat képes eleget tenni mindazon feltételeknek, amelyeket a kérvényt vagy kérvényeket elbíráló Fél a nemzetközi légifuvarozás bonyolításával kapcsolatban szokásosan alkalmaz a törvényekben és jogszabályokban leírtak alapján; és

c) a légi közlekedési vállalatot kijelölő Fél betartja és alkalmazza a 6. (Repülésbiztonság) és a 7. (Biztonság) cikkben foglalt normákat.

4. Cikk
Jogok visszavonása, felfüggesztése és feltételek előírása

(1) Mindegyik Félnek joga van egy üzemeltetési engedély visszavonására vagy az Egyezményben meghatározott jogoknak a másik Fél egy kijelölt légi közlekedési vállalata általi gyakorlásának felfüggesztésére vagy ezen jogok gyakorlásával kapcsolatban szükségesnek ítélt feltételek előírására:

a) bármely esetben, ahol a légi közlekedési vállalat tulajdonának tekintélyes része és tényleges ellenőrzése nincs a légi közlekedési vállalatot kijelölő Fél vagy e Fél állampolgárai, illetve mindkettő kezében;

b) abban az esetben, ha a légi közlekedési vállalat nem tartja meg az Egyezmény 8. cikkében (Jogszabályok alkalmazása) hivatkozott jogszabályokat és rendelkezéseket, vagy

c) a másik Fél nem tartja be és nem alkalmazza a 6. cikkben (Repülésbiztonság) foglalt normákat.

(2) Hacsak az e cikk 1/b vagy 1/c alpontjai további be nem tartásának megakadályozása céljából azonnali intézkedés megtétele nem szükséges, a cikkben meghatározott jogok csak a másik Féllel történt egyeztetés után gyakorolhatók.

(3) A cikk nem korlátozza egyik Fél jogait sem, hogy légijáratokat felfüggesszen, korlátozzon vagy feltételekhez kössön a 7. cikk (Biztonság) előírásaival összhangban.

5. Cikk
Vámok és illetékek alóli mentesség

(1) Az egyik Fél területére történő megérkezéskor a másik Fél kijelölt légi közlekedési vállalatai által a nemzetközi légifuvarozásban üzemeltetett légi járművek, szokásos felszereléseik, földi berendezéseik, az üzem- és kenőanyagok, a műszaki fogyóeszközök, a pótalkatrészek (beleértve a hajtóműveket), a légi járművek készletei (beleértve, de nem korlátozva csak az ilyen cikkekre az utasok által a repülés alatt korlátozott mennyiségekben megvásárolható vagy elfogyasztható élelmiszereket, italokat és égetett szeszes italokat, dohányárut és egyéb termékeket), valamint más, kizárólag a nemzetközi légifuvarozásban résztvevő légi jármű üzemeltetésével vagy kiszolgálásával kapcsolatos vagy ekkor használt cikkek viszonosság alapján mentesek a nemzeti hatóságok által kivetett és nem a szolgáltatások költségén alapuló valamennyi importkorlátozás, vagyon- és tőkeadó, vámok, közvetett fogyasztási adók, szemledíjak és a hasonló díjak és illetékek alól, feltéve, hogy e berendezések és készletek a légi jármű fedélzetén maradnak.

(2) Viszonosság alapján a továbbiakban mentesek az e cikk (1) bekezdésében hivatkozott adók, vámok, díjak és illetékek alól:

a) az ésszerű határokon belül az egyik Fél területére bevitt vagy ott beszerzett légi jármű készletek, melyeket a másik Fél nemzetközi légifuvarozásban résztvevő kijelölt légi közlekedési vállalatának a területről eltávozó légi járművén való felhasználás céljából a fedélzetre felvittek, még akkor is, amikor e készleteket annak a Félnek a területe felett végzett repülés egy szakaszán használják fel, ahol azokat a fedélzetre felvitték;

b) az üzem- és kenőanyagok, valamint a műszaki fogyóeszközök, amiket az egyik Fél területére bevittek vagy ott beszereztek a másik Fél nemzetközi légifuvarozásban résztvevő egyik kijelölt légi közlekedési vállalatának légi járművén történő felhasználás céljából, még akkor is, amikor ezeket az ellátmányokat annak a Félnek a területe felett végzett repülés egy szakaszán használják fel, ahol azokat a fedélzetre felvitték.

(3) Az e cikk (1) és (2) bekezdésében hivatkozott berendezéseket és készleteket a megfelelő hatóságok kérhetik, hogy felügyeletük vagy ellenőrzésük alá helyezzék.

(4) A bármelyik Fél légi járművének fedélzetén tartott szokásos légi jármű berendezések, pótalkatrészek, üzem- és kenőanyag ellátmány, valamint a légi jármű készletei a másik Fél területén csak e Fél vámhatóságainak jóváhagyásával rakhatók ki; ilyenkor azok viszonosság alapján mentesek a nemzeti hatóságok által kivetett és nem a szolgáltatások költségén alapuló valamennyi importkorlátozás, vagyon- és tőkeadó, vámok, közvetett fogyasztási adók, szemledíjak és a hasonló díjak és illetékek alól; a másik Fél vámhatóságai azonban megkövetelhetik, hogy ezeket az anyagokat visszaszállításuk idejéig vagy a vámrendelkezésekkel összhangban bármi más módon történő felhasználásukig felügyelet alá helyezzék.

(5) Az e cikkben biztosított mentességek abban az esetben is igénybe vehetők, ha az egyik Fél kijelölt légi közlekedési vállalatai az e cikkben meghatározott tételeknek a másik Fél területére történő átszállítására vagy kölcsönzésére egy olyan légitársasággal kötöttek szerződést, amely hasonlóképpen élvezi a másik Fél által biztosított effajta mentességeket.

6. Cikk
Repülésbiztonság

(1) Mindegyik Fél a jelen Egyezményben biztosított légifuvarozás üzemeltetése szempontjából érvényesnek ismeri el a másik Fél által kiadott vagy érvényesített és érvényben levő légialkalmassági bizonyítványokat vagy szakszolgálati bizonyítványokat és engedélyeket, feltéve, hogy az e bizonyítványokkal vagy engedélyekkel szemben támasztott követelmények a Chicagói Egyezményben foglalt minimális előírásokkal legalább azonosak. Mindazonáltal mindegyik Fél visszautasíthatja, hogy érvényesnek fogadja el a másik Fél által a saját állampolgárai számára a területük feletti átrepülés céljából kiállított vagy érvényesített szakszolgálati engedélyeket és jogosítványokat.

(2) Mindegyik Fél kérhet konzultációkat a másik Fél légi közlekedési berendezései, személyzete, légi járművei és a kijelölt légi közlekedési vállalatok üzemeltetésének biztonsági előírásai megtartásának tárgyában. Amennyiben az ilyen konzultációkat követően az egyik Fél megállapítja, hogy a másik Fél az említett területeken ténylegesen nem tartja meg és nem alkalmazza azokat a biztonsági előírásokat és követelményeket, melyek a Chicagói Egyezmény alapján megállapított minimális előírásokkal legalább azonosak, a másik Felet értesíti ezekről a tényekről és az ahhoz szükséges intézkedésekről, hogy azok a minimális előírásoknak megfeleljenek; és a másik Fél megteszi a megfelelő korrekciós intézkedést. Mindegyik Fél fenntartja magának a jogot a másik Fél által kijelölt légi közlekedési vállalat vagy vállalatok üzemeltetési illetve műszaki engedélyeinek visszatartására, visszavonására vagy korlátozására, amennyiben a másik Fél ésszerű időn belül nem teszi meg ezeket a megfelelő intézkedéseket.

7. Cikk
Biztonság

(1) A Felek, összhangban a nemzetközi jog által biztosított jogaikkal és kötelezettségeikkel, megerősítik, hogy egymással való kapcsolataikban a légi közlekedés biztonságának jogellenes cselekményektől való megvédésére irányuló kötelezettségük ezen Egyezmény elválaszthatatlan részét képezi.

(2) A Felek felkérés esetén minden szükséges segítséget megadnak egymásnak a légi járművek jogellenes hatalomba kerítésére irányuló cselekmények megakadályozására és más, az utasok, a személyzet, a légi járművek, a repülőterek és a léginavigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmények és minden más repülésbiztonság ellen irányuló fenyegetés megakadályozására.

(3) A Felek az 1963. év szeptember 14-én Tokióban aláírt és „A légi járművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekről és egyéb cselekményekről szóló egyezmény”, az 1970. év december 16-án Hágában aláírt és „A légi járművek jogellenes hatalomba kerítése leküzdéséről szóló egyezmény” és az 1971. szeptember 23-án Montreálban aláírt és „A polgári légi közlekedés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló egyezmény” rendelkezéseivel összhangban járnak el.

(4) A Felek az egymással fenntartott kapcsolataikban a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által megállapított és a Nemzetközi Polgári Repülési Egyezmény Függelékeiben megnevezett, a légi közlekedés biztonságára vonatkozó rendelkezésekkel összhangban cselekednek, valamint megkívánják, hogy a területükön bejegyzett légi járművek üzemeltetői, illetve azok az üzemeltetők, akik fő üzleti telephelye vagy állandó lakhelye területükön van, és a területükön levő repülőterek üzemeltetői ezen légi közlekedési biztonsági előírásoknak megfelelően járjanak el.

(5) A Felek egyetértenek abban, hogy a másik Fél által megkövetelt biztonsági előírásokat megtartják annak területére történő belépéskor, a légi jármű védelme érdekében megfelelő intézkedéseket tesznek, és az utasokat, a személyzetet, azok poggyászait szintúgy, mint az árut és a légi jármű készleteit a beszállás, illetve berakodás előtt és közben átvizsgálják. A Felek kölcsönösen jóindulattal bírálják el a másik Félnek az egyes konkrét veszélyekkel szembeni különleges biztonsági intézkedések megtételére irányuló kérelmeit.

(6) A légi jármű jogellenes hatalomba kerítése, illetve ennek veszélye fennállása esetén, vagy más, az utasok, a személyzet, a légi járművek, a repülőterek és a léginavigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmény vagy annak veszélye esetén a Felek segítséget nyújtanak egymásnak a kommunikáció elősegítése és más, az effajta cselekmény vagy ennek veszélye gyors és biztonságos megszüntetéséhez szükséges megfelelő intézkedések megtétele révén.

(7) Amennyiben az egyik Fél azon vélekedése, hogy a másik Fél nem ezen cikk légi közlekedés biztonsági rendelkezéseinek megfelelően járt el, megalapozottnak bizonyul, légügyi hatóságai azonnali konzultációkat kérhetnek a másik Fél légügyi hatóságaitól. Amennyiben a kérelemtől számított 15 napon belül nem sikerül kielégítő megegyezésre jutni, ez alapot szolgáltat a másik Fél légi közlekedési vállalata vagy vállalatai üzemeltetési engedélye vagy műszaki engedélyei visszatartására, visszavonására, korlátozására, illetve feltételekhez kötésére. Szükséghelyzetben ez a Fél a 15 nap letelte előtt is tehet átmeneti intézkedéseket.

8. Cikk
Jogszabályok és rendelkezések betartása

(1) Az egyik Fél területére történő belépéskor, távozáskor, illetve a területén való tartózkodáskor annak, a légi járművek üzemeltetésére és repülésére vonatkozó jogszabályait és rendelkezéseit a másik Fél légi közlekedési vállalatainak be kell tartaniuk.

(2) Az egyik Félnek a területére történő belépéskor, ott-tartózkodáskor, illetve távozáskor a légi jármű fedélzetén levő utasok, személyzet, illetve áru belépésével, valamint távozásával kapcsolatos jogszabályait és rendelkezéseit (beleértve a belépésre, engedélyezésre, biztonságra, bevándorlásra, útlevelekre, vámvizsgálatra és karanténra vonatkozó rendelkezéseket, illetve posta esetében a postai rendelkezéseket) a másik Fél légi közlekedési vállalatai utasainak, személyzetének és áruinak, illetve ezek nevében be kell tartani.

9. Cikk
Viteldíjak megállapítása

(1) A Felek egyetértenek a kiinduló ország árszabályozásának alkalmazásában, ahogyan erről ezen cikk előírásai rendelkeznek.

(2) Mindegyik Fél lehetővé teszi a kijelölt légi közlekedési vállalatok számára, hogy légifuvarozási viteldíjait a piaci, kereskedelmi megfontolások alapján állapítsa meg. A Felek beavatkozása az alábbiakra korlátozódik:

a) a túlzottan diszkriminatív árak illetve gyakorlatok megakadályozása;

b) a fogyasztók megvédése a monopolhelyzettel való visszaélésből adódó, indokolatlanul magas, vagy restriktív (korlátozó jellegű) áraktól;

c) a légitársaságok megvédése a közvetett vagy közvetlen állami támogatás következtében mesterségesen alacsony áraktól. Amennyiben az egyik Fél úgy véli, hogy a fent leírt specifikus kritériumok alapján indokolttá válik a beavatkozás, akkor a (4) bekezdésben foglalt előírások értelmében értesíti a másik Felet. Miután a (4) bekezdés értesítésre vonatkozó előírásait teljesítette, a Fél egyoldalú intézkedést tehet, hogy megakadályozza az ilyen ár bevezetését, de csak annak a forgalomnak a vonatkozásában, amely útvonalának első pontja (amint az a légifuvarozást engedélyező okmányban szerepel) a saját területén van.

(3) Mindegyik Fél kérheti, hogy légügyi hatóságaihoz nyújtsák be a területéről kiinduló vagy az oda irányuló forgalommal kapcsolatos, a másik Fél kijelölt légi közlekedési vállalatai által felszámított vagy felszámítani tervezett díjtételeket.

Amennyiben az egyik Fél megköveteli a díjszabások hatóságai által való jóváhagyását, a másik Fél kijelölt légitársasága(i) betartják az első Félnek az ilyen díjszabások jóváhagyására vonatkozó rendelkezéseit és előírásait, és az első Fél területéről kiinduló forgalomra vonatkozó díjszabásokat az első Fél hatóságainak jóváhagyásra benyújtják. Nem több, mint 30 nappal a javasolt érvénybe lépést megelőzően kérhetők a Felek légitársaságai a benyújtásra. Egyedi esetekben egyik Fél engedélyezheti a benyújtást a szokásosan igényelthez képest rövidebb határidőre is.

Amennyiben az egyik Fél engedélyezi egy légi közlekedési vállalatnak egy ár rövid határidőre történő benyújtását, úgy az ár az adott Fél területéről kiinduló forgalomban a javasolt időpontban életbe lép. Egyik Fél sem igényli a másik Fél légi közlekedési vállalataitól a bérbevevők (charterelők) által az utazóközönség felé felszámított díjtételeknek a beterjesztését, kivéve, ha diszkriminációmentes alapon, tájékoztatási célból igénylik azt.

(4) Amennyiben bármelyik Fél úgy véli, hogy a másik Fél kijelölt légi közlekedési vállalata által a Felek területe közötti nemzetközi légifuvarozásra javasolt ár, vagy az első Fél és egy harmadik ország területe közötti nemzetközi légifuvarozásra a másik Fél egy légitársasága által javasolt ár (mindkét esetben beleértve az interline illetve intraline alapon történő fuvarozást) nem összeegyeztethető az e cikk (2) bekezdésében foglalt meggondolásokkal, úgy értesíti a másik Felet egyet nem értése okairól a lehető legrövidebb időn belül, de minden esetben a benyújtás időpontjától számított legkésőbb 15 napon belül. Ezután bármelyik Fél kérhet konzultációt, amelyet a lehető legrövidebb időn belül, de minden esetben az egyet nem értésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megtartani. A Felek együttműködnek a kérdés ésszerű rendezéséhez szükséges információk biztosításában. Amennyiben nem adnak át értesítést az ebben a cikkben szabályozott módon, akkor az árat elfogadottnak kell tekinteni, és az a javasolt időpontban hatályba lép.

(5) Ha a Felek megegyezésre jutnak annak az árnak a tekintetében, amelyre az egyet nem értésről szóló értesítést adták, mindegyik Félnek meg kell tennie minden erőfeszítést, hogy ez a megegyezés életbe léphessen. Amennyiben az egyik Fél megakadályozza egy javasolt ár életbe lépését a (2) és (4) bekezdések előírásaival összhangban, úgy a korábban hatályban volt (összehasonlítható) ár marad hatályban.

(6) A cikk (2) és (4) bekezdései érvényessége mellett mindegyik Félnek meg kell engednie:

a) bármelyik Fél vagy egy harmadik ország bármelyik légitársaságának, hogy a Felek területe közötti nemzetközi légifuvarozásban kövessék egymás menetrendszerű vagy charter árait, beleértve a légiszolgáltatás piacon felszámított áraknak a kombinálását; és

b) az egyik Fél bármely légitársaságának, hogy a másik Fél és egy harmadik ország területe közötti nemzetközi légifuvarozásban kövessen bármely menetrendszerű vagy charter árat, beleértve a piaci árak kombinálását.

A „követni” kifejezés használata itt azt a jogot jelenti, hogy megtarthatja (követheti) vagy bevezetheti időszerű alapon, alkalmazva a szükségesnek tartott gyorsított eljárásokat, a teljesen megegyező vagy hasonló árakat vagy ezen árakat, közvetlen, interline vagy intraline alapú árak kombinálásán keresztül, függetlenül a repülőterekkel, az útvonalakkal, távolságokkal, ütemezéssel, kapcsolódásokkal, légi jármű típussal, légi jármű konfigurációval vagy a légi jármű cseréjével kapcsolatban létező, de nem csupán azokra korlátozott feltételbeli különbözőségek ellenére.

10. Cikk
Igazságos és egyenlő lehetőségek

(1) Mindegyik Fél igazságos és egyenlő lehetőségeket biztosít mindkét Fél kijelölt légi közlekedési vállalatainak ahhoz, hogy az Egyezményben meghatározott nemzetközi légifuvarozásban versenyezzenek.

(2) Mindegyik Fél saját hatáskörében megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a másik Fél légitársaságainak versenyhelyzetét károsan befolyásoló diszkrimináció és tisztességtelen verseny valamennyi formáját megszüntessék.

(3) Az Egyezmény értelmében üzemelő kijelölt légi közlekedési vállalatok által a közönségnek nyújtott légiszolgáltatásoknak szoros összhangban kell állniuk a közönség részéről az e szolgáltatások iránt támasztott követelményekkel.

(4) A kijelölt légi közlekedési vállalatok által az Egyezmény alapján nyújtott légiszolgáltatások elsődleges céljának az olyan kapacitás biztosítását kell tekinteni, amely kielégíti a forgalmi igényeket azon ország, amelynek az adott kijelölt légi közlekedési vállalat a jogi személye, és a forgalom végső állomásának országai között. Azt a jogot, hogy felvegyenek vagy kirakjanak az ilyen légijáratokon harmadik országokba irányuló vagy onnan érkező nemzetközi forgalmat az Egyezményben meghatározott útvonalak pontján vagy pontjain, a természetes fejlődés általános elveivel összhangban kell alkalmazni, amelyekhez mindkét Fél tartja magát, és függvénye lesz azon általános elvnek, hogy a kapacitás megfeleljen:

a) a kiinduló ország és a forgalom végső állomásának országai közötti forgalmi követelményeknek;

b) az átmenő légi forgalom igényeinek; és

c) azon terület forgalmi igényeinek, amelyen a kijelölt légi közlekedési vállalat áthalad, figyelembe véve a helyi és körzeti járatokat.

(5) Egyik Fél sem korlátozhatja egyoldalúan az Egyezményben és Függelékében foglalt jogokat a forgalom volumene, a légijáratok sűrűsége vagy gyakorisága és a másik Fél által kijelölt légitársaság üzemeltetésében levő légi járművek típusa vagy típusai tekintetében, feltéve, hogy összhangban vannak a Függelékkel, kivéve, ha ez vám, műszaki, üzemeltetési vagy környezetvédelmi okokból szükséges, a Chicagói Egyezmény 15. cikkével összhangban álló egységes feltételek alapján.

(6) Egyik Fél sem vethet ki a másik Fél kijelölt légi közlekedési vállalataira első elutasítási követelmény teljesítését, forgalommegosztást (uplift ratio), haszonelmaradási díjat, vagy más olyan kapacitásra, a járat gyakoriságára vagy a forgalomra vonatkozó követelményt, amely nincs összhangban az Egyezményben lefektetett célokkal.

(7) Egyik Fél sem írhatja elő a másik Fél légi közlekedési vállalatai számára, hogy azok a menetrendet, a charterrepülések programját vagy az üzemeltetési tervet jóváhagyásra benyújtsák, kivéve, ha az nem diszkriminatív alapon az e cikk 5. bekezdésében foglalt egyenlő feltételek biztosításához szükséges. Amennyiben az egyik Fél igényli a benyújtásokat, akkor azoknak tájékoztatási célokat kell szolgálniuk, feltéve, hogy az Egyezmény Függelékében meghatározott jogokkal összhangban állnak. Ilyen esetekben e Félnek minimálisra kell csökkentenie a benyújtási követelményeknek és eljárásoknak a légifuvarozás közvetítőire, valamint a másik Fél kijelölt légi közlekedési vállalataira háruló adminisztratív terheit.

11. Cikk
Kereskedelmi lehetőségek

(1) Mindegyik Fél légi közlekedési vállalatai a másik Fél légügyi hatóságai előzetes értesítését követően, a másik Fél területén a légi közlekedés elősegítése és értékesítése céljából képviseleteket hozhatnak létre.

(2) Mindegyik kijelölt légi közlekedési vállalat a másik Fél jogszabályaival és rendelkezéseivel összhangban értékesítheti légi közlekedési szolgáltatásait a másik Fél területén.

(3) Mindegyik kijelölt légi közlekedési vállalat igénye szerint átválthatja és hazautalhatja a helyben kiadott összegeken felüli helyi bevételeket. Az átváltást és hazautalást azonnal és késedelem nélkül engedélyezni kell, mégpedig a folyó bankműveletekre és átutalásra alkalmazandó árfolyamon.

(4) Az egyik Fél kijelölt légi közlekedési vállalatai a másik Félnek a belépésre, tartózkodásra és munkavállalásra vonatkozó jogszabályaival és rendelkezéseivel összhangban a másik Fél területére bevihetik és alkalmazásban tarthatják a légifuvarozás nyújtásához szükséges igazgatási, értékesítési, műszaki, üzemeltetési és egyéb szakmai személyzetet.

12. Cikk
Használati díjak

Mindegyik Fél felszámíthat vagy engedélyezheti igazságos és ésszerű díjak felszámítását a repülőterek és egyéb, ellenőrzésük alatt álló berendezések használatáért. E díjak nem lehetnek magasabbak, mint a hasonló nemzetközi légifuvarozásban résztvevő hazai légi járművekre felszámított használati díjak.

13. Cikk
Konzultációk

(1) A Felek légügyi hatóságai a szoros együttműködés szellemében időről időre tanácskoznak annak érdekében, hogy az Egyezmény végrehajtását és rendelkezéseinek megtartását biztosítsák.

(2) Bármely Fél bármikor kérhet az Egyezmény értelmezése, alkalmazása, módosítása vagy az Egyezménnyel összefüggő bármely vitás kérdés tárgyában konzultációkat. Az ilyen konzultációkat - amelyek történhetnek szóban vagy írásban - a diplomáciai úton eljuttatott kérelem kézbesítésétől számított hatvan (60) napon belül kell megkezdeni, kivéve ha a Felek légügyi hatóságai megállapodnak a határidő meghosszabbításában.

14. Cikk
Viták rendezése

(1) A jelen Egyezménnyel kapcsolatos bármely, a hivatalos konzultációk első menetében nem rendezett vitát, kivéve a 9. cikk 3. bekezdése (viteldíjak megállapítása) vonatkozásában felmerülőket, a Felek egyetértése esetén valamely személy vagy testület elé lehet terjeszteni döntésre. Ha a Felek ebben nem egyeznek meg, a vitát bármely Fél kérésére az alábbi eljárással összhangban választott bíróság elé terjesztik.

(2) A választott bíróság 3 választott bíróból áll, akiket a következőképpen választanak ki:

a) a választott bíróságot igénylő kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül mindegyik Fél megnevez egy választott bírót. E két választott bíró a megnevezésüket követő 60 napon belül egy 3. választott bíró kijelölésében egyezik meg, aki a választott bíróság elnökeként fog tevékenykedni;

b) amennyiben valamelyik Szerződő Fél nem tud választott bírót megnevezni vagy a 3. választott bíró személyében az a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nem egyeznek meg, bármely Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy jelölje ki a szükséges választott bírót vagy választott bírákat 30 napon belül. Ha a Tanács elnöke valamelyik Fél országának állampolgára, akkor az ilyen alapon nem kizárt rangidős alelnök végzi a kinevezést.

(3) Hacsak másként nem állapodnak meg, a döntőbíróság az Egyezménnyel összhangban megállapítja bíráskodásának hatáskörét és meghatározza eljárását. A bíróság utasítására vagy bármelyik Fél kérésére a bíróság teljes felállását követő 15 napon belül konferenciát tartanak a döntőbíráskodás tárgyát képező kérdésekről és a követendő pontos eljárásokról.

(4) Hacsak másként nem állapodnak meg, a bíróság teljes felállását követő 45 napon belül mindegyik Fél benyújt egy memorandumot. A válaszok 60 nap múlva esedékesek. Bármelyik Fél kérésére vagy saját belátása szerint a válaszok esedékességét követő 15 napon belül a bíróság meghallgatást tart.

(5) A bíróság törekszik írásbeli döntést adni a meghallgatás megtörténtét követő 30 napon belül, illetve meghallgatás hiányában mindkét válasz beadását követően. A bíróság többségi döntése az iránymutató.

(6) A döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Felek magyarázatra irányuló kérelmet nyújthatnak be, és e kéréstől számított 15 napon belül kell a magyarázatot megadni.

(7) A Felek nemzeti jogszabályaikkal összhangban a választott bíróság döntésének vagy ítéletének teljes hatályt adnak.

(8) A választott bíróság költségei, beleértve a választott bírák díjait és költségeit, a Felek között egyenlően oszlanak meg. A Tanács Elnöke által a jelen cikk 2/b pontjának eljárásaival kapcsolatban felmerülő bármilyen költségek a választott bíróság költségeinek részeként tekintendők.

15. Cikk
Módosítások

Az Egyezmény és Függelékének módosításai a Felek megfelelő hatóságai közötti megállapodással történhetnek. Ezek a módosítások akkor lépnek hatályba, amikor az erre utaló diplomáciai jegyzékváltás megtörtént.

16. Cikk
Felmondás

Bármely Fél bármely időpontban értesítheti írásban a másik Felet azon döntéséről, hogy az Egyezményt fel kívánja mondani. A felmondásról szóló értesítést egyidejűleg a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnek is meg kell küldeni. Az Egyezmény (az értesítés másik Félnek történő kézbesítésének helyén) az értesítés másik Félnek történő kézbesítését követő egy év múlva éjfélkor jár le, hacsak ezen határidő lejárta előtt a Felek nem egyeznek meg a bejelentés visszavonásáról. A másik Fél által történt kézhezvétel visszaigazolásának hiányában az értesítést a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által történt kézhezvételtől számított tizennégy (14) nap elteltével kézbesítettnek kell tekinteni.

17. Cikk
Összhang a sokoldalú megállapodásokkal

Amennyiben egy olyan sokoldalú megállapodás lép hatályba, melyet mindkét Fél elfogadott, és amely az Egyezmény által felölelt bármely kérdést érinti, az Egyezményt módosítani kell úgy, hogy az a sokoldalú megállapodás előírásaival összhangban legyen.

18. Cikk
Bejegyzés az ICAO-nál

Az Egyezményt és valamennyi módosítását nyilvántartásba kell vétetni a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél.

19. Cikk
Hatálybalépés

(1) Az Egyezmény aláírásának napján ideiglenesen hatályba lép.

(2) Az Egyezmény véglegesen azon a napon lép hatályba, amikor a Felek diplomáciai úton értesítették egymást az alkotmányos rendelkezéseiknek megfelelő előírások teljesítéséről.

Ennek hiteléül alulírottak, akiket erre kormányaik megfelelően felhatalmaztak, az Egyezményt aláírják.

Készült két példányban Budapesten, magyar és angol nyelven, melyek mindegyike egyaránt hiteles, az 1989. évi július hó 12. napján.

A Magyar Népköztársaság Az Amerikai
Kormánya Egyesült Államok
nevében Kormánya nevében
Derzsi András Mark Palmer

FÜGGELÉK

A) Menetrendszerű légijáratok
1. rész

Az egyik Fél azon légi közlekedési vállalatai, amelyeket a Függelék A) részének megfelelően jelöltek ki, kijelölésük feltételeivel összhangban menetrendszerű nemzetközi légifuvarozást végezhetnek (1) az alábbi útvonalakon fekvő pontok között, továbbá (2) az ezen útvonalakon levő pontok és a légi közlekedési vállalatokat kijelölő Fél területén levő pontokat érintve 3. országok területén levő pontok között.

a) Útvonalak a Magyar Népköztársaság Kormánya által kijelölt légi közlekedési vállalat, illetve vállalatok számára: A Magyar Népköztársaságból a c) bekezdésben felsorolt közbenső pontokon keresztül New Yorkba, Chicagóba és Los Angelesbe *  és a c) bekezdésben felsorolt túli pontokra.

b) Útvonalak az Amerikai Egyesült Államok Kormánya által kijelölt légi közlekedési vállalat, illetve vállalatok számára: Az Amerikai Egyesült Államokból a d) bekezdésben felsorolt közbenső pontokon át Budapestre és a d) bekezdésben felsorolt túli pontokra.

c) A Magyar Népköztársaság által kijelölt légi közlekedési vállalat, illetve vállalatok összesen öt közbenső és/vagy túli ponton üzemeltethetnek járatokat Európába és/vagy Kanadába; ezek közül két megadott pont: Zürich és Frankfurt; három további pontot lehet megnevezni a másik Félnek szóló 30 nappal korábbi értesítéssel.

d) Az Amerikai Egyesült Államok által kijelölt légi közlekedési vállalat vagy vállalatok összesen hét közbenső és/vagy túli ponton keresztül üzemeltethetnek járatokat Európába és/vagy Kanadába. Ezek közül öt megadott pont: Zürich, Frankfurt, Bécs, Bukarest és Dubrovnik; két további pontot lehet megnevezni a másik Félnek szóló 30 nappal korábbi értesítéssel.

e) A Feleknek jogukban áll a részükre felsorolt közbenső és túli pontokat más pontokkal Európában és/vagy Kanadában felcserélni hat hónaponként, a másik Félnek szóló 30 nappal korábbi értesítéssel.

2. rész

Mindegyik kijelölt légi közlekedési vállalat bármelyik illetve valamennyi járatán kívánsága szerint egyik vagy mindkét irányban, irány- illetve földrajzi korlátozások nélkül légijáratokat üzemeltethet, az útvonalakon bármely sorrendben kiszolgálhatja a pontokat, és az egyébként ezen Egyezmény által engedélyezett légifuvarozásra vonatkozó jogok elvesztése nélkül a légi közlekedési vállalatot kijelölő Fél területén kívüli bármilyen pontot vagy pontokat kihagyhatja.

3. rész

A fenti útvonalak bármilyen nemzetközi szakaszán illetve szakaszain (a Felek későbbi megegyezésének megfelelően) mindegyik kijelölt légi közlekedési vállalat nemzetközi légifuvarozása során, az útvonal bármely pontján korlátozás nélkül megváltoztathatja az üzemeltetett légi járművek típusát vagy számát, feltéve, ha az e ponton túli légifuvarozás a légi közlekedési vállalatot kijelölő Fél területéről kiinduló légifuvarozás folytatása, és visszafelé az e ponton túli légifuvarozás a légi közlekedési vállalatot kijelölő Fél területére irányulónak a meghosszabbítása.

B) Charter-járatok
1. rész

Az egyik Félnek a Függelék B) részében foglaltaknak megfelelően kijelölt légi közlekedési vállalatai - kijelölésük feltételeivel összhangban - jogosultak utasok (és az őket kísérő csomagok) és/vagy áru nemzetközi charterben történő szállítására:

a) a légi közlekedési vállalatot kijelölő Fél területén levő bármely pont illetve pontok és a másik Fél területén levő bármely pont illetve pontok között;

b) a másik Fél területén levő bármely pont illetve pontok és egy 3. államban, illetve államokban levő bármely pont illetve pontok között, feltéve, ha az effajta forgalom a légi közlekedési vállalat országán keresztül történik, és ott legalább két egymás után következő éjszaka idejére útját megszakítja („stopover”).

A Függelék B) részében meghatározott szolgáltatások teljesítése során az egyik Félnek az e részben foglaltaknak megfelelően kijelölt légi közlekedési vállalatai emellett jogosultak:

1. útjukat megszakítani („stopover”-t végrehajtani) bármely Fél területén levő vagy azon kívüli bármely pontokon;

2. a másik Fél területén keresztül tranzitszállításokra; és

3. ugyanazzal a légi járművel kombináltan szállítani az egyik Fél területéről kiinduló forgalmat és a másik Fél területéről kiinduló forgalmat.

Mindkét Fél kölcsönös jóindulat és viszonosság alapján kedvezően bírálja el a másik Fél kijelölt légi közlekedési vállalata által benyújtott és olyan forgalomra vonatkozó igényeket, melyekről a Függelék nem rendelkezik.

2. rész

A valamelyik Fél területéről kiinduló forgalomban a Függelék B) része szerinti légifuvarozást végző kijelölt légi közlekedési vállalatoknak, függetlenül attól, hogy egyszeri vagy oda-visszaútról van szó, annak a Félnek, ahonnan a forgalom ered azon törvényeit, amelyeket az a Fél jelenleg vagy a jövőben az ilyen forgalomra nézve alkalmazandónak ismer el, be kell tartaniuk.

Amennyiben az egyik Fél egy vagy több légi közlekedési vállalatára szigorúbb szabályokat, előírásokat, feltételeket vagy korlátozásokat ír elő, a másik Fél kijelölt légi közlekedési vállalataira a legkevésbé korlátozó ilyen szabályok, előírások, feltételek vagy korlátozások lesznek érvényesek. Ezentúl amennyiben bármely Fél olyan szabályokat vagy előírásokat alkalmaz, amelyek a különböző országok számára különböző feltételeket tartalmaznak, mindegyik Fél a legkevésbé korlátozó jellegű ilyen előírásokat vagy szabályokat alkalmazza a másik Fél kijelölt légi közlekedési vállalatára (vállalataira).

A fentiek figyelembevétele mellett azonban semmi sem korlátozhatja az egyik Fél azon jogait, hogy a másik Fél kijelölt légi közlekedési vállalatától vagy vállalataitól megkövetelje az utazóközönség megvédésével, az utasok visszalépési és visszatérítés igénylési jogával összefüggő előírások, vagy a nemzetbiztonsági megfontolásoknak megfelelően bevezetett előírások betartását.

3. rész

Egyik Fél sem kívánja meg, hogy a másik Fél egy kijelölt légi közlekedési vállalata a másik Fél területéről kiinduló egyirányú forgalom, vagy oda-visszautazás tekintetében egy, az ezen Függelék B) részének 2. részében hivatkozott törvények, szabályok és előírások betartásáról szóló nyilatkozaton vagy a másik Fél légügyi hatóságai által kiadott, a szabályok és előírások alóli mentességről szóló nyilatkozaton kívül más okiratot is benyújtson.

C) Kereskedelmi lehetőségek

1. Földi kiszolgálás:

A kijelölt légi közlekedési vállalatok elláthatják saját földi kiszolgálásukat a másik Fél területén („önkiszolgálás”), vagy kívánságukra választhatnak az effajta szolgáltatások nyújtásában egymással versenyben levő vállalatok közül.

E jogok csak a repülőtér biztonságával összefüggő megfontolásokból fakadó fizikai korlátoknak vethetők alá. Amennyiben az effajta megfontolások kizárják az önkiszolgálást, a földi szolgáltatásoknak egyenlően hozzáférhetőeknek kell lenniük valamennyi légi közlekedési vállalat számára; a díjtételek a nyújtott szolgáltatás költségein alapulnak; és ezeknek a szolgáltatásoknak típusukban és minőségükben az önkiszolgáláshoz hasonlóaknak kell lenniük.

2. A légifuvarozás értékesítése:

Repülőjegyek eladása során a kijelölt légi közlekedési vállalatok ilyen eladásokat folytathatnak a másik Fél területén közvetlenül, és a légi közlekedési vállalat belátása szerint az ilyen tevékenység folytatására kellően felhatalmazott ügynökökön keresztül, kivéve a charter járatok esetét, mivel annak az országnak a charter járatokra vonatkozó szabályai lesznek irányadóak ahonnan a charter elindul. Magyarországon a teheráruszállítás értékesítésénél az USA légi közlekedési vállalataitól megkívánják a MALÉV fuvarlevél alkalmazását egészen addig, amíg ezt a magyar jogszabályok és rendelkezések előírják.

3. Mindkét Fél kijelölt légi közlekedési vállalatai a másik Fél kijelölt légi közlekedési vállalataival szabadon köthetnek kereskedelmi megállapodásokat, úgy mint közös járatszámú (code share) üzemeltetési, helybérleti (blocked space arrangement), vagy hasonló együttműködésre, amelyek jóváhagyása a kölcsönös jóindulat és viszonosság, valamint az Egyezménnyel és Függelékével illetve az érvényes jogszabályokkal és rendelkezésekkel való összhang alapján történik.

4. Légiútvonalak:

A Felek saját területükön maguk határozzák meg a menetrendszerű és charterjáratok számára a repülőgép légiútvonalát és az államhatár átlépésének pontjait.

5. Felmondás:

Jelen Függelék három évvel az aláírás napját követően lejár. A Felek legkésőbb a Függelék lejártát megelőző kilencven napon belül megbeszélést folytatnak a Függelék meghosszabbításáról vagy módosításáról. Amennyiben azonban az egyik Fél a másik Felet a Függelék felmondására irányuló szándékáról értesíti, úgy az a felmondási szándékról szóló értesítés kézhezvételétől számított 90 nap múlva veszíti hatályát.

EGYETÉRTÉSI EMLÉKEZTETŐ

A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya az ezzel az Emlékeztetővel egyidőben aláírt Légiközlekedési Egyezménnyel kapcsolatban a következő értelmezésekben állapodnak meg:

1. Tekintettel a magyar eljárási rendre, amely nem teszi lehetővé az automatikus engedélyezést a külföldi légi közlekedési vállalatoknak, hanem ehelyett csupán a menetrendek időszakonkénti jóváhagyásra való benyújtását írja elő, a Felek megállapodnak, hogy az Egyezmény 3. cikke (2) bekezdésének b) albekezdése alkalmazásánál a magyar légügyi hatóságok kérhetik - a magyar jogszabályokkal és előírásokkal, valamint a Magyarország és USA közötti Légiközlekedési Egyezménnyel és annak Függelékével összhangban -, hogy a kijelölt USA légi közlekedési vállalatok menetrendjeiket jóváhagyásra benyújtsák.

2. Az Egyezmény 11. cikke 2. bekezdésének, valamint Függeléke C) része 2. bekezdésének alkalmazásánál a Feleknek biztosítaniuk kell, hogy az Egyezmény és Függeléke alapján kijelölt légi közlekedési vállalatok részére a légi személyszállítási szolgáltatás értékesítésére a jogokat diszkrimináció-mentesen adják ki.

3. Függetlenül attól, hogy melyik Fél légitársasága által kínált szolgáltatásról van szó, magyar lakosok Magyarországon repülőjegyet vagy magyar pénznemben, vagy bármely konvertibilis valutáért vásárolhatnak, a nem magyar lakosok Magyarországon repülőjegyet pedig bármely konvertibilis valutáért vásárolhatnak.

4. Az USA légi közlekedési vállalatainak jogukban áll magyarországi ügynökökkel szerződéseket kötni légi személyszállítási szolgáltatásaik értékesítésére. Az Egyezmény Függeléke C) része 2. bekezdésében alkalmazott „az ilyen tevékenység folytatására kellően felhatalmazott ügynökei” kifejezés használata azt jelenti, hogy bármely Fél kijelölt légi közlekedési vállalatai saját nemzetközi légi személyszállításukat Magyarországon közvetlenül és/vagy az IATA által elfogadott ügynökökön keresztül értékesíthetik saját jegytömbön (ticket-stock).

5. Kivéve a Függelék B) része 1. szakaszának b) bekezdésében szabályozott eseteket, a Függelék nem tartalmazza az ötödik szabadságjogú charter-forgalomra vonatkozó engedélyt, így ez a jog nem jár automatikusan. Az egyik Fél kijelölt légi közlekedési vállalatai számára ilyen engedélyt a másik Fél légügyi hatóságai saját belátásuk szerint és a kölcsönös jóindulat és viszonosság alapján adhatnak. Ennek mérlegelése a B) rész 1. szakaszának utolsó bekezdésében említett kedvező elbírálás fényében történik.

6. A „másik Fél területén keresztüli tranzitforgalom” lebonyolításának joga - az Egyezmény függelékének B) részében - azt jelenti például

a magyar légi közlekedési vállalatok esetében:

- utasok szállítása Magyarországról Kanadába az USA-n keresztül az USA-ba tartó utasokkal együtt;

- utasok szállítása Kanadából Magyarországra az USA-n keresztül az USA-ból induló utasokkal együtt.

USA légi közlekedési vállalatok esetében:

- utasok szállítása az USA-ból Romániába Magyarországon keresztül Magyarországra tartó utasokkal együtt;

- utasok szállítása Romániából az USA-ba Magyarországon keresztül Magyarországról induló utasokkal együtt.

7. A magyar delegáció tájékoztatást adott arról, hogy jelenleg külföldi légi közlekedési vállalatok számára a budapesti repülőtéren az önkiszolgáló alapon végzett földi kiszolgálás nem oldható meg a repülőtér biztonságos üzemeltetésének veszélyeztetése nélkül; ennek okai fizikai jellegű korlátok, mint pl. a meglevő épületállományra jellemző kapacitáshiány. Ezt figyelembe véve a Felek megállapodtak a következőkben:

Mindegyik Fél fenntartja magának a jogot, hogy a másik Fél egy vagy több kijelölt légi közlekedési vállalatától megkívánja egy vagy több meghatározott ügynökkel történő földi kiszolgálási szerződés kötését az első Fél területén, amennyiben:

(i) a másik Fél országának törvényei, jogszabályai, előírásai vagy repülőtér-igazgatási megfontolásai kizárják olyan egymással versenyben álló ügynökök felhatalmazását, amelyekkel egy, az első Fél által kijelölt légi közlekedési vállalat szerződést köthetne a földi kiszolgálással kapcsolatos feladatoknak a másik Fél területén való teljeskörű vagy részleges ellátására, és

(ii) az első Fél által kijelölt légi közlekedési vállalat méltánytalan és/vagy diszkriminatív jellegű elbánásban részesül.

A fent rögzített jogot a Felek csak a másik Féllel történt konzultációk után gyakorolják, kivéve ha az első Fél országának törvényei alapján azonnal intézkedésre van szükség.

8. A Pan American által jelenleg Magyarországon élvezett összes, a földi kiszolgálással kapcsolatos jogát csorbítatlanul fenn kell tartani, beleértve az 1. terminálon kihelyezett Departure Control System-eket (DCS), amelyek mind önálló, mind közös járatok esetében igénybe vehetőek.

9. A DCS-egységeknek és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásoknak a kijelölt USA légi közlekedési vállalatok által a MALÉV számára a 2. terminálon és a jövőbeni terminálokon való biztosítását kereskedelmi tárgyalások függvényévé kell tenni, amelyeket a vállalatok szabadon - mint a szolgáltatást nyújtó és a szolgáltatást felhasználó Felek - folytatnak.

E rendelkezés nem befolyásolhatja a frankfurti járatokra vonatkozó jelenlegi megállapodást.

Ez az Emlékeztető a Légiközlekedési Egyezmény szerves része.

A Magyar Népköztársaság Az Amerikai
Kormánya Egyesült Államok
nevében Kormánya nevében
Derzsi András Mark Palmer

  Vissza az oldal tetejére