A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

24/1990. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az állami vállalatok felügyelő bizottságáról

Az állami vállalatokról szóló, többszörösen módosított 1977. évi VI. törvény (a továbbiakban: Vt.) 36. §-a alapján - az állam alapítói jogainak következetes érvényesítése és az állami vagyon védelme érdekében - a Kormány a következőket rendeli.

1. § (1) Az alapító szerv az államigazgatási felügyelet alatt álló állami vállalatnál, továbbá a trösztnél (a továbbiakban: vállalat) felügyelő bizottságot hozhat létre.

(2) A felügyelő bizottság e rendeletben meghatározott feladatokat ellátó testületi szerv.

I.

A felügyelő bizottság létrehozása és működése

2. § (1) A felügyelő bizottság tagjainak száma 5-nél kevesebb, 9-nél több - közüzemi vállalat és közüzemi vállalatokat irányító tröszt esetében 9-nél kevesebb és 13-nál több - nem lehet.

(2) A vállalatnál működő felügyelő bizottság elnökét és tagjait az alapító szerv határozott időre - általában 5 évre - nevezi ki.

(3) A felügyelő bizottság elnökének és tagjának megbízatása a kinevezés lejártával vagy felmentéssel szűnik meg.

(4) A felügyelő bizottságba a dolgozók közössége egy képviselőt küld.

(5) A felügyelő bizottságnak nem lehet tagja a vállalat igazgatója és helyettese, és közeli hozzátartozójuk [Ptk. 685. § b) pont], továbbá a vállalathoz hasonló tevékenységet végző vállalat vezető és magasabb vezető állású dolgozója.

(6) Egy személy egyidejűleg legfeljebb 5 felügyelő bizottságnak lehet tagja, ideszámítva a gazdasági társaságban betöltött felügyelő bizottsági tagságot is.

(7) A felügyelő bizottság elnöke e megbízatását a vállalatnál csak két alkalommal, a tagja három alkalommal töltheti be.

3. § (1) A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze, de legalább két tag indítványára - cél vagy ok meghatározásával - a bizottság összehívása kötelező.

(2) A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak 2/3-a jelen van. Határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(3) A felügyelő bizottság a vállalat tevékenységéről és helyzetéről évente köteles írásban az alapító szervnek beszámolni. A felügyelő bizottságot eljárása során az alapító szerv - e jogszabályban meghatározott kivételeket nem tekintve - nem utasíthatja.

(4) A felügyelő bizottság működésének részletes szabályait maga állapítja meg.

4. § (1) A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak díjazását az alapító szerv állapítja meg.

(2) A vállalat köteles a felügyelő bizottság működésének feltételeit biztosítani és ennek költségeit - ideértve a tagok díjazását is - viselni.

(3) A felügyelő bizottság tagjai kötelezettségük megszegésével vagy elmulasztásával a vállalatnak okozott kárért, a polgári jog általános szabályai szerint felelősek. Mentesül a felelősség alól az a tag, aki a határozat vagy az intézkedés ellen szavazott.

II.

A felügyelő bizottság feladatai, jogai és kötelezettségei

5. § (1) A felügyelő bizottság az alapító szerv megbízásából ellenőrzi a vállalat illetve a vállalat ügyvezetésének tevékenységét.

(2) A felügyelő bizottság

a) kezdeményezi, illetve véleményezi az alapító szerv hatáskörébe tartozó döntéseket, különösen a vállalat gazdasági társasággá alakítását, továbbá az elkülönült szervezeti egység önálló vállalattá alakulását stb.,

b) véleményezi az állami vállalatokra bízott vagyon védelméről szóló 1990. évi VIII. törvény hatálya alá eső szerződések megkötését.

(3) A felügyelő bizottság véleményezi az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 33/1984. (X. 31.) MT rendelet (továbbiakban: Vhr.) értelmében a döntési jogú igazgatótanács hatáskörébe tartozó döntéseket:

a) a vállalat mérlegét és eredménykimutatását,

b) a vállalat üzlet- és árpolitikájával, a termékek és szolgáltatások szerkezetének alakításával, az emberi erőforrással, a műszaki-fejlesztéssel kapcsolatos fő irányok meghatározását,

c) a vállalat tevékenységi körének - szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - jelentős módosítását,

d) leányvállalat létesítésének, megszüntetésének, valamint gazdasági társaságban való jelentős részvételének az elhatározását,

e) a vállalat szervezeti és működési szabályzatának megállapítása, ennek keretében az elkülönült szervezeti egységek meghatározását,

f) a vállalat által felhasználható jövedelem elosztása elveinek meghatározását.

(4) Az alapító szerv az igazgató feletti munkáltatói jogok gyakorlása során köteles kikérni a felügyelő bizottság véleményét.

6. § (1) A felügyelő bizottság köteles az alapító szerv felkérésére a vállalat átfogó ellenőrzését elvégezni (Vt. 31. §), megállapításairól jelentést készíteni, amelynek tartalmaznia kell a vállalat gazdálkodására vonatkozó javaslatokat is. Az átfogó ellenőrzés sajátos céljait az alapító szerv köteles meghatározni. Az alapító szerv meghatározott célfeladat ellenőrzését is elrendelheti.

(2) A felügyelő bizottság a hatáskörében vizsgálat lefolytatására az igazgató (döntési jogú igazgató tanács) kezdeményezésére is köteles.

(3) Ellenőrzés lefolytatását a felügyelő bizottság saját hatáskörben is elrendelheti.

7. § (1) A vállalat igazgatója köteles a felügyelő bizottságot tájékoztatni akkor, ha a hatáskörébe tartozó kérdésben (5. §) véleményét kell nyilvánítania.

(2) A felügyelő bizottságot meg kell hívni - tanácskozási joggal - a döntési jogú igazgató tanács ülésére, illetve a Vhr. 21. §-ában meghatározott testület ülésére.

(3) A felügyelő bizottság a vállalat bármely dolgozójától - munkaviszonyával összefüggésben - felvilágosítást, a vállalat igazgatójától jelentést kérhet, a vállalat iratait, könyveit megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja.

8. § (1) A felügyelő bizottság - az ok és cél megjelölésével - a döntési jogú igazgató tanács összehívását, illetve az igazgató döntését kezdeményezheti. Ebben az esetben az igazgató tanács összehívása 8 napon belül kötelező.

(2) Ha a vállalatnál döntési jogú igazgató tanács nem működik, az igazgató döntéséről a felügyelő bizottságot 15 napon belül köteles tájékoztatni.

9. § (1) A felügyelő bizottság köteles az állami vagyon védelme, az állami tulajdon hatékony működése érdekében az alapító szerv döntését haladéktalanul kezdeményezni.

(2) A felügyelő bizottság az alapító szervet köteles tájékoztatni arról, ha a vállalat igazgatója fizetésképtelenség esetén a felszámolási eljárás kezdeményezése iránti kötelezettségét elmulasztotta.

III.

Átmeneti rendelkezések

10. § (1) *  E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)-(3) * 


  Vissza az oldal tetejére