A jogszabály mai napon ( 2021.06.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

54/1990. (III. 23.) MT rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között 1981. július 23-án a „Gazdasági együttműködés keretén belüli munkavállalás megkönnyítéséről” szóló Megállapodás 1989. december 18-án módosított szövegének kihirdetéséről

(A Megállapodás 6. Cikkének megfelelően a módosított Megállapodás 1990. február 2-án lépett életbe, amikor a Felek kölcsönösen értesítették egymást az életbelépéshez szükséges belső állami feltételek teljesüléséről.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya Budapesten 1989. december 18-án aláírt Megállapodását e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű fordítása a melléklet.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1990. február 2. napjától kezdődően kell alkalmazni.

(2) E rendelet végrehajtásáról az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnöke gondoskodik.

Melléklet az 54/1990. (III. 23.) MT rendelethez

Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködés keretén belüli munkavállalás megkönnyítéséről szóló,
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között 1981. július 23-án kötött Megállapodás módosításáról

(módosítási Megállapodás)

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

1. Tizenkét hónap időtartamra mentesek a munkavállalás engedélyezésének követelménye alól azon munkavállalók, akiket a másik Szerződő Fél területére küldünk ki, hogy

a) importkészítményeket vegyenek át,

b) megismerkedjenek az importkészítmények kezelésével és karbantartásával,

c) exportberendezéseket kiszállítsanak, vagy összeszereljenek,

d) ipari kiállításokon közreműködjenek,

e) az elektronikus adatfeldolgozásnál használatos programok előállításával és eladásával kapcsolatos tevékenységet végezzenek.

2. Amennyiben a foglalkoztatás kivételesen meghaladja a tizenkét hónapot a munkavállalási engedély követelménye alóli mentesség meghosszabbodik a munkák befejezéséig, ha ehhez annak a Szerződő Félnek az illetékes hatósága hozzájárul, amelynek területén a munkát végzik.

2. Cikk

1. Azon munkavállalókról, akiknek az 1. Cikk értelmében a másik Szerződő Fél területén kell dolgozniuk, a munkafelvétel előtt legkésőbb 1 héttel adatközlést kell adni az illetékes hatóságnak. Az adatközlésnek tartalmazni kell a munkavállalók elő- és utónevét, születési adatait, lakóhelyét és foglalkozását.

2. A Magyar Köztársaság Állami Bér- és Munkaügyi Hivatala és a Németországi Szövetségi Köztársaság szövetségi munkaügyi és szociális minisztere ezen Megállapodás keretén belül szorosan együttműködik. Szükség esetén az egyik Fél indítványára magyar-német vegyes munkacsoport alakul az olyan kérdések megvitatására, amelyek ezen Megállapodás végrehajtásával kapcsolatosak.

3. Cikk

Jelen Megállapodás végrehajtásában a Magyar Köztársaság részéről az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal, a Németországi Szövetségi Köztársaság részéről a Szövetségi Munka- és Szociálisügyi Minisztérium illetékes.

4. Cikk

Az 1971. szeptember 3-i Négyhatalmi Megállapodásnak megfelelően a Megállapodás a rögzített eljárásokkal összhangban Berlin(Nyugat)-re is kiterjed.

5. Cikk

Jelen Megállapodás hároméves időtartamra érvényes. Ezt követően mindenkor további 1 évvel meghosszabbodik, amennyiben azt a Szerződő Felek valamelyike 3 hónappal a mindenkori lejárat előtt írásban fel nem mondja. Azon munkák, amelyeket a felmondás időpontjában már megkezdtek, jelen Megállapodás rendelkezései szerint fejeződnek be.

6. Cikk

A módosítási Megállapodás azon a napon lép életbe, amelyen a két Fél közölte egymással, hogy az életbelépéshez szükséges belső állami feltételek teljesültek.

Készült Budapesten, 1989. december 18-án

2 eredeti példányban, mindkettő magyar és német nyelven, és mindkét szöveg azonosan kötelező erejű.

Dr. Halmos Csaba s. k., Alexander Arnot s. k.,
a Magyar Köztársaság Kormánya részéről a Német Szövetségi
Köztársaság Kormánya
részéről

  Vissza az oldal tetejére